De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh xanqo;V MenevlaoV` “Nai; dh; tau:tav ge pavnta,guvnai, kata; moi:ran e[eipeV. Haar antwoordend sprak de blonde Menelaüs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh xanqo;V MenevlaoV` “Nai; dh; tau:tav ge pavnta,guvnai, kata; moi:ran e[eipeV. Haar antwoordend sprak de blonde Menelaüs."— Transcript van de presentatie:

1 Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh xanqo;V MenevlaoV` “Nai; dh; tau:tav ge pavnta,guvnai, kata; moi:ran e[eipeV. Haar antwoordend sprak de blonde Menelaüs tot haar: ‘Jazeker, dat heb je allemaal, vrouw, naar behoren gezegd. Blond of misschien toch al grijs?? - Vergelijk vers 265 eens met A 63! Probeer dergelijke formules metrisch uit je hoofd te leren - ejeipeV : metrische diectasis : wat is er precies gebeurd? De normale vorm eijpeV is metrisch langer gemaakt door voor de tweeklank ei nog een korte e te zetten

2 “Hdh me;n polevwn ejdavhn boulhvn te novon te ajndrw:n hJrwvwn, pollh;n d j ejpelhvluqa gaian` Reeds van velen heb ik hun streven/plan en denken leren kennen, van helden, en ik heb veel landen bezocht; -Deze regels doen inhoudelijk natuurlijk erg denken aan boek A, vers 3! - Basisregel: te achter een woord = kai voor een woord

3 ajll j ou[ pw toiou:ton ejgw;n i[don ojfqalmoi:sin oi|on jOdussh:oV talasivfronoV e[ske fivlon kh:r maar nog niet heb ik zo’n man met mijn ogen gezien als van de onverschrokken Odysseus zijn hart (steeds) was. er bestaat ook een andere functie voor – sk-, die je al kent, nl.: praesensversterking. ajpoqnhskw stam: ( ajpo ) qnh- gignwskw stam: gnw- Dit suffix heeft geen invloed op de vertaling filoV = (hier) bezitt. vnw. (bij lichaamsdelen) ejgwn en ijdon zorgen natuurlijk voor wat verwarring is ejgwn soms een participium? En ijdon onzijdig ev? leer dit soort eigenaardigheden dus uit het Hom. Taaleigen (H. 14)

4 Oi|on kai; tovd j e[rexe kai; e[tlh kartero;V ajnh;r i{ppw/ e[ni xestw:/, i{n j ejnhvmeqa pavnteV a[ristoi jArgeivwn, Trwvessi fovnon kai; kh:ra fevronteV. Zoals de krachtige man ook dit/het volgende heeft gedaan en gewaagd in het geschaafde paard waarin wij allen zaten, de besten van de Grieken, dood en verderf brengend aan de Trojanen. vergelijk vers 271 weer eens met vers 242!! let op de combinatie panteV met de uitgang - meqa eerst naar de persoonsuitgang kijken!! Niet: allen deden...... Maar : wij allen deden....... Enjambement = ? Wanneer het einde van een zin of zinsdeel over het verseinde heen ‘loopt’ (zoals dus ook deze zin!)... ajristoi JArgeiwn

5 «HlqeV e[peita su; keise` keleusevmenai dev s j e[melle daivmwn, o}V Trwvessin ejbouvleto ku:doV ojrevxai` Jij kwam vervolgens daarheen. Een godheid moet jou hebben bevolen, die aan de Trojanen roem wilde verlenen; Wie kan die daimwn zijn en wat beoogt hij/zij? Het moet een god/godin aan de kant van de Trojanen zijn, immers hij/zij wil de Trojanen roem verlenen ; Helena zou de Grieken nu dus moeten verraden. Mogelijke daimwn: Aphrodite, Apollo, Artemis, Ares

6 kaiv toi Dhi?foboV qeoeivkeloV e{spet j ijouvsh/. en jou volgde, toen jij kwam, de op een god gelijkende Deïphobus. Deiphobus: huwde na de dood van Paris Helena; Hij werd gedood door Menelaos of Odysseus (in een andere versie, zoals op dit plaatje, door Helena!) eJspet j = eJspeto ; aor. van eJpomai (+ dativ.!) N.B.: de infinitivus aor. zou dus spesqai zijn!

7 Tri;V de; perivsteixaV koi:lon lovcon ajmfafovwsa, ejk d j ojnomaklhvdhn Danaw:n ojnovmazeV ajrivstouV, pavntwn jArgeivwn fwnh;n i[skous j ajlovcoisin` Driemaal liep jij om de holle schuilplaats heen, hem betastend en jij noemde de beste van de Grieken duidelijk bij de naam, je stem gelijk makend aan die van de echtgenotes van alle Grieken; peristeixaV = periesteixaV (bij peri en pro vervalt de laatste klinker niet voor een augment) Ook Danaoi is weer een term voor ‘de Grieken’ net als jArgeioi (inwoners van Argos) DanaoV was nl. de stichter van Argos! i[skous j = ?? ijskousa (nom. ev. F.) congrueert met het onderwerp (Helena)

8 aujta;r ejgw; kai; Tudei?dhV kai; di:oV jOdusseu;V h{menoi ejn mevssoisin ajkouvsamen, wJV ejbovhsaV. maar ik en Tydeus’ zoon en de edelgeboren Odysseus, zittend in hun midden, hoorden dat jij riep ajkousamen = hjkousamen... kai... kai : polysyndeton

9 Nw:i> me;n ajmfotevrw menehvnamen oJrmhqevnte h] ejxelqevmenai, h] e[ndoqen ai\y j uJpakou:sai` Wij beiden verlangden ernaar, na opgesprongen te zijn, of naar buiten te gaan of van binnenuit snel te antwoorden; menehna : de eigenlijke aoristus moet natuurlijk zijn: ejmenehna wat voor soort aoristus is dit? Pseudosigmatisch : stam = menean- ej – menean- sa s verdwijnt; stamklinker wordt verlengd ej – menehn - a ejxelq-emenai = ejxelq-ein (H.T. 19)

10 ajll j jOduseu;V katevruke kai; e[sceqen iJemevnw per. maar Odysseus hield ons beiden tegen en hield ons beiden vast, ook al wilden we dat graag. jOduseuV (284) of jOdusseuV (280): natuurlijk t.g.v. het metrum! Scandeer maar eens. Als object hier bij te denken: nwi = wij beiden/ons beiden (kan zowel nom. (vers 282) als acc. zijn)

11 “Enq j a[lloi me;n pavnteV ajkh;n e[san ui|eV jAcaiw:n, “AntikloV de; sev g j oi\oV ajmeivyasqai ejpevessin h[qelen` Toen waren alle anderen stil, de zonen van de Grieken, maar als enige wilde Anticlus jou met woorden antwoorden; ejsan = hjsan ejpeessi = ejpesi

12 ajll j jOduseu;V ejpi; mavstaka cersi; piveze nwlemevwV kraterh:/si, savwse de; pavntaV jAcaiouvV, tovfra d j e[c j o[fra se novsfin ajphvgage Palla;V jAqhvnh. maar Odysseus drukte met zijn krachtige handen voortdurend over zijn mond heen en hij redde alle Grieken en hij hield hem zolang vast totdat Pallas Athene jou op een afstand had weggeleid.’ Er wordt zelfs beweerd dat Odysseus Antiklus heeft gewurgd ejc j = eijce voeg toe: min sawse = ejsawse kraterh/si = krateraiV Waarom vrouwelijk? Het hoort bij cersi (r. 287) en ceir is vrouwelijk


Download ppt "Th;n d j ajpameibovmenoV prosevfh xanqo;V MenevlaoV` “Nai; dh; tau:tav ge pavnta,guvnai, kata; moi:ran e[eipeV. Haar antwoordend sprak de blonde Menelaüs."

Verwante presentaties


Ads door Google