De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement. Een integrale aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement. Een integrale aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement. Een integrale aanpak
Hoofdstuk 8. Evaluatie veranderingen Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

2 Evaluatie veranderingen
Strategie en vaststellen doelstellingen Vaststellen veranderstrategie en interventies SOLL-situatie Kritische succesfactoren (KSF) Interne processen en innovatief vermogen Financiën IST-situatie Interne organisatie Marketing Afnemers & Markten Organisatiestructuur Organisatiecultuur Veranderaanpak Veranderplan Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie-indicatoren(PI), normen, verbeteracties Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

3 Evaluatie veranderingen
Voordat we organisatieveranderingen gaan evalueren, moeten we ons eerst de drie volgende cruciale vragen stellen: Welke doelstellingen worden met de evaluatie nagestreefd (de waarom vraag)? Wat moet precies worden geëvalueerd? Hoe, dat wil zeggen met behulp van welke criteria, methodieken/technieken en meetinstrumenten kan de organisatieverandering het beste worden geëvalueerd? Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

4 Wat evalueren? Wij onderscheiden de volgende factoren:
De tussen- en de eindresultaten (de prestaties, de effecten). Waren de projectdoelstellingen voldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd? Wat zijn onverwachte, positieve en negatieve neveneffecten geweest. In welke mate, er een risicoanalyse is gepleegd? In hoeverre zijn anticiperende en schadebeperkende maatregelen benoemd? De selectie, de planning en de toepassing van middelen. De rollen en het gedrag van betrokken actoren. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

5 Hoe evalueren? Hieronder een mogelijke procesgang inzake de werkwijze van de evaluatiegroep: stel als management de evaluatiedoelen en -opdracht helder vast; bepaal per afdeling wie in aanmerking komt voor deelname aan de evaluatiegroep; verzamel, orden en analyseer de informatie; bepaal wat slecht, minder goed en/of goed is gegaan (het veranderplan is een belangrijk referentiekader!); formuleer verbetervoorstellen; breng rapport aan de opdrachtgever uit. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

6 Balanced scorecard Kaplan en Norton hebben ons, door middel van hun balanced scorecard (BSC), medio jaren negentig geleerd dat voor een effectieve en efficiënte uitvoering, evaluatie en bijsturing van beleid niet alleen vanuit het financiële perspectief maar vanuit meerdere perspectieven moet worden gekeken. Voor het meten van de resultaten met behulp van een balanced scorecard kan een dashboard worden opgesteld, dat wil zeggen prestatie-indicatoren (PI) en bijbehorende normen. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

7 BSC als management dashboard
Financiën 15 mln. 16 mln. 17 mln. Bruto marge Afnemers & markten 7 8 9 Index klanttevredenheid Groeien & leren 6,5 mln. 7,5 mln. 8 mln. Omzet nieuwe PMC’s Interne processen 5 dgn. 4 dgn. Levertijd 3 dgn. Invalshoek Norm Huidig niveau Prestatie-indicator Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

8 Risicomanagement Risicomanagement wordt steeds belangrijker in ondernemingen, zo blijkt uit de Global Risk Barometer Belangrijke aandachtspunten binnen risicoanalyse zijn klanttevredenheid, financiële verantwoording en het aantrekken en behouden van goede werknemers. Effectief risicomanagement blijkt een positief effect te hebben op de concurrentiepositie en winstgevendheid van de onderneming. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

9 Risicomanagement Risicomanagement, in het kader van organisatieverandering, houdt tenminste de volgende activiteiten in: het inventariseren van de mogelijke risico-/faalfactoren het bepalen van de kans, per risicofactor, dat deze zich in een bepaalde veranderfase voordoet; het bepalen, aangeven van de mogelijke negatieve effecten van de faalfactoren naar de te realiseren veranderresultaten (en/of veranderproces). op basis van de verwachtingen, bevindingen van a t/m c het formuleren van de te nemen preventie- of bijsturingsmaatregelen. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

10 Risicomanagement Kleine kans dat faalfactor zich voordoet
Grote kans dat de faalfactor zich voordoet Relatief geringe doorwerking naar veranderproces/-project Vooralsnog geen (dure) activiteiten ondernemen, investeringen plegen. Een checklist gebruiken. Preventieve maatregelen nemen en investeringen plegen, primair gericht op het verkleinen van de kans. Grote doorwerking naar veranderproces/-project Als de faalfactor zich voordoet dan direct impactreducerende maatregelen nemen (vooraf protocollen, correctieplan opstellen). Er moeten direct preventieve maatregelen worden genomen, gericht op het verkleinen van de kans en het verminderen van de doorwerking. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

11 Continu verbeteren Volgens W. Edwards Deming vormen ‘evaluaties’ een standaardonderdeel van het proces van kwaliteitsborging; we hebben het over de ‘Deming- of PDCA-cirkel’. De Deming-cirkel onderscheidt vier deelprocessen namelijk: plan (voorbereiding, ontwikkeling); do (uitvoering); check (meten, registreren en evalueren); act (correcties doorvoeren, bijsturen). Van stap 4 gaan we weer naar stap 1; er is sprake van een cyclisch proces. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

12 De Deming-cirkel Do Plan Act Check Kwaliteits- verbetering
Draairichting van het wiel Kwaliteits- verbetering ISO 9000 Kwaliteitsborging Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

13 De regelkring Aanpassen Formuleren van verander- doelen
Formuleer prestatie- indicatoren en normen Meet de prestatie-indicatoren Vergelijk de prestatie met de norm Bij afwijking: bijsturen Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen

14 De regelkring Zoals we uit het figuur opmaken wordt een regelkring gekenmerkt door vier belangrijke onderdelen: op basis van de geformuleerde veranderdoelen: het bepalen van de prestatievelden (KSF) en -normen (PI’s); de feitelijk geleverde prestaties meten (hoe, en met behulp van welke meetinstrumenten?). de gemeten prestaties vergelijken met de geplande, beoogde prestaties; het nemen van passende, corrigerende maatregelen (wie is waartoe bevoegd?) met betrekking tot het deelproces of activiteit waarop de regelkring betrekking heeft. Verandermanagement Hoofdstuk 8 Evaluatie veranderingen


Download ppt "Verandermanagement. Een integrale aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google