De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplan wiskunde ASO tweede graad 1 leerplan wiskunde tweede graad ASO Herman Rabaey Walter De Volder Luc Gheysens Vakbegeleiding wiskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplan wiskunde ASO tweede graad 1 leerplan wiskunde tweede graad ASO Herman Rabaey Walter De Volder Luc Gheysens Vakbegeleiding wiskunde."— Transcript van de presentatie:

1 leerplan wiskunde ASO tweede graad 1 leerplan wiskunde tweede graad ASO Herman Rabaey Walter De Volder Luc Gheysens Vakbegeleiding wiskunde

2 leerplan wiskunde ASO tweede graad 2 Leerweg 4 Economie (*complementair uur) Grieks-Latijn Humane wetenschappen *complementair uur: vrijheid van de school

3 leerplan wiskunde ASO tweede graad 3 Leerweg 5 Grieks Latijn Wetenschappen

4 leerplan wiskunde ASO tweede graad 4 De beginsituatie (pg.6) Getallenleer Meetkunde Vaardigheden en attitudes

5 leerplan wiskunde ASO tweede graad 5 Twee leerwegen Accenten

6 leerplan wiskunde ASO tweede graad 6 Twee leerwegen Deze eerste opsplitsing van de leerlingengroep tweede graad op basis van het aantal lestijden zal grotendeels samenvallen met een keuze op basis van de intrinsieke mogelijkheden voor wiskunde. Daardoor mag verwacht worden dat de klasgroepen homogener worden en dus dat te grote verschilen vermeden worden. Hierdoor wordt in elke groep de interne differentiatie beter beheersbaar en kan die betere resultaten afwerpen. Zo kan de leraar binnen elke leerweg voldoende tijd uitrekken om wiskundig-zwakke leerlingen adequaat op te vangen en toch ook ruimte maken voor de ontwikkeling van wiskundig-sterke leerlingen

7 leerplan wiskunde ASO tweede graad 7 Twee leerwegen: accenten Het mathematiseringsproces Wiskunde laten functioneren bij het effectief uitwerken van een oplossing De ordening, de samenhang in de wiskunde, de organisatie van de kennis Het gebruik van een goede wiskundetaal

8 leerplan wiskunde ASO tweede graad 8 Doelstellingen en vaardigheden Aandacht voor de eerste bladzijden

9 leerplan wiskunde ASO tweede graad 9 Algemene doelstellingen (pg.8) Wiskunde en wiskundevorming Algemene doelstellingen voor wiskunde in de tweede graad * kennis en inzicht * vaardigheden * attitudes De realisatie hiervan hangt af van de aangeboden leerweg.

10 leerplan wiskunde ASO tweede graad 10 Algemene pedagogisch- didactische wenken (pg.10) Kennis en inzicht Vaardigheden Attitudevorming Actieve werkvormen (actieve wiskundelessen, actief leerproces,zelfstandig leren en werken) Informatica en wiskunde

11 leerplan wiskunde ASO tweede graad 11 Informatica en wiskunde (PC en grafisch rekentoestel) Routine rekenwerk, algebraïsch rekenwerk, verwerken van gegevens, didactische hulp- middelen ICT-hulpmiddelen moeten minimaal 20% van de lestijden ter beschikking staan van de leerkracht.

12 leerplan wiskunde ASO tweede graad 12 Informatica en wiskunde: hulpmiddelen “In de huidige tijd is het leren organiseren, gebruiken en interpreteren van informatie belangrijker dan het onthouden van de zoveelste formule. Naast het eigen geheugen worden elektronische geheugens, formularia, tabellen, … gebruikt. Het wiskunde- onderwijs kan hieraan niet voorbij. Het kan nodig zijn de tijd te nemen om in eenvoudige gevallen inzicht in berekeningen, regels en formules te verwerven, maar het indrillen en het berekenen met ingewikkelder getallen moet gerelativeerd worden. De ingewonnen tijd kan besteed worden aan het oplossen van een probleem, een vraagstuk meer.”

13 leerplan wiskunde ASO tweede graad 13 Wiskunde voor elke leerling In de tweede graad wordt wiskunde aangeboden met een verschillend aantal lestijden. Er mag verwacht worden dat de leerlingengroepen meer homogeen zijn samengesteld dan in de eerste graad. Toch moet er voldoende aandacht besteed worden aan een gedifferentieerde aanpak van de leerlingen. Dit kan betekenen dat bepaalde onderdelen en doelstellingen gedifferentieerd aangeboden worden. Dit impliceert dat zowel bijzondere aandacht moet gaan naar de wiskundig minder begaafde leerling, als naar de leerling met meer wiskundige mogelijkheden.

14 leerplan wiskunde ASO tweede graad 14 Oriëntering Op het einde van de tweede graad staan de leerlingen opnieuw voor een keuze in hun studieloopbaan. Ook het aantal wekelijkse lestijden wiskunde speelt daarin een rol. Vooral in het tweede jaar is het belangrijk de oriëntering voor te bereiden. Daartoe zal getracht worden de keuzerijpheid bij de leerlingen zelf te bevorderen. De verwerking van de leerinhouden (basis en/of uitbreiding) moet verschillende aspecten van wiskunde omvatten en voldoende uitdagingen bevatten, opdat de leerlingen zich een reëel beeld kunnen vormen van hun mogelijkheden en van de consequenties van hun keuze.

15 leerplan wiskunde ASO tweede graad 15 De presentatie van de leerplandoelstellingen 45 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Et 4 & 5Pedagogisch-didactische wenken 4 5

16 leerplan wiskunde ASO tweede graad 16 Vaardigheden (pg.18) Rekenvaardigheid Meet- en tekenvaardigheden Wiskundige taalvaardigheid Denk- en redeneervaardigheden Probleemoplossende vaardig- heden leervaardigheid

17 leerplan wiskunde ASO tweede graad 17 attitudes Zin voor nauwkeurigheid en orde Zin voor helderheid, bondigheid, volledigheid, eenvoud en doelmatigheid van de gebruikte wiskundetaal Kritische zin Zelfvertrouwen, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en doelmatigheid bij het aanpakken van problemen en opdrachten Zelfregulatie Zin voor samenwerking en overleg Waardering voor wiskunde door inzicht in de bijdrage ervan in de culturele, historische en wetenschappelijke ontwikkeling.

18 leerplan wiskunde ASO tweede graad 18 Eerste leerjaar

19 leerplan wiskunde ASO tweede graad 19 meetkunde lw 4lw 5 gelijkvormigheid, Thales1516 samenhang congruentie, gelijkvormigheid en transformaties 05 stelling van Pythagoras en de driehoeksmeting van een rechthoekige driehoek 1314 ruimtemeetkunde78 totaal3543

20 leerplan wiskunde ASO tweede graad 20 getallenleer lw 4 lw 5 uitbreiding getalbegrip65 toepassingen op bewerkingen met reële getallen 2018 2623

21 leerplan wiskunde ASO tweede graad 21 Reële functies lw 4lw 5 inleiding op reële functies65 functies van de eerste graad1716 2321

22 leerplan wiskunde ASO tweede graad 22 Analytische meetkunde lw 4lw 5 algemene vergelijking en stelsels 1110 problemen analytisch oplossen 47 vectoren06 1523

23 leerplan wiskunde ASO tweede graad 23 Beschrijvende statistiek lw 4lw 5 beschrijvende statistiek-15

24 leerplan wiskunde ASO tweede graad 24 Tweede leerjaar

25 leerplan wiskunde ASO tweede graad 25 Meetkunde l lw 4lw 5 De cirkel1215 Driehoeksmeting12 Ruimtemeetkunde1416 3843

26 leerplan wiskunde ASO tweede graad 26 Analytische meetkunde lw 4lw 5 Loodrechte stand010 de cirkel36 problemen analytisch oplossen04 320

27 leerplan wiskunde ASO tweede graad 27 Reële functies lw 4lw5 functies van de tweede graad in één veranderlijke 2522 elementaire begrippen in verband met functies 812 3334

28 leerplan wiskunde ASO tweede graad 28 Algebraïsch rekenen lw 4lw 5 algebraïsch rekenen08

29 leerplan wiskunde ASO tweede graad 29 Beschrijvende statistiek lw 4lw 5 beschrijvende statistiek150

30 leerplan wiskunde ASO tweede graad 30 Rijen, telproblemen, rekenen met kansen lw 4lw 5 rijen010 telproblemen en rekenen met kansen10 20

31 leerplan wiskunde ASO tweede graad 31 Waar zitten nu de verschillen? Opgelet: Eindtermen en leerplannen zijn verschillend De verschillen tussen de vorige en de nieuwe leerplannen zijn beperkt De grootste overgang zal ervaren worden bij de overgang van drie (met beperkende voorstellen) naar vier

32 leerplan wiskunde ASO tweede graad 32 Nieuwe klemtonen Probleemoplossende vaardigheden Binding met de kunst Ruimtemeetkundig inzicht Meer aandacht voor het verwoorden van wiskunde Meer ICT-gebruik (PC en grafisch rekentoestel)

33 leerplan wiskunde ASO tweede graad 33 Wat vraagt de onderwijsinspectie en de vakbegeleiding? Aandacht voor de didactische aanbevelingen Meer aandacht voor de wiskundige verwoording door de leerlingen Aandacht voor de theoretische onderbouw van de wiskunde Het stimuleren van leerlingen tot meer persoonlijk werk


Download ppt "Leerplan wiskunde ASO tweede graad 1 leerplan wiskunde tweede graad ASO Herman Rabaey Walter De Volder Luc Gheysens Vakbegeleiding wiskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google