De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste Honderd Dagen opleiding mandatarissen 2013 Katleen Janssens en Marijke De Lange Stafmedewerkers personeel VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste Honderd Dagen opleiding mandatarissen 2013 Katleen Janssens en Marijke De Lange Stafmedewerkers personeel VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste Honderd Dagen opleiding mandatarissen 2013 Katleen Janssens en Marijke De Lange Stafmedewerkers personeel VVSG

2 VVSG - Luistert u mee 1.Cijfers en feiten 2.Personeelsplanning 3.Lokale dienstverlening en personeelsbeleid 4.De juiste persoon op de juiste plaats Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)2 -

3 VVSG - 3 1. CIJFERS EN FEITEN Statutair/contractant STATUTAIR Eenzijdig Algemeen = “algemene regel” Voor bestendige functies Voor kerntaken Realiteit: 37,23% vastbenoemden CONTRACTANT Wederkerigheid Individueel akkoord = “uitzondering” -Vervanging -Project -Tijdelijk -Bijzondere expertise -Voor activiteiten in mededinging met andere marktdeelnemers -OCMW-voorzieningen -Maatschappelijk werkers -…. Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

4 VVSG - Evolutie verhouding vastbenoemden en niet-vastbenoemden 4 - Cijfers RSZPPO, telkens 4 de kwartaal JaarVastbenoemdenContractanten 199550,48%49,52% 199847,59%52,41% 200143,61%56,39% 200542,65%57,35% 200741,46%58,54% 200939,08%60,92% 201038,28%61,72% 201137,23%62,77% Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

5 VVSG - Uit De Morgen van 7 februari 2013 Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)5 -

6 VVSG - 360.000 Bijna 1,1 miljoen personeelsleden bij de overheid Helft lokale overheidspersoneel werkt in Vlaanderen Ruim 77.000 in gemeenten en autonome gemeentebedrijven Bijna 54.000 in OCMW’s en bijna 17.000 in OCMW-verenigingen Ruim 17.000 bij lokale politie Ruim 9.000 in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Onderwijs: 27.000 (schooljaar 2011-2012) 10,59% van de loontrekkenden in België werkt in lokaal bestuur Van 125.000 in 1975 naar 361.588 in 2011 (factor 2,9 op 36 jaar) Stijging met 10.000 personeelsleden op vijf jaar in Vlaamse lokale besturen, met 25.000 personeelsleden in lokale besturen in België Maar private social profit sector stijgt dubbel zo snel! www.lokalestatistieken.be en gemeentelijke profielschetswww.lokalestatistieken.be 6 -Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

7 VVSG - Sterke stijging personeel, maar grote verschillen tussen statutairen en contractanten, en per Gewest en per werkgever Oorzaken van stijging Vergrijzing: stijging aantal OCMW-personeelsleden Toenemend aantal verlofstelsels: meer personeel maar ook verdeeld over meerdere hoofden Méér contractanten, met vooral in Wallonië een zeer sterke stijging van het aantal gesco's Meer specialisten voor een toenemend aantal maatschappelijke behoeften Opletten met vergelijken van cijfers van de laatste 10 à 15 jaar: Herstructureringen bij politie, bij OCMW's Nieuwe statistisch werkwijze RSZPPO 2005-2006 Door invoering van elektronische loopbaan Capelo zijn cijfers 2011 en 2012 nog niet definitief Ook werkgelegenheid private social profitsector stijgt, en dubbel zo sterk als bij lokale besturen Van 384.970 mensen in het derde kwartaal van 2008 naar 433.800 mensen in het derde kwartaal van 2012 Dus stijging van 49.000 personeelsleden op vijf jaar tijd Belgische lokale en provinciale besturen zijn tussen 2005 en 2010 gestegen met 25.000 personeelsleden (dat is ongeveer de helft) Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)7 -

8 VVSG - 2. PERSONEELSPLANNING Personeelsformatie Financiële haalbaarheid aantonen Sociale dienst (voorbeeld – onderdeel formatie) Bemerkingen - De uitdovende functie van 2,3 vastbenoemde maatschappelijk werkers blokkeert de functie van 2,3 contractueel maatschappelijk werkers - De uitdovende functie van 1,0 contractueel buurtwerker blokkeert de functie van 1,0 contractueel maatschappelijk werker Schaal Functie Vast Contractueel For- matie Uit- dovend Geblok- keerd For- matie Uit- dovend Geblok- keerd A1a – A2a Directeur sociale dienst 1,00 B4 – B5 Hoofdmaatschappelijk werker 1,00 B1 –B3 Maatschappelijk werker 6,00 2,30 6,50 3,30 B1 – B3 Buurtwerker 0,00 1,00 B1 – B3 Werkleider 0,00 C1 – C3 Administratief medewerker 1,50 D1 – D3 Technieker 1,00 Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)8 -

9 VVSG - 9 - VISIE MISSIE BELEIDS- FOCUS HUIDIG BELEID personeelmiddelen Operationele doelstellingen Wettelijke opdracht Strategische doelstellingen Eerste honderd dagen (februari-maart 2013) Prioritaire Beleidsdoelstellingen Actieplannen GOING CONCERN  OVERIG BELEID Wat is de gewenste toekomstige situatie Wat is onze opdracht hierin Wat willen we in deze legislatuur realiseren middelenpersoneel

10 VVSG - Hoe de personeelsinzet berekenen? “Personeelsnormen” => zinvoller om werklast te meten => processen uittekenen Werklast meten = moeilijk voor dienstensector (maar niet onmogelijk) Hoe hooggeschoolder het werk, hoe moeilijker om normen te stellen Meten per eenheid, per tijdsspanne = een zaak, maar ook kwaliteit is belangrijk Wees pragmatisch: meet waar het kan en wenselijk is, schat waar je niet kan meten Opletten met vergelijkingen of normen: context in kaart brengen Resultaat van de oefening: hoeveel VTE is er nodig voor een activiteit? Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)10 -

11 VVSG - Voltijdsequivalent (VTE) In functie van de vertaling van de personeelsbehoefte is het voltijds equivalent (VTE) als volgt berekend: VOORBEELD 365 kalenderdagen/jaar -104 dagen (weekenddagen (52 * 2)) = 261 werkdagen/jaar  berekeningsbasis uursalaris: 1976u (260 * 7,6 uur per dag) - 30 vakantiedagen - 14 feestdagen - 7 (gemiddeld) ziektedagen - 2 (gemiddeld) VTO-dagen - 3 (gemiddeld) dienstvrijstellingen (bloedgift, sportdag,...) = 205 mensdagen of 1558 uren (205 * 7,6 uur per dag) 1 VTE = 205 mensdagen of 1558u/jaar Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)11 -

12 VVSG - Kostprijsberekening Bruto jaarsalaris aan 100% Indexeren aan huidige index 1,6084 vanaf 1 januari 2013 + Haard- of standplaatstoelage (voor de lagere salarissen) + Werkgeversbijdrage Contractant en op proef benoemd: 30,95% Vastbenoemd statutair: 41,97% (besturen ex-pool 1) of 48,97% (besturen ex-pool 2) = Bruto totale loonkost + Vakantiegeld 92% van maandsalaris + Eindejaarstoelage 1157,18 euro + 2,5% jaarsalaris (woonzorgcentra!) + maaltijdcheques 497,47 euro (woonzorgcentra!) + hospitalisatieverzekering 99,83 euro + tweede pensioenpijler en werkgeversbijdrage erop 1,0886% = Totale verplichte (minimale) werkgeverskost Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)12 -

13 VVSG - Bijdrageverschillen anno 2013 13 - *Inclusief loonmatigingsbijdrage voor ex-pool 1: 41, 97% werkgeversbijdrage, ex-pool 2: 48,97%.**pensioenbijdrage stijgt nog komende jaren. *** Responsabiliseringsbijdrage nog voor 570 besturen bron: Ria Janvier en www.socialsecurity.bewww.socialsecurity.be AMBTENAREN Federale overheid, gemeenschappen en gewesten Plaatselijke en provinciale overheden SectorWerkgeverWerknemerWerkgeverWerknemer LoonbegripLoon sensu stricto Gezondheidszorg3,80%3,55%3,80%3,55% ZIV-uitkeringenGeen, tenzij bij eenzijdige beëindiging van het ambt door de overheid WerkloosheidGeen, tenzij bij eenzijdige beëindiging van het ambt door de overheid Pensioenen Geen / wel omslagsysteem 7,50% Pool 1 = 26,5%** Pool 2 = 33,5%** Pool 3 = geen Pool 4 = geen Pool 5 = 23%** 7,50% GezinsbijslagenGeen/5,25%/ ArbeidsongevallenGeen/ / BeroepsziektenGeen/0,17%/ Totaal zonder pensioenbijdrage 3,80%3,55%9,22%11,05% Totaal met pensioenbijdrage*** 3,80% (omslagbijdrage) 11,05% 35,72% (ex-pool 1) ** 42,72% (ex-pool 2) ** 30,22% (ex-pool 5) ** 11,05% Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

14 VVSG - Bijdrageverschillen anno 2013 14 - bron: Ria Janvier en www.socialsecurity.be ** inclusief loonmatigingsbijdrage: 30,95%www.socialsecurity.be CONTRAC- TANTEN Federale overheid, gemeenschappen en gewesten Plaatselijke en provinciale overheden Particuliere sector SectorWerkgeverWerknemerWerkgeverWerknemerWerkgeverWerknemer LoonbegripLoon sensu lato Gezondheids- zorg 3,80%3,55%3,80%3,55%3,80%3,55% ZIV-uitkeringen2,35%1,15%2,35%1,15%2,35%1,15% Werkloosheid1,46%0,87%1,46%0,87%1,46%0,87% Pensioenen8,86%7,50%8,86%7,50%8,86%7,50% Gezinsbijslagen7,00%/5,25%/7,00%/ Arbeids- ongevallen Geen/ /0,30%/ BeroepsziektenGeen/0,17%/1,00%/ Totaal23,47%13,07%21,89%**13,07%24,79%13,07% Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

15 VVSG - Vergrijzing: financiering ambtenarenpensioenen 15 - VERWACHTE EVOLUTIE 2004-2050 PENSIOENLAST AMBTENARENPENSIOENEN LOKALE SECTOR BIJ ONGEWIJZIGD BELEID (niet-geïndexeerde bedragen) eigen berekeningen op basis van Exsyspenstudie (2007) Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

16 VVSG - Vergrijzing: financiering ambtenarenpensioenen 16 - BASISBIJDRAGEVOET FINANCIERING AMBTENARENPENSIOENEN 2012-2016 Besturen ex-Pool 1 Besturen ex-Pool 2 Besturen ex-pool 3 en 4 Lokale politiezones 2011(32%)(40%)(27,5%) 201232,5%40,5%33% of 40,5%29% 201334%41%35% of 41%31% 201436%41%37% of 41%34% 201540%41%40% of 41%40% 201641,5% Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

17 VVSG - Hervorming pensioenfinanciering Helft van pensioenlasten van gepensioneerde statutaire medewerkers van bestuur, die niet gedragen worden door pensioenbijdragen die dat bestuur in betrokken jaar betaald heeft, wordt in erop volgende jaar gefactureerd aan bestuur als responsabiliseringsbijdrage Regularisatiebijdrage (= verschil tussen pensioenbijdrage statutair personeelslid en pensioenbijdrage contractant) is verschuldigd voor alle daadwerkelijk bij werkgever (lokaal bestuur) gepresteerde diensten die meer dan vijf jaar na datum liggen waarop contractuele prestaties zijn aangevangen Goedkoper om contractanten statutair te maken? In sommige gevallen is het op korte termijn goedkoper om contractanten statutair te maken, want pensioenbijdrage die lokaal bestuur anders aan Rijksdienst voor Pensioenen betaalt, wordt gebruikt om pensioenlasten af te betalen. Op langere termijn is dat niet goedkoper, want als de statutair uit dienst gaat moet lokaal bestuur nog pensioenlast pensionering dragen. Voor een contractant moet bestuur deze pensioenlast niet dragen (want hij is ten laste van de Rijksdienst voor Pensioenen). Er wordt dus een verborgen schuld opgebouwd die pas op termijn zichtbaar is. Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)17 -

18 VVSG - Hoe personeelsformatie of organogram wijzigen (voorbeeld) ActieWieTijdsduur Stap 1. Intern aankaarten behoefte aan wijziging personeelsformatie en organogramSecretaris/ personeelsdienst onbepaald Stap 2. Voorstel tot wijziging naar schepencollegeSecretaris in overleg met het managementteam 7 dagen (7d) Stap 3. Beslissing dat gemeente intentie heeft om personeelsformatie en organogram te wijzigenSchepencollege Stap 4. Advies OCMW-raad vragen. Dit advies of dit overleg is enkel vereist als de gemeente diensten of instelling met een sociale doelstelling wil oprichten of uitbreiden Burgemeester en secretaris Stap 5. Advies OCMW-raadOCMW-raad30 dagen (37 d) Stap 6. Agendering Hoog OverlegcomitéVoorzitter Hoog Overlegcomité (burgemeester of zijn gemachtigde) 15 dagen (52 d) Stap 7. Overleg met representatieve vakbonden over de personeelsformatie (organogram moet niet onderhandeld of overlegd worden). Het overleg resulteert in “een met redenen omkleed advies”. Hoog Overlegcomité (burgemeester is voorzitter; OCMW-voorzitter is ondervoorzitter) 30 dagen (82 d) Stap 8. Voorstel agendering gemeenteraadSchepencollege/ secretaris30 dagen (112d) Stap 9. Besluit wijziging personeelsformatie en organogram. De beslissing is onmiddellijk uitvoerbaarGemeenteraad Stap 10. Beslissing gemeenteraad opnemen in lijstenbesluit naar gouverneurSecretaris/ personeelsdienst 20 dagen (112 dagen) Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)18 -

19 VVSG - Lokaal onderhandelen en overleggen In Bijzonder Comité en Hoog Overlegcomité Overheidsdelegatie Burgemeester = voorzitter; OCMW-voorzitter = ondervoorzitter; burgemeester kiest andere leden overheidsdelegatie Vakbondsdelegatie Stelt vrij haar delegatie samen Elk personeelslid mag vakbondsafgevaardigde zijn Uitzondering: secretaris en financieel beheerder (ontvanger) Geen sociale verkiezingen in openbare sector 19 Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

20 VVSG - Wie doet wat? Raad Opstellen rechtspositieregeling Wijziging personeelsformatie Wijziging organogram Gemeenteraad: aanwerving topmensen (secretaris, financieel beheerder, leden managementteam) OCMW-raad: volheid van aanstellingsbevoegdheid, delegeerbaar College van burgemeester en schepenen // vast bureau of OCMW- voorzitter Stuurt secretaris aan College werft personeel aan; kan gedelegeerd worden naar de secretaris Vast bureau is aanstellende overheid (enkel) na delegatie OCMW-raad (raad kan aanstellingsbevoegdheid ook delegeren naar secretaris) Secretaris Hoofd van personeel Dagelijks personeelsbeheer (delegeerbaar naar diensthoofd) 20 -Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

21 VVSG - 3. LOKALE DIENSTVERLENING EN PERSONEELSBELEID GRENZEN ARBEIDSDUUR Maximum 11 uur/dag Minimum 11 uur opeenvolgende rust/24 uur Recht op ½ uur rust na 6 uur arbeid In principe zondagsrust Recht op weekendrust (35 uur aaneensluitend) Inhaalrust binnen 14 dagen voor wie toch op zondag werkt (als dat wettelijk toegelaten is) In principe nachtrust (tussen 20 uur en 6 uur) Beschermingsmaatregelen voor wie gewoonlijk ‘s nachts werkt Gemiddeld maximum 38 uur/week, te behalen over referteperiode van 4 maanden Absoluut maximum van 50 uur/week 21 Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

22 VVSG - Verloven en afwezigheden 1.Jaarlijkse vakantie: tussen 30 dagen en 35 dagen OCMW’s: 26 dagen voor personeel OCMW-voorzieningen 2.Feestdagen: 14 OCMW’s: 11 dagen voor personeel OCMW-voorzieningen 3.Socialezekerheidsregeling vastbenoemde medewerkers Ziekteverlof: 21 werkdagen per jaar, overdraagbaar Bevallingsverlof en opvangverlof, met behoud van loon Disponibiliteit (facultatief) Wegens verdwijnen van functie Wegens ziekte of invaliditeit 4.Gelijkschakeling statutairen en contractanten Omstandigheidsverlof voor begrafenis, geboorte… Dienstvrijstellingen: verplicht & facultatief Deeltijds werken: facultatief Onbetaald verlof (facultatief) 20 werkdagen/jaar + 2 jaar/loopbaan Politiek verlof Loopbaanonderbreking (verscheidene vormen) Vakbondsverlof 22 Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

23 VVSG - 4. JUISTE PERSOON OP JUISTE PLAATS WERVING EN SELECTIE Indeling in 5 niveaus op grond van vereiste scholing Afwijken diplomavereiste mogelijk (te motiveren): Relevante beroepservaring + niveautest door selectiebureau of eigen arbeidspsycholoog Of ervaringsbewijs Of beroepsopleiding VDAB, Syntra Gelijke toegang tot openbaar ambt 1. Bekendmaking (cfr. openbaarheid van bestuur) 2. Objectieve selectieprocedure, selectieproef (bijv. minstens 1/3 externe deskundigen in selectiejury) (cfr. motiveringsverplichting) Elk personeelslid doorloopt proeftijd Werk met functiegerichte werving en selectie Werk met generieke profielen (waar dat kan) Maak gebruik van slimme wervingsreserves waar het kan 23 Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

24 VVSG - Sollicitatieprocedure (voorbeeld) ActieWieTijdsduur Stap 1. Voorstel vacature + voorstel wervingsprocedure (vacaturebericht, recruteringskanaal, timing...) + voorstel selectieprocedure (selectietechnieken, te behalen scores, vergelijkende proeven of niet…) + samenstelling jury. Als de functie nog niet voorzien is in de personeelsformatie en het organogram, moeten die aangepast worden. Secretaris/ personeelsdienst onbepaald Stap 2. Voorstel agendering vacature + wervings- en selectieprocedure + samenstelling jury op collegeSecretaris7 dagen (7d) Stap 3. Besluit tot openstelling functie. Vaststelling wervings- en selectieprocedure. Samenstelling jury en opdracht aan secretaris om de namen van de juryleden in te vullen. schepencollege Stap 4. Concrete samenstelling jury: secretaris spreekt mensen aan en stuurt uitnodigingSecretaris Stap 5. Bekendmaking vacatureSecretaris/ personeelsdienst 14 dagen (21 d) Stap 6. Onderzoek kandidaturen. Voorstel kandidatenlijst.Secretaris/ Personeelsdienst 7 dagen (28 d) Stap 7. Vaststelling kandidatenlijstSchepencollege Stap 8. Praktische organisatie selectieprocedure: samenkomst jury uitnodigen kandidaten schriftelijke en/of praktische proef evt. tussentijdse deliberatie mondelinge proef psychotechnische proef … Selectiejury in samenwerking met personeelsdienst 45 dagen (73 d) Stap 9. Mededeling resultaten aan college en voorstel tot agendering benoeming op proefSecretaris/ personeelsdienst 7 dagen (80 dagen) Stap 10. Benoeming (op proef) geselecteerde kandidaatschepencollege Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)24 -

25 VVSG - Functie wijzigen Carrièremogelijkheden Functiebeschrijving aanpassen Onder voorwaarden Rechtspositiebesluit (bijv. herplaatsing lagere functie ) Functiebeschrijving aanpassen (cfr. dienstnoden) Er zijn grenzen Toestemming medewerker Loon wijzigtLoon wijzigt niet Medewerker niet akkoord Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)25 -

26 VVSG - Inzagerecht en aanwezigheid op selecties Prerogatieven raadslid Mag proces-verbaal en examenkopij inkijken Wel gebonden door beroepsgeheim Mag aanwezig zijn op selectieproeven, zelfs als kandidaat zelf niet wil Aanwezigheid van derden kan voor kandidaten extra stresserend zijn: voorzichtig omspringen met aanwezigheid Op voorhand overleggen met juryvoorzitter en/of secretari s Een nabespreking – buiten de selectieprocedure (als oordeel al gevormd is) – valt buiten prerogatieven raadslid Raadslid mag selectieproef bijwonen maar niet beraadslaging van jury Vergelijk met gesloten vergadering gemeenteraad bij bespreking punt dat persoonlijke levenssfeer raakt: besloten zitting dient om belangen van betrokkene te beschermen maar ook om raadsleden toe te laten om in alle sereniteit, zo nder druk van publiek, te beslissen Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)26 -

27 VVSG - Evaluatie secretaris en financieel beheerder OCMW Oud: OCMW-raad op basis van extern rapport en verslag vast bureau (of voorzitter) Nieuw: vast bureau (of OCMW-raad) o.b.v. van extern rapport Gemeente Oud: bijzondere GR-commissie o.b.v. extern rapport en verslag college Nieuw: evaluatiecomité (college + voorzitter GR) o.b.v. extern rapport Extern rapport op basis van: Evaluatiegesprek tussen externe deskundigen en functiehouder Onderzoek over functioneren met betrokkenheid: Leden managementteam OCMW-voorzitter/burgemeester én voorzitter gemeenteraad Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)27 -

28 VVSG - Ontslag Voor statutairen geldt principe van vaste benoeming: ontslag statutaire personeelsleden is beperkt tot volgende gevallen 1.Ontslag wegens onregelmatige aanstelling 2.Ontslag zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding Wegens niet (meer) voldoen aan functievereisten (bijv. nationaliteit, fysieke bekwaamheid) Ontslag wegens onwettige afwezigheid (na 10 dagen) Als gevolg van burgerlijke of strafwetten 3.Ontslag na negatieve evaluaties 4.Bij vrijwillig ontslag: vertrekdatum in onderling akkoord 5.(Pensionering) 6.(Tuchtmaatregel) Voor contractanten geldt ontslagvrijheid Mits opzegtermijn of verbrekingsvergoeding Te motiveren 28 Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)

29 VVSG - Delen financieel beheerder gemeente- OCMW Beheersovereenkomst gemeente-OCMW (bevoegdheid raad beslist, uitvoerend orgaan voert uit) Kader brede samenwerking tussen beide besturen Terbeschikkingstelling financieel beheerder Financieel beheerder gemeente werkt binnen zijn arbeidstijd ook voor OCMW OCMW-raad stelt ambt niet open Geen sollicitatieprocedure opstarten Geen wijziging personeelsformatie OCMW Personeelslid kan zich niet verzetten tegen gedeeltelijke overdracht werkgeversgezag, en door wettelijke basis ook niet tegen wijzigingen in werkomstandigheden (juridische analyse) Gemeente maakt afspraken met financieel beheerder wanneer hij voor gemeente werkt OCMW maakt afspraken met financieel beheerder wanneer hij voor OCMW werkt Voorbeeld beheersovereenkomst (met alles erin) op www.vvsg.be > personeel > samenwerking en verzelfstandigingwww.vvsg.be Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)29 -

30 VVSG - Overdracht personeel van gemeente naar OCMW Overdracht van diensten (collectieve overdracht) Behoud van rechten personeelsleden Geen nieuw contract maar overdracht met behoud van rechten Geen ontslag, geen C4 Betrokkenen kunnen niet weigeren bij overdracht van diensten (collectieve overdracht) Gemeenteraad beslist over overdracht, OCMW-raad keurt overdracht goed Derden op de hoogte brengen: sociaal secretariaat, verzekeraar hospitalisatieverzekering, verzekeraar arbeidsongevallen, verzekeraar tweede pensioenpijler, externe dienst preventie en bescherming op het werk, RVA (voor medewerkers in loopbaanonderbreking) Voordeel van procedure overdracht: geen sollicitatieprocedure nodig Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)30 -

31 VVSG - Gezamenlijk managementteam gemeente- OCMW Verplicht MAT in elke gemeente en in elk OCMW Samenstelling MAT: Secretarissen + financieel beheerder(s) van gemeente of OCMW Andere personeelsleden obv organogram gemeente of OCMW Andere personeelsleden als deelname nuttig is voor functioneren gemeente en/of OCMW Burgemeester (schepen) of OCMW-voorzitter met raadgevende stem (MAT is ambtelijk orgaan) Beide managementteams kunnen samen vergaderen Twee identiek samengestelde managementteams ook mogelijk: in de praktijk slechts één managementteam Burgemeester machtigt OCMW-voorzitter om deel uit te maken van het managementteam van de gemeente (niet mogelijk in faciliteitengemeenten: OCMW-voorzitter niet in schepencollege) Eerste honderd dagen (februari-maart 2013)31 -


Download ppt "Eerste Honderd Dagen opleiding mandatarissen 2013 Katleen Janssens en Marijke De Lange Stafmedewerkers personeel VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google