De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The Rotary Foundation’s Future Vision Plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "The Rotary Foundation’s Future Vision Plan"— Transcript van de presentatie:

1 The Rotary Foundation’s Future Vision Plan
Future Vision Plan Update, Aug 2008 The Rotary Foundation’s Future Vision Plan

2 Siebe Stellingwerff Beintema
Voorzitter District Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout

3 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Onderwerpen Achtergrond Welke Grants Pilot versus non-pilot Kwalificeren Vragen, maar kan ook tussendoor Waar gaan we het over hebben? Geven van achtergrond over het waarom en hoe van de veranderingen binnen TRF Wat voor grants zijn er? Hoe gaan pilot en non-pilot districten met elkaar om Iets over het kwlificatie proces U kunt doorlopend vragen stellen als ik niet duidelijk ben En zal proberen op tijd klaar te zijn.

4 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Waarom en doel? Voorbereiden op 100 jarig bestaan van TRF in 2017 Enorme groei van projecten Belang van TRF in de goede doelen wereld Veranderingen in de TRF organisatie Opmerkingen/kritiek van Rotarians Sustainability, impact, vereenvoudiging Toen de Trustees begonnen met de voorbereidingen van het 100 jarig bestaan van de Rotary Foundation in 2017 werd het duidelijk dat de organisatie extra aandacht diende te besteden aan de manier waarop de programma’s werden uitgevoerd. Specifiek de humanitaire grants hebben een enorme groei doorgemaakt. Het Matching Grant programma begon in In de eerste 35 jaar zijn Matching Grants toegekend. Daarna duurde het slechts 4 jaar voordat de volgende Matching Grants werden toegekend. Dit enorme succes had wel tot gevolg dat de staf in Evanston bedolven werd onder papier. Het succes dreigde een een risico te worden. De trustees grepen dit aan als een kans om ervoor te zorgen dat de Rotary Foundation belangrijk bleef als filantropische organisatie, die de behoeften van de rotarians onder veranderende omstandigheden bleef ondersteunen. De veranderingen hebben tot doel om de impact en duurzaamheid van de projecten te waarborgen en daarbij te zorgen voor vereenvoudiging van de programmas. Daarom is in februari 2005 met het Future Vision Plan gestart, als strategisch plan voor de toekomst.

5 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Groei van TRF 1979 Begin van 3-H grants and club partnership 1985 Aanvang PolioPlus campagne 1999 Rotary Centers for International Studies ,000 Matching Grants goedgekeurd sinds 1965 2003 Begin van District Simplified Grants 2004 Volgende 10,000 Matching Grants goedgekeurd 2005 Future Vision Committee begint 2007 Gates $100 Million Challenge voor Polio de Wereld uit 2008 Weer 10,000 Matching Grants goedgekeurd 2009 Bill Gates zegt extra $255 miljoen toe, maar nu $200 Million Challenge De Rotary Foundation heeft gedurende lang tijd Rotarians ondersteund bij locale en buitenlandse humanitaire en educatieve projecten. Rotarians hebben genereus gegeven aan de Rotary Foundation en voorstellen gedaan voor ondersteuning van diverse projecten en daarop heeft de Rotary Foundation nieuwe programma’s opgezet. Als voorbeeld de Health, Hunger and Humanity Grants in 1979 en de explosieve groei van matching Grants gedurende de afgelopen 10 jaar. In 2003 zijn de DSG ( District Simplified Grants ) opgezet. Deze werden populair om locale projecten in het eigen district te ondersteunen Echter, de geconcentreerde aandacht van de Rotary Foundation om Polio de Wereld uit te krijgen, levert internationaal aanzien op en leidde tot ondersteuning van de strijd tegen polio door regeringen, NGO’s en meest recent de US$ 355 miljoen van de Bill and Melinda Gates Foundation. De groei in aantallen van de educatieve en humanitaire programma’s maakte het moeilijk om deze genoeg impact, focus en duurzaamheid te geven en ook adequaat te ondersteunen. Terwijl de Rotary Foundation zich aanpaste om de grotere aantallen te verwerken werden de processen moeilijker, complexer en minder efficient. Rotarians vroegen en hebben recht op een eenvoudiger en effectievere Foundation, die lering trekt uit de afgelopen 35 jaar.

6 Doelstelling van Future Vision
Future Vision Plan Update, Aug 2008 Doelstelling van Future Vision Meer focus en betere impact van de grant activiteiten Vereenvoudiging van de TRF programma’s en organisatie Verschuiven naar clubs en districten van verantwoordelijkheden Vergroot zichtbaarheid, imago en middelen (samenwerken met NGO’s) Het Future Vision Plan is de uitkomst van consultaties van Rotarians en heeft tot de volgende doelstellingen geleid Meer focus en betere impact van de grant activiteiten Vereenvoudiging van programma’s en organisatie Verschuif beslissingbevoegdheid naar districten en clubs Vergroot de zichtbaarheid, imago en middelen van de Foundation b.v. met Oikocredit

7 Rotary Foundation Motto & Missie
Future Vision Plan Update, Aug 2008 Rotary Foundation Motto & Missie Doing Good in the World …to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill, and peace through the improvement of health, the support of education, and the alleviation of poverty. COL Endorsed, April 2007 Het motto van de Rotary Foundation is “Doing good in the world” de bekende woorden van past president Arch Klumph uit 1917. De missie van de Rotary Foundation is het ondersteunen van Rotarians om onderling begrip, goodwil en vrede in de wereld te vergroten, door de verbetering van gezondheid, het ondersteunen van onderwijs en het verlichten van armoede. Op deze basis zijn zes Focus terreinen vastgesteld.

8 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Twee soorten grants Rotary Foundation District Grants Global Grants Het nieuwe grant model optimaliseert de bijdragen aan de Foundation, door districten en clubs te ondersteunen om projecten meer impact te geven, meer flexibel te zijn en legt de nadruk op duurzaamheid en continuiteit. De Rotary Foundation ondersteunt clubs en districten bij de uitvoering van projecten en activiteiten via twee typen grants: Rotary Foundation District Grants en Rotary Foundation Global Grants.

9 Hoe zijn de geldstromen?

10 Rotary Foundation District Grants
Future Vision Plan Update, Aug 2008 Rotary Foundation District Grants Eenvoud, flexibel en innovatief Scholing en humanitaire activiteiten aansluitend bij de missie van TRF Jaarlijks wordt aan district een “block” grant toegekend T.b.v. kleinere activiteiten en projecten Voor plaatselijke of internationale activiteiten Beslissing op district niveau binnen algemene richtlijnen District Grants Dit lijkt grotendeels op de huidige DSG, maar met een paar verbeteringen. De District Grants zijn eenvoudig, flexibel en geven kansen voor innovatieve aanpak. Noodzakelijk blijft dat ze de algemene missie ondersteunen, maar niet noodzakelijkerwijs binnen de zes Focus gebieden blijven. De districten moeten per jaar een block grant aanvragen, die 50% van het DDF kan zijn. Echter aanvragen zijn op basis van aanvragen van de clubs. Dit heeft tot gevolg dat van clubs meer en eerdere planning gevraagd wordt. Dus voordat een rotaryjaar begint al weten wat je gaat doen en daar niet pas halverwege het jaar mee beginnen!! TRF vraagt minder rapportage en dit betekent dat het rapportage proces sneller zou moeten gaan. Ook biedt het de districten de kans om programma’s zoals Ambassadorial students, GSE en kleinere MG’s te ondersteuen.

11 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Voorbeelden District Grants — Missie-gerelateerd Uitwisseling van gemengde vocational training teams met ander district (traditional GSE) International travel voor artsen-vrijwilligers Beurs voor student aan plaatselijke of internationale universiteit Schenking materiaal voor buitenschoolse activiteiten Bekostigen ShelterBox containers bij natuurrampen in ander district Al hetgeen TRF doet moet passen binnen de missie van de Foundation. Hier worden een aantal voorbeelden gegeven van zaken die binnen de District Grants vallen. Het GSE voorbeeld valt onder de District Grants, omdat het buiten de Focus gebieden valt. De ondersteuning van buitenschoolse opvang valt onder een District grant, omdat het niet internationaal is, en tevens een financieel te geringe omvang zal hebben.

12 Rotary Foundation Global Grants
Future Vision Plan Update, Aug 2008 Rotary Foundation Global Grants Grootschaliger projecten Betrokkenheid van Rotariansn Groter grant bedrag Gericht op duurzaamheid Gericht op de Areas of Focus Bijdrage vanuit World Fund (minimaal US$ ,--) Het andere type grant, de Global Grants, zijn gericht op projecten en activiteiten die meer lange termijn gericht zijn. Ze moeten gericht zijn op duurzame verbeteringen en duurzaam resultaat. Daarom zullen dit grootschaliger projecten zijn, waarbij vanuit het World Fund minimaal US$ ,-- wordt bijgedragen en de minimale projectondergrens ligt op US$ ,--. Rotary Foundation Global Grants moeten een of meer van de Focusgebieden betreffen. De rapportage systemetiek is gestroomlijnd, waarbij verantwoord omgaan met de toevertrouwde middelen belangrijk is. Aanvraag en rapportage zal via Member Access gebeuren. Er komen ook zgn. Packaged grants, waarbij het project al voorbereid is door de staf van TRF. Gestimuleerd wordt om meer aspecten van verschillende focusgebieden bij de projecten te betrekken. Bijvoorbeeld het slaan van een waterput, met een training in hygiene en aanleg van riolering en opleiding van verplegend personeel. Kijk hoe je het project groter en meer duurzaam kunt maken.

13 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Areas of Focus Onderwijs en alfabetisering Voorkomen en behandelen ziekten Ontwikkeling van economie en locale gemeenschap Gezondheid van moeder en kind Peace and Conflict Prevention/Resolution Water en hygiene Op deze sheet staan de Focusgebieden zoals door de Trustees geidentificeerd. Het betreft kritische humanitaire onderwerpen, die nu ook al wereldwijd aandacht van Rotarians hebben. Deze focus helpt ook om de activiteiten van TRF met die van andere NGO’s te coordineren. De focusgebieden zijn voor voor langere tijd (9 jaar) vastgesteld.

14 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Voorbeelden Global Grants en verband met Areas of Focus Internationaal project voor veilig drinkwater, riolering en bewustwording belang van hygiene Stuur student naar buitenlandse universiteit voor opleiding op gebied van water engineering Internationaal malaria project voor beschikbaarstelling netten en behandeling en voorkomen van malaria Stuur vocational training team uit voor deelname aan opleidingsprogramma op gebied van alfabetisering van volwassenen Hier staan een aantal voorbeelden van mogelijke global grants. Let erop dat de onderwerpen binnen de focusgebieden vallen en dat het resultaat duurzaam, continu en meetbaar moet zijn. 1. Voorzie een gemeenschap van veilig drinkwater, een toilet gebouw, met training over het belang van hygiene en organiseer het onderhoud. 2. Stuur een student naar een opleiding over water engineering of over gezondheid. 3. Stel anti malariamuggen netten beschikbaar en koppel dat aan trainingen op het gebied van hygiene en strijd tegen de muggen 4. Stuur een vocational training team uit dat een workhop over scholing verzorgt en meewerkt aan volwassenen alfabetisering.

15 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Pilot Districten Rotary World – Waar zitten de Pilot Districten? Wereld Pilot Wereld Pilot USA & Canada 31% 28% Zuid-Oost Azie 3% 4% West Europe 18% 16% Korea 3% 3% Latijns America 15% 18% Sub-Sahara Afrika 3% 5% Japan 6% 6% Filipijnen 2% 2% India 6% 7% Midden Oosten en Noord-Afrika 1% 1% Groot Brittannië 5% 4% Centraal/Oost Europa 1% 1% Austral/N. Zeel/PI 5% 5% Caribisch gebied 1% 0% Ons district D1600 valt onder de pilot. Op deze sheet zie je de verdeling van pilot distrciten binnen de rotary-wereld. Je ziet dat er accent-verschuivingen zijn ten gunste van ontwikkelingslanden.

16 Mogelijkheden voor ons D1600 Pilot district?
Future Vision Plan Update, Aug 2008 Mogelijkheden voor ons D1600 Pilot district? Pilot District District Grant activititeiten kunnen plaatsvinden in zowel pilot als non-pilot districten Global Grants vereist internationale samenwerking tussen 2 pilot districten Hoewel clubs en districten in de pilot volgens de nieuwe structuur gaan werken zijn er nog steeds mogelijkheden om met clubs buiten de pilot te werken. Bijvoorbeeld: Met een district grant kun je een Ambasadorial student uitzenden En kun je een project in een non-pilot district uitvoeren. Maar voor Global grants moeten beide partijen deel uitmaken van de pilot

17 Mogelijkheden voor D1600 - vervolg
Future Vision Plan Update, Aug 2008 Mogelijkheden voor D vervolg Non-Pilot Districten District Simplified Grant activiteiten kunnen worden uitgevoerd in zowel pilot als non-pilot districten Kunnen studenten en GSE teams naar zowel pilot als non-pilot districten sturen Matching Grants zijn exclusief voorbehouden aan non-pilot districten Dus ook non-pilot districten kunnen met ons samenwerken. Bijvoorbeeld het uitsturen van een GSE team En DSG geld kan voor een project gebruikt wordnen Matching Grant projecten kunnen niet tussen non-pilot en pilot district worden gedaan.

18 Alle Rotary Districten
Graag doorgaan met ondersteunen van: PolioPlus Rotary Peace Centers

19 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Kwalificeren Clubs en districten moeten worden gekwalificeerd alvorens fondsen van de Rotary Foundation te ontvangen Dit verzekert juiste juridische en financiele beheersing rond de besteding van de gelden Kwalificatie-proces is eenvoudig! Online Doelstelling: alle districten kwalificeren Districten begeleiden de clubs bij de kwalificatie Om mee te doen moeten zowel het district als de clubs worden gekwalificeerd. Clubs moeten door hun district worden gekwalificeerd. Het gaat hierbij om het voldoen aan een minimale hoeveelheid eisen van goed bestuur en netjes omgaan met de toevertrouwde middelen. Het gaat om geld en dat moet verantwoord kunen worden.

20 Future Vision Plan Update, Aug 2008
Meer informatie RI Web site (www.rotary.org) Future Vision Pilot News FV e-learning modules Terms and Conditions for District and Global Grants Future Vision Pilot Operations Staff Staff contact gegevens op RI Website District DGE, DRFC en Rotary Foundation commissie Op het web en bij de TRF commissie in het District is meer informatie te vinden.

21 Future Vision Plan Update, Aug 2008
The Trustees appreciate your consideration as the Foundation assembles and implements this plan. The Trustees recognize that we don’t have all the details worked through yet. The detailed processes to support the plan are still being formulated. If you have any questions, additional information and details are available through The Rotary Foundation at the Web site noted on the screen. Additionally, specific questions about the details of the plan can be sent to The Foundation can address some of the specifics that we are unable to address in this short presentation. In closing, the Trustees believe the Future Vision Plan simplifies Foundation programs and administration, aligns outcomes with the mission of the Foundation, increases ownership at the local level, and provides necessary funding and resources to achieve the goals of our Foundation. Our mission is to enable Rotarians to improve health, support education and alleviate poverty. That’s what we are trying to do with the Future Vision Plan. With the Future Vision Plan, The Rotary Foundation stands at a moment of unprecedented change and unequalled opportunity. And that change and opportunity will come because of your efforts and the efforts of Rotarians around the world to help improve our Foundation. Thank you very much.


Download ppt "The Rotary Foundation’s Future Vision Plan"

Verwante presentaties


Ads door Google