De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG

Verwante presentaties


Presentatie over: "V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG"— Transcript van de presentatie:

1 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
CALOG Nieuw statuut Stand van Zaken 1 oktober 2007 Jean-Pierre Harmegnies Albertine Sauwens

2 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Inhoud Baremische loopbaan Gecertificeerde opleiding Competentietoelage Premie leidinggevenden Contractuele personeelsleden Overgangsrecht Andere statutaire items Medische bescherming, Toelage BXL, Tweetaligheidstoelage, Telefoonvergoeding, rechtsbijstand en zaakschade, gesco’s, moederschapsbescherming, statutarisering Y, sociale promotie, carensdag

3 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Stand van zaken ( 31/01/2007) Wet van 1 maart 2007 (B.S. 14 maart 2007) KB van 23 maart 2007 GPI 59 GPI 60 (+ werkgroep GPI 60) Terugwerkende kracht verzekerd Verschillende infonieuws beschikbaar Opvolging van het dossier door de S.O. ( O.C.P)

4 De Baremische loopbaan (Een schematische voorstelling)
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG De Baremische loopbaan (Een schematische voorstelling)

5 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG

6 GO = Gecertificeerde opleiding
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG GO = Gecertificeerde opleiding Doel: kwalificaties en bekwaamheden actualiseren/ontwikkelen Duurtijd: Min 30 uur (afhankelijk van het niveau) GO wordt afgesloten met valideringsproef Rechten: opening recht op competentietoelage vanaf september jaar X +1 Horizontale overgang naar maximumloopbaan 2 jaar na slagen GO opnieuw meedoen

7 GO: Voorwaarden tot deelname
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG GO: Voorwaarden tot deelname Min 1 jaar niveauanciënniteit (uitgezonderd sociale promotie =direct mogelijk) en gunstige evaluatie Na slagen GO: 2 jaar wachten tot volgende GO Bij niet-slagen: na 365 dagen opnieuw mogelijkheid tot inschrijven

8 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Iedereen heeft het recht op het volgen van gecertificeerde opleidingen. Uiteraard moet je voldoen aan de niveauanciënniteit of aan de gestelde termijn. Niveauanciënniteit: minstens 1 jaar. Termijn: indien je slaagt moet je 2 jaar wachten om opnieuw te kunnen deelnemen.

9 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
In totaal moeten 3 gecertificeerde opleidingen gevolgd worden Ga je van de minimumloonschaal naar de maximumloonschaal moet je twee jaar wachten om je in te kunnen schrijven voor een gecertificeerde opleiding.

10 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Je overste is verplicht gevolg te geven aan je aanvraag tot inschrijving. Je functionele meerdere bepaalt wel, na met jou overlegd te hebben, welke de meest geschikte opleiding is. Uiteraard moet deze opleiding een meerwaarde betekenen voor het ambt dat je op dat ogenblik uitoefent. Indien je hiermee niet akkoord gaat kan je bezwaar indienen bij je eindverantwoordelijke voor de evaluatie. Deze neemt dan de definitieve beslissing.

11 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
De overheid werkt momenteel de aangepaste programma’s uit, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt een opleiding te volgen. Midden 2007 zal iedereen uitgebreid worden geïnformeerd, zodat tijdig inschrijven mogelijk is. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau en wordt gezamenlijk met de vakbonden uitgewerkt.

12 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Duur van de opleiding Niveau D: 3 dagen minimum Niveau C: 3 dagen minimum Niveau B: 4 dagen minimum Niveau A: 5 dagen minimum

13 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Let wel: opleidingen die voor 1 september 2007 werden gevolgd kunnen niet gelijkgesteld worden! Opgelet: inschrijven vóór 1 september 2007!

14 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Op dit ogenblik zijn de groepen van de verschillende functiegroepen en classificatie-indicatoren bekend (niet gelimiteerd): Budgettaire materies Communicatie en informatie Algemeen beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en verschillen Veiligheid en technische expertise

15 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Vervolg Personeel en organisatie Politie* Menselijke gezondheid/dierenzorg Welzijn en sociale bescherming Informatie- en communicatie-technologie TRANSVERSALE COMPETENTIES

16 Validatietest van de kennisoverdracht
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Validatietest van de kennisoverdracht De validatie zal gebeuren volgens de beste termijnen. Voor de praktische proeven alsook voor de proeven op pc (informatica-opleiding), zal de validatie onmiddellijk na de opleiding plaatsvinden. Er wordt een voorbereidingstijd van 4 uur toegestaan aan P.L. voor de proeven die op een later tijdstip zullen doorgaan.

17 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Voor de niveaus A en B : multiple-choice vragenlijst, open vragen met korte of lange antwoorden, gevalstudies en probleemoplossing, mondelinge tests, mondelinge voorstellingen, gemengde tests met een combinatie van verschillende testvormen zoals multiple-choice gecombineerd met een gevalstudie of een reeks open vragen gecombineerd met een mondelinge voorstelling…

18 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Voor de niveaus C praktische oefeningen, gevalstudies en probleemoplossing, mondelinge examens, mondelinge voorstellingen Voor de niveaus D : - praktische oefeningen

19 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Voor elke functiegroep werden indicatoren gedefinieerd. Ze hebben als doel de classificatie van de functies in de functie-groepen mogelijk te maken. Deze definities zullen in een omzend-brief bekend gemaakt worden na de onderhandelingen.

20 Aanrekening van de prestaties
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Aanrekening van de prestaties aanrekening van de werkelijke opleidingstijd, met aftrek van de pauzes, aanrekening van de verplaatsingen (toepassing van de regel van de dienstverplaatsing), aanrekening van de tijd besteed aan de validatietest van de kennis-overdracht.

21 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Competentietoelage Enkel indien geslaagd GO en in maximumloopbaan In vierde loonschaal (laatste) geen recht meer op competentietoelage Bedrag: Uitbetaling: 1xper jaar in september Niv D = 1000 euro (ontvangen dan wel de integratiepremie niet) Niv C = 750 euro Niv B = 1000 euro Niv A = 2000 euro Wordt in aanmerking genomen voor arbeidsongevallenuitkering, vakantiegeld, eindejaarstoelage en pensioen

22 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Je ontvangt de volledige competentietoelage enkel wanneer je de twaalf voorafgaande maanden in dienstactiviteit bent geweest en een volledige wedde hebt genoten.

23 Premie leidinggevenden
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Premie leidinggevenden Indien je op rechtstreekse wijze leiding geeft aan een aantal personen (afhankelijk van niveau) of op voorstel van de functionele chef of korpschef op voorstel van de directeur-generaal van de Algemene Directie Personeel aangeduid wordt voor de dagelijkse leiding van een projectteam zal je hiervoor een premie ontvangen.

24 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Niveau A, B of C: leiding geven aan minimum 10 personen. Niveau D: leiding geven aan minimum 6 personen. Jaarlijkse premie per niveau: niveau D, C en B: € 1.000 niveau A: € 1.500 De premie wordt uitbetaald zolang je voldoet aan de vereisten.

25 Contractuele personeelsleden
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Contractuele personeelsleden Enkel minimum en maximum loopbaan voor niveau D Wel deelname mogelijk aan GO en kunnen dan 6jaar competentie-toelage genieten Idem premie leidinggevenden Werkbonus: (= verminderde persoonlijke bijdrage soc zekerh, toepassing wet 20/12/99 comform openb. ambt)

26 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Medische bescherming Alle Calogleden kunnen kosteloos de geneesheren consulteren bij de provinciale medische dienst. Je kan niet kosteloos naar een erkend geneesheer gaan. Medicatie die bij de medische dienst ter beschikking staat zal eveneens kosteloos verstrekt worden. Medicijnen op voorschrift blijven echter te betalen.

27 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Tandverzorging is eveneens gratis (exclusief tandprothesen) bij het tandheelkundig kabinet van DPMS. Voor tandzorgen is geen doorverwijzing door een geneesheer van DPMS of door een extern erkend arts nodig.

28 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Ter Herinnering!!! Indien je een permanente functie van operationele ondersteuning uitoefent (zie lijst bijlage 13 UBPol) geniet je dezelfde kosteloze medische verzorging als het operationeel personeel.

29 Toelage Brussel-Hoofdstad
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Toelage Brussel-Hoofdstad Indien je voor 5 jaar in Brussel-Hoofdstad gaat werken ontvang je een toelage. Deze is gelijk aan die van het operationeel personeel. Je ontvangt het eerste jaar al onmiddellijk een toelage van € 669,32. Daarna wordt ze jaarlijks verhoogd tot € 1338,63 na 7 jaar.

30 Tweetaligheidstoelage
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Tweetaligheidstoelage Indien de taalkennis vereist is ontvang je dezelfde toelage als het operationeel kader. Je moet wel het Selor-brevet voor de vereiste taal kunnen voorleggen. Wordt ze als nuttig beschouwd ontvang je 25% van het bedrag. Deze regeling geldt voor alle talen die als nuttig worden erkend.

31 Rechtsbijstand en zaakschade
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Rechtsbijstand en zaakschade Als Calogpersoneelslid heb je vanaf 1 januari 2007 ook recht op rechtsbijstand en vergoeding bij zaakschade (art. 52 WGP). Dit alles onder dezelfde voorwaarden als het operationeel personeel. (vraag van het VSOA-Politie sedert 2002!)

32 Moederschapsbescherming
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Moederschapsbescherming Indien je zwanger bent en je om gezondheidsredenen niet meer een voltijds kan functioneren kan de voorgeschreven verminderde prestatie met volledige dagen worden genomen. Word je ziek als gevolg van je zwangerschap, worden deze ziektedagen niet van je ziektecontingent afgetrokken.

33 Hoe staat het met de Gesco’s?
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Hoe staat het met de Gesco’s? Vanaf 2007 is het niet meer mogelijk om rechtstreeks personeelsleden aan te werven met een gewoon contract. Dit wil zeggen dat, indien een gesco-personeelslid reeds het werk uitvoert, de betrokken overheid verplicht is om eerst het Gesco-personeelslid de mogelijkheid te geven om de vacante betrekking in te vullen. Men moet wel voor een selectiecommissie verschijnen.

34 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
NIVEAU A Oude loonschaal Nieuwe loonschaal Klasse Minimum loonschaal +Weging van de CALog-functies van niveau A (eventueel andere klasse) AA1 (20.705,34 – ,25) A11 (21.880,00 – ,00) A1 AA2 (22.497,86 – ,48) A12 (23.880,00 – ,00) AA3 (25.507,15 – ,77) A21 (25.880,00 – ,00) A2 AA4 (27.923,80 – ,83) A31 (32.380,00 – ,00) A3 AA5 (30.715,07 – ,29) A32 (35.880,00 – ,00) A1A (25.507,15 – ,26) A22 (28.880,00 – ,00) A2A (28.628,37 – ,05) A23 (31.880,00 – ,59) A3A (31.526,59 – ,92) A4A (35.762,54 – ,57) A33 (38.880,00 – ,00) A5A (36.721,24 – ,27) A41 (39.570,00 – ,00) A4

35 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
NIVEAU B Oude loonschaal Nieuwe loonschaal Minimum loonschaal Maximum loonschaal BB1 (14.419,76 – ,34) BB1.1 (15.122,00 – ) BB1.2 (15122,00– ) BB2 (15.323,33 – ,00) BB2.1 (16.427,10 – ,45) BB2.2 (17122, ,00) BB3 (17.732,19 – ,17) BB3.1 (17.732,19 – ,17) BB3.2 (19122, ,00) BB4 (18.404,49 – ,47) BB4.1 (18.404,49 – ,47) BB4.2 (18220, ,00) B1A (14.397,03 – ,61) B1A.1 (15.122,00 – ,00) B1A.2(15122,00 – 22509,00) B2A (17.905,40 – ,93) B2A.1 (17.905,40 – ,93) B2A.2 (18122, ,93)

36 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
B3A (21.078,61 – ,92) B3A.1 (21.078,61 – ,92) B3A.2 (21078, ,92) B4A (21.494,16 – ,47) B4A.1 (21.494,16 – ,47) B4A.2 (21494, ,00) B1B (16.456,84 – ,06) B1B.1 (17.274,00 – ,00) B1B.2 (17274,00– 25688,00) B2B (18.442,68 – ,21) B2B.1 (18.442,68 – ,21) B2B.2 (20274, ,00) B3B (21.807,90 – ,54) B3B.1 (21.807,90 – ,54) B3B.2 (23274, ,00) B4B (22.393,07 – ,71) B4B.1(22.393,07 – ,71) B4B.2 (24531, ,62) B1C (15.476,56 – ,78) B1C.1 (15.476,56– ,78) B1C.2 (15476,56–23878,78) B2C (17.728,11 – ,64) B2C.1 (17.728,11 – ,64) B2C.2 (17976, ,64)

37 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
B3C (18.788,56 – ,87) B3C.1 (18.788,56 – ,87) B3C.2 (20476, ,78) B4C (19.600,32 – ,63) B4C.1 (19.600,32 – ,63) B4C.2 (20476, ,00) B1D (15.692,86 – ,69) B1D.1 (16.804,00 – ,00) B1D.2(16804,00– 25218,00) B2D (17.854,30 – ,13) B2D.1 (17.854,30 – ,26) B2D.2 (19304, ,00) B3D (19.710,61 – ,78) B3D.1 (19.710,61 – ,78) B3D.2 (20103, ,00) B4D (20.424,04 – ,21) B4D.1 (20.424,04 – ,21) B4D.2 (20903, ,00)

38 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
NIVEAU C Oude loonschaal Nieuwe loonschaal Minimum loonschaal Maximum loonschaal CC1 (13.543,21 – ,56) CC1.1 (14.273,70 – ,02) CC1.2 (14273,70–22648,02) CC2 (14.273,70 – ,02) CC2.1 (14.558,01 – ,33) CC2.2 (15773, ,02) CC3 (15.692,86 – ,82) CC3.1 (15.692,86 – ,82) CC3.2 (17273, ,02) CC4 (15.905,00 – ,38) CC4.1 (15.905,00 – ,38) CC4.2 (18773, ,36) C1A (14.273,70 – ,02) C1A.1 (14.558,01 – ,33) C1A.2 (14558,01–22932,33) C2A (14.558,01 – ,33) C2A.1 (15.692,86 – ,82) C2A.2 (16058, ,33) C3A (15.905,00 – ,38) C3A.1 (15.905,00 – ,38) C3A.2 (17558, ,33) C4A (17.990,45 – ,44) C4A.1 (17.990,45 – ,44) C4A.2 (19058, ,94)

39 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
C1B,C1C(14.558,01– ,33) C1A.1 (14.558,01 – ,33) C1A.2 (14558,01–22932,33) C2B,C2C(15.692,86– ,82) C2A.1 (15.692,86 – ,82) C2A.2 (16058, ,33) C3B,C3C(15.905,00– ,38) C3A.1 (15.905,00 – ,38) C3A.2 (17558, ,33) C4B,C4C(17.990,45– ,44) C4A.1 (17.990,45 – ,44) C4A.2 (19058, ,94) De schalen C1D–C4D behouden hetzelfde bedrag maar de duur van de loopbaan zal teruggebracht worden tot 29 jaar.

40 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
NIVEAU D Oude loonschaal Nieuwe loonschaal Minimum loonschaal Maximum loonschaal DD1 (12.246,70 – ,34) DD1.1 (12.491,64 – ,52) DD1.2 ( –13672,52) DD2 (12.334,26 – ,66) DD2.1 (12.634,26 – ,66) DD2.2 (13491, ,52) DD3 (13.004,89 – ,61) DD3.1 (13.004,89 – ,61) DD3.2 ( ,52) DD4 (14.277,92 – ,64) DD4.1 (14.277,92 – ,64) DD4.2 (15491, ,52)

41 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
D1A (12.776,52 – ,02) D1A.1 (12.874,26 – ,76) D1A.2 (12874,26–16860,76) D2A (13.004,89 – ,91) D2A.1 (13.004,89 – ,91) D2A.2 (13818, ,81) D3A (13.295,94 – ,36) D3A.1 (13.295,94 – ,36) D3A.2 (14322, ,18) D4A (14.586,49 – ,13) D4A.1 (14.586,49 – ,13) D4A.2 (15322, ,18) D1B (12.823,83 – ,33) D1B.1 (13.190,84 – ,86) D1B.2 (13190,84–17509,86) D2B (13.190,84 – ,86) D2B.1 (13.295,94 – ,36) D2B.2 (13999, ,20) D3B (13.519,32 – ,45) D3B.1 (13.519,32 – ,45) D3B.2 (15255, ,07) D4B (14.586,49 – ,13) D4B.1 (14.586,49 – ,13) D4B.2 (18470, ,12)

42 1 : FUNCTIEGROEPEN - CLASSIFICATIEINDICATOREN
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG 1 : FUNCTIEGROEPEN - CLASSIFICATIEINDICATOREN Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische Normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / dierenzorg Welzijn en Sociale Bescherming Veiligheid en technische expertise Informatie- en Communicatietechnologie Voor elke functiegroep werden indicatoren gedefinieerd. Ze hebben als doel de classificatie van de functies in de functiegroepen mogelijk te maken. Deze lijst van indicatoren is niet limitatief.

43 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Budgettaire materies Opmaak van het budget (budgettaire strategie, controle van de uitvoering van het budgettair proces en de beheerscontrole, het verdedigen van het budget,...) Uitvoering van het budget (het verzamelen van financiële informatie en controle van de boekhoudkundige regels) Betalingen van facturen Beheerscontrole ...

44 Communicatie en Informatie
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Communicatie en Informatie Interne en externe communicatie (tijdschriften, het creëren van een website/het intranet,...) Het tolken en vertalen Public relations (woordvoerder,...) – begeleiding van delegaties die op bezoek zijn binnen de organisatie of tijdens externe manifestaties - Protocol Niet-operationele documentatie- en informatiebeheer Beheer en valorisatie van het cultureel en artistiek patrimonium van de organisatie ...

45 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Algemeen Beheer Raadgeving en advies aan de hiërarchie en ontwikkeling van het beleid Administratieve steun aan het management (dossiervoorbereiding,...) Processen in verband met projectwerking (project-/programmabeheer, projectmethodologie en opvolging,...) Dossiervoorbereiding voor de gemeente- of de politieraad, college van burgemeester en schepenen of politiecollege, de bijzondere rekenplichtige, het toezicht,…

46 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Secretariaat (onthaal, klassement, verspreiding van interne en externe documenten, het coderen, het afleveren van documenten, beheer van de eigen documentatie,...) Receptie en/of telefonische dispatching ...

47 Logistiek, economaat en technische steun
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Logistiek, economaat en technische steun Aankoop van materieel, goederen of diensten voor gebruik door de organisatie (openbare markten,…) Administratief beheer van materiële middelen (materiaal, voertuigen, gebouwen, kleding, bewapening, PC,…) Technische steun aan het beheer van materiële middelen (onderhoud, herstelling, reiniging, vervoer,…) Gespecialiseerde technische steun (mecanicien luchtvaart,…)

48 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Ontwikkeling van technische normen inzake materiële middelen, publicatie van KB van normalisering en controle van de normen Het organiseren, coördineren en uitvoeren van algemene logistieke processen (verhuis van materieel, verdeling van de post, drukkerij,...) Beheer van een stock, een economaat,… Beheer van de kledijpunten ...

49 Juridische Normen en Geschillen
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Juridische Normen en Geschillen Beheer en interpretatie van het statuut Het geven van juridisch advies Geschillen Verdediging en vertegenwoordiging van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Regering voor de Raad van State en het Arbitragehof in geschillen met betrekking tot een betwisting van het statuut

50 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Publicatie van wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, omzendbrieven en andere teksten betreffende de politie in het Staatsblad Behandeling van verschillende beroepen (Raad van State,…) ...

51 Personeel en Organisatie
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Personeel en Organisatie Personeelsbeheerprocessen (werving en selectie, competentiemanagement, opleiding, functieclassificatie en functiebeschrijvingen) Personeelsadministratie (uitbetaling van de lonen, beheer van de loopbaanincidenten en andere processen in verband met het statuut) Optimalisatie van de werkprocessen en de organisatie (organisatieaudits, kwaliteitsaudits, organisatieontwikkeling, Change Management) ...

52 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Deze functiegroep omvat de functies met een uitoefening van activiteiten die vallen onder het politiedomein, maar die geen politiebevoegdheden vereisen (behalve voor calog met beperkte bevoegdheden OGP). Beheer en behandeling van de operationele informatie Studies, gegevensanalyses met een politiekarakter Eerste onthaal, aandachtig luisteren en doorverwijzen van de bevolking

53 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Uitwerken en opvolgen van NVP/LVP Psychosociale wetenschappen Technische en wetenschappelijke politie Coördinatie inzake internationale betrekkingen binnen de organisatie Ontwikkeling en opvolging van de internationale politiesamenwerking Techno-preventie Opvolging van rampenplannen Beheer van de administratieve bepalingen voorzien in de wapenwet (aankoop, bezit, het dragen, het bewaren) Preventie jegens de bevolking in het kader van de Veiligheids- en preventiecontracten

54 Menselijke gezondheid / dierenzorg
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Menselijke gezondheid / dierenzorg Menselijke zorg en gezondheid (preventieve arbeidsgeneeskunde, controlegeneeskunde, curatieve geneeskunde) Paramedische domeinen (farmacie,...) Dierenzorg en –gezondheid (selectie, toedienen van medische zorgen,…) Verzorging van de dieren (stalknecht,...) ...

55 Welzijn en Sociale Bescherming
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Welzijn en Sociale Bescherming Psychologische begeleiding van individuen (personeelsleden en hun gezin, slachtoffers,...) Begeleiding van het personeel in het kader van professionele en persoonlijke problemen Aanwending van de principes met betrekking tot de gelijkheid en de diversiteit in de verschillende organisatieprocessen

56 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Welzijn op het werk, het sensibiliseren van de verschillende actoren m.b.t. deze problematiek (onderzoek naar verbetering van de werkomstandigheden,…) Opleiding, raad, bewustmaking en advies aan personeelsleden betreffende slachtofferbejegening Sociale begeleiding (problematiek motivatie,…) ...

57 Veiligheid en technische expertise
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Veiligheid en technische expertise Technische preventie en veiligheid Analyseren van de technische aspecten van de werkomstandigheden, werkongevallen, beroepsziekten, identificeren van de risicofactoren en het uitwerken van een preventieplan voor de organisatie Verlenen van adviezen aangaande de aankoop van werkinstrumenten, installaties, ergonomie van het bureaumateriaal, beschermingsuitrusting,...

58 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Het uitwerken van een veiligheidsplan, evacuatieplan,... Audits/inspectie van de naleving van de reglementaire bepalingen m.b.t. de technische aspecten van veiligheid, gezondheid, welzijn en hygiëne op het werk Controle van lopende renovatie- en onderhoudswerken, installaties die in de organisatie aanwezig zijn, ergonomie,... Technische expertise in verband met engineering ...

59 Informatie- en Communicatietechnologie
V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG Informatie- en Communicatietechnologie Netwerk- en databankbeheer: Het ontwerpen, opbouwen, configureren, installeren, optimaliseren en onderhouden van informaticanetwerken en databanken Programmatie: Het analyseren van de informaticanoden en het omzetten van deze analyse in een ontwerp van informatica-ondersteuningstool Informatica-multimedia (telefonie, videofonie, radio)

60 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
E-business: Het uitwerken van een strategie, de analyse van de technische mogelijkheden en het implementeren in verband met het gebruik en de verspreiding van informatie via het Internet of Intranet Het ontwikkelen en onderhouden van websites (Intranet en/of Internet) vanuit technisch oogpunt Beheer en manipulatie van informaticabestanden (geen codering maar manipulatie van het bestand, zonder interesse voor de gegevens zelf) Beheer van het informaticapark ...

61 V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG
Nog vragen? Wij beantwoorden ze in de mate van het mogelijke!

62 Veel gestelde vragen Hebben de personeelsleden van de uitdovende graden ook recht op de competentietoelage, rechtsbescherming en gratis medische verzorging? Ja. De personeelsleden (nieuw statuut) die benoemd zijn in een uitdovende graad en/of ingeschaald zijn in een uitdovende loonschalengroep, kunnen uiteraard ook aanspraak maken op de nieuwe maatregelen voorzien in het CALOG-statuut Voor de personeelsleden die zijn ingeschaald in de loonschalengroepen C1D-C4D en D1C-D4C, werd evenwel geen nieuwe maximumloopbaan voorzien. Zij behouden de huidige loonschalen en de huidige baremische loopbaan. De personeelsleden die opteerden voor hun oud statuut, hebben wel recht op de rechtsbescherming, maar zullen geen aanspraak kunnen maken op de overige nieuwe maatregelen.

63 Kunnen hulpkrachten niveau D (onderhoudspersoneel) worden gestatutariseerd?
Neen. Het CALOG-statuut 2007 verandert op dit vlak niets aan het bestaande statuut. De betrekkingen van het onderhoudspersoneel zijn geen statutair voorziene betrekkingen. Het onderhoudspersoneel wordt steeds met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld. Zij kunnen wel deelnemen aan de statutariseringsproeven en via mobiliteit naar een administratieve, statutaire betrekking worden benoemd in het niveau D.

64 Kunnen CALOG-personeelsleden een geneesheer van de medische dienst raadplegen en wordt dit aangerekend als dienstprestatie? Sinds 1 september 2006 hebben zowel statutaire als contractuele CALOG-personeelsleden toegang tot de provinciale medische centra van de medische dienst om er te worden verzorgd of om er een arts te raadplegen die er zitting houdt. Bedoeld worden uiteraard de CALOG-ers met het nieuwe statuut. CALOG-ers die hun oud statuut behielden, behouden de medische bescherming zoals, in voorkomend geval, vastgesteld in dat statuut.

65 Waarom het verschil in competentietoelage tussen niveau D (1000 EUR) en niveau C (750 EUR)?
Omwille van de beperktere koopkracht van de personeelsleden van niveau D, heeft de overheid ervoor geopteerd om in het nieuwe CALOG-statuut een aantal specifieke maatregelen uit te werken die een betere verloning van de personeelsleden van niveau D moet bewerkstelligen. Ook omdat het met vrucht volgen van een gecertificeerde opleiding vaak een grotere inspanning van de personeelsleden van niveau D zal vergen, werd voor hen een competentietoelage van 1000 EUR (niet-geïndexeerd) voorzien. Niettegenstaande deze maatregel met betrekking tot de competentietoelage, dient opgemerkt dat er toch een voldoende grote loonspanning tussen het niveau C en het niveau D blijft bestaan.

66 Voorziet het CALOG-statuut 2007 in een specifieke mogelijkheid om gesco’s te statutariseren?
Naast de gekende mogelijkheden om de Gesco-personeelsleden te statutariseren, is in het nieuwe CALOG-statuut inderdaad een bijkomende maatregel opgenomen die ertoe strekt, in de mate van het mogelijke, de toestand van de Gesco-personeelsleden te regulariseren en om hun statutarisering te bevorderen. Indien op hun gewone plaats van het werk een voltijdse, statutaire betrekking met een gelijkaardige functionaliteit als de hunne vacant wordt, is de lokale overheid verplicht om voor deze Gesco’s, die voor het overige voldoen aan de voorwaarden om te worden benoemd en in dit raam vragende partij zijn, een voorafgaande interne selectie te organiseren, alvorens beroep wordt gedaan op de mobiliteit of de externe werving. Het meest geschikt bevonden personeelslid, voor zover er kandidaten geschikt bevonden worden, wordt dan benoemd in de aan de betrekking verbonden graad. Het personeelslid wordt ingeschaald op basis van de loonschaal die het genoot op 31 december 2001 (of bij indiensttreding indien later aangeworven) en heeft, indien nodig, recht op de baremische vrijwaring van de loonschaal die het als contractueel genoot. Deze maatregel zal slechts officieel van kracht worden – met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 – op het ogenblik van de bekendmaking van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad. Het is evenwel aan te raden deze maatregel reeds toe te passen van 1 januari 2007.


Download ppt "V.S.O.A. - Politie Provincie LIMBURG"

Verwante presentaties


Ads door Google