De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement. Een integrale aanpak Hoofdstuk 8. Evaluatie veranderingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement. Een integrale aanpak Hoofdstuk 8. Evaluatie veranderingen."— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement. Een integrale aanpak Hoofdstuk 8. Evaluatie veranderingen

2 2 Strategie en vaststellen doelstellingen Vaststellen veranderstrategie en interventies Vaststellen veranderstrategie en interventies SOLL-situatie Kritische succesfactoren (KSF) SOLL-situatie Kritische succesfactoren (KSF) Interne processen en innovatief vermogen Financiën IST-situatie Interne organisatie IST-situatie Interne organisatie Marketing Afnemers & Markten Marketing Afnemers & Markten Organisatiestructuur Organisatiecultuur Organisatiestructuur Organisatiecultuur Veranderaanpak Veranderplan Veranderaanpak Veranderplan Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie-indicatoren(PI), normen, verbeteracties Evaluatie verbeteringen Prestatie-indicatoren(PI), normen, verbeteracties

3 3 Evaluatie veranderingen Voordat we organisatieveranderingen gaan evalueren, moeten we ons eerst de drie volgende cruciale vragen stellen: 1.Welke doelstellingen worden met de evaluatie nagestreefd (de waarom vraag)? 2.Wat moet precies worden geëvalueerd? 3.Hoe, dat wil zeggen met behulp van welke criteria, methodieken/technieken en meetinstrumenten kan de organisatieverandering het beste worden geëvalueerd?

4 4 Wat evalueren? Wij onderscheiden de volgende factoren: a.De tussen- en de eindresultaten (de prestaties, de effecten). b.Waren de projectdoelstellingen voldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd? c.Wat zijn onverwachte, positieve en negatieve neveneffecten geweest. d.In welke mate, er een risicoanalyse is gepleegd? e.In hoeverre zijn anticiperende en schadebeperkende maatregelen benoemd? f.De selectie, de planning en de toepassing van middelen. g.De rollen en het gedrag van betrokken actoren.

5 5 Hoe evalueren? Hieronder een mogelijke procesgang inzake de werkwijze van de evaluatiegroep: a.stel als management de evaluatiedoelen en -opdracht helder vast; b.bepaal per afdeling wie in aanmerking komt voor deelname aan de evaluatiegroep; c.verzamel, orden en analyseer de informatie; d.bepaal wat slecht, minder goed en/of goed is gegaan (het veranderplan is een belangrijk referentiekader!); e.formuleer verbetervoorstellen; f.breng rapport aan de opdrachtgever uit.

6 6 Balanced scorecard Kaplan en Norton hebben ons, door middel van hun balanced scorecard (BSC), medio jaren negentig geleerd dat voor een effectieve en efficiënte uitvoering, evaluatie en bijsturing van beleid niet alleen vanuit het financiële perspectief maar vanuit meerdere perspectieven moet worden gekeken. Voor het meten van de resultaten met behulp van een balanced scorecard kan een dashboard worden opgesteld, dat wil zeggen prestatie-indicatoren (PI) en bijbehorende normen.

7 7 Financiën 15 mln. 16 mln. 17 mln. Bruto marge Afnemers & markten 7 8 9 Index klanttevredenheid Groeien & leren 6,5 mln. 7,5 mln. 8 mln. Omzet nieuwe PMC’s Interne processen 5 dgn. 4 dgn. Levertijd 3 dgn. BSC als management dashboard Norm Huidig niveau Prestatie-indicator Invalshoek

8 8 Risicomanagement Risicomanagement wordt steeds belangrijker in ondernemingen, zo blijkt uit de Global Risk Barometer 2006. Belangrijke aandachtspunten binnen risicoanalyse zijn klanttevredenheid, financiële verantwoording en het aantrekken en behouden van goede werknemers. Effectief risicomanagement blijkt een positief effect te hebben op de concurrentiepositie en winstgevendheid van de onderneming.

9 9 Risicomanagement Risicomanagement, in het kader van organisatieverandering, houdt tenminste de volgende activiteiten in: a.het inventariseren van de mogelijke risico-/faalfactoren b.het bepalen van de kans, per risicofactor, dat deze zich in een bepaalde veranderfase voordoet; c.het bepalen, aangeven van de mogelijke negatieve effecten van de faalfactoren naar de te realiseren veranderresultaten (en/of veranderproces). d.op basis van de verwachtingen, bevindingen van a t/m c het formuleren van de te nemen preventie- of bijsturingsmaatregelen.

10 10 Risicomanagement Kleine kans dat faalfactor zich voordoet Grote kans dat de faalfactor zich voordoet Relatief geringe doorwerking naar veranderproces /-project Vooralsnog geen (dure) activiteiten ondernemen, investeringen plegen. Een checklist gebruiken. Preventieve maatregelen nemen en investeringen plegen, primair gericht op het verkleinen van de kans. Grote doorwerking naar veranderproces /-project Als de faalfactor zich voordoet dan direct impactreducerende maatregelen nemen (vooraf protocollen, correctieplan opstellen). Er moeten direct preventieve maatregelen worden genomen, gericht op het verkleinen van de kans en het verminderen van de doorwerking.

11 11 Continu verbeteren Volgens W. Edwards Deming vormen ‘evaluaties’ een standaardonderdeel van het proces van kwaliteitsborging; we hebben het over de ‘Deming- of PDCA-cirkel’. De Deming-cirkel onderscheidt vier deelprocessen namelijk: 1.plan (voorbereiding, ontwikkeling); 2.do (uitvoering); 3.check (meten, registreren en evalueren); 4.act (correcties doorvoeren, bijsturen). Van stap 4 gaan we weer naar stap 1; er is sprake van een cyclisch proces.

12 12 De Deming-cirkel DoPlan ActCheck Draairichting van het wiel Kwaliteits- verbetering ISO 9000 Kwaliteitsborging

13 13 De regelkring Aanpassen Formuleren van verander- doelen Formuleer prestatie- indicatoren en normen Meet de prestatie- indicatoren Vergelijk de prestatie met de norm Bij afwijking: bijsturen Bij afwijking: bijsturen Aanpassen

14 14 De regelkring Zoals we uit het figuur opmaken wordt een regelkring gekenmerkt door vier belangrijke onderdelen: 1.op basis van de geformuleerde veranderdoelen: het bepalen van de prestatievelden (KSF) en -normen (PI’s); 2.de feitelijk geleverde prestaties meten (hoe, en met behulp van welke meetinstrumenten?). 3.de gemeten prestaties vergelijken met de geplande, beoogde prestaties; 4.het nemen van passende, corrigerende maatregelen (wie is waartoe bevoegd?) met betrekking tot het deelproces of activiteit waarop de regelkring betrekking heeft.


Download ppt "Verandermanagement. Een integrale aanpak Hoofdstuk 8. Evaluatie veranderingen."

Verwante presentaties


Ads door Google