De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimos-formulierenbrigade

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimos-formulierenbrigade"— Transcript van de presentatie:

1 Stimos-formulierenbrigade
Stichting Maatschappelijk Opbouwwerk Spijkenisse

2 Presentatie Inleiding Doelgroep Doelstelling
Bemensing en positionering Deskundigheidsbevordering Bereik van de doelgroep Het hulpaanbod Praktische hulpmiddelen Communicatie Managementinformatie Kosten Vragen mag tussendoor

3 Inleiding Korte kennismaking Ontstaan Stimos in 1991
Ontstaan Stimos-formulierenbrigade 2006 Deelname via de beursvloer van de gemeente Spijkenisse sinds 2007 Mijn naam is Jan Peijs. Ik ben op dit moment penningmeester van STIMOS. Ik heb lange tijd een dubbele functie gehad als voorzitter en penningmeester. Ik heb hulp gekregen van Miep de Bruijn die als formulierenbrigadier bij Stimos is gekomen en gelukkig het voorzitterschap op zich wilde nemen. Ze vindt het werk dat we doen zo belangrijk dat ze ook nog werkt als formulierenbrigadier. Zo heeft ze ook contact met de partners op de beursvloer en kan ze persoonlijk ervaren welke zaken er spelen. STIMOS staat voor Stichting Maatschappelijk Opbouwwerk Spijkenisse. Kerken/statuten: STIMOS is in 1991 opgericht onder toezicht van de gezamenlijke kerken van Spijkenisse. En in 1992 statutair ingeschreven bij de K V K. De kerken zijn lang geleden al gestopt met alle vormen van ondersteuning aan STIMOS. Dit jaar is STIMOS, door statuten wijziging, los van de kerken komen staan. In 2005 heeft de PvdA een motie ingediend voor het opzetten van een formulierenbrigade. De gemeente heeft Stimos toen gevraagd die taak op zich te nemen omdat wij in feite het werk al deden. Met wat extra vrijwilligers en uitbreiding van de openingstijden zijn we in 2006 van start gegaan. Door de uitbreiding van de openingstijden konden meer mensen geholpen worden. Het pand waar we in zaten werd gebruikt door meerdere organisaties dus meer tijd dan we al hadden was er niet waardoor we toch weer hulpvragers niet of soms niet goed konden helpen vanwege tijdgebrek. Burgers gingen hierover klagen bij de cliëntenraad sozawe en bij de gemeente. Toen de gemeente begon met het opzetten van een beursvloer is ons direct gevraagd hieraan deel te nemen. In 1e instantie wilden wij onze onafhankelijkheid zodanig waarborgen door niet mee te doen. Maar de mogelijkheid om burgers nu elke dag te helpen lonkte ook. We hebben toen afgesproken om het te proberen en het gaat prima. We zitten dus vanaf eind 2007 als onafhankelijke partner op het Werk en Zorgplein van de gemeente Spijkenisse samen met het UWV werkbedrijf, de sociale dienst, het Wmo loket, de afdeling inburgering, de afdeling schuldhulpverlening en het jongerenloket.

4 Doelgroep Alle inwoners van Spijkenisse Wie zien we voornamelijk:
- Uitkeringsgerechtigden - Inburgeraars / allochtonen - Inwoners met maatschappelijke problemen - Laagopgeleiden STIMOS is een stichting die op een laagdrempelige manier fungeert als hulp- en informatiecentrum voor alle inwoners van Spijkenisse zonder enige voorwaarde van leeftijd, lidmaatschap, financiële status, etc. Dit is natuurlijk een hele kluif. Gelukkig maakt niet iedereen gebruik van onze diensten. We zien in voornamelijk: De uitkeringsgerechtigden. Niet alleen de mensen met een WWB uitkering maar ook de mensen met een UWV uitkering. Het werkbedrijf mag bijvoorbeeld geen uitkeringsaanvragen invullen. Degenen die dat niet zelf kunnen worden naar ons doorverwezen. Vanwege onze aanwezigheid gedurende de volledige openingstijden worden regelmatig hulpvragers via de andere balies naar ons doorgestuurd. We proberen zo veel als mogelijk volgens afspraak te werken maar doorgestuurde burgers worden ook geholpen. Op deze wijze levert Stimos ook een bijdrage aan het verhogen van de klantgerichtheid van de beursvloer. We hebben ook binnenlopers: mensen die met een probleem geconfronteerd worden en er direct een oplossing voor willen. Problemen maken mensen soms zenuwachtig. Door te helpen kunnen we ze weer rustig krijgen. Als we echt geen tijd hebben plannen we ze in op de volgende dag om ze zo veel mogelijk gerust te stellen. Wij helpen al onze cliënten gratis.

5 Doelstelling Wegwijs maken van burgers in de steeds veranderende wet- en regelgeving Tegengaan van niet gebruik van voorzieningen De doelstelling is om burgers wegwijs te maken in de steeds veranderende wet- en regelgeving maar ook om het niet gebruik van voorzieningen tegen te gaan. U zult het met me eens zijn dat de steeds veranderende regels zelfs voor hoogopgeleide burgers nauwelijks bij te houden zijn laat staan voor burgers die daar moeite mee hebben. Voor de formulierenbrigadiers is er elke week weer iets verrassend. Je staat er soms versteld hoe het mogelijk is dat dingen zijn zoals ze zijn. Het is dan zoals het is en voor de formulierenbrigadiers elke week weer een leerproces. We wijzen burgers ook op de inkomensondersteunende en Wmo voorzieningen die er zijn. Wanneer nodig vragen we deze zelfs voor hen aan. Burgers laten veel geld liggen. Vooral de burgers die werken voor een minimum inkomen en denken dat ze nergens recht op hebben.

6 Bemensing en positionering
Stichting Stichtingsbestuur Formulierenbrigadiers Partner op het Werk- en Zorgplein (beursvloer) Ik heb u al verteld dat Stimos een stichting is. Er is dan ook een stichtingsbestuur die de dagelijkse zaken behartigd. Stimos werkt op dit moment met 17 vrijwilligers (inclusief het bestuur) waarvan 13 vrouwen en 4 mannen in verschillende leeftijden, variërend tussen de 32 en 72 jaar. De formulierenbrigadiers hebben allerlei achtergronden. Het zijn gepensioneerden, WWB, zowel UWV uitkeringsgerechtigden en ook wel burgers die niet noodzakelijk hoeven te werken voor hun inkomen. Stimosformulierenbrigade is sinds eind 2008 gevestigd op de beursvloer van de gemeente Spijkenisse. De formulierenbrigade bemenst daar dagelijks in de Front Office op het W&ZP 2 spreekbalies van half 8 s’morgens tot half 5 s’middags. In de back office zijn gedurende dezelfde werktijden ook brigadiers aanwezig die telefonische informatie, adviesvragen en door verwijzigen afhandelen en afspraken maken voor de spreekbalies. Er is ook elke dag een bestuurslid aanwezig.

7 Deskundigheidsbevordering
Jaarlijkse informatiebijeenkomst: Belastingdienst voor toeslagen De gemeente Spijkenisse De Sociale dienst Het Wmo loket Het inburgeringsloket De afdeling belastingen De afdeling schuldhulpverlening Het Werkbedrijf UWV Jaarlijks wordt er contact opgenomen met deze organisaties. Er wordt bijgepraat over de veranderingen zodat de brigadiers goed geïnformeerd blijven om de hulpvragers ook op de juiste wijze te blijven helpen. Het is belangrijk de juiste informatie bij de betreffende instantie zelf te halen. De bijeenkomst duurt doen we met de hele club tegelijk en op 1 dag. Samen kunnen ze hun zorgen delen, elkaar aanvullen en iedereen wordt op dezelfde wijze geïnformeerd. Het is altijd weer een uitputtende dag maar dan zijn we ook maar 1 dag niet bereikbaar.

8 Bereik van de doelgroep
Lokaal dagblad Speciale acties Cliëntenraad SozaWe Wmo Adviesraad Spijkenisse Partners of de beursvloer Ketensamenwerking “armoedebestrijding” De doelgroep bereiken we door ervoor te zorgen dat onze adresgegevens op de nodige plekken te verkrijgen zijn. Zo staan ze elke week in een lokaal dagblad waar een lijst van alle maatschappelijke organisaties te vinden is. Bij speciale acties geven we een persbericht uit Onze voorzitter zit als vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie in de cliëntenraad sociale zaken en werkgelegenheid Via de informatiesite van de Wmo adviesraad Alle partners op de beursvloer wijzen hun klanten op onze aanwezigheid. Ook al is dat nog niet nodig. Binnen de gemeente Spijkenisse is er ook een Ketensamenwerking voor armoedebestrijding waarin wij deelnemen. De Ketensamenwerking is een groep organisaties die zich gebundeld hebben om de armoede te bestrijden. De bundeling houdt in dat alle deelnemende organisaties elkaar rechtstreeks kunnen benaderen in geval van acute nood. Er is dan ook een boekje samengesteld met de activiteiten van de deelnemende organisaties, een vaste contactpersoon en een telefoonnummer. Zo zorgen we dat burgers die een ernstig probleem hebben niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Wanneer een hulpvrager doorgestuurd moet worden naar een andere organisatie voor hulp en we merken dat een hulpvrager het probleem zelf niet goed kan overbrengen leggen we vooraf contact en indien nodig maken we ook de afspraak.

9 Het aanbod Aanvragen van belasting toeslagen
Invullen van alle soorten aanvraagformulieren voor inkomensondersteunende- of andere voorzieningen Verstrekken van informatie en advies Doorverwijzing, eventueel met contact leggen Schrijven van klachtenbrieven of bezwaarschriften Contactleggen voor betalingsregelingen (geen burgers in de schuldhulpverlening) We werken volgens afspraak maar als er tijd is helpen we ook degenen die met een acuut probleem komen binnenlopen. We beschikken over een tolk: een vrijwilliger die Arabisch spreekt. De mensen waar de tolk bij nodig is worden ingepland op de dag dat zij aanwezig is. Bij de aanvraag om hulp kan je al inschatten of de tolk nodig is. Onze hulp bestaat uit het invullen van allerlei formulieren, het schrijven van eenvoudige brieven, bezwaarschriften, betalingsregelingen aanvragen bij huurachterstand of energiekosten. Ook bij bedrijven zoals Otto en Wehkamp wordt bemiddeld om de afbetaling van kosten te spreiden. Verder helpen wij met alle aanvragen wanneer inwoners dat zelf niet kunnen of twijfel hebben of ze het wel goed doen. Het kan dan gaan om een WW-uitkering van het UWV werkbedrijf, aanvragen voor bijzondere bijstand, aanvraag om schuldhulpverlening, kwijtschelding van gemeente heffingen en waterschapslasten, aanvragen voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindertoeslag of het doorgeven van wijzigingen. We helpen de afdelingen op de beursvloer met uitzoekklussen voordat ze met een cliënt aan de slag gaan. Bijvoorbeeld het uitzoeken van alle papieren die de aanvraag voor schuldhulp makkelijker en overzichtelijk maken. Hierdoor kan een schuldhulpverleningstraject sneller van start gaan. Van de hulpvragen houden wij een administratie bij, dit doen wij in DC Cliënten. Het enige wat wij noch niet doen is het invullen van de inkomstenbelasting (dit is voor ons te lastig) omdat wij geen vrijwilligers hebben die daar gespecialiseerd in zijn. Maar daar komt voor het einde van dit jaar verandering in.

10 Praktische hulpmiddelen
Faciliteiten W&ZP Aanmeldsysteem Q-matic Technische ondersteuning bij onze eigen computerprogramma’s Goede samenwerking met partners W&ZP Ambtelijke ondersteuning De hulpaanvragen worden elk jaar meer maar ook complexer. De praktische hulpmiddelen vanuit de gemeente maken het dan ook mogelijk dat wij zo professioneel kunnen werken. We maken, net als de andere partners op het Werk en Zorgplein, gebruik van alle faciliteiten: Q-matic is het aanmeldsysteem Balies van de Front Office Spreekkamers: burgers hebben meer vrijheid om te praten waardoor onze medewerkers ook beter begrijpen wat hun problemen zijn en daar ook betere hulp voor kunnen bieden. We hebben een eigen computerprogramma waarin de gegevens van de hulpvragers staan geregistreerd. – Vertellen hoe het werkt!. De samenwerking met de partners op het W&ZP is goed We kunnen de hulp inroepen van een ambtelijk ondersteuner. Deze heeft in 2006 de motie van de PvdA (het opzetten van een formulierenbrigade door het bij Stimos onder te brengen). De ambtelijk ondersteuner helpt waar en wanneer nodig en zorgt voor dat de verstandhouding tussen de formulierenbrigade en de gemeente goed blijft verlopen.

11 Communicatie Onafhankelijk!
Stimosformulierenbrigade is nog steeds een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en communiceert ook onafhankelijk.

12 Managementinformatie
Jaarlijkse subsidieverantwoording Opname van informatie uit de subsidieverantwoording in de gemeentelijke begroting Jaarlijks wordt managementinformatie verstrekt door middel van de subsidieverantwoording. Uit de verantwoording wordt informatie gehaald die in de gemeentelijke begroting wordt opgenomen waardoor Raad en College ook op de hoogte blijven van de voortgang van de taken die bij de formulierenbrigade worden gedaan. Omdat we onafhankelijk werken en geen gebruik maken van het computersysteem van de gemeente is het ook niet mogelijk om meer gegevens voor de gemeente te verzamelen. Indien dit gewenst zou zijn zou dit de gemeente ook meer aan subsidie kosten omdat wij onze systemen dan zouden moeten aanpassen. Het lijkt ons ook niet nodig meer informatie te verstrekken. Het belang van de formulierenbrigade is om mensen die bepaalde administratieve zaken niet zelf kunnen regelen daarbij te ondersteunen en dat lukt aardig. De managementinformatie behelst het aantal hulpaanvragen die jaarlijks zijn gedaan en de uren die er in totaal aan besteed zijn.

13 Kosten Volledige subsidiëring vanuit de gemeente Spijkenisse
Onze inkomsten bestaan alleen uit subsidie van de Gemeente Spijkenisse. Het grootste deel van de kosten bestaan uit huisvestingskosten op de beursvloer en de backoffice. Omdat gebruik gemaakt wordt van nagenoeg alle faciliteiten van de gemeente dan wel de beursvloer vallen de uitvoeringskosten heel erg mee.

14 Stimosformulierenbrigade
Dank voor uw aandacht! Ik ben altijd bereid tot nadere informatie. Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Stimos-formulierenbrigade"

Verwante presentaties


Ads door Google