De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnszorg Kempen Katrien Serroyen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnszorg Kempen Katrien Serroyen"— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnszorg Kempen Katrien Serroyen
De eerste 100 dagen Donderdag 28 februari 2013

2 Een geschiedenis van 31 jaar samenwerken
: jaren van verkenning Stichtingsvergadering: 23 oktober 1981 Staatsblad: 4 september 1982 19 OCMW’s 3 frank/inwoner De vereniging mag initiatieven nemen die een regionale aanpak en samenwerking vereisen en de mogelijkheid van de afzonderlijke OCMW’s te boven gaan (statuten, art.3)

3 Een geschiedenis van 31 jaar samenwerken
Thema’s: Opvang van demente bejaarden Crisisopvang Politieke vluchtelingen 1987: participatie in vzw CGG (ipv IOK)

4 Een geschiedenis van 31 jaar samenwerken
: jaren van verbreding Aansluiting andere OCMW’s, met in 1997 Rijkevorsel en in 1999 Grobbendonk Oprichting en participate aan de vzw’s 1991: KINK, 1992: BWK, 1998: SVK, LOGO. SIT 1995: vraag naar opstart brugprojecten Vanaf 1993: 10 frank/inw (waarvan 1 frank voor KINK) Vanaf 1998: + 5 frank/inw voor crisisopvang van CAW 1998: melding op bestuur voor vrees dat OCMW’s geïntegreerd gaan worden in gemeentebestuur als aparte dienst

5 Een geschiedenis van 31 jaar samenwerken
…: Jaren van verdieping Verdere verzelfstandiging tov IOK Nieuwe organisatiestructuur Bijdrage van de vennoten verhoogt van 0,375 naar 0,6 euro/inwoner 2005: nieuwe missie

6 Situering 2013 OCMW-decreet van 19 december 2008 27 OCMW’s
Volledig arrondissement Turnhout Aantal inwoners:

7

8 Bestuursorganen Algemene Vergadering (27 leden)
Raad van Beheer (27 leden) Vast Bureau (8 leden) Voorzitter

9 Missie WZK geeft meer kracht aan de uitbouw van sterke OCMW’s in elke gemeente. WZK stimuleert, organiseert en ondersteunt regionale en subregionale samenwerking en netwerkvorming. WZK draagt bij tot de degelijke uitbouw van een netwerk van voorzieningen die tegemoet komen aan de lokale noden.

10 Werkingen Werking in de openbare sector Werking in de private sector
Diensthoofd openbare sector: Katrien Serroyen Werking in de private sector Diensthoofd vzw’s: Eefje Meynen Ondersteunende diensten Diensthoofd personeel: Diane Vanspringel Diensthoofd financiën: Greet Bakelants

11 Dienst openbare sector
Algemene Vergadering Raad van Beheer Vast Bureau Voorzitter Leidend ambtenaar Dienst Personeel Dienst openbare sector Dienst Financiën Secretariaat Dienst vzw’s Bestuurscomités Dagelijks Bestuur van de Bestuurscomités Ad hoc werkgroepen

12 Werking in de openbare sector
Regionale dienst voor gezinszorg Gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid Tewerkstelling kansengroepen Regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet maar ook: projecten, dienstverlening aan de OCMW’s en samenwerking met actoren uit het welzijnslandschap

13 Meerwaarde? Bovenlokale, politieke organisatie:
Sterke (gespreks)partner Netwerk Realisatie van projecten die de lokale mogelijkheden overschrijden Belangenbehartiging Sterke band tussen OCMW’s en verschillende VZW’s in het zorg- en welzijnslandschap

14 1. Regionale dienst gezinszorg
Samenwerking met 20 lokale diensten uren gezinszorg (2011) Aan 929 cliënten hulp geboden (2011) 18% = gezinnen (< 60 jaar) 48% = hoogbejaard (> 80 jaar) 56% = zwaar zorgbehoevend (BELscore 35+)

15 1. Regionale dienst gezinszorg
Werkingsprincipes: Deskundige zorg (kwalificatievereisten verzorgenden, vorming) Grondige intake (met sociaal verslag) Inkomensgerelateerd Complementair (niet vervangend) – geen 24u/24u Zelfredzaamheid stimuleren Zowel daguren als onregelmatige uren (nachtzorg)

16 1. Regionale dienst gezinszorg
Meerwaarde: bijkomende uren, aandacht voor de meest hulpbehoevenden en de minst financieel bemiddelden, overleg, vorming, kwaliteitszorg, nieuwe projecten … Opstart CADO Momenteel: reorganisatie van de regionale dienst naar IVA

17 2. Gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid
Gemeenschappelijke dienst – alle 27 OCMW’s Informatiebeveiliging voor aansluiting Kruispuntbank Sociale Zekerheid E- government: Subsidieaanvragen Wet ’65 Verwarmingstoelage Pensioen online Aanvraag toelage gehandicapten

18 2. Gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid
Meerwaarde: kostprijs delen door participerende besturen, specialisatie van de materie, onafhankelijke veiligheidsconsulent die besturen adviseert en personeel controleert, …

19 3. Tewerkstelling kansengroepen
Promotor van 45 brugprojecten voor jongeren uit deeltijds onderwijs Ondersteuning OCMW’s bij opvolging activeringsbeleid

20 3. Tewerkstelling kansengroepen
Brugprojecten Begeleide werkervaring (één op één relatie) Werken aan arbeidsattitudes Bij openbaar bestuur of vzw bv groenonderhoud, logistiek, keukenhulp,… Welzijnszorg Kempen staat in voor de organisatie en detacheert de jongeren naar tewerkstellingsplaatsen in het arrondissement Turnhout

21 3. Tewerkstelling kansengroepen
Brugprojecten Meerwaarde: praktische en administratieve organisatie op grote schaal, 1 aanspreekpunt voor scholen, jongeren en tewerkstellingsplaatsen, breed netwerk van tewerkstellingsplaatsen zodat jongeren een traject op maat geboden kan worden, …

22 3. Tewerkstelling kansengroepen
Ondersteuning OCMW’s ATB overleg: overleg voor de trajectbegeleiders OCMW’s. Informeren, adviseren en netwerken rond tewerkstelling en activering van OCMW-cliënteel Vertegenwoordiging in een aantal werkgroepen rond tewerkstelling – arbeidsmarkt (oa bij RESOC, VVSG, POD MI)

23 3. Tewerkstelling kansengroepen
Ondersteuning OCMW’s Meerwaarde: ondersteunen van lokale besturen, opvolging van nieuwe wetgeving, belangenbehartiging, contacten met externe actoren zoals VVSG, POD MI, VDAB, RESOC, … visiebepaling, ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoals map tewerkstellingsmaatregelen art. 60 privé,

24 4. Regionale dienst consumentenkrediet en collectieve schuldenregeling
Erkenning sinds 19 mei 2009 Consumentenkrediet: 6 OCMW’s Collectieve schuldenregeling: 9 OCMW’s Procedure arbeidsrechtbank om schuldenaar herstel van het financiële evenwicht te bieden dmv aanzuiveringsregeling

25 4. Regionale dienst consumentenkrediet en collectieve schuldenregeling
Overleg en aanspreekpunt van de regio (vb. lerend netwerk schuldhulpverlening, knelpunten in samenwerking met private schuldbemiddelaars, …) Regionaal project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

26 4. Regionale dienst consumentenkrediet en collectieve schuldenregeling
Meerwaarde: kostprijs delen door deelnemende besturen, overleg en aanspreekpunt van de regio, realiseren van projecten die de lokale mogelijkheden overschrijden

27 Projecten Haalbaarheidsstudie sociale kruidenier Zorgslot LiCaLab
Mobiliteitspunt Kempen

28 Dienstverlening aan OCMW’s
Studiewerk (vb socio-vitaal minimum, budgetbegeleiding, …) Belangenbehartiging (vb rond nieuw OCMW- decreet, contingent art 60§7 verhoogde staatstoelage, conceptnota W², …)

29 Samenwerking Vemasok OCMW-secretarissen DOTzorg Kempen
Thomas More departement sociaal werk RESOC

30 Werking in de private sector

31 3 sociale werkplaatsen (De Voorsprong, de Sprong, de Kringwinkel)
6 partnerschappen in het kader van gezondheid (CGG, Logo Kempen, psy107, …) 7 partnerschappen in het kader van welzijn (CAW Kempen, Kind in Nood Kempen, Palliatief netwerk, expertisecentrum dementie Tandem, …) 5 partnerschappen in het kader van wonen (3 SVK’s, sociale huisvestingsmaatschappij, woonzorgcentrum)

32 Meerwaarde? Door de ondersteuning van de VZW’s kunnen zij zich met hun core business bezig houden. DUS: Beperkte middelen kunnen optimaal besteed worden voor hulpverlening en preventie.

33 Meerwaarde? Door de betrokkenheid van WZK is er meer aandacht voor de kwetsbare doelgroep (bv. CGG’s in Vlaanderen = 6%, CGG Kempen = 9%) DUS: De inbreng en de doelstellingen van de lokale besturen worden bewaakt, in het bijzonder is er aandacht voor de kwetsbare en gekwetste mensen.

34 Meerwaarde? WZK gaat op zoek naar linken tussen deze vzw’s waardoor er naar een regionale dekking van de dienstverlening kan worden gestreefd: blinde vlekken invullen (bv. antenneposten CGG en KINK)

35 Meerwaarde? Initiatiefnemer in bepaalde problematieken (bv.’t Kader)
Adviesverlening en ondersteuning verantwoordelijken vzw’s (bv. lerend netwerk)

36 Ondersteunende diensten: personeel
Openbare sector: financieel beheer en personeelsadministratie voor 104 personeelsleden Vergoedingen mandatarissen (96 dossiers) Vergoedingen brugprojecten (45 dossiers) 1.468 loonberekeningen in 2011

37 Ondersteunende diensten: personeel
Private sector: financieel beheer en personeelsadministratie voor 164 personeelsleden 2.217 loonberekeningen in 2011

38 Ondersteunende diensten: Financiën
De Dienst Financiën ondersteunt 12 vzw en Welzijnszorg Kempen in hun financiële taken en voert de boekhouding ervan. De aankoop- verkoop en financiële verrichtingen worden periodiek geboekt. Alsook het opmaken van de betalingsbestanden, opvolgen van openstaande leveranciers en klanten.

39 Ondersteunende diensten: Financiën
Mede geeft de dienst op vraag van de verenigingen ook ondersteuning bij het opmaken van de begroting en het vastleggen van beleggingen.

40 Thema’s anno 2013 Wonen (vb. crisisopvang)
Tewerkstelling (sociale economie, regierol lokale besturen) Innovatie in zorg (vb. zorgslot) Gezondheidszorg met specifieke aandacht voor psychische en psychiatrische problematiek (psy107) Drughulpverlening (vb. nieuwe vzw ‘t Kader voor het residentiële luik) Neutrale partner tussen de GGZ voorzieningen en de groep van zelfstandig psychotherapeuten in het kader van expertise uitwisseling en gerichte doorverwijzing (‘t kantelpunt) Armoede gelinkt aan allerlei thema’s zoals opvoedingsondersteuning, sociale culturele participatie, …

41 Uitdagingen Evenwicht tussen grote en kleine besturen met andere noden en behoeften Zoektocht naar wat het best gesitueerd wordt op welk niveau Betrokkenheid van de personeelsleden van de lokale besturen  doorstroom van informatie

42 Voordelen

43 Schaalvergroting op allerlei terreinen zorgt voor efficiëntiewinst en kostenbesparing
Crisis veroorzaakt opportuniteiten en creatief omgaan met middelen

44 Werkingsbijdrage 2013 Algemene werking: € 1,0161 per inwoner
Waarbij Kind in Nood: € 0,1071/inw Crisisopvang CAW: € 0,125/inw Dus voor WZK: € 0,7840/inw

45 Werkingsbijdrage 2013 Dienst informatieveiligheid:
€ 1.309,09 + € 0,0869/inw

46 Werkingsbijdrage Diensten die worden verrekend na prestaties:
Collectieve schuldenregeling: € 0,1840/inw (9 besturen) Consumentenkrediet: € 0,3252/inw (6 besturen) Dienst Gezinszorg: tussenkomst in verliezen

47 Meer info? Katrien Serroyen Dr. Van de Perrestraat 218 a 2440 Geel
Tel: 014/ Fax: 014/


Download ppt "Welzijnszorg Kempen Katrien Serroyen"

Verwante presentaties


Ads door Google