De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame gebiedsontwikkeling voor een kritische markt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame gebiedsontwikkeling voor een kritische markt"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame gebiedsontwikkeling voor een kritische markt
Welkom bij mijn P5 afstudeerpresentatie over… duurzame gebiedsontwikkeling voor een kritische markt, ofwel duurzame gebiedsontwikkeling in tijden van economische zwaar weer. Student: Joost van Rooijen Student nr: MSc lab: Urban Area Development Datum: 15 april 2010 Tijd: uur uur Eindpresentatie (P5)

2 Introductie Doelstelling presentatie: “Mentoren, gecommitteerde en geïnteresseerden informeren over de resultaten van het afstudeeronderzoek.” Doel van deze presentatie is … De tijd die ik hiervoor beschikbaar heb is maximaal 30 min… April 4, 2017

3 Inhoud Onderzoeksintroductie Onderzoeksmethodologie
Aanleiding duurzame gebiedsontwikkeling Casus duurzaam Erasmusveld Den Haag Financiële haalbaarheid Erasmusveld Juridische haalbaarheid Erasmusveld Conclusies en aanbevelingen In deze presentatie komen de volgende onderdelen aan bod… April 4, 2017

4 Onderzoeksintroductie
Aanleiding Economische ontwikkelingen Klimatologische ontwikkelingen Ontwikkeling van productperceptie Probleemanalyse Doelstelling De economische activiteit loopt terug en de nieuwbouwmarkt van onroerend goed is bijna geheel gestagneerd. De wereldwijde uitstoot van broeikas-gassen neemt steeds sterker toe. Van een product puur sec naar een product met een bepaalde belevings-waarde. Het onderzoek haakt in op de economische ontwikkelingen, veranderende productperceptie, klimaatproblematiek en de inherente oproep tot het reduceren van de CO₂ uitstoot in onder andere de vastgoedsector. Het Kabinet heeft zich in ‘Schoon en Zuinig’ ten doel gesteld in 2020 een aandeel van twintig procent duurzame energie te hebben bereikt in de totale energievoorziening en een tempo van energiebesparing te realiseren van twee procent per jaar (VROM, 2007). Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid breed gedragen wordt en men erin wil investeren? Het doel van dit afstudeeronderzoek is op woning- en wijkniveau inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen, en in de meerwaarde, de verrekenbaarheid en de verhaalbaarheid ervan bij hoog- en laagbouwwoningen en het effect op de grond- en vastgoedexploitatie van de wijk Erasmusveld in Den Haag. Dit onderzoek kent een drieledig aanleiding… - - Het is u wel bekent dat klimatologisch veranderingen plaatsvinden, wat deze afbeelding illustreert… Vanuit deze aanleiding is de volgende probleemanalyse geschetst… Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling… April 4, 2017

5 Onderzoeksmethodologie
Onderzoeksoort: Exploratief onderzoek Conceptueel model: Onderzoeksmodel: Methoden & Tactieken Een vorm van haalbaarheidsonderzoek. Past binnen de ingenieursgedachte van de afdeling RE&H. Kort zal ik ingaan op de onderzoeksmethodologie, dus hoe ik het onderzoek heb aangepakt… exploratief onderzoek… betekent eigenlijk verkennend onderzoek… omdat Erasmusveld in ontwikkeling is… Voor het onderzoek heb ik een conceptueel model gemaakt. Dit is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Het verduidelijkt de vraagstelling. Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het om het verbinden van ecologische, economische en sociale belangen. Bij duurzame gebiedsontwikkeling worden maatregelen getroffen die effecten hebben op… Kwalitatieve onderzoeksmethoden: Literatuurstudie, Casestudies en (diepte)interviews. Tactieken: Grontmij levert praktische data Alvorens ik in ga op de casus zal ik allereerst de aanleiding voor duurzame gebiedsontwikkeling behandelen April 4, 2017

6 Aanleiding voor duurzame gebiedsontwikkeling (1/3)
Ontwikkelingen onroerend goed markt Algemene economische ontwikkelingen: Ontwikkeling vraag en aanbod: De situatie op de woningmarkt is, zoals blijkt uit onderzoek van Dynamis (2009) en EIB (2009), verslechterd. Het aanbod is sterk toegenomen en de nieuwbouwproductie afgenomen. Nederland verkeert in kritische marktomstandigheden. De kredietcrisis zorgt tijdelijk voor een betere betaalbaarheid van koopwoningen. Vooral in de Randstad geldt een structureel tekort aan woningen. Door onvermijdelijke verdere concentratie van economische activiteit in de Randstad blijft de woningvraag daar hoog en verslechtert de betaalbaarheid in de nabije toekomst. In de onderzoeksintroductie is er kort op ingegaan, wat geeft aanleiding voor duurzame gebiedsontwikkeling? Ten eerste de economie… markt stagneert… behoefte aan bouwproductie… nieuwe markt aanboren April 4, 2017

7 Aanleiding voor duurzame gebiedsontwikkeling (2/3)
Ontwikkelingen onroerend goed markt 3. Vraag naar duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam onroerend goed Rakhorst (2008) stelt dat door de brede maatschappelijke bewustwording over de noodzaak van duurzaamheid, de vraag naar duurzaam onroerend goed toeneemt. Uit Woning en markt (2009) blijkt dat de duurzaamheid van een woning de doorslag kan geven bij consumenten. Momenteel is de bereidheid om meer te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning zeer beperkt. … maar vraagt de consument naar duurzaam onroerend goed? Inhaken op de veranderende productperceptie… April 4, 2017

8 Aanleiding voor duurzame gebiedsontwikkeling (3/3)
Klimaatontwikkelingen Gebiedsontwikkeling vraagt, door de negatieve gevolgen van klimaatverandering, om een tweerichtingenaanpak: mitigatie en adaptatie. Mitigatie: aanpakken van de oorzaken door de gebieden duurzaam te ontwikkelen. Adaptatie: omgaan met de gevolgen. De derde aanleiding, naast de economische en consumentenvraag, is uiteraard het klimaat/ weersextremen… … mitigatie…: ‘het licht zien’, aanpakken van de oorzaken door de gebieden duurzaam te ontwikkelen!... April 4, 2017

9 Casus Erasmusveld Den Haag
Verantwoording casus Erasmusveld Kenmerken Programma Eigendomssituatie en samenwerkingsverband Regionale marktverkenning Duurzame doelen Het woningaanbod in de regio Den Haag is momenteel ruim. De gemiddelde prijs in 2009 in Den Haag per vierkante meter GBO van een appartement komt op euro van een rijwoning euro en van een twee-onder- één-kap op euro. Op buurtniveau komt de prijs voor een appartement hoger uit: gemiddeld euro. Erasmusveld moet extreem duurzaam worden en internationaal toonaangevend. Er worden ongeveer zevenhonderdvijftig woningen gerealiseerd. De eigendoms- situatie van gronden is gedifferentieerd. Particulieren willen, in samenwerking met ontwikkelaars, zelf realiseren. Erasmusveld Den Haag is praktijkcasus voor dit onderzoek. Erasmusveld, met als doel de meest duurzame wijk van de wereld te worden, is gelegen in Den Haag Zuidwest. Voor Erasmusveld is een potentiescan gemaakt. Bio-klimatische kenmerken, waaronder tempe- ratuur en klimaat, bezonning, wind & ventilatie en neerslag & overige water-gerelateerde aspecten zijn onderzocht. Evenals bodem/ geologie, het landschap en aanwezige bebouwing en infrastructuur. Vanuit de potentiescan is per deelgebied een Programma van Mogelijkheden (PvM) opgesteld. Gedurende de charrette is een selectie aan duurzame maatregelen gemaakt uit het PvM. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in: energie, water en transport& mobiliteit. Erasmusveld in Den Haag is zo’n wijk waar sprake is van mitigatie: het aanpakken van de oorzaken door gebieden duurzaam te ontwikkelen… April 4, 2017

10 Financiële haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (1/4) – input
Programmatische uitgangspunten Programma Normen Externe uitgangspunten Prognose energieprijsontwikkelingen Prognose waterprijsontwikkelingen Prognose woningprijsontwikkeling Den Haag Parameters Drie alternatieven Even genoeg over de casus, doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de financiële en juridische haalbaarheid van duurzaam Erasmusveld… Om de financiële haalbaarheid te kunnen bepalen zijn diverse berekeningen uitgevoerd waaraan de volgende input ten grondslag ligt… De input heeft geleid tot kostenkengetallen, zoals te zien is in dit schema… April 4, 2017

11 Financiële haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (2/4) – input
(Meer)waarde duurzaam vastgoed volgens marktpartijen en woonconsumenten Financiële meerwaarde volgens spelers in het veld: Langere exploitabele periode door ‘multifunctionele plattegrond’ * Lagere rendementseis door lager risico (o.a. leegstandsrisico) Betalingsbereidheid hogere huurprijs door hoger wooncomfort Hogere belevingswaarde van het ‘duurzame concept’ (men wil er wonen) Veranderbaarheid, duurzaamheid, aan- trekkelijkheid en toekomstwaarde * Wanneer een woning een hogere gebruikswaarde heeft voor meerdere bewoners of een scala uiteenlopende woonsituaties draagt dit bij aan de toekomstwaarde. (Aldus Verduijn, 2009) Voorbeeld duurzaam versus traditioneel kantoorgebouw (Triodos bank) Kale huurprijs ligt gemiddeld ruim zevenentwintig procent hoger Bruto aanvangsrendement (BAR) respectievelijk zeven punt drie tegen zes punt acht procent Hogere kale huurprijs en lager BAR zorgen voor elf procent hogere opbrengstenwaarde Daarnaast is onderzocht welke meerwaarde ‘spelers in het veld’ toekennen aan duurzaam vastgoed… April 4, 2017

12 Financiële haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (3/4) – verantwoording
De grond- en vastgoedexploitatie van Erasmusveld in traditionele- en duurzame vorm zijn tegen elkaar afgezet: … de volgende berekeningen geven slechts een beperkte weergave van het geheel. Ik vind het belangrijk om het principe toe te lichten. Daarom ligt ik één alternatief toe… De situatie waarin EV in traditionele vorm wordt ontwikkeld is afgezet tegen EV in duurzame vorm. Hierbij zijn de verschillen inzichtelijk gemaakt voor de Grex, Vex en Energievoorzieningen. April 4, 2017

13 Financiële haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (4/4) – resultaten
Grondexploitatiekosten & opbrengsten Conclusie grondexploitatie DgDialog Kosten traditioneel ontwikkelde wijk Alternatief 1: € Opbrengsten traditioneel ontwikkelde wijk Alternatief 1: € Recapitulatie Exploitatiesaldo op : Alternatief 1: € Faseringsinvloeden: saldo prijsstijging / rente-invloed Alternatief 1: € / € Exploitatiesaldo op einde looptijd ( ): Alternatief 1: € Contante waarde traditionele wijk op Alternatief 1: € Kosten duurzaam ontwikkelde wijk Alternatief 1: € Opbrengsten duurzaam ontwikkelde wijk Alternatief 1: € Alternatief 1: € Alternatief 1: € / € Alternatief 1: € Contante waarde duurzame wijk op Alternatief 1: € De hogere grondproductiekosten voor Erasmusveld in duurzame vorm worden ruimschoots gedekt door de hogere te genereren grondopbrengsten. (Brounen,2009) Begrotingsprogramma DGdialog De berekening hebben geleid tot het volgende, allereerst de grondexploitatie… (aanleg van de wijk) Alternatief een traditioneel en duurzaam zijn naast elkaar gezet… Kosten ruim 2 miljoen hoger, opbrengsten ruim drie en een half miljoen. … Brounen stelt namelijk dat…goede communicatie leidt tot 2,5% hogere verkoopopbrengsten. Deze context is vergelijkbaar met EV. April 4, 2017

14 Financiële haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (4/4) – resultaten
Vastgoedexploitatiekosten De exploitatiekosten zijn op basis van een woonlastenbenadering tegen elkaar afgezet: Vanuit het (positieve) saldo van de cashflowberekeningen van een duurzame eengezinswoning en duurzaam appartement is een inschatting gemaakt van het totale saldo voor geheel Erasmusveld. Voor alternatief één resulteert dit in een NCW van euro. Vastgoedexploitatie: objectniveau. Om de verschillen in exploitatiekosten tussen een traditionele woning en duurzame woning inzichtelijk te krijgen, zij vergelijkingen gemaakt op basis van een woonlastenbenadering… alleen gekeken naar de verschillen… Hierbij is onderscheid gemaakt in huurders en particuliere eigenaren. April 4, 2017

15 Financiële haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (4/4) – resultaten
Decentrale duurzame energievoorzieningen Erasmusveld Conclusie cashflow berekeningen (Looptijd 20 jaar) NCW windmolens Alternatief 1: € Alternatief 2: € Alternatief 3: € NCW Zon-PV panelen Alternatief 1: € Alternatief 2: € Alternatief 3: € NCW biovergister Alternatief 1: € Alternatief 2: € Alternatief 3: € NCW duurzame energiemaatschappij Alternatief 1: € Alternatief 2: € Alternatief 3: € Het is volgens Kunst (2010) een politieke keuze hoe men omgaat met decentrale groene energievoor- zieningen. Is men bereid om op een creatieve manier om te gaan met de riool- en zuiveringsheffing of houdt men vast aan het gangbare? De opbrengsten hieruit zijn bepalend voor de financiële haalbaarheid van de biomassa-vergistingscentrale. Als laatste is de financiële haalbaarheid van de decentrale groene energievoorzieningen in Erasmusveld onderzocht… Ook dit is gedaan op basis van exploitatieberekeningen… In Erasmusveld wordt decentraal opgewekt: Energie voor de openbare ruimte wordt opgewekt d.m.v. windmolens en Zon-PV panelen. Het zwartwater wordt vergist en het grijswater gezuiverd d.m.v. helofietenfilters. April 4, 2017

16 Juridische haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (1/2)
Instrumentarium voor kostenverhaal bij de grondexploitatie Afdwingbaarheid van duurzaamheidsbeleid bij de vastgoedexploitatie Instrumentarium om duurzame gebiedsontwikkeling te bevorderen Financieringsconstructies De nieuwe Wro en Besluit ruimtelijke ordening Exploitatieplan (indien voortijdig geen (anterieure) overeenkomst is afgesloten) Kosten moeten bij de locatie behoren (profijt, toerekenbaarheid, proportionaliteit) Uitgangspositie Betrokken partijen slagen er niet in middels een anterieure overeenkomst tot overeenstemming te komen over de verdeling van kosten. Formeel geldt dat de gemeente Den Haag de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid niet kan afdwingen bij nieuwbouwwoningen. (Artikel 122, Woningwet) Het staat een ontwikkelaar uiteraard vrij om het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid toe te passen. Verschillende kostengroepen Gebiedseigen kosten, bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse verevening, bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Duurzaamheidsbeleid moet verankerd zijn in een beleidsnota of Structuurvisie. Maar nu de vraag, is duurzaam Erasmusveld ook juridisch haalbaar? Allereerst het aspect kostenverhaal bij de grondexploitatie … ik zal het schema niet volledig toelichten. Wat belangrijk is dat… … ten tweede, kun je aanvullende duurzaamheidsambities verplichtend opleggen aan ontwikkelaars? … ten derde, kan het voor de consument ook betaalbaar worden gemaakt? Er zijn diverse financieringsconstructies zoals de groenfinanciering, groenhypotheek en satelliethypotheek… In de praktijk: Onderhandelingen tussen publiek en privaat moeten leiden tot een compromis. April 4, 2017

17 Juridische haalbaarheid duurzaam Erasmusveld (2/2)
Aanmoedigende middelen duurzame gebiedsontwikkeling Subsidies Overige middelen Stellen van aanvullende voorwaarden Ontmoedigende middelen traditionele gebiedsontwikkeling Belastingen Aanmoedigende middelen zij bijvoorbeeld subsidies zoals vanuit de gemeente en provincies… Tevens zijn er overige middelen zoals korting op de grondprijs, dit gebeurt in Eindhoven… Daarnaast kan bijvoorbeeld de overheid aanvullende duurzaamheidseisen stellen alvorens de NHG wordt afgegeven. Eenzelfde voorwaarde kan de overheid stellen aan de hypotheekrenteaftrek… Uiteraard de keerzijde is het extra belasten van traditionele gebiedsontwikkeling… April 4, 2017

18 Conclusies Financiële haalbaarheid Juridische haalbaarheid
Het onderzoek heeft aangetoond dat het duurzaam ontwikkelen van Erasmusveld, binnen de vastgestelde kaders, financieel verdedigbaar is bij alternatief 1. Het plansaldo is, gezien de verschillen tussen de drie alternatieven, in sterke mate afhankelijk van de kosten- en opbrengstenontwikkeling. In de grond- en vastgoedexploitatie- berekeningen zijn enkel de te monetariseren effecten meegenomen in de berekeningen. Daarnaast bestaan ook niet monetariseerbare positieve externe effecten die zorgen voor extra financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed in een duurzame wijk. Plansaldo Erasmusveld Alternatief 1: € * Alternatief 2: € * Alternatief 3: € * Ook de juridische haalbaarheid is aangetoond: Grondproductiekosten zijn te verhalen op zelf-ontwikkelende partijen. Het duurzaamheidsbeleid bij de vastgoedexploitatie is formeel niet afdwingbaar. Echter, het staat de ontwikkelaar wel vrij om het duurzaamheidsbeleid toe te passen. Diverse financiële producten bieden consumenten de mogelijkheid om de hogere investeringskosten mee te financieren boven het gestelde woonquotum. April 4, 2017

19 Aanbevelingen volgend uit dit onderzoek
Succesfactoren duurzame gebiedsontwikkeling: Convergeren van belangen Creëren van andere waardeperceptie in de keten Economisch belang bespreekbaar maken Er moet baat zijn voor de consument Consument-betrokkenheid (argwaan wegnemen) Aanpassen van een aantal juridische kaders: Huurwaarderingsstelsel (juni 2010) Implementatie warmtewet Hoewel financieel en juridisch de haalbaarheid voor duurzaam Erasmusveld verdedigbaar is, betekent dit niet direct een succesvolle planontwikkeling… er is namelijk ook draagvlak nodig… hoe creëer je dit draagvlak en wat draagt bij aan succes? April 4, 2017

20 Duurzame gebiedsontwikkeling: weten is beminnen!
Dit was mijn presentatie. Graag wil dit moment aangrijpen om een aantal mensen te bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat ik hier sta. In het bijzonder mijn mentoren dhr. Hobma en dhr. Soeter. Alsmede dhr. Eric Treep van Grontmij die dit onderzoek heeft gefaciliteerd en begeleid. Student: Joost van Rooijen Student nr: MSc lab: Urban Area Development Datum: 15 april 2010 Tijd: uur uur Eindpresentatie (P5)

21 Literatuur (1/4) Baggelaar, Paul K, Geudens, Peter J.J.G. (2005). Prognose landelijke drinkwater vraag tot Rijswijk: VEWIN De Boer, Arnold, ten Have, Frank, (2007). Grondexploitatiewet vergt andere aanpak gemeentelijk kostenverhaal. Deloitte, nr.., 1-3 Van den Brand, Joop, e.a., (2008). Handreiking Grondexploitatiewet. Den Haag: Sdu Uitgevers Brounen, Dirk, e.a., (2009). The Diffusion of Green Labels in the Housing Market. Rotterdam: RSM Creemers, H.L.M.G., (2007). Het recht van de eigenaar om de bestemming van de grond “zelf” te realiseren. O.U.N., nr.., 1-50 Croes, A.L., (2005). Privaatrecht vastgoed. Groningen: Wolters Noordhoff Deuten, Jochum (2009). Reken aan wijken met de effectencalculator. Real Estate Magazine, 2009, 66, 3 DSO Den Haag (2006). Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee – Leyweg. Den Haag: DSO Den Haag DSO Den Haag (2005). Overzichtskaart uitgiftebeleid Den Haag. Den Haag: DSO Den Haag DSO Den Haag (2008). Erfpacht of eigen grond. Den Haag: DSO Den Haag Van Ee, M. e.a. (2009) Locale duurzame energiebedrijven, een aantal visies uit de markt. Rotterdam: Eversheds Faassen Van Enk, Wabe, (2009). Kloof tussen publieke en private partijen groeit tijdens economische recessie. PropertyNL, nr 3, 11 De Graaf e.a., (2009). Sprekende Cijfers Woningmarkten Amersfoort: Dynamis Amersfoort Geudens, P.J.J.G. (2008). Waterleidingstatistiek Rijswijk: VEWIN Van de Griendt, B. (2007). Grond voor zorg- stof tot nadenken. Utrecht: Uitgeverij STILI NOVI Hijmans, E.R., Gerzon, R.J., (1995). Recht rond grondbeleid: een juridisch handboek voor het Grondbedrijf. Enschede: Vanderloeff Drukkers April 4, 2017

22 Literatuur (2/4) De Jong-Tennekes, M., Versteegh, F., (2009). Rabo Vastgoedgroep Woning & Markt Zaltbommel: De Regiekamer Communicatie Knol, M., Savelkoul, H. (2009). Kredietcrisis en grondbeleid. Real Estate Magazine, 62, 44-46 Kolpron Consultants, (1998). Grondbezit & grondverwerving VINEX-uitleglocaties. Rotterdam: Kolpron Kruijt, B., e.a., (1990). Economische Grondslagen van Grondbeleid. Amsterdam: SBV Lobée, J.M. (1999). Grondopbrengst versus grondbeleid. Delft: DUP. MusKee, Marten, (2006). Vette jaren grondbedrijven voorbij: corporaties betalen marktconforme prijs. VNG Magazine, nr 13, ... Priemus, H., Dubbeling, D.J., (2000). Hou je mond over grond. Delft: DUP Satellite Projectgroep Structuurvisie Den Haag 2020, e.a., (2005) Wereldstad aan Zee, structuurvisie Den Haag Den Haag: Gemeente Den Haag, Multimedia Rakhorst, A., (2008). De winst van duurzaam bouwen. Heeswijk: Search Knowledge Rothengatter, Rob, (2009). Duurzame stedelijke vernieuwing: de logica van de wijk. Den Haag: VROM Schiffers, Mathijs, (2008). Ruzie over prijzen van bouwkavels. Het financieel Dagblad, nr 14/7, 13 Tawil, E.D., e.a., (2008) Duurzaam Erasmusveld Den Haag, hub voor ecologie en natuurlijk comfort. Haarlem: Atelier 2T Thoonen, J.J., Gerritsen, W.H.F., (2007). Grondexploitatiewet, de gevolgen van de grondexploitatiewet voor de dagelijkse praktijk. Den Haag: Sdu Uitgevers Van der Veen e.a., (2009), Monitor Duurzaam Nederland Den Haag: CBS Verschuren, P., Doorewaard, H., (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag: Lemma Vroom, Walter, de Wolff, Herman, (200.). De Grondexploitatiewet en de verwervingskosten, Hoe vereven je de inbrengwaarde? nb, nb De Wolff e.a., (2006). Regionaal kostenverhaal en verevening bij gebiedsontwikkeling. Delft: OTB Wolting, Bert, (2006). PPS en gebiedsontwikkeling. Den Haag: Sdu Uitgevers April 4, 2017

23 Literatuur (3/4) Personen Technische Universiteit Delft
Drs. ing. J.P. (Jo) Soeter Mr. F.A.M. (Fred) Hobma Grontmij Mid-west Ing. E.P. (Eric) Treep Ing. L. (Bert) Blaauwendraad MSc Drs. L. (Luuk) Vranken Ir. E. (Erik) Luyendijk Grontmij Nederland Ing. D. (Dick) Boer (Bouwkostendeskundige) Ir. G. (Gijs) Kuijf (Civiel kostendeskundige) Ing. R. (Ruud) de Vries (Kostendeskundige elektrotechniek) Dhr. R. (Riny) van den Hengel (Groepsleider Technical Management) Ir. M. (Marijn) Kunst (Hoofd Technologie Water, Infrastructuur en Milieu) April 4, 2017

24 Literatuur (4/4) Personen extern
Seinen Projectontwikkeling (Lezing) - d.d. 11 november 2009 Dhr. H. (Henk) Seinen EPEA Eindhoven (Lezing) - d.d. 5 december 2009 Dhr. F. (Frank) Aerts William McDonough +Partners EU (Lezing) - d.d. 5 december 2009 Dhr. K. (Kees) Noorman Triodus Bank (Rondetafel gesprek) - d.d. 16 december 2009 Dhr. Guus Berkhout Institutionele belegger (directeur IVBN) (Rondetafel gesprek) - d.d. 16 december 2009 Dhr. F. (Frank) van Blokland Duurzame ontwikkeling (directeur AM Energy) (Rondetafel gesprek) - d.d. 16 december 2009 Dhr. L. (Louis) Hiddes Woning corporatie Woonzorg (lezing) - d.d. 16 december 2009 Dhr. Guus Verduijn April 4, 2017


Download ppt "Duurzame gebiedsontwikkeling voor een kritische markt"

Verwante presentaties


Ads door Google