De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

leerplan wiskunde tweede graad ASO

Verwante presentaties


Presentatie over: "leerplan wiskunde tweede graad ASO"— Transcript van de presentatie:

1 leerplan wiskunde tweede graad ASO
Herman Rabaey Walter De Volder Luc Gheysens Vakbegeleiding wiskunde leerplan wiskunde ASO tweede graad

2 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Leerweg 4 Economie (*complementair uur) Grieks-Latijn Humane wetenschappen *complementair uur: vrijheid van de school leerplan wiskunde ASO tweede graad

3 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Leerweg 5 Grieks Latijn Wetenschappen leerplan wiskunde ASO tweede graad

4 leerplan wiskunde ASO tweede graad
De beginsituatie (pg.6) Getallenleer Meetkunde Vaardigheden en attitudes leerplan wiskunde ASO tweede graad

5 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Twee leerwegen Accenten leerplan wiskunde ASO tweede graad

6 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Twee leerwegen Deze eerste opsplitsing van de leerlingengroep tweede graad op basis van het aantal lestijden zal grotendeels samenvallen met een keuze op basis van de intrinsieke mogelijkheden voor wiskunde. Daardoor mag verwacht worden dat de klasgroepen homogener worden en dus dat te grote verschilen vermeden worden. Hierdoor wordt in elke groep de interne differentiatie beter beheersbaar en kan die betere resultaten afwerpen. Zo kan de leraar binnen elke leerweg voldoende tijd uitrekken om wiskundig-zwakke leerlingen adequaat op te vangen en toch ook ruimte maken voor de ontwikkeling van wiskundig-sterke leerlingen leerplan wiskunde ASO tweede graad

7 Twee leerwegen: accenten
Het mathematiseringsproces Wiskunde laten functioneren bij het effectief uitwerken van een oplossing De ordening, de samenhang in de wiskunde, de organisatie van de kennis Het gebruik van een goede wiskundetaal leerplan wiskunde ASO tweede graad

8 Doelstellingen en vaardigheden
Aandacht voor de eerste bladzijden leerplan wiskunde ASO tweede graad

9 Algemene doelstellingen (pg.8)
Wiskunde en wiskundevorming Algemene doelstellingen voor wiskunde in de tweede graad * kennis en inzicht * vaardigheden * attitudes De realisatie hiervan hangt af van de aangeboden leerweg. leerplan wiskunde ASO tweede graad

10 Algemene pedagogisch-didactische wenken (pg.10)
Kennis en inzicht Vaardigheden Attitudevorming Actieve werkvormen (actieve wiskundelessen, actief leerproces,zelfstandig leren en werken) Informatica en wiskunde leerplan wiskunde ASO tweede graad

11 Informatica en wiskunde (PC en grafisch rekentoestel)
Routine rekenwerk, algebraïsch rekenwerk, verwerken van gegevens, didactische hulp-middelen ICT-hulpmiddelen moeten minimaal 20% van de lestijden ter beschikking staan van de leerkracht. leerplan wiskunde ASO tweede graad

12 Informatica en wiskunde: hulpmiddelen
“In de huidige tijd is het leren organiseren, gebruiken en interpreteren van informatie belangrijker dan het onthouden van de zoveelste formule. Naast het eigen geheugen worden elektronische geheugens, formularia, tabellen, … gebruikt. Het wiskunde-onderwijs kan hieraan niet voorbij. Het kan nodig zijn de tijd te nemen om in eenvoudige gevallen inzicht in berekeningen, regels en formules te verwerven, maar het indrillen en het berekenen met ingewikkelder getallen moet gerelativeerd worden. De ingewonnen tijd kan besteed worden aan het oplossen van een probleem, een vraagstuk meer.” leerplan wiskunde ASO tweede graad

13 Wiskunde voor elke leerling
In de tweede graad wordt wiskunde aangeboden met een verschillend aantal lestijden. Er mag verwacht worden dat de leerlingengroepen meer homogeen zijn samengesteld dan in de eerste graad. Toch moet er voldoende aandacht besteed worden aan een gedifferentieerde aanpak van de leerlingen. Dit kan betekenen dat bepaalde onderdelen en doelstellingen gedifferentieerd aangeboden worden. Dit impliceert dat zowel bijzondere aandacht moet gaan naar de wiskundig minder begaafde leerling, als naar de leerling met meer wiskundige mogelijkheden. leerplan wiskunde ASO tweede graad

14 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Oriëntering Op het einde van de tweede graad staan de leerlingen opnieuw voor een keuze in hun studieloopbaan. Ook het aantal wekelijkse lestijden wiskunde speelt daarin een rol. Vooral in het tweede jaar is het belangrijk de oriëntering voor te bereiden. Daartoe zal getracht worden de keuzerijpheid bij de leerlingen zelf te bevorderen. De verwerking van de leerinhouden (basis en/of uitbreiding) moet verschillende aspecten van wiskunde omvatten en voldoende uitdagingen bevatten, opdat de leerlingen zich een reëel beeld kunnen vormen van hun mogelijkheden en van de consequenties van hun keuze. leerplan wiskunde ASO tweede graad

15 De presentatie van de leerplandoelstellingen
De presentatie van de leerplandoelstellingen 4 5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Et 4 & 5 Pedagogisch-didactische wenken 4 Pedagogisch-didactische wenken 5 Pedagogisch-didactische wenken leerplan wiskunde ASO tweede graad

16 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Vaardigheden (pg.18) Rekenvaardigheid Meet- en tekenvaardigheden Wiskundige taalvaardigheid Denk- en redeneervaardigheden Probleemoplossende vaardig-heden leervaardigheid leerplan wiskunde ASO tweede graad

17 leerplan wiskunde ASO tweede graad
attitudes Zin voor nauwkeurigheid en orde Zin voor helderheid, bondigheid, volledigheid, eenvoud en doelmatigheid van de gebruikte wiskundetaal Kritische zin Zelfvertrouwen, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en doelmatigheid bij het aanpakken van problemen en opdrachten Zelfregulatie Zin voor samenwerking en overleg Waardering voor wiskunde door inzicht in de bijdrage ervan in de culturele, historische en wetenschappelijke ontwikkeling. leerplan wiskunde ASO tweede graad

18 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Eerste leerjaar leerplan wiskunde ASO tweede graad

19 leerplan wiskunde ASO tweede graad
meetkunde lw 4 lw 5 gelijkvormigheid, Thales 15 16 samenhang congruentie, gelijkvormigheid en transformaties 5 stelling van Pythagoras en de driehoeksmeting van een rechthoekige driehoek 13 14 ruimtemeetkunde 7 8 totaal 35 43 leerplan wiskunde ASO tweede graad

20 leerplan wiskunde ASO tweede graad
getallenleer lw 4 lw 5 uitbreiding getalbegrip 6 5 toepassingen op bewerkingen met reële getallen 20 18 26 23 leerplan wiskunde ASO tweede graad

21 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Reële functies lw 4 lw 5 inleiding op reële functies 6 5 functies van de eerste graad 17 16 23 21 leerplan wiskunde ASO tweede graad

22 Analytische meetkunde
lw 4 lw 5 algemene vergelijking en stelsels 11 10 problemen analytisch oplossen 4 7 vectoren 6 15 23 leerplan wiskunde ASO tweede graad

23 Beschrijvende statistiek
lw 4 lw 5 beschrijvende statistiek - 15 leerplan wiskunde ASO tweede graad

24 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Tweede leerjaar leerplan wiskunde ASO tweede graad

25 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Meetkunde lw 4 lw 5 De cirkel 12 15 Driehoeksmeting Ruimtemeetkunde 14 16 38 43 leerplan wiskunde ASO tweede graad l

26 Analytische meetkunde
lw 4 lw 5 Loodrechte stand 10 de cirkel 3 6 problemen analytisch oplossen 4 20 leerplan wiskunde ASO tweede graad

27 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Reële functies lw 4 lw5 functies van de tweede graad in één veranderlijke 25 22 elementaire begrippen in verband met functies 8 12 33 34 leerplan wiskunde ASO tweede graad

28 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Algebraïsch rekenen lw 4 lw 5 algebraïsch rekenen 8 leerplan wiskunde ASO tweede graad

29 Beschrijvende statistiek
lw 4 lw 5 beschrijvende statistiek 15 leerplan wiskunde ASO tweede graad

30 Rijen, telproblemen, rekenen met kansen
lw 4 lw 5 rijen 10 telproblemen en rekenen met kansen 20 leerplan wiskunde ASO tweede graad

31 Waar zitten nu de verschillen?
Opgelet: Eindtermen en leerplannen zijn verschillend De verschillen tussen de vorige en de nieuwe leerplannen zijn beperkt De grootste overgang zal ervaren worden bij de overgang van drie (met beperkende voorstellen) naar vier leerplan wiskunde ASO tweede graad

32 leerplan wiskunde ASO tweede graad
Nieuwe klemtonen Probleemoplossende vaardigheden Binding met de kunst Ruimtemeetkundig inzicht Meer aandacht voor het verwoorden van wiskunde Meer ICT-gebruik (PC en grafisch rekentoestel) leerplan wiskunde ASO tweede graad

33 Wat vraagt de onderwijsinspectie en de vakbegeleiding?
Aandacht voor de didactische aanbevelingen Meer aandacht voor de wiskundige verwoording door de leerlingen Aandacht voor de theoretische onderbouw van de wiskunde Het stimuleren van leerlingen tot meer persoonlijk werk leerplan wiskunde ASO tweede graad


Download ppt "leerplan wiskunde tweede graad ASO"

Verwante presentaties


Ads door Google