De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 september 2003 Alex de Roos (Specialist Risicoanalyse RWS Bouwdienst) Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Masterclass Risicoanalyse IVW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 september 2003 Alex de Roos (Specialist Risicoanalyse RWS Bouwdienst) Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Masterclass Risicoanalyse IVW."— Transcript van de presentatie:

1 9 september 2003 Alex de Roos (Specialist Risicoanalyse RWS Bouwdienst) Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Masterclass Risicoanalyse IVW

2 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen2 Drie delen Externe veiligheid vs. toezicht Case-studie: vervoer gevaarlijke stoffen (RISMAN methode) Tafel van Elf (Case-studie: Arbeidstijdenbesluit Vervoer)

3 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Deel 1 Externe veiligheid vs. toezicht

4 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen4 Wetten en regels Wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: Nationale bepalingen: Routering, tunnelverbod Internationale overeenkomsten en verdragen: Documentatie, classificatie, verpakkings- voorschriften, kenmerking en etikettering, stuwage en segregatie, constructie-eisen

5 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen5 Naleving en toezicht Vanuit het standpunt dat toezicht en handhaving bijdragen aan een betere naleving van de voorschriften en Vanuit het standpunt dat naleving van de voorschriften bijdraagt aan een kleinere kans op (negatieve effecten van) ongevallen, Mag geconcludeerd worden dat toezicht en handhaving bijdragen aan externe veiligheid?

6 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen6 Externe veiligheid en normen (1) Plaatsgebonden risico: Maat voor de veiligheid van omwonenden van een risicovolle activiteit Presentatie: een verzameling van isorisicontouren Norm: 10 -6 jaar -1 km -1 10 -6 10 -5

7 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen7 Externe veiligheid en normen (2) Groepsrisico: Maat voor de ernst van ongevallen met grote aantallen slachtoffers Presentatie: F n -curve (CCFD-diagram) Norm: rode lijn is richtwaarde F N 101001000 10 -6 10 -4 10 -5 10 -8 10 -7

8 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen8 Naleving en externe veiligheid Tankauto voldoet WEL aan de voorschriften Tankauto voldoet NIET aan de voorschriften 10 -6 norm

9 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen9 Bepaling iso-risicocontouren Een belangrijk element in het bepalen van de iso-risicontouren zijn de ongevalsstatistieken. De ongevalsfrequenties (zoals de kans op het kantelen van een tankauto en de kans op uitstroming van de inhoud) zijn veelal bekend (bron AVV); Echter de oorzaken van ongevallen onvoldoende.

10 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen10 Dus… We weten niet in hoeverre naleving en toezicht op naleving de kans op ongevallen beïnvloeden; dus aan het wel of niet kantelen van een tankauto en het wel of niet uitstromen van de inhoud. Met andere woorden: we weten niet in hoeverre toezicht op naleving van de voorschriften bijdraagt aan externe veiligheid. Er dient dus op enigerlei wijze inzicht te worden verkregen in hoeverre het niet naleven van voorschriften KAN leiden tot een ongeval.

11 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Deel 2 Case-studie: Vervoer gevaarlijke stoffen (RISMAN methode)

12 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen12 Missie IVW De Inspectie Verkeer en Waterstaat bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van lucht, water en land voor transport van personen en goederen, en bericht over de resultaten van het werk in de openbaarheid.

13 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen13 Visie IVW Een veilig, leefbaar, bereikbaar Nederland met zo weinig mogelijk ongelukken, incidenten, milieuvervuiling en overlast, met voldoende mogelijkheden voor economische expansie, met ondernemers en burgers die zich daar eveneens verantwoordelijk voor voelen, in een goed geordende markt.

14 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen14 Aanleiding RISMAN vraag IVW Divisie Vervoer wil met behulp van risicoanalyse: Inspectieprogramma beter ontwerpen en doelmatiger inrichten; Beter in staat zijn politieke verantwoording af te leggen; Capaciteitsinzet minder afhankelijk laten zijn van incidenten (politieke waan van de dag), m.a.w. een robuuster inspectieprogramma.

15 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen15 De RISMAN methode vaststellen doel (OTG) in kaart brengen risico’s vaststellen belangrijkste risico’s in kaart brengen beheersmaatregelen

16 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen16 Het RISMAN proces Uitvoeren risicoanalyse Actualiseren risicoanalyse Uitvoeren beheersmaatregelen Kiezen beheersmaatregelen Evalueren beheersmaatregelen

17 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen17 Invulling van het proces Vaststellen inspectieprogramma Uitvoeren inspectieprogramma Evaluatie Vaststellen doel en normering De risicoanalyse: in kaart brengen risico’s analyseren risico’s beoordelen prioriteiten

18 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen18 Aanpak RISMAN analyse Definiëren ongewenst topgebeurtenis (OTG); Opstellen foutenboom Vertalen naar risicomatrix Semi-kwantificeren risico’s Inventariseren van waarneembare invloedsfactoren Benoemen handhavingsmaatregelen Een viertal sessies met inspecteurs en beleidsmedewerkers: vaststellen doel (OTG) in kaart brengen risico’s vaststellen belangrijkste risico’s in kaart brengen beheersmaatregelen

19 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen19 Defenitieprobleem De volgende omschrijvingen zijn letterlijk uit de toelichting van het document “Melding Wegvervoer artikel 47 en 48 WVGS” Onder een incident wordt zowel een ongeval als een voorval verstaan. Van een ongeval is sprake wanneer er door toedoen van gevaarlijke stoffen omvangrijke materiële schade ontstaat of hinder wordt veroorzaakt voor de omgeving, of wanneer personen (fataal) letsel oplopen. Het karakter van een ongeval betreft groot en acuut gevaar. Het karakter van voorvallen is, dat het gevaar dat ze veroorzaken niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot materiële schade, of hinder voor mens, dier of omgeving. Een voorval leidt tot een korte onderbreking van de normale bedrijfsvoering en het verder als normaal vervolgen van de weg.

20 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen20 Ongewenste topgebeurtenis (OTG) Een incident of ongeval* bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg waarbij de oorzaak ligt in de niet naleving van de wet- en regelgeving** of waarvan de gevolgen groter zijn dan wanneer wel aan wet- en regelgeving zou zijn voldaan. * Het door toedoen van gevaarlijke stoffen ontstaan van omvangrijke materiële schade en / of ontstaan van hinder voor de omgeving en / of oplopen van (fataal) letsel door personen. ** Wet- en regelgeving: Alleen WVGS, ATW, WVW (i.r.t. gevaarlijke stoffen) N.B. Uitgangspunt: Inhoud wet- en regelgeving staat niet ter discussie!!!

21 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen21 Foutenboom (1)

22 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen22 Foutenboom (2) OTG of Ongeval a.g.v. overtreding wet- en regelgeving Gevolgen groter a.g.v. overtreding wet- en regelgeving optreedkans overtreding overdrachtskans

23 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen23 Optreedkans De kans van optreden van de betreffende overtreding. Het betreft hier de kansen behorende bij de onderste ‘basisgebeurtenissen’ van de foutenboom. U voert, volkomen willekeurig, 100 inspecties uit. Hoeveel keer zult u de betreffende overtreding aantreffen?

24 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen24 Overdrachtskans De kans dat een bepaalde overtreding ook daadwerkelijk leidt tot een ongeval. Hierbij moet er vanuit worden gegaan dát de overtreding reeds is opgetreden. Er wordt, onder vergelijkbare omstandigheden, 100 keer dezelfde overtreding gepleegd. Hoeveel procent van deze 100 gevallen zal ook daadwerkelijk tot een ongeval leiden?

25 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen25 Semi-kwantificeren risico’s K: 1= 50% OorzaakOorzaakOorzaak optreedkans overdrachtskans k1*k2

26 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen26 Grootste risico’s Ongeval als gevolg van het niet voldoen aan wetgeving Menselijke fout; niet (goed) gesloten verpakking: risicogrootte 9 Ongeval waarvan de gevolgen groter zijn omdat niet aan de wetgeving is voldaan. Menselijke fout; niet (goed) gesloten verpakking: risicogrootte 12 Rijdt in weersomstandigheden waarbij hij niet mag rijden: risicogrootte 12 Chauffeur parkeert op verkeerde locatie: risicogrootte 12 Door beschadiging niet (goed) gesloten verpakking: risicogrootte 8+

27 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen27 Invloedsfactoren en beheersmaatregelen Oorzaak Invloedsfactoren Beheersmaatregelen

28 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen28 Vervolgstappen Verfijnen Herhalen RA Vertalen Nieuwe accenten leggen in bestaand inspectieprogramma 2003 Verbreden Toepassen binnen een ander speerpunt of project Verheffen Toepassen binnen een totale afdeling van de divisie

29 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen29 Conclusies Inspectieprogramma past vrijwel 1-op-1 in risicomanagement cyclus OTG blijkt moeilijk te definiëren Eenduidige definities zijn voor risicoanalyse essentieel Foutenbomen werken goed bij inventariseren risico’s Anders bij inspectieprogramma: waarneembare invloedsfactoren nodig voor beheersmaatregelen Hoe kunnen we invulling geven aan dit laatste punt?!

30 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Deel 3 Tafel van Elf (Case-studie: Arbeidstijdenbesluit Vervoer)

31 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen31 Tafel van Elf (Door-)ontwikkeld door het Expertisecentrum Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie Een methodiek om inzicht te krijgen in het nalevingsgedrag van de doelgroep (een monitor) Een hulpmiddel bij het opzetten van een inspectieprogramma

32 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen32 Drie categorieën, elf dimensies Spontane naleving Kennis, kosten/baten, acceptatie, gezagsgetrouwheid, informele controle Controle dimensies Informele melding, controlekans, detectiekans, selectiviteit Sanctie dimensies Sanctiekans, sanctie-ernst

33 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen33 Ex ante, ex post Ex ante: Vooraf de handhaafbaarheid toetsen van nieuwe wet- en regelgeving (als onderdeel van een handhavingstoets). Ex post: Achteraf het nalevingsgedrag van de doelgroep toetsen ten aanzien van wet- en regelgeving (als toets op eigen handhavingsbeleid)

34 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen34 Opzet monitor ATB-V Bepalen hoofdzonde (in casu dagelijkse rusttijd uit het Arbeidstijdenbesluit Vervoer) Bepalen doelgroep: op wie is de hoofdzonde van toepassing (enquête onder 300 transportbedrijven en 300 chauffeurs op basis van T11) Analyse resultaten T11 Expertmeeting: inschatting naleving door eigen medewerkers op basis van T11 (rol eigen handhavingsmethodiek)

35 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen35 Kennis

36 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen36 Kosten/baten van naleven

37 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen37 Gezagsgetrouwheid

38 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen38 Subjectieve controlekans

39 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen39 Detectiekans

40 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen40 Sanctiekans

41 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen41 Sanctie-ernst

42 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen42 Conclusies (1) Spontane naleving: Voorlichting over doel en duidelijkheid van regels Discussie versimpeling compensatieregels Benchmark/beleidseffectmeting

43 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen43 Conclusies (2) Controle dimensies: Onderzoek naar mogelijkheden kliklijn; onder de aandacht brengen van klachtenprocedure Selectief controleren op basis van risicoanalyse Verhogen controlekans door gebruik van digitale systemen Alle overtredingen signaleren en kenbaar maken

44 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen44 Conclusies (3) Sanctie dimensies: Tijdens wegcontroles lik-op-stuk toepassen Mogelijkheden bestuurlijke boete Bestuursrechtelijke handhaving richting transportondernemingen: –Last onder dwangsom –(Gedeeltelijke en/of tijdelijke) intrekking vergunning Aansprakelijkheid opdrachtgever tot vervoer

45 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Afsluiting Wat moet er gebeuren

46 9 september 2003 Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen46 Discussie Risicoanalyse is een belangrijke, zo niet de belangrijkste pijler in het inspectieprogramma (meten is weten) Niet alleen de ongevalsfrequenties zijn belangrijk, maar nog meer de oorzaken als het gaat om inzicht in externe veiligheid (normen) Zonder goed inzicht in het nalevingsgedrag van de doelgroep worden inspectie- inspanningen, hoe goed ook bedoeld, ondermijnd (wie waarop aanpakken).


Download ppt "9 september 2003 Alex de Roos (Specialist Risicoanalyse RWS Bouwdienst) Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Masterclass Risicoanalyse IVW."

Verwante presentaties


Ads door Google