De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda  Les 41 tm 43  wkn 03 en 04  hs 12 vreemd vermogen op lange termijn  bestuderen par 12.1 tm 12.6 maken wb vragen 12.1 tm 12.11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda  Les 41 tm 43  wkn 03 en 04  hs 12 vreemd vermogen op lange termijn  bestuderen par 12.1 tm 12.6 maken wb vragen 12.1 tm 12.11."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda  Les 41 tm 43  wkn 03 en 04  hs 12 vreemd vermogen op lange termijn  bestuderen par 12.1 tm 12.6 maken wb vragen 12.1 tm 12.11

2 Opmerking vooraf Een onderhandse lening of hypothecair krediet kan ook voor minder dan een jaar worden aangegaan, dus kort VV (hoewel behandeld in hs.12) Leasing en diverse vormen van consumptieve kredietverlening kunnen ook voor langer dan een jaar worden afgesloten, dus lang VV (hoewel behandeld in hs.13)

3 Vreemd vermogen lang Geld lenen voor langer dan een jaar –Onderhandse lening –Obligatielening Hypothecaire leningen –Lineair –Spaar –Annuïteit

4 Onderhandse lening Lening tussen twee partijen, dus 1 geldnemer en 1 geldgever. Partijen zijn met elkaar in contact en kunnen dus onderhandelen.

5 Obligatielening I Obligatie is een bewijs van deelneming in geldlening. Lening in stukjes Geldnemer bepaald de voorwaarden (prospectus) en het rentepercentage. Rentepercentage is meestal iets hoger dan bij de bank. Minimaal risico voor de geldgever. De koers van de obligatie stijgt als de rente bij de bank daalt en andersom Bijvoorbeeld je wilt € lenen –Je maakt 100 schuldbewijzen van € 10 die je verkoopt via de beurs

6 Obligatielening II Aflossen: –Ineens aan einde looptijd –In gedeelte door loting –Terug kopen van eigen obligaties Gebeurt bijvoorbeeld als de rente bij de bank erg daalt. Plaatsen van een obligatie kan à pari of boven/beneden pari –Tendersysteem (inschrijving op prijs, koers later) –Toonbankuitgifte (na 1e dag doorgaan met plaatsen)

7 Hypothecaire lening Lening met een onroerende zaak (huis en/of grond) als onderpand. (Hypotheek is zekerheidsrecht!) Geldlener is hypotheekgever Geldgever is hypotheeknemer Als je je financiële verplichtingen niet nakomt mag de bank je huis afpakken en verkopen. Belastingvoordeel: Inkomen uit arbeid/wonen ̶ Hypotheekinterest(rente hypothecaire lening) + eigen woning forfait(% van de WOZ-waarde = belastbaar inkomen(hier moet je belasting over betalen)

8 Lineaire hypotheek –Vast aflossingsbedrag per periode –Steeds minder schuld, dus steeds minder rente en steeds minder belastingvoordeel.

9 Lineaire hypotheek: tabel jaar begin- schuld R interest A aflossing belasting voordeel 40% last R + A rest- schuld tip: ga verband tussen de kolommen na! rentepercentage? – nettovoordeel? – last per maand?

10 Annuïteitenhypotheek – Vast bedrag per periode voor rente en aflossing (Annuïteit is R + A in één bedrag) – Steeds meer aflossing en steeds minder rente (verhouding wijzigt) – Steeds minder belastingvoordeel

11 Annuïteitenhypotheek: tabel jaar begin schuld R interest A aflossing belasting voordeel 40% A+R annuiteit rest Schuld nettolast tip: ga verband tussen de kolommen na! Annuïteit wordt altijd gegeven (moet je niet kunnen berekenen).

12 Aflossingsvrije hypotheek* – Geen aflossing dus (rest-)schuld blijft gelijk, dus rente en belastingvoordeel ook – Premie levensverzekering in plaats van aflossing; uitkering levensverzekering (eindbedrag) zorgt voor schuldaflossing – Spaarpremie + samengestelde interest = eindbedrag bij leven overlijdensrisicopremie = eindbedrag bij overlijden * Spaarhyptheek is een vorm van aflossingsvrije hypotheek

13 Aflossingvrije hypotheek: tabel jaar begin schuld R interest P premie belasting voordeel 40% rest Schuld tip: ga verband tussen de kolommen na! zie je dat hier geen sprake is van aflossing?

14 Test je kennis… 1 Leningen kunnen op verschillende manieren worden afgelost. Wat verstaan we onder een aflossing met annuïteiten? A.na verloop van tijd wordt de lening in één bedrag afgelost B.na verloop van tijd wordt door betaling van één bedrag de lening plus de verschuldigde rente voldaan C.periodiek wordt de lening met een gelijkblijvend bedrag afgelost D.periodiek wordt een vast bedrag, bestaande uit rente en aflossing, betaald D

15 Test je kennis… 2 Wat is een hypothecaire lening? A.een langlopende lening om de aankoop van woningen te financieren B.een lening die wordt gebruikt om organisaties te financieren C.een lening waaraan ten behoeve van de geldgever het recht van hypotheek is verbonden D.een lening waarbij de geldnemer een hypotheek heeft opgenomen C

16 Test je kennis… 3 Van registergoederen is in een openbaar register vastgelegd wie de eigenaar van dat goed is. Welke bewering is juist? IRegistergoederen zijn roerende en onroerende zaken waarvan de eigenaar is vermeld in openbare registers. IIOnroerende zaken zijn de grond, huizen en andere gebouwen. A.Alleen bewering I is juist. B.Alleen bewering II is juist. C.Beide beweringen zijn juist. D.Beide beweringen zijn onjuist. C

17 Test je kennis… 4 Een eigenschap van een lineaire lening is dat het periodiek aan de schuldeiser te betalen bedrag in de loop van de tijd afneemt. Waardoor wordt dat veroorzaakt? A.door het afnemen van de schuldrest, wordt het te betalen rentebedrag steeds groter B.door het afnemen van de schuldrest, wordt het te betalen rentebedrag steeds kleiner C.omdat er steeds minder rente hoeft te worden betaald, daalt de schuld D.omdat er steeds meer rente wordt betaald, daalt de schuld B

18 Test je kennis… 5 Een annuïteitenlening is een lening A.waarover periodiek rente wordt betaald. B.waarvan het periodiek te betalen rentebedrag steeds gelijk blijft. C.waarvan het periodiek te betalen rentebedrag steeds groter wordt. D.waarvan de som van de periodiek te betalen rente en aflossing constant is. D

19

20


Download ppt "Agenda  Les 41 tm 43  wkn 03 en 04  hs 12 vreemd vermogen op lange termijn  bestuderen par 12.1 tm 12.6 maken wb vragen 12.1 tm 12.11."

Verwante presentaties


Ads door Google