De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raad van Kerken Enschede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raad van Kerken Enschede"— Transcript van de presentatie:

1 Raad van Kerken Enschede
Zie Feiten: wie? waar? wanneer ? Inhoudelijk: wat willen we? hoe pakken we dat aan? lukt dat (een beetje) ?

2 Nog ‘???’ over? Vast wel! Discussie:
zijn het wel de juiste doelen, is de aanpak wel goed, misschien beter wat anders proberen? ‘Issues’: is leegloop kerken erg ?, samenleving of ‘het verticale’?, nu 'nieuwe spiritualiteit'?

3 Leegloop kerken Sociaal Cultureel Planbureau:
‘Culturele Veranderingen in Nederland’ Buitenkerkelijke Nederlanders van 24% in 1958 tot 64% in 2004. Rooms-Katholiek: van 42% naar 17% Nederlands Hervormd: van 23% naar 6% Gereformeerden: van 8% naar 4% ‘Andere kerken' (o.a. Evangelische en Pinkstergemeenten): van 3% tot 5%.

4 Horizontaal … of ? V E R T I C A L

5 Nieuwe spiritualiteit?

6 Organisatie ‘van Hoog naar Laag’
Wereldraad van Kerken Gevestigd in Genève Gesticht 1948, A’dam 340 kerken lid 400 miljoen leden 110 landen

7 Doel Wereldraad bevorderen van de Oecumene
afgeleid van het Griekse οἰκουμένη oikoumenè = "de bewoonde wereld" een groeien naar religieuze eenheid

8 Raad van Kerken in Nederland
Gemeenschap van 17 christelijke kerken Bevordert vanuit christelijke inspiratie : 1) oecumenische dialoog tussen lidkerken onderling met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn 2) dienst van de kerken aan de samenleving bijdragen aan het welzijn van mensen aandacht voor de ontmoeting met andere religies

9 Raad van Kerken Enschede
Deelnemende Kerkgenootschappen (in alfabetische volgorde) Doopsgezinde Gemeente Zuid-Oost Twente Leger des Heils Oecum. Geloofsgemeenschap Helmerhoek Oud-Katholieke Kerk Protestantse Gemeente Enschede

10 vervolg Leden RvK-E Remonstrantse Gemeente Rooms Katholieke Kerk
Studenten Pastoraat – Enschede Syrisch Orthodoxe Kerk Vrije Evangelische Gemeente Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Niet dus bijv.: aantal orthodox protestantse kerkgenootschappen (chr.geref., art 31)

11 Huidige vertegenwoordigers
(’groot dorp’ -> namen…) Doopsg. Z.O.Twente: ds. Els du Rieu  Leger des Heils: Ineke Hulscher   Oud-Kath.: Laurens de Reus, penn.m. Prot. Gem. E’de: Wim Albers, voorz., Ger Fisser-Blasse, Erik Korthof, secr., ds. Dick van Zijll Langhout,lid PGE

12 Vervolg I Remonstr. Twente: vacant
R.K.: pastor Ingrid Schraven, lid PVE, Jeannet Breij, Herman Ueffing Syrisch Orth.: Aydin Tunc Vrije Evang. Gem.: vacant Vrijz.Geloofsgem. NPB: ds. Jeanne Traas-Hageman

13 Vervolg II Leden en vertegenwoordigers van aangesloten organisaties
Citypastoraat: pastor Jan van den Nieuwendijk, vice- voorz. Oecum. Vier. Drienerlo: Frans Huirne Stud.past.E’de: ds. Janneke Bekhof-Smit

14 Vergaderingen Frequentie: Plaats: 1x per maand Algemene Vergadering :
ong. 15 leden (¼ PKN, ¼ RK, ½ rest) 1x per maand Dagelijks Bestuur : vz, secr., penn.m., vice-vz, PKN- en RK-pastor Plaats: Per jaar nieuwe locatie: in steeds weer een ander kerkgebouw van een van de leden

15 + : vertegenwoordigt tienduizenden inwoners van Enschede (en Twente)!!
‘Status’? + : vertegenwoordigt tienduizenden inwoners van Enschede (en Twente)!! Maar ook: - : nauwelijks formele bevoegdheden - : ‘jaaromzet’ € 1500 - : bekendheid bij achterban matig (‘Wat is dat, de RvK-E?’)

16 ‘Sfeer’ Buitengewoon plezierig gezelschap: ‘neuzen zelfde kant uit’
weinig geld -> weinig verantwoordelijkheid (geen kerksluitingsbeslissingen!) weinig bekendheid -> veel vrijheid bij bedenken/voorstellen/plannen (er wordt niet al te erg op ons gelet)

17 Eigen motivatie/achtergrond
‘dagelijks’ HL wiskunde -> heel exact? kan erger: ‘soort’ wiskunde = statistiek bijv. consultatie (wat wil/kan/moet klant) niet alles is in getalletjes te vangen interesse voor ‘wat er bij komt’: vz. Studium Generale UT, Vorming & Toerusting wijkkerk, gesprekskring UT-staf (Jan de J., Kees K.)

18 Intermezzo: Decor is nu gezet wie, waar, wanneer ? Nu het spel zelf
wat wil men? hoe pakt men dat aan? lukt dat (een beetje) ?

19 Aandachtspunten(‘wat wil men’)
Samenwerking kerken ‘Stem in de stad’ Sociaal zwakkeren Vluchtelingen Dialoog met moslims (e.a. religies) Vorming & Toerusting Interactie tussen thema’s!

20 1) Samenwerking kerken oecumenische dienst:
voor het gebed van de eenheid van Christenen, januari gedurende de Vredesweek, sept. Jacobuskerk afzonderlijke wijken

21 Samenwerking kerken (vervolg)
Ontvangst pastores (ook orthodox) ‘herdersbijeenkomst’ Gezamenlijk kerkblad??? Theo Krabbe, stagiares Saxion/UT ‘Wat doen jullie hiermee/voor?’ kerksluitingen, aktiviteiten jongeren

22 Samenwerking……? R.K.-’hogerhand’ werkt niet altijd mee!
Ratzinger/ Eijk niet echt oecumenisch `Oecumene            Het Vaticaan heeft in oecumenisch opzicht opnieuw een ferme klap uitgedeeld aan de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Kirche Deutschland. Alleen de Rooms-Katholieke Kerk is de enige echte ware kerk van Christus, omdat de kerken van de Reformatie niet beschikken over de juiste leer en de juiste viering van de sacramenten.`

23 2) ‘Stem in de stad’ Wat: Hoorbaar maken van de
gezamenlijke kerken (‘diakonaat’) Aandacht voor zwakkeren in de samenleving: vluchtelingen, daklozen, uitkeringsgerechtigden Hoe: Het werk bevorderen, samen met afzonderlijke kerken, maatschappelijke organisaties, van allerlei Werkgroepen

24 Werkgroepen *) Bondgenootschap Vluchtelingen Enschede
*) Oecumenisch Citypastoraat Enschede, *) Gescheidenen In De Samenleving, *) Het Huis van Verhalen (pastoraat na ramp), *) Platform Levensbeschouwelijke Organisaties en Uitkeringsgerechtigden Enschede, *) Stichting Present, *) Woongemeenschap Timon.

25 Hoe bevorderen? leden RvK lid werkgroep informatie
naar achterban op website ontvangst op Algemene Vergadering bemiddelen naar bijv. Gemeente

26 Rechtsteeks: gesprek op AV
Burgemeester kennismaking vluchtelingenproblematiek CDA n.a.v. thema-avond WMO-problematiek Geestelijk Verzorgers

27 ‘Hot item’ Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
participatie samenleving compensatie beginsel zes niveau’s: o.a. van mantelzorg via scootmobiel naar verpleeghuizen

28 3) Dialoog met moslims Raad voor Levensbeschouwingen en Religies
‘alle’ religies wat moeizaam Werkgroep Dialoog tussen religies en culturen vanuit RvK en de RLevbesch&Rel met name tussen moslims en christenen thema-avonden tandem twee kerken film van Wilders film ‘Fitna’ Iftar-maaltijd tijdens Ramadan (tent Oude Markt)

29 4) Vorming en Toerusting
beetje oubollige term, maar wel bekend niet praten maar doen zowel horizontaal als verticaal vaak aansturen en inspireren soms ook ‘echt zelf’

30 Voorbeelden Nieuwe Bijbelvertaling in Centrale Bibliotheek
(‘boek der boeken’) voorlezen ‘eigen stuk’ wethouder Enschede rector UT burgemeester HofvTw Wobke Wilmink, etc.

31 Ook Nieuwe Bijbelvert.:Hooglied
Multimediaprojekt ‘You’re my Favourite’ voor en door jongeren in Saxion Hogeschool UT, Artez, Arent Weevers video, dans , muziek, tekst 4 scenes uit Hooglied DVD voor catechese

32 “Leve de kerk, leve de stad”
thema-avond Grote Kerk mogelijkheden voor een Citykerk rol van de kerk in een moderne stad ‘draaideur-kerkleden’: in en uit (en in) Jurjen Beumer, oec. aanloopcentrum Haarlem diaconaat vs hulpverlening: open bijbel ‘zalig zijn de armen’(en niet de helpers)

33 Barmhartige Samaritaan
Dirk van der Goten, Sant’ Egidio Gem., Antwerpen vrijwilligers daklozenmaaltijden In hun kapel hangt icoon van de barmhartige Samaritaan: beiden hebben hetzelfde gelaat!

34 Citykerk      Wat verwacht u van een citykerk? *) een plaats waar je je even kunt terugtrekken voor bezinning/meditatie/gebed *) ook voor ontmoeting en viering in de vorm van een ochtend-/avondgebed of groepsactiviteiten *) een centrale spirituele ruimte waar notoire kerkgangers, maar ook passanten samen kunnen komen *) altijd open/kaarsen branden/(oase van) stilte/info over gebouw/gebedenboek/gastheer of –vrouw *) vespers minimaal 1 keer per week *) teksten ( en of kunst) aan de muur als stof tot nadenken

35 Maar helaas (voorlopig)…
“Oecumenische kerkewachters (m/v) voor de Jacobuskerk gezocht !  De Raad van Kerken Enschede en de RK Jacobusparochie …… Hebt u belangstelling, neem dan contact op met een van de leden van de Raad van Kerken… (april 2007)

36 Nu op stapel Handvest voor compassie
-     *) compassie: kern van moreel handelen en religie -    *) interpretaties die aanzetten tot geweld, haat of minachting: geen enkele legitimiteit -     *) garant voor respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren -     *) stimuleren positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid -      *) bijdragen aan medeleven voor het leed van alle mensen, ook van onze ‘vijanden’

37 Mededogen organisatie 3-tal publiekslezingen
o.a. ‘deugden’ (van Tongeren) i.s.m zoveel mogelijk ‘clubs’: RvLrb&Rel Werkgr. Dialoog Volksuniversiteit? raakt vele van de eerdere punten

38 Tot slot… Discussie: zijn het wel de juiste doelen,
is de aanpak wel goed, misschien beter wat anders proberen?


Download ppt "Raad van Kerken Enschede"

Verwante presentaties


Ads door Google