De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar

2 Uitgangspunten en focus RdMC bij professionalisering
INHOUD Uitgangspunten en focus RdMC bij professionalisering Inhoudelijke aspecten vraagsturing Criteria voor de projecten Inhoudelijke kaders Beoordelingscriteria Voorwaarden Procedure Vragen

3 Uitgangspunten Leraar als succesfactor voor duurzame kwaliteit onderwijs Leraren bekwamen zich op vele manieren Professionals maken hun bekwaamheidsontwikkeling zichtbaar Wat werkt (in de klas)? Welke vorm is het meest effectief? Op welk niveau en vanuit welke optiek (leerling, leraar, school)?

4 Waar richt het RdMC zich op?
Professionalisering van onderwijsgevenden met accent op (online) werkplekleren Sectoren PO, VO, MBO en lerarenopleidingen Leraren in alle fasen van hun loopbaan In directe relatie en samenhang met hun werkomgeving Vragen van het werkveld sturen (mede) ons werkprogramma

5 Focus RdMC gekoppeld aan vraagsturing
Professionalisering d.m.v. (online) leren op de werkplek Werkplek: de beroepssituatie/’plaats’ waar de leraar zijn werk uitvoert Bij leren op de werkplek speelt informeel leren van en met collega’s een belangrijke rol Tijd- en plaatsonafhankelijke ondersteuning

6 Werkplek (algemeen) klas, open leercentrum, stage-/leerbedrijf  contact met leerlingen ‘lerarenkamer’, netwerken  contact met collega’s (vak- en vakoverstijgend) maatschappelijke omgeving  contact met ouders, jeugdzorg, bedrijven, etc. branche  contact met sector, beroepsgroep, overheid In kader vraagsturing afbakenen

7 Enkele dimensies van leren op de werkplek
Individueel leren Netwerkleren Formeel leren Informeel leren Intentioneel leren Niet-intentioneel leren 7

8 Leraren bekwamen zich op vele manieren
Bekwaamheidsontwikkeling moet zichtbaar gemaakt worden Welke vorm is het meest effectief in welke situatie en vanuit welke optiek? JK/ 8

9 Inhoudelijke focus in kader vraagsturing 2010
Professionalisering gericht op werksituaties waarin de kernprocessen van de onderwijsgevende centraal staan: onderwijsproces met leerlingen ‘klas’, open leercentrum, stagebedrijf, etc. samenwerking met collega’s school, ‘lerarenkamer’, netwerk, e.d.

10 Formele scholingstrajecten
Wat zeker niet Formele scholingstrajecten bachelor/masteropleidingen, cursussen, modules, trainingen, e.d. veelal gericht op individuele kwalificatie/certificering Professionalisering van individuele leraren Bijhouden eigen vakgebied (VO) Ontwikkeling van de branche

11 Leren van en met elkaar staat centraal (1)
Gezamenlijke ontwikkeling van kennis en expertise m.b.t. professionalisering op de werkplek Ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van methodieken en instrumenten Stimuleren van gebruik en bijdragen aan disseminatie van kennis en expertise 11

12 Leren van en met elkaar staat centraal (2)
Bij projectactiviteiten zijn leraren in ‘teamverband’ betrokken (samenwerkend leren) Projecten sluiten aan bij lopende projecten in de school (inbedding) Projecten dragen bij aan beantwoording generieke vragen rondom leren op de werkplek (onderzoek) Kortom: leraren, scholen en RdMC leren van en met elkaar

13 Enkele voorbeelden van lopende projecten
Ondersteunen van leraren bij (zelf)evaluatie en het maken en uitvoeren van Persoonlijke ontwikkelplannen Ondersteuning van leernetwerken Professionalisering van docenten m.b.t. de ontwikkeling en gebruik van digitaal lesmateriaal Toerusting van docenten op het terrein van doorlopende leerlijnen, passend onderwijs en zorg

14 Omvang project > 1000 uur RdMC Eigen bijdrage aanvrager > 25%
Algemene voorwaarden Omvang project > 1000 uur RdMC Eigen bijdrage aanvrager > 25% Meewerken aan overkoepelend onderzoek Samenwerkingsovereenkomst: o.a. kennisdeling/-disseminatie gratis beschikbaar stellen ontwikkelde materialen aan onderwijsveld

15 Beoordelingscriteria projectvoorstellen
Bijdrage aan professionalisering d.m.v. leren op de werkplek Generieke karakter / overdraagbaarheid Betrokkenheid van leraren in ‘teamverband’ Aanwijsbaar commitment management / inbedding Betrokkenheid van scholen Spreiding over beschikbare capaciteit RdMC Tijd- en plaatsonafhankelijkheid (ICT) Bijdrage aan innovatie onderwijs

16 Procedure Projectvoorstel + handtekeningformulier uiterlijk 11 mei > RdMC Interne beoordeling > advies aan PR Beoordeling door PR (2 juni) > toewijzen toewijzen onder voorwaarden afwijzen Uitwerken projectplannen vóór 1 oktober Opname projectplannen in werkprogramma 2010 Samenwerkingsovereenkomst

17 Inhoudelijke ordening basisactiviteiten RdMC
4 Themalijnen Assessment en coaching Meer zicht op loopbaanfase-specifieke competentie(ontwikkeling) en coaching op de werkplek Netwerkleren Ondersteuning leernetwerken Kennis-infrastructuur Vakdidactische/pedagogische kennisbanken, zorg + ontwikkeling leerinhouden (wiki-aanpak) Kwaliteit van professionaliseren Valoriseren kwaliteit, school als professionele organisatie ONDERZOEK 17

18 VRAGEN?

19 CONTACT? Prof.dr. J.F.M. Claessen – 045 576 2159 (Algemeen)
Drs. J.A.M.S. Knarren – (Algemeen + assessment/coaching + kennisinfrastructuur) Drs. D. Jansen – (netwerkleren) Drs. C.W.M. van Cauwenberghe – (kwaliteit van professionaliseren, kennisinfrastructuur)

20

21 De beroepsomgeving van de leraar
UNIVERSITEIT lerarenopleiding opleider opleiding school leraar leraar onderwijs onderzoek leerling beroepspraktijk (diverse sectoren): bedrijven + instellingen bedrijfsleven

22 Meerdere perspectieven
Niveaus Beroepsomgeving Lerarenopleiding Onderwijs Beroepspraktijk: bedrijfsleven maatsch. instellingen Beroep Leraar als autonoom beroepsbeoefenaar Leraar als werknemer

23 Loopbaanfasen in de professionele ontwikkeling van de leraar
Actoren Differentiatie: Zorgtaken Coördinerende taken Begeleidingstaken Experttaken …… Seniorniveau / expertniveau School Beroepsgroep Juniorniveau Vroegprofessionele fase Startbekwaam Initiële opleiding Leraren opleiding LIO-bekwaam School Hoofdfase-bekwaam Oriëntatie Betrokken partij


Download ppt "Vraagsturing 2010 Leren van en met elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google