De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie 19 September 2012 Boudewijngebouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie 19 September 2012 Boudewijngebouw"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie 19 September 2012 Boudewijngebouw
Meetbureau Dienst Wetsmatiging Raamcontract meetbureau administratieve lasten/beheerskosten en procesanalyses Informatiesessie 19 September 2012 Boudewijngebouw

2 Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht
Procesanalyse Procesmodellering Procesoptimalisatie Optimaliseren E-government Benchmarking “efficiënte organisatie” Projectmanagement verbeterprojecten Aanpak op maat Impactmeting Meten van efficiëntiewinsten: Meten administratieve lasten Meten van beheerskosten Meten van wachttijden Meten beleving stakeholders Bevraging van ondernemerspanel Consultatie van stakeholders Effectenbeoordeling Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s: Omgevingsanalyse Effectevaluatie Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie bestaande regelgeving “Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving”

3 Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht
Wat is het probleem? Wat is de nuloptie? Wat zijn alternatieven? Proces-analyse Impact-meting Effect-beoordeling Nieuwe regelgeving Aanpassing bestaande regelgeving Verplicht opstellen van RIA Evaluatie van bestaande maatregelen Impact op vlak van administratieve lasten, beheerskosten en wachttijden? Wat zijn de kosten en baten van opties?

4 Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse
Procesmodellering Procesoptimalisatie Optimaliseren E-government Benchmarking “efficiënte organisatie” Projectmanagement verbeterprojecten Aanpak op maat Impactmeting Meten van efficiëntiewinsten: Meten administratieve lasten Meten van beheerskosten Meten van wachttijden Meten beleving stakeholders Bevraging van ondernemerspanel Consultatie van stakeholders Effectenbeoordeling Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s: Omgevingsanalyse Effectevaluatie Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie bestaande regelgeving “Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving”

5 Indicatieve raming: 4 dagen / proces
Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.1. Procesmodellering Doelstellingen Toegevoegde waarde Inventariseren van As Is processen Beschrijving van As Is processen in procesfiches Uittekenen van As Is processen in stroomdiagrammen Oplijsten van sterke punten en verbeteropportuniteiten Optimaliseren interne werking door uniformisering toepassing processen Kennis van processen (kennisbeheer) Inzicht in werklasten (taakverdeling) en doorloop Mogelijkheden voor opvolging en evaluatie Opstap naar procesoptimalisatie (1.2) Opstap documentbeheer en e-government Aanpak Resultaten Inventariseren en beschrijven van processen As Is i.s.m. opdrachtgever: Voorbereiding door procesbeheerder Eerste ontwerp procesmodel (Deloitte) Bespreking procesbeheerder-Deloitte Bespreking in procesteam Tweede ontwerp procesmodel (Deloitte) Tweede bespreking in procesteam met validatie bespreking knelpunten verbetermogelijkheden Software: MS Visio, Powerpoint, Aris, … Op vraag van de klant kan andere software gebruikt worden; Er wordt zoveel mogelijk met open source gewerkt; Richtlijnen BPMN Dpt. Bestuurszaken. Gevalideerde procesfiche per As Is proces; Gevalideerd stroomdiagram per As Is proces (MS Visio, Powerpoint, Aris, …); Managementsamenvatting (1A4). Indicatieve raming: 4 dagen / proces

6 Indicatieve raming: 5 dagen / proces
Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.2. Procesoptimalisatie Doelstellingen Toegevoegde waarde Beschrijven van To Be processen in procesfiches Uittekenen van To Be processen in stroomdiagrammen Opstellen van kloofanalyse en implementatieplan (in functie van organisatie, proces, HR, ICT,…) Optimaliseren interne werking door uniformisering toepassing processen Kennis van processen (kennisbeheer) Inzicht in werklasten (taakverdeling) en doorloop Mogelijkheden voor opvolging en evaluatie Opstap naar procesoptimalisatie (1.2) Opstap documentbeheer en e-government; Realiseren van efficiëntiewinsten voor zowel burgers/ondernemers (administratieve lasten) als de eigen organisatie (beheerkosten) Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening Aanpak Resultaten Selectie van te optimaliseren As Is processen Kritische analyse As Is processen i.s.m. de opdrachtgever Oplijsten van knelpunten en verbeteropportunteiten Identificatie van quick wins Opstellen kloofanalyse en implementatieplan Uittekenen van To Be processen (naar analogie met 1.1. Procesmodellering) Software: MS Visio, Powerpoint, Aris, … Richtlijnen BPMN Dpt. Bestuurszaken Gevalideerde procesfiche per To Be proces Gevalideerd stroomdiagram per To Be proces (MS Visio, Powerpoint, Aris, …) Gevalideerde kloofanalyse en implementatieplan Managementsamenvatting (1A4) Indicatieve raming: 5 dagen / proces

7 Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1. 2
Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.2. Procesoptimalisatie AS IS TO BE Kritische analyse Mogelijke vragen: - Welke activiteiten kunnen we schrappen? - Welke activiteiten kunnen we automatiseren (vb: elektronisch invullen van formulieren, digitaliseren van work flows,…)? - Welke activiteiten kunnen we samenvoegen? - Welke activiteiten kunnen we bij dezelfde persoon/orgaan onderbrengen? Welke activiteiten kunnen we delegeren (vb: handtekeningbevoegdheid)? Welke regelgeving moet aangepast worden om het proces te optimaliseren (vb: wettelijke termijnen, verplichte adviezen,…) Welke ICT-tools hebben we nodig om het proces te verbeteren? In kaart brengen belanghebbenden? Welke informatie komt uit het proces? …. Kan in een latere fase ook de RIA voeden!

8 Indicatieve raming: 5 dagen / advies
Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.3. Optimalisatie E-government Doelstellingen Toegevoegde waarde Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten (vaak in combinatie met organisatorische veranderingen en het aanbrengen van nieuwe vaardigheden) met het oog op een verbetering van de openbare diensten. Realiseren van efficiëntiewinsten voor burgers/ondernemers en de eigen organisatie; Identificatie verbeterpotentieel op vlak van documentbeheer en processen (bv. optimale inzet van authentieke bronnen, mogelijke maken unieke gegevensinzameling, maximale gegevensdeling,…) Aanpak Resultaten Voorbereidend gesprek met opdrachtgever; 2 workshops “E-government” gefaciliteerd door domeinexpert Deloitte; Evalueren van potentiële bestaande bouwstenen van CORVE. Gevalideerde nota verbeterpotentieel E-government; Kan input zijn voor het evalueren van de architectuur van CORVE; Managementsamenvatting (1A4). Indicatieve raming: 5 dagen / advies

9 Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.4. Benchmarking
Doelstellingen Toegevoegde waarde Identificatie van verbeteropportuniteiten op basis van benchmarking met andere entiteiten van de Vlaamse overheid of met andere regio’s of landen Inzicht verkrijgen in het verbeterpotentieel van uw organisatie Aanpak Resultaten Inzet van Deloitte netwerk, ook met andere regio’s en landen: bv. Inzet expertise Waalse en Franstalige Gemeenschap van Deloitte; Benchmarkingrapportering in nauwe samenwerking met interne medewerkers: bv. gezamenlijk bezoek of conference call, vragenlijst, verwerken en interpretatie van resultaten, … ; Eindrapportering en managementsamenvatting; Departement BZ wordt betrokken bij de uitvoering van de benchmarking. Gevalideerd benchmarkingrapport met conclusies en inzicht in verbeteropportuniteiten; Managementsamenvatting (1A4). Indicatieve raming: 6 dagen / benchmarkingpartner (excl. bezoek ter plaatse)

10 Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1. 5
Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.5. Projectmanagement verbeterprojecten Doelstellingen Toegevoegde waarde Ondersteunen bij het opstellen van een efficiënte project governance (PMO, rapporterings- en beslissingslijnen, sjabloon projectplan, boordtabel opvolging, …) Auditeren van project governance Realiseren van het project management van een verbeterproject administratieve vereenvoudiging Optimaliseren projectverloop van het verbeterproject Aanpak Resultaten Kritische analyse bestaande project governance i.s.m. opdrachtgever; Onafhankelijke audit; Oplijsten van verbetervoorstellen; In lijn met internationale methodieken projectmanagement (PMM4, Prince, …) Gevalideerde lijst met verbetervoorstellen project governance, inclusief voorstellen sjablonen (projectplan, opvolging projecten, …); Managementsamenvatting (1A4) Indicatieve raming: 5 dagen advies project governance / 10 dagen voor een onafhankelijke audit

11 Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1. 5
Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.5. Projectmanagement verbeterprojecten Evaluatie projectbeheer (voorbeeld) Algemene project aanpak: Evaluatie van de algemeen gevolgde project methodologie, de aanpak van de ontwikkeling, het geïntegreerd project plan en de governance structuur die de gevolgde aanpak ondersteunt. Project integratie beheer: Evaluatie van de mechanismen om de verschillende projectonderdelen te integreren binnen het project en eventuele andere projecten. Project scope beheer: Evaluatie van mechanismen ter bewaking van de scope en wijzigingsbeheer op het project. Tijdsbeheer: Evaluatie van de opvolging van de doorlooptijd van het project en hoe met afwijkingen werd omgegaan. Financieel beheer: Evaluatie van de opvolging van de actuele kosten tegenover het budget en eventuele afwijkingen. Kwaliteitsbeheer: Evaluatie van het kwaliteitsbeheersingsplan en de gebruikte standaarden. Werd het kwaliteitsbeheersingsplan consistent gevolgd doorheen het project en hoe werd omgegaan met afwijkingen tegenover de kwaliteit. Communicatie beheer: Evaluatie van de communicatiekanalen opgezet binnen het project en confirmatie of deze consistent gebruikt werden. HR beheer: Evaluatie van de mechanismen voor het opvolgen van de geschiktheid van de profielen van de medewerkers. Risico beheer: Evaluatie van de mechanismen gebruikt voor het beheersen van de risico’s. En confirmatie of deze mechanismen correct toegepast werden voor het opvolgen van geïdentificeerde risico’s. Aankoopbeheer: Evaluatie van de mechanismen opgezet om tijdig en in overeenstemming met de verwachtingen materiaal binnen het project aan te kopen. Wijziging en configuratiebeheer: Evaluatie van de mechanismen die er voor zorgen dat het project binnen de organisatie geïntegreerd wordt. Voortbouwen op goede praktijken van internationale standaarden: Prince2, PMM4, PMI, …

12 Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht
Procesanalyse Procesmodellering Procesoptimalisatie Optimaliseren E-government Benchmarking “efficiënte organisatie” Projectmanagement verbeterprojecten Aanpak op maat Impactmeting Meten van efficiëntiewinsten: Meten administratieve lasten Meten van beheerskosten Meten van wachttijden Meten beleving stakeholders Bevraging van ondernemerspanel Consultatie van stakeholders Effectenbeoordeling Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s: Omgevingsanalyse Effectevaluatie Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie bestaande regelgeving “Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving”

13 Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2. 1
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.1. Meten administratieve lasten Doelstellingen Toegevoegde waarde Bepalen van administratieve lasten op basis van een bevraging van stakeholders Bepalen van reductievoorstellen administratieve vereenvoudiging In kaart brengen “irriterende” administratieve lasten tijdens bevraging van stakeholders Meten van administratieve lasten in het kader van: nieuwe regelgeving of projecten (ex ante) (o.a. RIA) Bestaande regelgeving of gerealiseerde projecten (ex post) Opvolging en evaluatie van de reductiedoelstelling per beleidsdomeinen Aanpak Voorbeelden Beproefde methodiek “Meten om te weten” Quick scan (zonder bevraging van actoren – op basis van ramingen interne medewerkers) Full scan: meetbureau treedt op in coachende of uitvoerende modus Rapportering in Sambal Externe communicatie Indicatieve raming uitvoerende modus: meting ALV vereenvoudingsproject: 8 dagen / vereenvoudigingsproject Indicatieve raming coachende modus: meting ALV vereenvoudigingsproject: 5 dagen/ vereenvoudigingsproject

14 Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.2. Meten beheerskosten Doelstellingen Toegevoegde waarde Het in kaart brengen van alle kosten die gepaard gaan met het beheer van regelgeving in zijn verschillende fasen: opmaak, goedkeuring, toepassing en uitvoering, handhaving, monitoring en evaluatie en wijziging of afschaffing. Kan gebruikt worden bij de opmaak van nieuwe of wijzigende regelgeving of bij het evalueren van bestaande regelgeving. Draagt bij tot een verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van het bestuur; Kan beleidskeuzes onderbouwen; Draagt bij tot een weloverwogen keuze voor het al dan niet doorvoeren van een administratieve lastenverlaging met een beheerskost; Biedt meerwaarde voor elk initiatief dat een impact heeft op de organisatie. Aanpak Voorbeelden Voorbereiding: afbakenen scope, verzamelen van informatie,…; Procesbeschrijving: processtappen,…; Impactanalyse: berekenen beheerskost per processtap per actor; Kostenberekening: cumuleren van de kosten en inschatten gebonden kosten; Validatie van de resultaten; Evaluatie Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

15 Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2. 2
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.2. Meten beheerskosten De beheerskostenmethodiek van de Dienst Wetsmatiging werd toegepast op een pilootproject, nl. de oprichting van een Steunpunt in kader van het Archiefdecreet. Processtappen Kost per processtap

16 Indicatieve raming: te bespreken met opdrachtgever
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.3. Meten van wachttijden Doelstellingen Toegevoegde waarde Meer inzicht krijgen in de uitgaven of het verlies aan inkomsten dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het wachten op een antwoord van de betrokken administratie en waardoor de geplande activiteiten niet kunnen ontplooid worden. Inzicht verkrijgen in de reële wachttijden van verschillende processen vanaf de aanvraag tot de notificatie van de aanvrager; Inzicht verkrijgen in de concrete gevolgen voor de aanvrager; Vervolledigen totaaloverzicht administratieve lasten / problematieken ondernemingen Aanpak Resultaten Verzamelen van generieke data; Inschatten of/hoe de wachttijd door de aanvrager kon geanticipeerd worden; Berekenen kosten die het gevolg zijn van de administratieve wachttijden kwantitatief (vb: kosten lening, daling omzet,…) en kwalitatief (vb: hoe groot is de impact op de onderneming,…); Analyse van de resultaten; Identificeren van “blokkerende” mechanismen Inzicht in de reële wachttijden; Inzicht in de gevolgen voor de aanvrager; Gevalideerde mediaan/gemiddelde per proces; Gevalideerde lijst van “blokkerende” elementen; Inzicht in het totaaloverzicht van administratieve lasten; Managementsamenvatting (1A4) Indicatieve raming: te bespreken met opdrachtgever

17 Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2. 4
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.4. Ondernemingspanel Doelstellingen Toegevoegde waarde Bevraging van het ondernemingspanel van Deloitte dat bestaat uit 600 ondernemers en KMO’s verdeeld over alle provincies van Vlaanderen. Het bevat zowel mature ondernemingen als starters. Tevens zijn een groot aantal sectoren vertegenwoordigd, nl. horeca, voeding, bouw, immobiliën, … wat een gedetailleerde segmentering mogelijk maakt. Inzicht verkrijgen in ervaringen en percepties van ondernemers over maatregelen van de Vlaamse Overheid Aanpak Resultaten Vastleggen van onderzoeksvragen Opstellen van vragenlijst i.s.m. opdrachtgever Testing elektronische bevragingsapplicatie Opvolging responsgraad + nemen van bijkomende acties Focusgroep ondernemers ter verdieping van resultaten) Opstellen tabellenrapport, conclusies en aanbevelingen Samenwerking met Deloitte Fiduciaire Gevalideerde vragenlijst; Samenvattend tabellenrapport; Gevalideerde conclusies en aanbevelingen Managementsamenvatting (1A4) Indicatieve raming ondernemingspanel: 10 mandagen Indicatieve raming focusgroep met Deloitte Fiducaire: 3 mandagen

18 Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2. 5
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.5. Consultatie van stakeholders Doelstellingen Toegevoegde waarde Via een inspraakproces worden belanghebbenden hun mening gevraagd over nieuw of gewijzigd beleid. Er wordt m.a.w. actief op zoek gegaan naar input van stakeholders om de te nemen beslissingen beter te onderbouwen. Verkrijgen van de visie van de belanghebbenden in het licht van hun kennis en ervaring; Bevordert het tot stand komen van een maatschappelijke consensus; Zorgt voor transparante en onderbouwde besluitvorming; Bevordert de externe focus van publieke organisaties Aanpak Voorbeeld Bepalen van onderwerp en doelgroep; Bepalen tijdstip en methode(s); Check op basis van de kwaliteitscriteria voor consultatie; Bekendmaking van de consultatie; Opvolging; Analyse van de resultaten; Communicatie van de resultaten; Evaluatie van de resultaten DRAFT FAVV: kwalitatieve bevraging stakeholders als input voor strategisch plan Indicatieve raming elektronische bevraging: 10 mandagen Indicatieve raming interview: 0,5 dag / interview (planning, uitvoering & verslag) Indicatieve raming focusgroep: 3 mandagen/focusgroep

19 Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2. 6
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.6. Belevingsmonitor Doelstellingen Toegevoegde waarde Bevraging van stakeholders naar beleving administratieve vereenvoudiging Een onderbouwd, representatief beeld geven van de beleving door ondernemers / burgers omtrent een bepaalde administratieve verplichting / procedure Meer inzicht in de concrete beleving van ondernemers/burgers; Peilen naar de kwaliteit en effectiviteit van beleid; Mogelijkheid om de evolutie van de beleving te onderzoeken; Meer inzicht in de dienstverlening en kwaliteit van publieke organisaties. Aanpak Resultaten Desk research Telefonische bevraging van ondernemingen / burgers Uitvoerende modus of coachende modus Rapportering en aanbevelingen; Gebruik van Deloitte-tools en –sjablonen Beste praktijken in Nederland Scoring van administratieve verplichtingen / processen in functie van de beleving Formuleren van aanbevelingen om de beleving van ondernemers / burgers te verbeteren Managementsamenvatting (1A4) Indicatieve raming elektronische bevraging: 10 mandagen Indicatieve raming focusgroep: 3 mandagen/focusgroep

20 Hoe beleven ondernemers de gemeentelijke administratieve procedures?
Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.6. Belevingsmonitor Plan van aanpak: Selectie van de te bevragen procedures; Bepalen doelpubliek en bevragingsmethodiek (vb: face-to-face interviews, telefonische bevraging, online bevraging,…); Opmaak vragenlijst; Uitvoeren bevraging; Analyse van de resultaten; Evaluatie en formuleren van aanbevelingen voor de zwaarste en meest irriterende lasten. Hoe beleven ondernemers de gemeentelijke administratieve procedures?

21 Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht
Procesanalyse Procesmodellering Procesoptimalisatie Optimaliseren E-government Benchmarking “efficiënte organisatie” Projectmanagement verbeterprojecten Aanpak op maat Impactmeting Meten van efficiëntiewinsten: Meten administratieve lasten Meten van beheerskosten Meten van wachttijden Meten beleving stakeholders Bevraging van ondernemerspanel Consultatie van stakeholders Effectenbeoordeling Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s: Omgevingsanalyse Effectevaluatie Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie bestaande regelgeving “Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving”

22 Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever
Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.1. Omgevingsanalyse Doelstellingen Toegevoegde waarde Consolidatie van omgevingsanalyse in SWOT-analyse Analyse van de interne organisatie (sterke/zwakten) Analyse van de omgeving (kansen/bedreiging) Bepalen van het juridisch kader (wat is minimaal en dwingend vs. vrijheidsgraden) Bepalen van het effect bij nuloptie (geen verandering) De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering; Meer inzicht in de eigen organisatie (sterktes, zwaktes,…); Meer kennis over het juridisch kader waarin het probleem zich situeert; In kaart brengen van de effecten indien de overheid niet optreedt. Aanpak Resultaten Analyse van de eigen organisatie op basis van een SWOT-analyse; Analyse van het juridisch kader: bestaat er een hogere en dwingende rechtsnorm en wat is de bevoegdheid van de Vlaamse regering om regelgevend op te treden?; Analyse van de effecten bij ongewijzigd beleid. Gevalideerde omgevingsanalyse die gebruikt kan worden in het kader van de RIA-rapportering; Analyserapport van de eigen organisatie; Analyserapport omtrent het juridisch kader; Analyserapport van de effecten bij nuloptie; Managementsamenvatting (1A4). Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

23 Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever
Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.2. Effectenanalyse Doelstellingen Toegevoegde waarde Calculeren van mogelijke kosten en baten Vergelijken verschillende beleidsopties naargelang implementatie- en beheerskosten en uiteindelijke resultaten/voordelen De kostenbatenanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering; Meer inzicht in de verwachte voor- en nadelen van elke beleidsoptie; Draagt bij tot het nemen van een weloverwogen beslissing inzake nieuw of gewijzigd beleid; Meer inzicht in de geaffecteerde doelgroepen/betrokken partijen. Aanpak Resultaten Identificatie van opties, waaronder de nuloptie; Identificatie van doelgroepen en betrokken partijen; Bepalen van effecten (cfr. directe effecten, verdelingseffecten en indirecte effecten); Inschatten van risico’s; Verduidelijken van onzekerheden en hypothesen; Identificeren van (kans op) mogelijke resultaten. Kostenbaten-analyse per beleidsoptie; Managementsamenvatting (1A4). Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

24 Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever
Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.3. Beleidsevaluatie Doelstellingen Toegevoegde waarde Uitvoeren van een effectbeoordeling van huidig beleid, eventueel in functie van het aanpassen van bestaande regelgeving Verantwoording van de bestaande beleidsmaatregel; Inzicht verkrijgen in het verband tussen het maatschappelijk probleem, de beleidslogica en de resultaten ervan; Inzicht verkrijgen in mogelijke alternatieve beleidsopties. Aanpak Resultaten Analyse beleidslogica: is het project een goed antwoord op de gestelde beleidsvragen? Analyse doelbereiking van het project: werden de doelstellingen bereikt? Analyse efficiëntie: werden deze bereikt op een efficiënte manier? Analyse effectiviteit: werden bepaalde effecten gerealiseerd? Analyse bekendheid en positionering: in hoeverre is het project binnen het beleid bekend en gepositioneerd? Op basis van interviews/bevragingen en een analyse van beschikbare beleidsdocumenten en analyserapporten. Resultaten van de doelbereikingsanalyse; Resultaten van de efficiëntie analyse; Resultaten van de effectiviteitanalyse; Inzicht in de positie en bekendheid van het project in de Vlaamse context; Managementsamenvatting (1A4) Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

25 Het verband tussen beleidsevaluaties ex ante, tussentijds en ex post.
Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.3. Beleidsevaluatie Het verband tussen beleidsevaluaties ex ante, tussentijds en ex post.

26 Samenwerking en opvolging Dienst Wetsmatiging
Ondersteuningsaanbod Meetbureau Team Deloitte TROEVEN DELOITTE UURTARIEVEN Expertise in alle beleidsdomeinen Vlaamse overheid; Beschikbaarheid multidisciplinair team; Uitvoering van de opdracht die gekenmerkt wordt door participatief overleg met de opdrachtgever; Sterke ervaring in het meten van administratieve lasten voor alle bestuurslagen; Sterke ervaring op het vlak van procesanalyse voor alle bestuurslagen; Omvangrijk team bestaand uit ervaren consultants die continu bereikbaar zijn en snel kunnen optreden; Een projectmanager per opdracht die als centraal aanspreekpunt fungeert en continu toekijkt op de scope, timing, kwaliteitsbewaking,… ; Internationaal netwerk beschikbaar (relevant voor benchmarking). Junior Adviseur: 95 €/u Senior Adviseur: 125 €/u Manager: 150 €/u Director: 175 €/u Samenwerking en opvolging Dienst Wetsmatiging Methodiek Sjablonen Kennisdeling

27 Ondersteuningsaanbod Meetbureau Interesse?
Dienst Wetsmatiging Sarah Spiessens – Projectmanager Tel.: 02/ Voorbeeldprojecten Projectinitiatiefiche Aanvragen van een verkennend gesprek

28 Rondvraag


Download ppt "Informatiesessie 19 September 2012 Boudewijngebouw"

Verwante presentaties


Ads door Google