De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inzicht in de geestelijke wereld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inzicht in de geestelijke wereld"— Transcript van de presentatie:

1 Inzicht in de geestelijke wereld

2 Het bovennatuurlijke Christendom Paranormale wereld
De Bijbel staat bol van het bovennatuurlijke 2 Cor.11:2 2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Veel mensen weten niets van de geestelijke wereld. Voor mensen uit de paranormale wereld is het heel bekend, die weten precies waar we het over hebben. In de paranormale wereld verbinden mensen zich ook met geleide geesten, hogere zelf, innerlijke gids … Hallucinerende middelen, geestverruimende middelen, grenzen vallen weg, je stelt je op die manier open voor de geestelijke wereld.

3 3e hemel Paulus, 2 cor. 12:2-4 2 Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 3 Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. In de derde hemel zijn de Vader de Zoon en de Heilige Geest. En de heiligen die ons zijn voorgegaan.

4 3e hemel Mozes, Deut. 10:14 4 Zie, van de HERE, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is; 15 alleen aan uw vaderen heeft de HERE Zich verbonden Ef. 4:10 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

5 1e hemel Gen. 1:8 Ps. 8:4 8 En God noemde het uitspansel hemel.
4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:

6 Hemelse gewesten (2e hemel)
Ef. 3:10 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, Ef. 6:12 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

7 Hemelse gewesten (2e hemel)
Ef. 2:2 1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, Dit is het werkterrein van de engelen, soort tussenhemel. Vanuit de hemelse gewesten probeert de satan invloed uit te oefenen op de mensen.

8 Het dodenrijk Op. 1:18 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Op. 20:14 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel.

9 Het dodenrijk Lk. 16:19-31 Thuis lezen
De stem van de Here Jezus heeft in het dodenrijk geklonken: Dochtertje van Jairus Lazarus Ook de Here Jezus is ingegaan in het dodenrijk en daar vertrokken met zijn opstanding, met allen die ons zijn voorgegaan.

10 Hel MT. 25:41 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Op. 20:10 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

11 Afgrond 2 Pet. 2:4 4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; Lk. 8:31 31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen.

12 Satan Jes. 14:12 12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

13 Ez. 28:14 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: 16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17 Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.

14 Onze macht over de boze LK. 10:17-20 (Jezus tot 72 leerlingen)
17 En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. 18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

15 Onze macht over de boze Mt. 16:19 JK. 4:7
19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. JK. 4:7 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

16 Beperkingen van de satan
Job 1:7 7 En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.

17 Beperkingen van de satan
Mt. 24:36 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 1Pet. 1:12 12 Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Dus we hebben het te doen met de satan, een gevallen engel, met veel macht, maar hartstikke plaatsgebonden en niet in staat je gedachten te lezen en ook niet in staat in de toekomst te kijken. Met zijn dienaren, die wel in opdracht van hem handelen, ook veel kunnen, zelfs materie aan kunnen nemen, maar hem dienen die al is overwonnen. Daarom proberen ze veel, bereiken ook veel, maar hebben ontzag voor God en zijn engelenschaar.

18 Engelen van God PS. 103:20 20 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Mt. 18:10 10 Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

19 Engelen van God Lk. 20:36 36 Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. Mk. 12:25 25 Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen.

20 Engelen van God HB. 13:2 2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.


Download ppt "Inzicht in de geestelijke wereld"

Verwante presentaties


Ads door Google