De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Algemene beleidsverklaring van 1 december 2011 Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten Doelstelling: zorgen voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Algemene beleidsverklaring van 1 december 2011 Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten Doelstelling: zorgen voor."— Transcript van de presentatie:

1 De 6de Staatshervorming: “Een efficiëntere federale Staat en autonomere entiteiten”

2 Inleiding Algemene beleidsverklaring van 1 december 2011 Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten Doelstelling: zorgen voor een betere politieke efficiëntie en meer cohesie door een coherente verdeling van de bevoegdheden

3 Inleiding Overdrachten van het Federale naar de deelstaten:
Arbeidsmarkt Gezondheidszorg en hulp aan personen Kinderbijslag Justitie + Andere domeinen: mobiliteit en verkeersveiligheid, economisch en industrieel beleid, energie, landbouw, stedenbouw, huisvesting en ruimtelijke ordening, lokale administratie + overgedragen fiscale uitgaven: de Gewesten zullen de exclusieve bevoegdheid hebben voor, bijvoorbeeld, de belastingverminderingen voor renovatie van sociale huurwoningen

4 Inleiding 6de Staatshervorming is ook een hervorming van de Bijzondere Financieringswet Principe van de niet-verarming van de federale Staat en van de sociale zekerheid Responsabilisering van de deelstaten in verband met hun bevoegdheden en het beleid dat zij voeren, rekening houdend met hun specifieke noden

5 Inleiding Bedoelde bevoegdheidsdomeinen van de POD Maatschappelijke Integratie: Activering op de arbeidsmarkt van de OCMW-gerechtigden (LL + MD) Federale programma's sociale economie Grootstedenbeleid

6 Activering op de arbeidsmarkt
Uittreksel akkoord: "De Gewesten worden bevoegd voor de programma's voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners om ze opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt (artikelen 60-61)." "Doelgroepenbeleid: Regionalisering van RSZ-kortingen voor doelgroepen en van de activering werkloosheidsuitkeringen." "Overdracht van programma's: startbaanovereenkomsten in het kader van globale projecten: naar de Gemeenschappen en Gewesten."

7 Activering op de arbeidsmarkt
Nieuwe tendensen: Meer nieuwe doelgroepen in de maatregelen tot toekenning van een vermindering van socialezekerheidsbijdragen aan de werkgevers   Globale startbaanovereenkomsten → Gemeenschappen en Gewesten Gewesten bevoegd om het beleid en de reglementering te bepalen toe te passen op de OCMW-gerechtigden (LL + MD) die worden tewerkgesteld

8 Activering op de arbeidsmarkt
Alle tewerkstellingsmaatregelen bestemd voor de OCMW-gerechtigden (LL + MD) worden bedoeld: → Artikel 60§7 en artikel 61 → Activa, DP, SINE en Invoeginterim Gewesten bevoegd voor wijziging of afschaffing van de van kracht zijnde maatregelen + invoering van nieuwe maatregelen

9 Activering op de arbeidsmarkt
Worden niet bedoeld door de overdracht: Partnerschapsovereenkomst (maatregel 500 Euro) Het Clusterplan Verhoogde Staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling ESF (Heroriëntering sociale activering)

10 Activering op de arbeidsmarkt
Geen overdracht naar de Gewesten van de materies van de wet van 26 mei 2002 Het recht op maatschappelijke integratie blijft een federale materie. De Federale overheid bevoegd voor het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een tewerkstelling en dit in overleg met de Gewesten, de Gemeenschappen en in samenwerking met de lokale overheden

11 Activering op de arbeidsmarkt
Aandachtspunten van de POD MI: Een uniek loket POD = administratief en technisch operator bevoegd om de betalingen uit te voeren en het informaticasysteem aan te passen op basis van de prioriteiten die door de Gewesten zullen worden vastgelegd

12 Activering op de arbeidsmarkt
Voordelen voor de OCMW's: Administratieve vereenvoudiging: een uniek contactpunt voor de OCMW's Gebruik informaticatoepassing gekend door de OCMW's Continuïteit: geen overgangssysteem voor de terugbetalingen Budgettaire besparing Snelheid van de terugbetalingen

13 Activering op de arbeidsmarkt
Voordelen voor de Gewesten: Budgettaire besparing Vermindering van de administratieve lasten Volledige autonomie om de Federale overheid te vragen om het volgende aan te passen

14 Activering op de arbeidsmarkt
Samenwerkingsakkoord Met de deelstaten Overgangsperiode Overgangsbepalingen voor de werknemers die werden aangeworven vóór de effectieve datum van de overdracht en inwerkingtreding van de gewestelijke reglementeringen Open enveloppe Algemene beleidsverklaring: 138,7 miljoen Euro. → Subjectief recht dat niet mag beperkt worden → De autonomie van de OCMW's niet beperken in de uitoefening van hun wettelijke missies.

15 Sociale economie Uittreksel akkoord "Overdracht van programma's: […] overige federale programma's sociale economie: naar de Gewesten"

16 Sociale economie Overdracht van de materies die momenteel ten laste worden genomen door de cel sociale economie van de POD MI: samenwerkingsakkoord / erkenning (PP of EIF) / Subsidies + Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen (artikel 60 + SINE + Dienstencheques)

17 Sociale economie Aandachtspunten van de POD MI:
Regionalisering en niet een onvoorwaardelijke verdwijning van de hefbomen tot ontwikkeling van de sociale economie Duidelijke identificatie van de overgedragen federale middelen en verplichting om deze middelen toe te kennen aan de sector (met raadpleging van de sector). Behoud, bij de POD, van een federaal contactpunt dat de interface zal zijn tussen de federale overheid en de Gewesten, gestuurd door de federale overheid en op initiatief van de Gewesten. Behoud van de federale voorzieningen "hefbomen" inzake sociale economie.

18 Grootstedenbeleid Uittreksel akkoord "Grootstedenbeleid (voor wat de bevoegdheden van de deelstaten betreft) → Naar de deelstaten. De federale overheid houdt op middelen in te zetten voor de projecten die tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten behoren."

19 Grootstedenbeleid Besprekingen van de COMORI over GSB beperkt tot de "stadscontracten" Budget in 2013: 53 miljoen Euro Andere GSB-programma's blijven federaal: GAS-bemiddeling (netwerk van 26 bemiddelaars in heel België), subsidies aan Vzw's voor pilootprojecten, studies en conferentie, contingent startbanen, subsidies aan 3 OCMW's (Brussel Stad, Antwerpen en Luik) voor de begeleiding van de geregulariseerden, deelname aan Europese netwerken.

20 Grootstedenbeleid Stadscontracten → Verdeling tussen de federale Staat en de 3 Gewesten gebaseerd op een classificatie van de IF in 2010, op basis van bevoegdheden (federaal, gewestelijk of gemeenschappelijk, gemengd). In 2013 de uitsluitend of hoofdzakelijk federale projecten: 31,83 % van de vastleggingskredieten. De projecten uitsluitend of hoofdzakelijk van de deelstaten: 68,17 % van de vastleggingskredieten.

21 Grootstedenbeleid 2015: overdracht van de federale Staat van een budgettair equivalent van 68,17 % voor de stadscontracten aan de Geweten (ofwel ongeveer 36 miljoen Euro). De aan de Gewesten overgedragen middelen zullen tussen hen verdeeld worden volgens het gedeelte dat elk van hen vertegenwoordigt in de bedragen die in 2013 werden toegewezen aan de steden en gemeenten

22 Grootstedenbeleid Aandachtspunten van de POD MI:
In 2015 zullen de contracten van het federale GSB volledig aangepast zijn aan de federale bevoegdheden Doelstelling = de sociale cohesie en de maatschappelijke integratie bevorderen in de stadswijken in moeilijkheden Er zal voorzien worden in een doorgedreven samenwerking met de OCMW's

23 Proces? Federale administraties geraadpleegd en ter beschikking van de deelstaten Ontwerp van bijzondere wet in uitwerkingsfase Inwerkingtreding voorzien op 1 juli 2014


Download ppt "Inleiding Algemene beleidsverklaring van 1 december 2011 Overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten Doelstelling: zorgen voor."

Verwante presentaties


Ads door Google