De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wiskunde Impulsdag Wiskunde Impulsdag 2011 - 2012 Vakbegeleiding wiskunde DPB Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wiskunde Impulsdag Wiskunde Impulsdag 2011 - 2012 Vakbegeleiding wiskunde DPB Brugge."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wiskunde Impulsdag Wiskunde Impulsdag 2011 - 2012 Vakbegeleiding wiskunde DPB Brugge

2 2 Wiskunde Impulsdag Wiskunde Impulsdag Het belang van een vakgroep Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde Aandachtspunten vanuit doorlichtingsverslagen Motiverend leren Algemene pedagogische reglementeringen Website VVKSO en DPB-Brugge 2

3 3 Het belang van een vakgroep schooldoorlichting: niet het individu, maar de vakgroep wordt aangesproken; reflectie over het eigen functioneren als leraar; een kans om opvattingen van de groepsleden onderling af te toetsen. 3

4 4 Het belang van een vakgroep Een vakgroep evolueert van louter samen werken naar systematisch samen leren als de groep de eigen werking geregeld analyseert en erover reflecteert met het oog op kwaliteitsverbetering. Op weg naar een LERENDE organisatie 4

5 5 Het belang van een vakgroep Louter samenwerken: Bij het bespreken van een gevolgde nascholing wisselt de vakgroep informatie en materiaal uit. Elk lid gaat dan met die informatie al dan niet aan de slag. Van louter samen werken naar systematisch samen leren VOORBEELD 1 5

6 6 Het belang van een vakgroep Systematisch samen leren: De vakgroep overlegt over de manier waarop nascholingsmateriaal ingepast kan worden in de lespraktijk en maakt afspraken over de toepassing van het geleerde in de praktijk. Van louter samen werken naar systematisch samen leren VOORBEELD 1 6

7 7 Het belang van een vakgroep Louter samen werken: Bij de keuze van een nieuw handboek spreekt de vakgroep over de prijs en andere praktische argumenten. Van louter samen werken naar systematisch samen leren VOORBEELD 2 7

8 8 Het belang van een vakgroep Systematisch samen leren: Bij de keuze van een nieuw handboek overlegt de vakgroep over het inpassen van het nieuwe leermiddel in de manier waarop er op school met leren omgegaan wordt en vertrekt daarbij vanuit het leerplan en een grondige evaluatie van het vorige handboek. Van louter samen werken naar systematisch samen leren VOORBEELD 2 8

9 9 Het belang van een vakgroep Louter samen werken: I.v.m. evaluatie baseert de vakgroep zich op het jaarplan en laat het puntenaantal per onderdeel afhangen van het aantal lesuren die men eraan besteedt. Van louter samen werken naar systematisch samen leren VOORBEELD 3 9

10 10 Het belang van een vakgroep Systematisch samen leren: I.v.m. evaluatie baseert de vakgroep zich op het leerplan. Tijdens overleg over evaluatie wordt gesproken over de gevolgde didactiek en de te volgen leerlijnen. Van louter samen werken naar systematisch samen leren VOORBEELD 3 10

11 11 Het belang van een vakgroep Informele samenwerking is interessant en nuttig, maar kan een gestructureerde vakgroepwerking niet vervangen. INFORMEEL↨FORMEEL 11

12 12 Het belang van een vakgroep Een goede vakgroepwerking heeft oog voor afstemming en samenhang, maar respecteert de professionaliteit van het individu. GROEP↨INDIVIDU 12

13 13 Het belang van een vakgroep Het vertrekpunt van vakwerking en de bijhorende vakvergaderingen moet zijn: “hoe worden de leerlingen en de leraren er beter van” en niet: “hoe kunnen we ‘in orde’ zijn”. BETER WORDEN ↨ IN ORDE ZIJN 13

14 14 Het belang van een vakgroep SAMENWERKING Werkt een vakgroep in een school met verschillende onderwijsvormen over die onderwijsvormen heen? Werken we met een vakgroep per graad? Indien ja, blijven we daarnaast nog voldoende de kaart trekken van verticale samenwerking? 14

15 15 Het belang van een vakgroep ENKELE ASPECTEN DIE DE KWALITEIT VAN VAKVERGADERINGEN KUNNEN TEN GOEDE KOMEN een geschikte vergaderruimte; een duidelijke agenda; een vastgelegd begin- en einduur; deskundige leiding door de vakcoördinator; een constructieve opstelling van de deelnemers; bereid zijn tot ‘geven en nemen’; een open sfeer, geen verborgen of individuele agenda’s; conclusies en afspraken: verslag en opvolging. 15

16 16 Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde Zes categoriëen Leerplanrealisatie Evaluatie Vakoverschrijdend Studiebegeleiding Kwaliteitszorg – zelfevaluatie Professionalisering 16

17 17 7 aandachtspunten (o.a. vanuit doorlichtingsverslagen) 1. Leerplan is ‘de bijbel’ 2. Evaluatie: - kennis, vaardigheden, attitudes > competenties - productevaluatie versus procesevaluatie 3. Leerlijnen: zie verder 17

18 18 4. Functioneel ICT-gebruik (“use to learn >< learn to use”) http://sohowiskunde.be 5. Wiskundige taalvaardigheid 6. Doorspelen van informatie van gevolgde nascholingen en goede praktijkvoorbeelden 7. Inspanningen om interesse en enthousiasme van leerlingen voor het vak op te wekken (kangoeroe, JWO, VWO…) 18 7 aandachtspunten (o.a. vanuit doorlichtingsverslagen)

19 19 Ongeveer 78 % van de leerlingen heeft na de eerste graad of tweede graad voor minder dan 6 uur wiskunde in de 3 de graad (wiskunde is dan geen poolvak) gekozen en dus voor louter een basisvorming waarbij wiskunde hoofdzakelijk als ondersteunend vakgebied aan bod is gekomen. Verdeling onderwijsvormen en aantal lestijden wiskunde. Aantallen eerste leerjaar derde graad voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (bron VVKSO – spoedtelling 1september 2009)

20 20 Motiverend leren 20 TIP 1. De juiste vraag. Leer jouw leerlingen de juiste vraag stellen (leraar = ‘naslagwerk’)

21 21 Motiverend leren 21 TIP 2. Opgepast voor interferentie.

22 22 Motiverend leren 22 TIP 3. De kracht van humor.

23 23 Motiverend leren 23 TIP 4. Start pas ‘na oranje’.

24 24 Motiverend leren 24 TIP 5. Rekenen met inzicht en uitzicht. Start pas ‘na oranje’.

25 25 Motiverend leren 25 TIP 6. Ken jezelf.

26 26 Motiverend leren 26 TIP 7. De vergeetcurve van Ebbinghaus

27 27 Algemene pedagogische reglementeringen APR 1: persoonlijk werk van de leerling APR1APR1 APR 3: de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar APR3 * bijlage 1bijlage 1 * bijlage 2bijlage 2 APR 5: documenten bij de lesvoorbereiding APR5 27

28 28 Websites VVKSO VVKSO http://www.vvkso.be http://www.vvkso.be lessentabellen en leerplannen; wiskunde en VOET: servicedocument.DPB http://www.dpbbrugge.be http://www.dpbbrugge.be/wiskunde 28

29 29 Pauze Pauze 29

30 30 Wiskunde Impulsdag evaluatie verticale samenhang: leerlijnen horizontale samenhang evaluatie vakwerkgroep in jouw school 30

31 31 Procesevaluatie Procesevaluatie Hoe? - persoonlijk werk > bijsturing - kleine toets bij het lesbegin > opbouw leerproces (parate kennis) - kleine toets op het einde van de les > zelfevaluatie - evaluatie van tussenstappen (OVUR, PDCA-cirkel) - klassikale feedback - differentiëren en remediëren (o.a. gebruik elektronisch leerplatform, websites zoals www.usolvit.be enwww.usolvit.be www.algebrakit.nl )www.algebrakit.nl 31

32 32 Evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes TIPS vanuit SOHO-overleg Kijkwijzer voor het vak wiskunde 32

33 33 Tips voor toetsen en examens Tips voor toetsen en examens Duidelijke vraagstelling: bv. is ICT-gebruik toegelaten? Toetsvorm in het verlengde van de vertrouwde oefenvorm Evenwichtige spreiding (leerplandoelstellingen versus handboek) Zoveel mogelijk onafhankelijke vragen Dynamiek in vraagstelling 33

34 34 Tips voor toetsen en examens Variatie in vragen en soorten opdrachten Bv. meerkeuzevragen - www.kangoeroe.org (bso – eerste graad)www.kangoeroe.org - www.vwo.be: vernieuwde website (JWO-VWO)www.vwo.be - www.usolvit.bewww.usolvit.be - http://www.gricha.bewoner.antwerpen.behttp://www.gricha.bewoner.antwerpen.be - http://www.wiskundeolympiade.nlhttp://www.wiskundeolympiade.nl Bv. juist/fout, waar/niet waar : verantwoording Bv. koppelvragen (ongelijk aantal mogelijkheden) 34

35 35 Tips voor toetsen en examens Functioneel ICT-gebruik > deel van de proef zonder ICT Evenwichtige puntenverdeling meedelen Constructie: best met uitleg, vermelden gebruikte eigenschap Een antwoord laten formuleren Tijdsbewaking Succesbeleving (basisvragen, vlotheid boven complexiteit) 35

36 36 Samenhang Per jaar streven naar evenwicht tussen verschillende leerinhouden (getallenleer, meetkunde, algebra, functieleer, statistiek …) Wat met een leerling die overschakelt naar een richting met minder uren wiskunde? Samenhang andere vakken Parallelklassen: ca. 75 % gemeenschappelijke proefwerkvragen Overleg ICT-gebruik Doorgeven ervaringen nascholing 36

37 37Samenhang Graadoverschrijdend overleg Middenschool > bovenbouw Afstemming evaluatiemethodes (o.a. attitudes) Spreiding leerplanonderdelen derde graad Leerlijnen: welke? meerwaarde? * ICT * onderhouden van rekenvaardigheden * opbouwen van een formularium (algemeen, parate kennis, gereedschapskist meetkunde) * leren leren * probleemoplossend denken * onderzoekscompetenties * …rekenvaardighedenparate kennisgereedschapskist 37

38 38 Mathematiseren en oplossen van problemen verplichte leerplandoelstelling in de derde graad kso/tso het volstaat niet de toepassingen te maken die een hoofdstuk van de andere leerstofonderdelen afsluiten en waarbij mathematiserings- en oplossingsprocedures tot een voorspelbare routine herleid worden heuristieken groeiproces (leerlijn)

39 39Onderzoekscompetenties leerlijn: van ‘onderzoekend leren’ naar ‘leren onderzoeken’

40 40 Evaluatie vakwerkgroep 40

41 41 Bevraging vakgroep 41

42 42 Wiskunde Impulsdag Vakbegeleiding wiskunde DPB Brugge


Download ppt "1 Wiskunde Impulsdag Wiskunde Impulsdag 2011 - 2012 Vakbegeleiding wiskunde DPB Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google