De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mer in beweging – een proces Studiedag 19 oktober 2011: Mer – in beweging naar een nieuwe toekomst Paul Van Snick afdelingshoofd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mer in beweging – een proces Studiedag 19 oktober 2011: Mer – in beweging naar een nieuwe toekomst Paul Van Snick afdelingshoofd."— Transcript van de presentatie:

1 Mer in beweging – een proces Studiedag 19 oktober 2011: Mer – in beweging naar een nieuwe toekomst Paul Van Snick afdelingshoofd

2 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer MiB – Het proces een optimalisatieoefening een SWOT-analyse een denkproces een visie en missie een nieuw organisatiemodel een nieuwe praktijk

3 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een optimalisatieoefening Er was eens…  Een dienst Mer, verantwoordelijk voor milieueffectrapportage  Een dienst BGP, verantwoordelijk voor de begeleiding van gebiedsgerichte planprocessen

4 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een optimalisatieoefening Aanleiding De aanzet voor de optimalisatieoefening kwam uit verschillende richtingen: -Tijdsgeest -Commissies Berx, Sauwens -Nota VR -Bevraging en SWOT

5 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een optimalisatieoefening Commissie Sauwens (Vlaams parlement) Commissie Berx (Vlaamse regering) Visienota Vlaamse regering “Versnelling Investeringsprojecten” Wijziging in regelgeving Wijziging in organisatie (in uitvoering)(Mer in Beweging)

6 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een SWOT-analyse Start in februari 2010  Interne werkgroepen  Externe werkgroepen  Onze sterktes  Onze zwaktes

7 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een SWOT-analyse Onze sterktes Expertise & ervaring Kennis & deskundigheid Toegankelijke leidinggevenden Inhoudelijke coaching Flexibiliteit, vrijheid & ruimte Motivatie, ambitie en inzet Communicatieve vaardigheden Dienst BGP en dienst Mer deel van eenzelfde afdeling Relaties en netwerken Betrokkenheid Vlaamse beleids-/planprocessen

8 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een SWOT-analyse Onze zwaktes Rollen van diensten, van dienstverlening onduidelijk Takenpakket en kerntaken niet duidelijk Inefficiënte werking Te grote flexibiliteit? Te grote vrijheid? Communicatie en informatiedoorstroming intern onvoldoende Onvoldoende uniformiteit in werking Onvoldoende uniformiteit in behandeling dossiers Gebrek aan eenduidige visie of standpunten Onvoldoende klantgerichtheid Samenwerking binnen dienst onderbenut Samenwerking met derden niet steeds constructief, onderbenut Mandaat wordt onvoldoende opgenomen

9 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een denkproces Hoe behouden we onze sterktes? Hoe gaan we onze zwaktes remediëren? Waar zien wij onze belangrijkste taken? Waar willen we binnen 5 jaar staan? Hoe spelen we in op de nieuwe ontwikkelingen in Vlaanderen? Hoe spelen we in op de verwachtingen van onze klanten? Hoe organiseren we ons op dit alles?

10 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een missie en een visie Missie We zetten ons in voor het optimaal verloop van de milieueffectrapportage en voor het beoordelen van de milieukwaliteit van plannen en projecten met het oog op een leefbaar Vlaanderen.

11 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een missie en een visie Visie We verruimen het mer tot een proces waar we streven naar de minimale negatieve impact van het voorgenomen plan of project, op mens en milieu. We stimuleren de dialoog, om vanaf de start tot en met de uitvoering en vanuit een gebiedsgerichte visie, een significante positieve bijdrage te leveren aan duurzame kwaliteit voor mens en milieu.

12 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een missie en een visie Wat zijn onze kerntaken? Procesbegeleiding Kennis en methodologie Kwaliteitsbeoordeling Wat zijn onze strategische waarden? Klantgericht denken en handelen Het algemeen belang primeert op het individuele Interne en externe transparantie Gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen, hetgeen vertrouwen vergt

13 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een missie en een visie Wat zijn onze kerncompetenties? Overtuigingskracht Netwerken Oordeelsvorming (synthetisch denken) Resultaatgerichtheid

14 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Milieueffectrapportagebeheer

15 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuw organisatiemodel Vier thematische teams Team Stedelijke Ruimte (Stadsontwikkeling, harde en zachte recreatie, afbakening stedelijke gebieden, windturbines) Team Infrastructuur (Havens, bedrijventerreinen (incl. afbakeningen), lijninfrastructuur (water, weg, spoor), luchthavens) Team Open Ruimte (Ontbossing, waterbeheersing, WZI, ruilverkaveling, kustwerken, grondwater, AGNAS, leidingen, golfterreinen) Team Industriële Ruimte (Afval, energie, chemie, metaal, dierlijke productie, voeding, papier/hout, textiel, ontginningen)

16 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuw organisatiemodel Transversale platformen Adviesplatformen: -Thema-overschrijdende adviezen voor externe klanten -Adviestermijnen en wettelijke bepalingen -3 thema’s: RUP-adviezen, plan-MER-screenings, erkenningen van deskundigen Ontwikkelplatformen: -Interne inhoudelijke werkpunten (visie, standpunten, methodes…) -Tijdelijk of permanent

17 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuw organisatiemodel voorzitter leden STAFTEAM voorzitter leden STAFTEAM

18 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuw organisatiemodel Nieuwe rollen Diensthoofd Kennismanager Vier teams (procesbegeleiding/kwaliteitsoordeel) Teamcoaches Transversale platformen / kenniscoach

19 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuwe praktijk

20 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuwe praktijk Teams zijn zelfsturend Iedereen neemt team-verantwoordelijkheid -Verantwoording afleggen -Vertrouwen -Transparantie -Consensusbereidheid -Elkaars klankbord over positieve en negatieve zaken Verhoogde responsabilisering

21 MiB – een procesPaul Van Snick – Dienst Mer Tot slot


Download ppt "Mer in beweging – een proces Studiedag 19 oktober 2011: Mer – in beweging naar een nieuwe toekomst Paul Van Snick afdelingshoofd."

Verwante presentaties


Ads door Google