De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesmateriaal Syllabus Slides Documentatiebundel Contactgegevens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesmateriaal Syllabus Slides Documentatiebundel Contactgegevens"— Transcript van de presentatie:

0 Alexander Lucas Het vakbondsstatuut van de overheidsdiensten (wet van 19 december 1974)

1 Lesmateriaal Syllabus Slides Documentatiebundel Contactgegevens
Alexander Lucas FOD Personeel en Organisatie Directoraat Sociaal Overleg 1040 BRUSSEL (tel) (fax)

2 Overzicht Historiek Juridische basis Toepassingsgebied
Onderhandeling en overleg Vakbondsactiviteiten Vragen

3 Historiek 1921 Jaren ’20 1937: vakbondsstatuut rijkspersoneel
verenigingsvrijheid afschaffing art. 310 Sw Jaren ’20 NMBS Ministeries 1937: vakbondsstatuut rijkspersoneel Personeelsraden Sociale verkiezingen 1949: besluit van de Regent Syndicale raden van advies

4 Historiek 1955: nieuw syndicaal statuut Provincies en gemeenten
Versterking bevoegdheden Uitbreiding toepassingsgebied Provincies en gemeenten Eigen vakbondsstatuten Jaren ’60: sociale programmatieakkoorden 1974: ontstaan huidig vakbondsstatuut Belang internationale verdragen

5 Juridische basis en bevoegdheid
Wet van 19 december 1974 Kaderwet (aanvankelijk) Uitvoeringsbesluiten KB 28 september 1984 KB 29 augustus 1985 BWHI: federale overheid bevoegd Onderwijs: gemeenschappen bevoegd (arrest nr. 44/2005 Grondwettelijk Hof)

6 Toepassingsgebied Vast, stagedoend, tijdelijk en hulppersoneel
Ook contractuelen Voor welke overheidsdiensten? Geen toepassing Wet 1974 KB 1984 Bijlage KB 1984

7 Toepassingsgebied Tendens onttrekken aan toepassing wet 1974
Autonome overheidsbedrijven BIAC (CAO-Wet) Bozar Nationale Loterij (CAO-Wet) RTBF Buitendiensten Veiligheid van de Staat

8 Toepassingsgebied Administratief personeel Grondwettelijk Hof
Administratief personeel Hoge Raad voor Justitie Administratief personeel Comité P en I Magistratuur Griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken

9 Onderhandeling en overleg
Doel Schematisch overzicht (cf. figuren syllabus) Soorten onderhandelingscomités Algemene comités Sectorcomités Bijzondere comités (Afzonderlijke bijzondere comités – onderwijs)

10 Onderhandeling en overleg
Comité B Comité C Twee afdelingen Onderafdelingen Comité A 20 sectorcomités (bijlage KB 1984) Bijzondere comités Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afzonderlijke bijzondere comités Officieel gesubsidieerd onderwijs

11 Onderhandeling en overleg
Voorbeelden bevoegde onderhandelingscomités (cf. syllabus) Overlegcomités Hoge overlegcomités Basisoverlegcomités Tussenoverlegcomités Speciale overlegcomités

12 Onderhandeling en overleg
Bevoegdheden van de comités (algemeen) Bijzondere bevoegdheden Comité A (miv minimale rechten) Onderhandelingsmateries Overlegmateries Comité A Sociale programmatieakkoorden In de plaats treden NAR en HRPBW Minimale rechten

13 Onderhandeling en overleg
Voorstellen wijziging wet 1974 en uitvoeringsbesluiten Voorstellen wijziging wet 1980 vakbondspremie en uitvoeringsbesluiten Onderbreking beroepsloopbaan Bijzonderheid: secretariaat Comité A Minimale rechten (MR) Twee categorieën

14 Onderhandeling en overleg
Eerste categorie (MR) Aspecten sociale zekerheid en indexeringssysteem Alle bepalingen = minimale rechten Onderhandelen Comité A Tweede categorie (MR) Arbeidsduur, vakantieverlof e.a. Beperkte voorlegging aan Comité A

15 Onderhandeling en overleg
Standpuntbepaling overheden (MR) Eerste categorie: federale overheid Tweede categorie: gemeenschappelijk standpunt federale overheid en deelstaten Beroepsprocedure (vakorganisaties) (MR) Voorlegging in strijd regeling MR Voorstel minder gunstig dan MR Afwijking op de bevoegdheden Onttrekking en voorlegging aan een algemeen comité

16 Onderhandeling en overleg
Onderhandelingsmateries Grondregelingen (KB 1985) Bepaalde verordeningsbepalingen, algemene maatregelen van inwendige orde en algemene richtlijnen

17 Onderhandeling en overleg
Grondregelingen Administratief statuut Bezoldigingsregeling Pensioenregeling Betrekkingen met de vakorganisaties Organisatie van de sociale diensten

18 Onderhandeling en overleg
Verordeningsbepalingen, algemene maatregelen van inwendige orde en algemene richtlijnen inzake Latere vaststelling personeelsformatie Arbeidsduur en (organisatie van het werk) Overlegmateries Vier groepen

19 Onderhandeling en overleg
Overlegmateries Materies die niet als grondregelingen zijn aangewezen Arbeidsduur en (organisatie van het werk) eigen aan bepaalde dienst Vaststelling personeelsformatie Bevoegdheden van CPBW van private sector Facultatief overleg

20 Onderhandeling en overleg
Samenstelling van de comités Afvaardiging van de overheid Afvaardiging representatieve vakorganisaties Niet paritair Wet 20 juli 1990 niet van toepassing Identiteit afgevaardigden

21 Onderhandeling en overleg
Overheidsafvaardiging Politiek verantwoordelijken Behoorlijk gemachtigde afgevaardigden Afvaardiging representatieve organisaties ≠ regeling Algemene comités Sectorcomités en (afzonderlijke) bijzondere comités Overlegcomités

22 Onderhandeling en overleg
Algemene comités Representativiteitsvoorwaarden Nationaal vlak werkzaam Belangenverdediging alle personeelscategorieën Aangesloten bij organisatie vertegenwoordigd in de NAR ACOD, FCSOD en VSOA

23 Onderhandeling en overleg
Sectorcomités en (afzonderlijke) bijzondere comités Twee mogelijkheden (1) Voldoen aan representativiteitsvwdn Sectorcomité als zitting in Comité B (Afz.) bijzonder comité als zitting in Comité C (2) Daarnaast nog één andere organisatie Vier vereisten

24 Onderhandeling en overleg
Controlecommissie voor de representativiteit ACOD, FSCOD, VSOA (alle) NUOD (sectorcomité Financiën) IFOD (bijzonder comité Intercommunale d’Incendie Liège et environs) Overlegcomités Als zitting in sectorcomité en/of (afzonderlijk) bijzonder comité, ook in betrokken overlegcomités

25 Onderhandeling en overleg
Werking Initiatiefrecht Agendasetting Dwingende redenen Procedure Oproepingen Verzendingstermijn Geadresseerden Inhoud

26 Onderhandeling en overleg
Vergadering Notulen Protocol Met redenen omkleed advies Substantiële vormvereiste Werkingskosten

27 Vakbondsactiviteiten
Prerogatieven Erkende organisaties Representatieve organisaties Gebiedsuitoefening van de prerogatieven Welke prerogatieven?

28 Vakbondsactiviteiten
Vakbondsafgevaardigden Verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden Vaste afgevaardigden Personeelsleden-vakbondsafgevaardigden Vakbondsverlof Voor wie? Voorwaarden (aanvraag)

29 Vakbondsactiviteiten
Discretie Geheimhouding Arbeidsongevallenregeling Bescherming Algemeen Contractuelen Beperkt aantal beschermden Specifieke ontslagprocedure


Download ppt "Lesmateriaal Syllabus Slides Documentatiebundel Contactgegevens"

Verwante presentaties


Ads door Google