De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie van AWBZ- begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen Vrijdag 16 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie van AWBZ- begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen Vrijdag 16 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie van AWBZ- begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen Vrijdag 16 december 2011

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vooraf Geluiden in het land: -De dagbesteding? Die doen we er gewoon bij als SW-bedrijf. -Dagbesteding? Daar worden schandelijk hoge tarieven gevraagd voor begeleiding.

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen -Reden betrokkenheid VNG en inzet -Verkenning arbeidsmatige dagbesteding -Advies Westerlaken en visiestuk G32 – VNG -Redenen om dwarsverband te leggen -Wat kunt u doen? -Landelijke wensen VNG -Bijdrage Arie Sax, gemeente Wijk bij Duurstede.

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Reden betrokkenheid VNG en inzet -‘Dwarsverbanden decentralisaties’ concretiseren. -Handreiking richting gemeenten -Basis voor lobby naar departementen VWS en SZW en naar het parlement.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Arbeidsmatige dagbesteding (I) -Onderdeel van AWBZ begeleiding (individueel en groep). -Aantallen begeleiding groep 1 januari 2011 (basisrapportage CIZ AWBZ juli 2011): GroepAantalGem. omvang in dagdelen PSY 18 jr. ouder23.0484,4 VG 18 jr. en ouder11.1177,4

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Arbeidsmatige dagbesteding (II) -Regionaal georganiseerd, maar ook sterk sectoraal (gehandicapten zorg en geestelijke gezondheidszorg) Typologie Research voor Beleid (2006): -A: Niet arbeidsmatige activiteiten, gericht op educatie -B: Vrijblijvende arbeidsmatige dagbesteding -C: Niet-vrijblijvende arbeidsmatige dagbesteding -D: Toeleiding naar arbeid

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Advies Westerlaken en visiestuk begeleiding VNG – G32 -Westerlaken: detacheringen en faciliteit beschermd werk. -Visie-notitie VNG – G32. Kansen: a)Het vergroten van maatschappelijke participatie. b)Doelmatige besteding van middelen. c)Beter benutten bestaande infrastructuur voor begeleiding.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoudelijke redenen om dwarsverband te leggen: -Overlap qua doelgroep -Overlap qua infrastructuur -Bestaande voorbeelden laten zien dat het kan: a) SW bedrijven met AWBZ-indicatie. b) GGZ-expertise combineren met werkexpertise sociale dienst.

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat kunt u doen? Stap 1: Breng in kaart wat het aanbod is in uw regio. Aandachtspunten: -Rekening houden met sectorale lijnen, maar zijn niet absoluut. -Blijven deze partners ook actief op dit terrein (met name eigen re-integratiepoot?) -Samenwerking met kleine groepen om ervaring op te doen? -Zowel vanuit Sociale Zaken als vanuit Welzijn -Belang intergemeentelijke samenwerking

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat kunt u doen? Stap 2: Maak een bestuurlijke keuze. Brede keuze voor het domein werk, onderwijs en zorg. Inzet organisaties op competenties ‘begeleiding’ en ‘werk’. Varianten: -Volledige integratie SW-beschut en arbeidsmatige dagbesteding -Samengaan van infrastructuur, inzet vanuit SW en instellingen vanuit hun compenties. -Parallele structuren, maar delen van kennis en ervaringen.

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat kunt u doen? Stap 3: Vertalen bestuurlijke keuzes in structuur onder gemeentelijke regie. Thema’s: -Werkgeversbenadering (integreren of afstemmen?) -Afstemming indicaties. -Kansen binnen de WMO: wijkserviceteams en diensten ook openstellen voor groep dagbesteding.

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke wensen VNG -Einde aparte constructie beschut werk. Twee wettelijke regimes: WMO en Wet Werken naar Vermogen. -Letten op verschillen in beloning

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen, suggesties?

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijdrage Arie Sax, gemeente Wijk bij Duurstede

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -ruim 23.000 inwoners -in het zuiden van de provincie Utrecht -bestaat uit: Wijk bij Duurstede (18.000) Cothen (3.000) Langbroek (2.100) Gemeente Wijk bij Duurstede

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Voor vijf gemeenten. -Gevestigd in Zeist. -Samenwerking van Bartiméus, de Inclusief Groep en Abrona. -Bartiméus ondersteunt visueel gehandicapten op allerlei gebied. -De Inclusief Groep (onder meer met een sociaal werkvoorziening bedrijf) helpt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt om passend werk te vinden. -Abrona helpt kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. BIGA BV voert WSW uit

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Project Participeren op maat: iedereen doet en werkt mee in Wijk bij Duurstede Start begin 2011

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Betrokken partijen

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -In Wijk bij Duurstede bestaan, of wordt gewerkt aan het realiseren van woonprojecten voor mensen met een beperking. Om de bewoners van deze woonprojecten een zinvolle dagbesteding te bieden wordt zoveel mogelijk geprobeerd om hen een reguliere werk- of dagbestedingplek te geven. -Daarnaast zijn er inwoners die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep is het belangrijk als zij gebruik kunnen maken van re-integratie mogelijkheden. Bestaande situatie

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Wens om bewoners van woonprojecten een zinvolle dagbesteding te bieden door hen een reguliere werk- of dagbestedingplek te geven. -Daarnaast het vergroten van re-integratie mogelijkheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aanleiding voor het project

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Het efficiënter gebruiken van bestaande activiteiten. -Het opzetten van nieuwe activiteiten. -Het inzetten van deze activiteiten voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. -Het ontschotten van de betreffende financieringsstromen. Doel van het project

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Men werkt zelf aan een nauwere samenwerking tussen de WSW- activiteiten en de AWBZ dagbesteding van Abrona. -Met name gericht op de onderkant van de SW en de bovenkant van dagbesteding. Bevindingen BIGA

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Men zoekt een passende plek voor dagbesteding rekeninghoudend met de wens van de individuele cliënt. -Er is enigszins sprake van onderlinge afstemming om de mogelijkheden voor het aanbod van geschikte plaatsen zo optimaal mogelijk in te zetten. Bevindingen zorginstellingen/aanbieders dagbesteding

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Er behoefte aan een klankbordgroep met sociale partners. Hierin moet aan de orde komen wat de ondernemers willen en wat ze kunnen bieden. -Er is geen betaald werk beschikbaar. Het gaat om werk dat men nu niet doet, maar eigenlijk wel zou moeten gebeuren. -Men mist langduriger begeleiding voor degenen die men na een aanloopperiode een vaste werkplek aanbiedt. Bevindingen ondernemers

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Gericht op economische participatie, maar zal voor veel cliënten moeten beginnen op het terrein van sociale participatie. -In Wijk bij Duurstede loopt een pilot om degenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren door deelname aan plaatselijke activiteiten. -Sommigen zullen er niet aan toe komen om op het niveau van de economische participatie te komen, maar de idee is dat het positieve effecten heeft voor de cliënt en mogelijk ook zijn of haar omgeving. Regionale Sociale Dienst

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Uit alle gesprekken komt één wens naar voren en dat is een lokale samenwerking tussen alle partijen om op alle niveaus van de participatieladder activiteiten te coördineren en te organiseren. -Uitgangspunt daarbij is dat wat lokaal kan worden gedaan ook lokaal gebeurt. -Wmo, WWNV en WSW komen hier samen. Wijkse Werkplaats

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Het is meer dan een “werkplaats”: Het gaat om binnen- en buitenactiviteiten van verschillende aard in diverse projecten zodat de deelnemers kunnen instromen op het juiste niveau. -Dit zijn bestaande, maar ook nieuw op te zetten activiteiten. -Uitgangspunt is wat men kan en welke activiteit daarbij hoort. -Niet vanuit welke inkomenssituatie men komt!! Wijkse Werkplaats

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeente neemt de regie om te komen tot de gewenste samen- werking tussen alle partijen. Daarbij komen zaken wat betreft participatie, re-integratie, werk en een deel dagbesteding bij elkaar. Hoe nu verder?

29 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Gemeente maakt met BIGA een afspraak over het onderhouden van groen e.d. in een bepaalde wijk. Naast WSW medewerkers kunnen hieraan ook andere mensen sociale en economische participatie deelnemen. -Met een plaatselijke ondernemer worden afspraken gemaakt vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen om werk te laten uitvoeren door BIGA en mensen vanuit een andere achtergrond. Voorbeelden

30 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -BIGA wordt een belangrijke rol toegedacht vanuit de ervaring die men heeft. -Voordeel is dat aandeelhouders van BIGA werkzaam zijn buiten de WSW. -Gelet op de wijzigingen in de WSW zal BIGA zich meer moeten richten op lokale activiteiten. -Mogelijk dat op termijn de WSW werknemers uit Wijk bij Duurstede niet langer dagelijks naar Zeist hoeven te reizen, maar dat het werk lokaal aangeboden kan worden Rol BIGA

31 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -De aanpak is een Wijks project. De gemeenten waarmee men samenwerkt in zowel BIGA als de RSD zijn geïnformeerd. -Men ziet het als een experiment en is zeer geïnteresseerd in de bevindingen. - -Er blijven zaken die regionaal moeten worden opgepakt. Soms omdat het potentieel lokaal te gering is of omdat het gewoonweg efficiënter is. Samenwerking andere gemeenten

32 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Door het samengaan kunnen meer activiteiten worden opgepakt, wat anders door een te gering potentieel niet zou kunnen. -Het samenwerken van mensen vanuit verschillende achtergronden versterkt de samenleving. -Door het ontschotten van de budgetten kan meer worden gerealiseerd. -Er is sprake van een vloeiender overgang op de participatieladder. Er zijn minder belemmerende hobbels te nemen. Kansen

33 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Partijen blijven teveel hangen in de oude gedachte dat alleen zij hun doelgroep goed kunnen bijstaan. -Partijen zien het als een bedreiging voor het voortbestaan. -Niet alle doelgroepen kunnen zonder meer bij elkaar worden gevoegd. Dit moet goed in beeld worden gebracht. Knelpunten

34 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen?


Download ppt "Decentralisatie van AWBZ- begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen Vrijdag 16 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google