De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie: wijzigingen in het Hoger Beroepsonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie: wijzigingen in het Hoger Beroepsonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie: wijzigingen in het Hoger Beroepsonderwijs
CVO VSPW Hasselt - 22 april 2014 GO! CVO Crescendo Mechelen – 25 april 2014 PCVO Het Perspectief Gent – 30 april 2014

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Toelichting over regelgeving Aanbod en organisatie Personeel Vragenuurtje Afdeling Volwassenenonderwijs 2

3 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aanbod en organisatie Afdeling Volwassenenonderwijs 3

4 Onderwijsbevoegdheid (OB) bestaande HBO-opleidingen
Initiële OB: Bijlage 3 decreet VWO Via overheveling of fusie Omzetten OB van een opleiding: CVO kan OB voor de lineaire opleiding of het VMS inruilen voor instellingsgebonden OP (art. 161/2 HBO-decreet) Centrum dient dossier in bij Cel HBO van de Commissie => advies Cel HBO en besluit Vlaamse Regering CVO kan OB voor lineaire opleiding inruilen voor bestaand VMS Centrum mailt gegevensbeheer uiterlijk op 15 juni (voor ingang 1 september) of op 15 december (voor ingang 1 februari) => gegevensbeheer past onderwijsbevoegdheid aan

5 Onderwijsbevoegdheid (OB) HBO-opleidingen op basis van OK5
OB verwerven voor erkende Onderwijskwalificatie niveau 5 (op basis van 1 of meerdere Beroepskwalificaties niveau 5) via HBO-programmatieprocedure (art. 17 e.v. HBO-decreet) Werd reeds toegelicht Zie presentatie van de infosessie van AKOV van 18/03/2014 rond BK’s en OK’s Zie presentatie van de infosessie van het departement Onderwijs en Vorming en NVAO van 27/03/2014 rond programmatieprocedure HBO-opleiding Kort samengevat: 4 stappen Verwantschap / macrodoelmatigheid Vastleggen opleidingsprofiel Toets Nieuwe Opleiding en administratieve toets Besluit Vlaamse Regering

6 Onderwijsbevoegdheid (OB) HBO-opleidingen op basis van OK5
HBO-opleiding op basis van OK5 1 opleidingsprofiel Modules worden uitgedrukt in studiepunten en lestijden Aantal studiepunten per module is steeds een geheel getal en bevat ≥ 3stp Voor de opleiding wordt 1 inhoudelijk coördinerende instelling (HO/CVO/Sec.S) + 1 of meerdere administratief beherende instellingen (CVO(‘s)/Sec.S(en)) aangewezen

7 Bestaande HBO-opleidingen afbouwen
In 3 gevallen: Als een centrum niet voldoet aan toetredingsvoorwaarden samenwerkingsverband De bestaande HBO-opleiding wordt afgebouwd als er verwantschap is vastgesteld met een OK5 + samenwerkingsverband omvormingsdossier ingediend + Vlaamse Regering erkent de programmatie Start van nieuwe HBO-opleiding = start afbouw bestaande HBO5-opleiding De afbouw van alle andere opleidingen (diegene die niet omgevormd worden), start vanaf 1 september 2017 De Vlaamse Regering kan deze termijn twee keer met één jaar verlengen De afbouw mag maximaal drie jaar bedragen

8 HBO-onderwijsbevoegdheid uitoefenen in vestigingsplaatsen (VPL’en)
In alle VPL’en van het centrum Regiovreemdheid is niet meer van toepassing op HBO Toepassing art. 65§2 Nieuwe VPL aanvragen voor HBO kan niet via programmatieprocedure (art. 68, §2 decreet VWO) kan wel als onderdeel van de programmatieprocedure van een bepaalde HBO-opleiding (art. 17 e.v. HBO-decreet) op basis van OK5. In de Toets Nieuwe Opleiding en administratieve toets wordt aangegeven in welke VPL’en het samenwerkingsverband die opleiding wil organiseren: bestaande VPL’en en/of nieuwe VPL’en.

9 Samenwerkingsverband
Vanaf 1/9/2014 samenwerkingsverband tussen CVO’s Hoge-school Sec. Verpl. scholen

10 Toetredingsvoorwaarden
Vanaf 1/9/2014 kan een CVO HBO aanbieden als aan 3 voorwaarden voldaan is: Lid zijn van een samenwerkingsverband Rationalisatienorm centrum: LUC Toetredingsnorm HBO: LUC = referteperiode voorafgaand aan toetreding Afwijking mogelijk, het centrum mailt gemotiveerde aanvraag uiterlijk op 15/4 naar beslissing door Vlaamse Regering. 2 voorwaarden: Norm LUC is behaald in ref.p.‘11- ‘12 en/of ‘12-‘13 Geen ander CVO mag lid zijn van dat samenwerkingsverband (of eerst overhevelen / fusie)

11 Niet voldaan aan toetredingsnorm
CVO dat niet aan de toetredingsnorm voldoet heeft 3 opties: Overheveling HBO Fusie tussen centra Afbouw HBO Een combinatie van de 3 opties is ook mogelijk

12 Case CVO A en CVO B met telkens Onderwijsbevoegdheid
1 hoofdvestigingsplaats: 1 regio-eigen VPL en 1 regiovreemde VPL: Onderwijsbevoegdheid CVO A: SVWO: AAV + Hotel HBO: Boekhouden + Elektronica CVO B: SVWO: Kapper + Spaans RG4 HBO: Orthopedagogie + Marketing A B A B

13 Case CVO A en CVO B A B Consortium Spaans RG4 AAV Hotel Boekhouden
Elektronica Idem B Kapper Ortho Marketing Idem A Boekhouden Elektronica

14 Niet voldaan aan toetredingsnorm
CVO dat niet aan de toetredingsnorm voldoet heeft 3 opties: Overheveling HBO Fusie tussen centra Afbouw HBO Een combinatie van de 3 opties is ook mogelijk

15 Optie 1: Overheveling HBO (art. 65)
De overheveling vindt in één keer plaats, op 1 september Het structuuronderdeel wordt gerangschikt als HBO Het ontvangend centrum moet OB hebben voor HBO Het overhevelend centrum verliest de OB De overdracht van HBO-LeU is verplicht De overheveling maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal comité van zowel het overhevelende als het ontvangende CVO

16 Optie 1: Overheveling HBO (art. 65)
Ontvangend CVO kan de overgehevelde opleidingen Organiseren in alle eigen VPL’en; Blijven organiseren in de VPL’en van het overhevelende centrum waar het die opleidingen in een van de twee voorafgaande schooljaren organiseerde. Het ontvangende centrum kan daar geen andere onderwijsbevoegdheid uitoefenen!

17 CVO A < 60.000 LUC HBO Optie 1: CVO A hevelt op 1/9/2014 2 HBO-opleidingen over naar CVO B
Spaans RG4 Ortho Marketing Boekhouden Elektronica Boekhouden Elektronica (beiden zijn ingericht in ‘12-‘13 of ‘13-‘14) AAV Hotel Boekhouden Elektronica Idem B B’ Kapper Ortho Marketing Boekhouden Elektronica Boekhouden (enkel Boekhouden is ingericht in ‘12- ‘13 of ‘13-‘14) Idem A B’ Boekhouden Elektronica

18 Optie 1: Overheveling HBO (art. 65)
Het centrum mailt uiterlijk op 31 mei het Formulier ‘Verklaring van de overheveling van een of meer opleidingen van een centrum voor volwassenenonderwijs’ naar Meer info: zie OZB VWO/2011/01, punt 3.4

19 Optie 1: Overheveling HBO (art. 65)
Bij de HBO-overheveling worden altijd LeU overgedragen De centra hoeven hiervoor geen stappen te ondernemen Bij de omkaderingsberekening van de LeU worden De HBO-LUC van de laatst afgesloten referteperiode (1/04/ /03/2014) afgetrokken van het overhevelende centrum en bijgevoegd bij het ontvangende centrum Om de groei in leraarsuren voor schooljaar te kunnen bepalen, dient de omkaderingsberekening van overgedaan te worden Bij de HBO-overheveling worden geen Pu overgedragen De goedkeuringen van de 120%-financiering of -subsidiëring voor gecombineerd onderwijs worden automatisch overgezet naar het ontvangende centrum

20 Niet voldaan aan toetredingsnorm
CVO dat niet aan de toetredingsnorm voldoet heeft 3 opties: Overheveling HBO Fusie tussen centra Afbouw HBO Een combinatie van de 3 opties is ook mogelijk

21 Optie 2: Fusie tussen centra (art. 66)
De fusie vindt in één keer plaats, op 1 september 1 centrumbestuur, 1 directeur en 1 HoofdVPL 2 soorten fusie: Door samenvoeging tot één instelling van twee of meer instellingen die gelijktijdig worden afgeschaft Nieuwe naam centrum en nieuw instellingsnummer Door samenvoeging van twee of meer instellingen, waarbij één blijft bestaan die de andere opslorpt; De fusie maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal comité van alle betrokken centra

22 Optie 2: Fusie tussen centra (art. 66)
Het nieuwe/overblijvende centrum verkrijgt de onderwijsbevoegdheid van de fuserende centra de vestigingsplaatsen van de fuserende centra Nieuwe regiovreemde VPL voor SVWO ten gevolge van fusie tussen centra met HoofdVPL in verschillend consortium Enkel bij fusie tussen 1/9/2013 en 1/9/2014 (art. 70) In die nieuwe RV VPL krijgt het centrum OB voor de SVWO-opleidingen die er georganiseerd werden in een van de twee voorafgaande schooljaren (= georganiseerde opleidingen van schooljaar ‘12-‘13 en ‘13-‘14)

23 CVO A < 60.000 LUC HBO Optie 2: CVO A en CVO B fusioneren op 1/9/2014 (fusie door opslorping)
Spaans RG4 Ortho Marketing Boekhouden Elektronica B Idem B B Idem B B Kapper Ortho Marketing AAV Hotel Boekhouden Elektronica B Idem B B B Boekhouden Elektronica Ortho Marketing

24 CVO A < LUC HBO Optie 2: CVO A en CVO B fusioneren regio-vreemd op 1/9/2014 (fusie door opslorping) Spaans RG4 Ortho Marketing Boekhouden Elektronica AAV (is ingericht in ‘12-‘13 of ‘13-‘14) Hotel (is ingericht in ‘12-‘13 of ‘13-‘14) Boekhouden Elektronica Ortho Marketing B B Idem B B B AAV Hotel Boekhouden Elektronica Ortho Marketing Kapper Ortho Marketing AAV Hotel Boekhouden Elektronica B B Boekhouden Elektronica Ortho Marketing

25 CVO A < LUC HBO Optie 2: CVO A en CVO B fusioneren regio-vreemd op 1/9/2015 (fusie door opslorping) Spaans RG4 Ortho Marketing Boekhouden Elektronica B Ortho Marketing Boekhouden Elektronica B Idem B B Ortho Marketing Boekhouden Elektronica Kapper Ortho Marketing AAV Hotel Boekhouden Elektronica B B B Boekhouden Elektronica Ortho Marketing

26 Optie 2: Fusie tussen centra (art. 66)
Het centrum mailt uiterlijk op 31 mei het Formulier ‘Verklaring van de fusie van centra voor volwassenenonderwijs’ naar Meer info: zie OZB VWO/2011/01, punt 3.2

27 Optie 2: Fusie tussen centra (art. 66)
Bij de fusie worden de LeU en Pu berekend op basis van de samengevoegde LUC van de fusionerende centra De centra hoeven hiervoor geen stappen te ondernemen Bij de omkaderingsberekening van de LeU en Pu De LUC van de laatst afgesloten referteperiode (1/04/ /03/2014) van de fusionerende centra worden samengevoegd bij het overblijvende/nieuwe centrum Om de groei in LeU en Pu voor schooljaar te kunnen bepalen, worden de toegekende LeU en Pu van schooljaar ook samengeteld

28 Optie 2: Fusie tussen centra (art. 66)
Toekenning bijkomende persoonsgebonden punten voor de vastbenoemde (en tot de proeftijd toegelaten) directeurs die na de fusie als adjunct-directeur worden aangesteld (behouden hun salaris) De goedkeuringen van de 120%-financiering of -subsidiëring voor gecombineerd onderwijs worden automatisch overgezet naar het ontvangende centrum

29 Impact op softwarepakketten
Architecturale opzet DAVINCI Eén pakket per instellingsnummer Eén SSL-certificaat per instellingsnummer Indien een fusie gepland staat: contacteer softwareleverancier(s) en de Cel ICT van de Afdeling Volwassenenonderwijs Volgende slides behandelen enkele van de mogelijke scenario’s

30 Impact op softwarepakketten Scenario 1a: opslorping
Zelfde pakket CVO A blijft registreren in Formatin CVO B registreert lopende schooljaar verder met instellingsnummer Y “CVO B” registreert de nieuwe zaken in Formatin met instellingsnummer X!!

31 Impact op softwarepakketten Scenario 1b: opslorping
Verschillende pakketten CVO A blijft registreren in Formatin CVO B werkt schooljaar af in Awis “CVO B” registreert de nieuwe zaken in Formatin met instellingsnummer X!!

32 Impact op softwarepakketten Scenario 2a: samensmelting
Zelfde pakket CVO A werkt schooljaar af in Stratminax als X CVO B werkt schooljaar af in Stratminax als Y “CVO A en B” registreren de nieuwe zaken in Stratminax met instellingsnummer Z!!

33 Impact op softwarepakketten Scenario 2b: samensmelting
Verschillend pakket CVO A werkt schooljaar af in Stratminax CVO B werkt schooljaar af in Oleander “CVO A en B” registreren de nieuwe zaken in Oleander met instellingsnummer Z!!

34 Impact op softwarepakketten Aandachtspunten
Bij een samensmelting (nieuw instellingsnummer) is er een nieuw SSL-certificaat nodig  tijdig aanvragen nieuwe volmacht aan veiligheidsconsulent O&V (Jimmy Hunninck) bezorgen Elk pakket is anders Scenario’s geven krijtlijnen aan Best analyse van de specifieke situatie

35 Niet voldaan aan toetredingsnorm
CVO dat niet aan de toetredingsnorm voldoet heeft 3 opties: Overheveling HBO Fusie tussen centra Afbouw HBO Een combinatie van de 3 opties is ook mogelijk

36 Optie 3: Afbouw HBO (art. 97)
De afbouw start vanaf schooljaar ‘14-‘15 Er kunnen geen nieuwe cursisten meer ingeschreven worden De cursisten moeten de aangevatte opleiding volledig en binnen een normaal tijdsbestek (zonder onderbreking en zonder herhaling van een module) kunnen beëindigen. De afbouw moet gerealiseerd worden binnen een periode: van drie opeenvolgende schooljaren voor een modulaire opleiding van één schooljaar voor een tweejarige lineaire opleiding van twee opeenvolgende schooljaren voor een driejarige lineaire opleiding

37 CVO A < 60.000 LUC HBO Optie 3: Afbouw
Spaans RG4 Ortho Marketing AAV Hotel Boekhouden Elektronica Idem B Kapper Ortho Marketing Idem A Boekhouden Elektronica

38 Omkadering centra (art. 107 decreet VWO)
Vanaf schooljaar ‘14-‘15 wordt de groeinorm voor de leraarsuren (LeU) afzonderlijk bepaald voor SVWO, HBO en SLO. Voor de punten (Pu) blijft 1 groeinorm van kracht (art. 107 decreet VWO) De aanwending is vrij Mogelijkheid van overdracht van LeU en Pu Naar een ander CVO: beperkt tot 2% van het aantal toegekende LeU / Pu (art. 103 en art. 105, §6 decreet VWO) Naar het daaropvolgende schooljaar: beperkt tot 2% van het aantal toegekende LeU / Pu (art. 104 en art. 105, §6 decreet VWO) Deadline: 30 april

39 Afdeling Volwassenenonderwijs
Personeel Afdeling Volwassenenonderwijs 39

40 Overgangsmaatregel salaris directeurs HBO
Uitgangspunt: directeurs die (een deel van hun) HBO-opleidingen overhevelen of waarvan (een deel van hun) HBO-opleidingen wordt geaccrediteerd mogen hier geen financieel nadeel van ondervinden [ Art. 20/1 BVR van 23 april 2010] Per volle schijf van LUC in het HBO wordt 1/20 salaris toegekend in salarisschaal 565 ( voor het SVWO) Salaris van de overgedragen schijven wordt ‘bevroren’ Gewaarborgd gedeelte + variabel gedeelte op basis van reële LUC Garantie blijft geldig tot op het ogenblik dat de reële LUC een hoger salaris opleveren dan op vooravond overheveling Bv.: door stijging aantal LUC of door anciënniteitssprong Afdeling Volwassenenonderwijs 40

41 Beperking vaste benoeming in het ambt van lector
Tijdelijke beperking vaste benoeming geldt voor ambt van lector in een HBO5-opleiding [ Art. 98 Decreet 15 juni 2007] Met ingang van 1 januari 2014 Geldt tot op het ogenblik dat HBO5-opleiding is omgevormd Tot zolang niet hervormd, is er ook geen mogelijkheid tot vacantverklaring van betrekkingen Uitzonderingen Personeelsleden die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt In vacante betrekking Voldoet aan voorwaarden vaste benoeming Niet voor betrekkingen in SLO Niet voor betrekkingen van het ondersteunend- en bestuurspersoneel Afdeling Volwassenenonderwijs 41

42 Overheveling HBO5-opleiding
Een personeelslid dat tijdens het voorafgaand schooljaar was tewerkgesteld in een betrekking in die HBO5-opleiding, wordt overgenomen door het ontvangende CVO [ Art. 74bis2 DRP gesubsidieerd en art. 56/2 DRP gemeenschapsonderwijs] Ten belope opdracht van voorgaand schooljaar Opgebouwde rechten gaan mee over Dienstanciënniteit, kandidaatstelling voor een tijdelijke opdracht, TADD, vaste benoeming, … Ter beschikking gestelde personeelsleden in overgedragen opleiding Coördinatie-uren Afdeling Volwassenenonderwijs 42

43 Overheveling HBO5-opleiding: gevolgen voor vast benoemde lectoren
Worden vast benoemd personeelslid bij het ontvangende centrum Vormen ‘één groep’ met de vast benoemde lectoren van het ontvangende centrum voor de verdeling van de betrekkingen Verdeling betrekkingen op basis van TBSOB-besluit ‘Hetzelfde ambt’ voor lectoren: art. 9 BVR 29 april 1992 Kunnen afzien van de overheveling Indien het ontvangende CVO behoort tot een ander net Indien er een R/W kan toegekend worden voor de volledige opdracht in een vacante betrekking voor de duur van een volledig schooljaar Kan ook een W zijn naar het secundair volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 43

44 Afdeling Volwassenenonderwijs
Overheveling HBO5-opleiding: gevolgen voor tijdelijke lectoren (TABD en TADD) Worden tijdelijk personeelslid in het ontvangende centrum Verworven dienstanciënniteit binnen overgedragen opleiding Gaat mee over Recht op TADD Vormen ‘één groep’ met de tijdelijke lectoren in het ontvangende centrum voor de verdeling van de betrekkingen Indien er onvoldoende uren zijn voor een aanstelling van alle tijdelijke personeelsleden Volgorde van aanstellingen dient gerespecteerd te worden Afdeling Volwassenenonderwijs 44

45 Afdeling Volwassenenonderwijs
Overheveling HBO5-opleiding: gevolgen voor ondersteunend- en bestuurspersoneel Geen regeling voor (automatische) overgang van ondersteund- en bestuurspersoneel in het geval van een overheveling van een HBO5-opleiding Eventueel toepassing van regels TBSOB voor het ondersteunend- en bestuurspersoneel IM beslist zelf welke betrekkingen in stand worden gehouden [art. 2, §12 TBSOB-besluit] op basis van criteria afgesproken in LOC Binnen hetzelfde ambt: dienstanciënniteit speelt Rekening houden met voorwaarde dat 55% van basispuntenenveloppe moet worden aangewend voor betrekkingen van 63 of 82 punten (50% bij dreigende TBSOB) Eventueel: aanstelling in ontvangende centrum via mutatie Indien HBO5 volledig wordt overgeheveld: geen aanstellingen meer mogelijk in ambt van adjunct-directeur HBO5 Afdeling Volwassenenonderwijs 45

46 Inzetbaarheid personeel bij omvorming HBO5-opleiding
HBO5-opleiding wordt omgevormd Op het moment van de omvorming van de opleiding bestlist het samenwerkingsverband over de inzetbaarheid van het personeelslid Toetsing op basis van de competenties van het personeelslid (o.a. op basis van bekwaamheidsbewijs) Uitgangspunt = maximale tewerkstelling in omgevormde HBO5-opleiding Afdeling Volwassenenonderwijs 46

47 Afdeling Volwassenenonderwijs
Inzetbaarheid personeel bij omvorming HBO5-opleiding - professionaliseringstraject Twee mogelijke situaties Personeelslid heeft voldoende competenties Is inzetbaar in de omgevormde opleiding Personeelslid heeft onvoldoende competenties Vast benoemd personeelslid wordt TBSOB Het samenwerkingsverband stelt een professionaliseringstraject voor (met het oog op inzetbaarheid in HBO5-opleiding of in ander onderwijsniveau) Professionaliseringstraject Inhoud traject: welke competenties en hoe dit te behalen Duur van het traject: maximum 2 jaar Engagement van beide partijen: traject en afspraken schriftelijk vastleggen Afdeling Volwassenenonderwijs 47

48 Afdeling Volwassenenonderwijs
Inzetbaarheid personeel bij omvorming HBO5-opleiding - professionaliseringstraject Tijdens de duur van het professionaliseringstraject blijft het personeelslid TBSOB Behoud van het salaris van de vast benoemde opdracht op ogenblik TBSOB Na het professionaliseringstraject Succesvol traject Traject HBO: personeelslid is inzetbaar in HBO5-opleiding Traject ander onderwijsniveau: toepassing TBSOB-regelgeving (R of W) Traject niet succesvol of weigering TBSOB-besluit speelt ten volle (maar: geen toewijzing als administratieve hulp via Vlaamse Reaffectatiecommissie) Afdeling Volwassenenonderwijs 48

49 Afdeling Volwassenenonderwijs
Inzetbaarheid personeel bij omvorming HBO5-opleiding - professionaliseringstraject Duur traject wordt in aanmerking genomen voor bepaling wachtgeld Bij weigering valt garantie van 2 jaar op wachtgeld onmiddellijk weg en wordt salaris verminderd Het wachtgeld of wachtgeldtoelage is bij een volledige TBSOB gelijk aan 100% van het laatste activiteitssalaris of de activiteitstoelage Vanaf het derde jaar wordt het elk jaar met 20% verminderd Mag wel niet lager zijn dan x maal 1/30 van activiteitssalaris of activiteitstoelage als het personeelslid dienstjaren telt. Een professionaliseringstraject is eenmalig! Afdeling Volwassenenonderwijs 49

50 Gevolgen van een fusie op de personeelsformatie
Fusie door samenvoeging Onderwijspersoneel Vormen ‘één groep’ voor de verdeling van de betrekkingen Verdeling betrekkingen volgens TBSOB-besluit Ondersteunend- en bestuurspersoneel Eén nieuwe puntenenveloppe Indien TBSOB moet uitgesproken worden IM beslist zelf welke betrekkingen in stand worden gehouden [art. 2, §12 TBSOB-besluit] op basis van criteria afgesproken in LOC Binnen hetzelfde ambt: dienstanciënniteit speelt Rekening houden met voorwaarde dat 55% van basispuntenenveloppe moet worden aangewend voor betrekkingen van 63 of 82 punten (50% bij dreigende TBSOB) Directeur Eén van de twee directeurs wordt adjunct-directeur (geen voorrangsregeling) De adjunct-directeur behoudt zijn salarisschaal van directeur Afdeling Volwassenenonderwijs 50

51 Gevolgen van een fusie op de personeelsformatie
Fusie door opslorping Onderwijspersoneel Twee groepen van personeelsleden 1ste jaar: personeel van overnemende centrum heeft voorrang voor aanstelling 2e jaar: verdeling van de betrekkingen volgens TBSOB-besluit Ondersteunend- en bestuurspersoneel Zelfde regeling als bij fusie door samenvoeging Directeur Afdeling Volwassenenonderwijs 51

52 Gevolgen van afbouw van opleidingen op de personeelsformatie
Onderwijspersoneel Indien daling van aantal leraarsuren: toepassing TBSOB-regelgeving Ondersteunend- en bestuurspersoneel Indien daling punten: toepassing TBSOB-regelgeving Directeur Indien afbouw HBO5 of SLO: zal daling van aantal /20 met zich meebrengen in salarisschaal 565 van het HBO Afdeling Volwassenenonderwijs 52

53 Afdeling Volwassenenonderwijs
Infosessies Infosessies TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling Woensdag 28 mei te Brussel Dinsdag 3 juni te Brussel 9u tot 15u Regelgeving i.v.m. TBSOB met de nadruk op wijzigingen naar aanleiding van HBO-decreet Afdeling Volwassenenonderwijs 53

54 Contact met de afdeling volwassenenonderwijs
54

55 Contact met de afdeling Volwassenenonderwijs
Voor verdere vragen Aanbod en organisatie Indienen verklaringen overheveling en fusie: Een vraag over de interpretatie van de regelgeving: Evelyn Laermans (02/ , Personeel Een concreet personeelsdossier: uw werkstation Een vraag over de interpretatie van de regelgeving: Dave Bonte (02/ , Afdeling Volwassenenonderwijs 55


Download ppt "Infosessie: wijzigingen in het Hoger Beroepsonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google