De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alexander Lucas.  Syllabus  Slides  Documentatiebundel  Contactgegevens Alexander Lucas FOD Personeel en Organisatie Directoraat Sociaal Overleg 1040.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alexander Lucas.  Syllabus  Slides  Documentatiebundel  Contactgegevens Alexander Lucas FOD Personeel en Organisatie Directoraat Sociaal Overleg 1040."— Transcript van de presentatie:

1 Alexander Lucas

2  Syllabus  Slides  Documentatiebundel  Contactgegevens Alexander Lucas FOD Personeel en Organisatie Directoraat Sociaal Overleg 1040 BRUSSEL + 32 2 790.53.10 (tel) + 32 2 790.58.99 (fax) alexander.lucas@p-o.belgium.be

3  Historiek  Juridische basis  Toepassingsgebied  Onderhandeling en overleg  Vakbondsactiviteiten  Vragen

4  1921  verenigingsvrijheid  afschaffing art. 310 Sw  Jaren ’20  NMBS  Ministeries  1937: vakbondsstatuut rijkspersoneel  Personeelsraden  Sociale verkiezingen  1949: besluit van de Regent  Syndicale raden van advies

5  1955: nieuw syndicaal statuut  Versterking bevoegdheden  Uitbreiding toepassingsgebied  Provincies en gemeenten  Eigen vakbondsstatuten  Jaren ’60: sociale programmatieakkoorden  1974: ontstaan huidig vakbondsstatuut  Belang internationale verdragen

6  Wet van 19 december 1974  Kaderwet (aanvankelijk)  Uitvoeringsbesluiten  KB 28 september 1984  KB 29 augustus 1985  BWHI: federale overheid bevoegd  Onderwijs: gemeenschappen bevoegd (arrest nr. 44/2005 Grondwettelijk Hof)

7  Vast, stagedoend, tijdelijk en hulppersoneel  Ook contractuelen  Voor welke overheidsdiensten?  Geen toepassing  Wet 1974  KB 1984  Bijlage KB 1984

8  Tendens onttrekken aan toepassing wet 1974  Autonome overheidsbedrijven  BIAC (CAO-Wet)  Bozar  Nationale Loterij (CAO-Wet)  RTBF  Buitendiensten Veiligheid van de Staat

9  Administratief personeel Grondwettelijk Hof  Administratief personeel Hoge Raad voor Justitie  Administratief personeel Comité P en I  Magistratuur  Griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken

10  Doel  Schematisch overzicht (cf. figuren syllabus)  Soorten onderhandelingscomités  Algemene comités  Sectorcomités  Bijzondere comités  (Afzonderlijke bijzondere comités – onderwijs)

11  Comité B  Comité C  Twee afdelingen  Onderafdelingen  Comité A  20 sectorcomités (bijlage KB 1984)  Bijzondere comités  Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten  Afzonderlijke bijzondere comités  Officieel gesubsidieerd onderwijs

12  Voorbeelden bevoegde onderhandelingscomités (cf. syllabus)  Overlegcomités  Hoge overlegcomités  Basisoverlegcomités  Tussenoverlegcomités  Speciale overlegcomités

13  Bevoegdheden van de comités (algemeen)  Bijzondere bevoegdheden Comité A (miv minimale rechten)  Onderhandelingsmateries  Overlegmateries  Comité A  Sociale programmatieakkoorden  In de plaats treden NAR en HRPBW  Minimale rechten

14  Voorstellen wijziging wet 1974 en uitvoeringsbesluiten  Voorstellen wijziging wet 1980 vakbondspremie en uitvoeringsbesluiten  Onderbreking beroepsloopbaan  Bijzonderheid: secretariaat Comité A  Minimale rechten (MR)  Twee categorieën

15  Eerste categorie (MR)  Aspecten sociale zekerheid en indexeringssysteem  Alle bepalingen = minimale rechten  Onderhandelen  Comité A  Tweede categorie (MR)  Arbeidsduur, vakantieverlof e.a.  Beperkte voorlegging aan Comité A

16  Standpuntbepaling overheden (MR)  Eerste categorie: federale overheid  Tweede categorie: gemeenschappelijk standpunt federale overheid en deelstaten  Beroepsprocedure (vakorganisaties) (MR)  Voorlegging in strijd regeling MR  Voorstel minder gunstig dan MR  Afwijking op de bevoegdheden  Onttrekking en voorlegging aan een algemeen comité

17  Onderhandelingsmateries  Grondregelingen (KB 1985)  Bepaalde verordeningsbepalingen, algemene maatregelen van inwendige orde en algemene richtlijnen

18  Grondregelingen  Administratief statuut  Bezoldigingsregeling  Pensioenregeling  Betrekkingen met de vakorganisaties  Organisatie van de sociale diensten

19  Verordeningsbepalingen, algemene maatregelen van inwendige orde en algemene richtlijnen inzake  Latere vaststelling personeelsformatie  Arbeidsduur en (organisatie van het werk)  Overlegmateries  Vier groepen

20  Overlegmateries  Materies die niet als grondregelingen zijn aangewezen  Arbeidsduur en (organisatie van het werk) eigen aan bepaalde dienst  Vaststelling personeelsformatie  Bevoegdheden van CPBW van private sector  Facultatief overleg

21  Samenstelling van de comités  Afvaardiging van de overheid  Afvaardiging representatieve vakorganisaties  Niet paritair  Wet 20 juli 1990 niet van toepassing  Identiteit afgevaardigden

22  Overheidsafvaardiging  Politiek verantwoordelijken  Behoorlijk gemachtigde afgevaardigden  Afvaardiging representatieve organisaties  ≠ regeling  Algemene comités  Sectorcomités en (afzonderlijke) bijzondere comités  Overlegcomités

23  Algemene comités  Representativiteitsvoorwaarden ▪ Nationaal vlak werkzaam ▪ Belangenverdediging alle personeelscategorieën ▪ Aangesloten bij organisatie vertegenwoordigd in de NAR  ACOD, FCSOD en VSOA

24  Sectorcomités en (afzonderlijke) bijzondere comités  Twee mogelijkheden  (1) Voldoen aan representativiteitsvwdn  Sectorcomité als zitting in Comité B  (Afz.) bijzonder comité als zitting in Comité C  (2) Daarnaast nog één andere organisatie  Vier vereisten

25  Controlecommissie voor de representativiteit  ACOD, FSCOD, VSOA (alle)  NUOD (sectorcomité Financiën)  IFOD (bijzonder comité Intercommunale d’Incendie Liège et environs)  Overlegcomités  Als zitting in sectorcomité en/of (afzonderlijk) bijzonder comité, ook in betrokken overlegcomités

26  Werking  Initiatiefrecht  Agendasetting  Dwingende redenen  Procedure  Oproepingen ▪ Verzendingstermijn ▪ Geadresseerden ▪ Inhoud

27  Vergadering  Notulen  Protocol  Met redenen omkleed advies  Substantiële vormvereiste  Werkingskosten

28  Prerogatieven  Erkende organisaties  Representatieve organisaties  Gebiedsuitoefening van de prerogatieven  Welke prerogatieven?  Erkende organisaties  Representatieve organisaties

29  Vakbondsafgevaardigden  Verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden  Vaste afgevaardigden  Personeelsleden-vakbondsafgevaardigden  Vakbondsverlof  Voor wie?  Voorwaarden (aanvraag)

30  Discretie  Geheimhouding  Arbeidsongevallenregeling  Bescherming  Algemeen  Contractuelen ▪ Beperkt aantal beschermden ▪ Specifieke ontslagprocedure


Download ppt "Alexander Lucas.  Syllabus  Slides  Documentatiebundel  Contactgegevens Alexander Lucas FOD Personeel en Organisatie Directoraat Sociaal Overleg 1040."

Verwante presentaties


Ads door Google