De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra

Verwante presentaties


Presentatie over: "EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra"— Transcript van de presentatie:

1

2 EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra
Interactieve inleiding van 15 tot 17 uur bij de IKC-Kopgroep bijeenkomst van 29 juni 2011 in Eindhoven. Daarbij is tevens een actuele versie van het Plan van aanpak van De Combinatie beschikbaar.

3 Deelnemende gemeenten
Almere Amersfoort Amsterdam Arnhem Assen Borger-Odoorn Delft Dordrecht Eindhoven Enschede Gaasterlân-Sleat Gorinchem Groningen Hengelo ‘s-Hertogenbosch Lelystad Middelburg/Vlissingen Nijmegen Oss Sluis/Hulst/Terneuzen Zaanstad Zoetermeer Zie hiervoor de uitgebreide presentatie over de inhoud, de aanleiding en de uitwerking van het IKC concept.

4 Start in Utrecht op 11 februari 2011
AMBITIES Voeren van (enige vorm van) regie initiatieven uit het veld Inhoud, pedagogisch klimaat Buurt, community, eigen kracht Hier gaat het om de vele varianten die al bestaan en de keuzemogelijkheden die gemeenten en veldpartijen hebben. Tijdens de werkbezoeken en themabijeenkomsten worden deze varianten gepresenteerd en bediscussieerd.

5 DOEL KOPGROEP Versterking van de pedagogische infrastructuur, vergroting van de mogelijkheden voor ouders en een inhoudelijke verbeterslag van onderwijs en opvang in de gemeente. Het gaat hier om externe ontwikkelingen in de samenleving en het landelijke overheidsbeleid, waarmee hoe dan ook rekening gehouden moet worden.

6 KWESTIES Relatie brede school – integraal kindcentrum
Relatie Peuterspeelzaal - Kinderopvang Regie  autonomie Instrumenten voor sturing private partijen (commerciële KO) Krimpprobleem Verbinding naar belendende percelen, zoals jeugdzorg Dit is een checklist van beslissingen die een gemeente die aan IKC begint vroeg of laat moet nemen. Zie voor vastgoedstrategie ook: de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 van het initiatief Bouwstenen voor sociaal van VNG, Aedes, PO-Raad en MO-groep. Inzet middelen onderwijshuisvesting, welzijnsaccommodaties, public-private samenwerking etc.

7 Werkwijze Kopgroep Uitwisseling van kennis over beleid (inhoud en proces) Elkaar inspireren Samen optrekken Gezamenlijke lobby Het gaat hier om de sturingsfilosofie van de gemeente. Er is sprake van een dilemma. Succes is afhankelijk van de eigen motivatie en de inzet van veldpartijen en teveel overheidsinitiatief en sturing kan averechts werken (not invented here syndroom). Omgekeerd is een overheidsinitiatief soms nodig om latente behoeften te prikkelen of specifieke belemmeringen weg te nemen. Tussen de uitersten van directe en vergaande sturing en passief volgen zijn scenario’s te onderscheiden van regisseren en faciliteren. Zie hierover ook Marc van Leent, van de Wijkplaats: archetypes van gemeenten: spelverdeler, keeper, coach, scheidsrechter.

8 WERKBEZOEK 29 JUNI 2011 EINDHOVEN
Hier gaat het om de omgang met complexiteit. Integraal beleid maakt gebruik van complexiteit: actief op zoek naar synergie en uitruilkansen. Afgestemd beleid herkent de complexiteit en tracht gebruik te maken van gemakkelijke mogelijkheden tot afstemming. Portefeuillebeleid reduceert de complexiteit door de afzonderlijke delen zo snel en zo goed mogelijk te ontwikkelen in de hoop de afzonderlijke voorzieningen in de praktijk te laten samenwerken.

9 WERKBEZOEK 7 OKTOBER 2011 NIJMEGEN

10 WERKBEZOEK 16 DECEMBER ZEELAND/MIDDELBURG

11 SPILCENTRA EINDHOVEN Integrale centra voor kinderen van 0 – 12 jaar: peuterspeelzaal, kinderopvang, basisschool, JGZ, schoolmaatschappelijk werk en opvoedingsondersteuning Beleidsdoelen: Doorgaande ontwikkelingslijn Integrale zorg structuur Slimme inzet maatschappelijk vastgoed Deze elementen zijn in de nieuwe versie van het Plan van aanpak verwerkt. Dit Plan is op de bijeenkomst beschikbaar en wordt toegelicht. Vervolgafspraken worden in de Kopgroep gemaakt.

12 VOORZIENINGENHART DE STER NIJMEGEN
Basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, CJG, wijkvoorzieningen, culturele voorzieningen en sportaccommodatie onder één dak Centrale voorzieningen van 7 – 22 uur open Bijzondere onderwijsfilosofie gericht op talentontwikkeling Intensieve onderlinge samenwerking, ontwikkelingsgericht Doorontwikkeling naar Kindcentrum Deze elementen zijn in de nieuwe versie van het Plan van aanpak verwerkt. Dit Plan is op de bijeenkomst beschikbaar en wordt toegelicht. Vervolgafspraken worden in de Kopgroep gemaakt.

13 BREDE SCHOOL ‘T PALET MIDDELBURG
Ontwikkeling naar brede school Plus School en wijk verbinden Communities that Care Outreachende aanpak Kind niet uit het oog verliezen, niet teveel sturctureren Rol IKC voor de leefbaarheid van wijken Krimp en voorzieningen Masterplan voorzieningen Zeeuws Vlaanderen Deze elementen zijn in de nieuwe versie van het Plan van aanpak verwerkt. Dit Plan is op de bijeenkomst beschikbaar en wordt toegelicht. Vervolgafspraken worden in de Kopgroep gemaakt.

14 Procesontwikkeling kindcentra, van idee naar uitvoering
Kindcentrum is concept in ontwikkeling Gemeenten en partners: gezamenlijk stip aan de horizon Beleidscontext &strategie Beleidsscenario’s en sturingsfilosofie gemeente: sturend – regisserend – faciliterend -volgend Deze elementen zijn in de nieuwe versie van het Plan van aanpak verwerkt. Dit Plan is op de bijeenkomst beschikbaar en wordt toegelicht. Vervolgafspraken worden in de Kopgroep gemaakt.

15 Nulmeting stand van zaken KPC
IKC beleid verkeert in startfase (visie-strategie-planvorming) Wethouder in rol als initiatiefnemer, regievoerder, verbinder externe partijen en verbinder interne beleidstrajecten jeugd/onderwijs aan IKC beleid IKC als winst voor gemeente: versterking synergie tussen onderwijs en jeugdbeleid; efficiëntere inzet welzijns-, sport- en cultuurvoorzieningen door samenhang; aantrekkelijk woonklimaat: combinatie werk en zorg van ouders Deze elementen zijn in de nieuwe versie van het Plan van aanpak verwerkt. Dit Plan is op de bijeenkomst beschikbaar en wordt toegelicht. Vervolgafspraken worden in de Kopgroep gemaakt.

16 Uitwisseling kennis en ervaring
Inhoudelijke breedte van het concept kindcentra Financiering Huisvesting en inzet onderwijshuisvesting Integreren zorgfunctie Monitoring/effectmeting Deze elementen zijn in de nieuwe versie van het Plan van aanpak verwerkt. Dit Plan is op de bijeenkomst beschikbaar en wordt toegelicht. Vervolgafspraken worden in de Kopgroep gemaakt.


Download ppt "EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra"

Verwante presentaties


Ads door Google