De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG

2 I.Spelregels personeelsbeleid autonome gemeentebedrijven 1.Wie doet wat in AGB? 2.AGB als werkgever 3.AGB als publieke werkgever 1.Loon- en arbeidsvoorwaarden personeel AGB 2.Sociaal overleg in AGB II.Personeelsbewegingen tussen gemeente en autonoom gemeentebedrijf –Werkgeversgezag –Vergoedingen 2

3 3 Wie doet wat in AGB? Raad van bestuur bevoegd voor personeelsbeleid binnen grenzen statuten –delegatie dagelijks bestuur mogelijk aan directiecomité of aan gedelegeerd bestuurder Subdelegatie aan personeelsleden mogelijk Raad van bestuur benoemt –leden directiecomité of gedelegeerd bestuurder (= niet noodzakelijk personeelslid) –Rest personeel Vergelijk gemeente: delegatie naar gemeentesecretaris mogelijk

4 AGB is werkgever Een greep uit de consequenties… Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli ‘78: proefperiode, ontslag, klein verlet, verlof om dwingende reden, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten… Loonbeschermingswet 12 april 1965 Wet Welzijn op het Werk 4 augustus 1996 + omzendbrief 7 juni 2002 –Verplichte interne dienst preventie en bescherming op het werk met minstens een preventieadviseur –Gemeenschappelijke interne dienst PBW mits toelating Arbeidswet van 16 maart 1971 (m.u.v. arbeidsduur regeling) –bv. bepalingen over moederschapsrust Arbeidsreglementenwet 8 april 1965: verplicht arbeidsreglement opstellen Verplichte minimale tussenkomst treinabonnement woon-werkverkeer: W. 27 februari 1962 4

5 5 AGB is publieke werkgever Enkele consequenties… Sollicitatieprocedures: gelijke toegang tot het openbaar ambt –Bekendmaking van vacatures + selectieprocedure vereist Statutaire aanwerving: enkel in openbare sector –Statutair of contractant, naar keuze AGB RSZPPO (lokale besturen) tegenover RSZ (privésector + andere openbare besturen) Sociaal overleg in openbare sector –Loon- en arbeidsvoorwaarden vastgelegd in Comité C1

6 Loon- en arbeidsvoorwaarden (1) WAT ZEGT HET GEMEENTEDECREET? Loon- en arbeidsvoorwaarden –Personeel AGB heeft overeenstemmende rechtspositieregeling als personeel moedergemeente (artikel 241 Gemeentedecreet) … maar Raad van Bestuur AGB kan afwijken voor zover het specifiek karakter van het AGB dat verantwoordt –Raad van Bestuur bepaalt rechtspositieregeling van specifieke functies AGB –Bijzonder administratief toezicht: kopie naar gouverneur (artikel 253 §2 GD) => Rechtspositiebesluit 7 december 2007 niet van toepassing op AGB’s –Enkel indirect via moedergemeente –zie omzendbrief 30 januari 2009 Merk op: geen verplichte personeelsformatie! 66

7 Loon- en arbeidsvoorwaarden (2) Dus… 1.Kijken naar sectorale akkoorden afgesloten in Comité C1 Enkele punten uit sectoraal akkoord 2008-2013 Eindejaarstoelage: + 650 euro, gespreid tot 2013 –Verdere verhoging (13 de maand) afhankelijk van Vlaamse financiering Start tweede pensioenpijler –Min. 2% werkgeversbijdrage op loonmassa contractanten –Streefdatum 1 januari 2010 ! Sectoraal akkoord is niet het Rechtspositiebesluit –Lichtere afdwingbaarheid –maar ruimer toepassingsgebied  Om te zetten in wetgeving: bv. Rechtspositiebesluit 07.12.2007  Draagwijdte sectoraal akkoord versus CAO 7

8 8 Sectoraal akkoord versus CAO SECTORAAL AKKOORD Vlaamse regering juridisch ongebonden Geen rechtstreekse werking tegenover personeelsleden BESTUURSafspraak - omzendbrief Instrumenten administratief toezicht (schorsing of vernietiging) Vlaamse regering + vakbonden Betere loon- en arbeidsvoorwaarden in ruil voor … betere dienstverlening? Openbare sector CAO CAO = collectief contract Algemeen verbindend verklaring mogelijk (KB) Maakt deel uit van het rechtsverkeer Afdwinging voor arbeidsrechtbank Werkgevers + vakbonden + sociaal bemiddelaar (ambtenaar FOD) Betere loon- en arbeidsvoorwaarden in ruil voor rendementsverhoging Private sector

9 Loon- en arbeidsvoorwaarden (3) 2. Kijken naar rechtspositieregeling moederbestuur Moederbestuur is gebonden door Rechtspositiebesluit –Salarisschalen: art. 109-112, RP-besluit –Toelagen & vergoedingen: art.131-169 RP-besluit We wandelen verder door anciënniteten, toelagen en vergoedingen, arbeidsduur, verloven en afwezigheden, ontslag, aansprakelijkheid, tucht en disciplinestelsels… 9

10 Overname anciënniteit volgens Rechtspositiebesluit Anciënniteit: art. 55-61 (administratieve anciënniteiten) en art. 113-118 (geldelijke anciënniteiten), RP-besluit Overname anciënniteit –Geldelijke anciënniteit voor relevante beroepservaring uit privé-sector, ook als zelfstandige, is mogelijk  Alle beroepservaring openbare sector wordt geldelijk gevalideerd –Schaalanciënniteit voor relevante beroepservaring voor /in de functie is mogelijk 10

11 Toelagen en vergoedingen volgens Rechtspositiebesluit Niet bij wet/decreet/besluit geregelde toelagen en vergoedingen zijn verboden –Wel toegelaten: sociale voordelen en terugbetaling kosten personeelslid in opdracht bestuur Acht (voor het moederbestuur verplichte) toelagen en vergoedingen –eindejaarstoelage –vakantiegeld (Besluit 13.09.2002, niet van toepassing op AGB’s) –[haard- en standplaatstoelage] –maaltijdcheques –hospitalisatieverzekering –vakbondspremie (verplicht voor alle AGB’s!) –tussenkomst treinabonnement (W. 27.02.1962 – zie hoger) –[bevorderingscomplement] 11

12 I. Arbeidsduur volgens Arbeidswet 16 maart 1971 (1) Van toepassing op openbare instellingen –Die een commerciële of industriële activiteit uitoefenen Afvalintercommunales: Arbeidsrechtbank Gent (Ivago) Zwembadinrichtingen Sportcentra Culturele centra: commerciële activiteit of loutere dienstverlening aan bevolking? –Of die hygiënische, profylactische of geneeskundige verzorging verlenen OCMW-ziekenhuizen OCMW-rust- en verzorgingstehuizen Kinderdagverblijven: primeert opvang of verzorging? 12

13 Arbeidsduur volgens Arbeidswet 16 maart 1971 (2) Maximum 8 uur/dag Maximum 38 uur/week Geen arbeid tussen 20 uur en 6 uur Aaneensluitende rust van 11 uur tussen 2 dagelijkse prestaties Opeenvolgende rustperiode van 35 uur/week ! Soepelere regelingen mogelijk bij arbeidsreglement, cao of KB Als afwijkingen wettelijk geoorloofd zijn:  In principe inhaalrust toekennen  Overuren: 50% voor gewone overuren, 100% voor overuren op zon- en feestdagen Opgelet! Overuren enkel wanneer > 9 uur/dag of 39 uren/week 13

14 II. Arbeidsduur volgens Arbeidstijdwet 14 dec. 2000 (1) Van toepassing op openbare sector (tenzij instelling onder arbeidsduurregeling Arbeidswet valt) Maximum 11 uur/dag Minimum 11 uur opeenvolgende rust/24 uur Recht op ½ uur rust na 6 uur arbeid Gemiddeld maximum 38 uur/week Absoluut maximum van 50 uur/week 14

15 Arbeidsduur volgens Arbeidstijdwet 14 dec. 2000 (2) Minimum 20 vakantiedagen / jaar. Geen omruiling in geld In principe zondagsrust –Inhaalrust binnen 14 dagen voor wie toch op zondag werkt (+ moet wettelijk toegelaten zijn) Verbod op arbeid tussen 20 uur en 6 uur –Beschermingsmaatregelen voor wie gewoonlijk ‘s nachts werkt (tenzij inherent aan de functie) Overuren => Rechtspositiebesluit 15

16 Arbeidstijdwet & Overuren Rechtspositiebesluit (1) Definitie: uitzonderlijke prestaties buiten uurrooster én op vraag werkgever Overuren moeten altijd binnen de grenzen van de Arbeidstijdwet 14 december 2000 blijven Als de daggrens wettelijk overschreden mag worden of als op zondag gewerkt mag worden => verplichte inhaalrust binnen 14 dagen Als de weekgrens (ten hoogste gemiddeld 38 uur per week) wettelijk overschreden mag worden => verplichte inhaalrust binnen 4 maanden Bovenop Arbeidstijdwet: overurenregeling Rechtspositiebesluit 16

17 Arbeidstijdwet & Overuren Rechtspositiebesluit (2) Als overurensaldo op einde 4 maanden: uitbetaling overuren én extra inhaalrust of toeslag… –…voor overuren die overdag tijdens de week gepresteerd werden (25%) –voor besturen die dit wensen: ook voor overuren die op andere momenten (‘s nachts of in het weekend) gepresteerd werden (0-25%) Uitzondering A-niveau: enkel uitbetaling saldo overuren (geen extra inhaalrust of toeslag) –! Niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder –! Niet van toepassing op personeel van instellingen die onder de arbeidsduurregeling Arbeidswet 16 maart 1971 vallen 17

18 Nacht- of weekendwerk volgens dienstrooster (regeling Rechtspositiebesluit) Voor prestaties die geen overuren zijn = prestaties die in gewone arbeidstijdregeling ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen gepresteerd worden (‘lastige’ uren) Eerst Arbeidswet/Arbeidstijdwet –inhaalrust, begeleidingsmaatregelen –bekendmaking dienstroosters Extra toeslag of inhaalrust, naar keuze bestuur (bovenop regeling Arbeidswet of Arbeidstijdwet) –Nachtwerk (tussen 22u en 6u): per uur 25% extra –Werk op zon- of feestdag: per uur 100% extra –Zaterdagwerk: per uur 0-100% extra (niet verplicht) ! niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder, A-niveau 18

19 Permanentie- en verstoringstoelage (regeling Rechtspositiebesluit) Voor verplichte beschikbaarheid thuis buiten de normale diensturen -> Permanentietoelage mogelijk ! Niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder Bij uitzonderlijke oproeping buiten uurrooster of buiten permanentieplicht -> Eenmalige verstoringstoelage mogelijk tussen 2x en 4x uurloon ! Niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder 19

20 Verloven en afwezigheden in Rechtspositiebesluit (1) 1.Jaarlijkse vakantie: keuze van de gemeenteraad tussen Minimum 30 dagen en maximum 35 dagen Inclusief 4 dagen verlof dwingende reden (KB 11.10.1991) Als AGB afwijkt geldt in elk geval nog artikel 9 Arbeidstijdwet 14 december 1974 Eventueel ook Jaarlijkse Vakantiewet Werknemers (keuze moederbestuur; AGB kan afwijken of ook hiervoor kiezen) 2.Feestdagen 11 bij naam genoemd, gemeenteraad legt 3 andere vast Sommige AGB’s volgen Feestdagenwet 4 januari 1974 (industriële of commerciële activiteit; hygiënische, geneeskundige of profylactische verzorging) 20

21 Verloven en afwezigheden (2) 3. Ziekteverlof vastbenoemden 21 werkdagen per jaar dienstactiviteit 4.Bevallingsverlof en opvangverlof Arbeidswet 1971 5.Disponibiliteit Wegens verdwijnen van functie Wegens ziekte of invaliditeit 6. Omstandigheidsverlof Gelijkstelling statutair/contractant KB 28.08.1963 21

22 Verloven en afwezigheden (3) 7. Dienstvrijstelling Enkele zijn verplicht, andere facultatief door raad te bepalen (als gunst voor personeelslid) 8.Deeltijds werken: facultatief Goede werking van de dienst = enige criterium! 9.Onbetaald verlof: facultatief 20 werkdagen/jaar + 2 jaar/loopbaan 10.Niet in Rechtspositiebesluit geregeld Politiek verlof, Loopbaanonderbreking, Vakbondsverlof 22

23 Loopbaanonderbreking AGB volgt in principe rechtspositieregeling moederbestuur Als AGB ervan afwijkt geldt: ALGEMENE REGEL –AGB mag aan personeel loopbaanonderbreking toekennen –Recht op loopbaanonderbreking: enkel voor palliatief verlof (artikel 100bis, herstelwet 22 januari 1985) Medische zorgen (KB 10 augustus 1998) en ouderschapsverlof (KB 20 oktober 1997): geen recht UITZONDERING –AGB met gesco’s in dienst moet loopbaanonderbrekingsrechten toekennen 23

24 Ontslag Algemene regel voor moederbestuur: ontslag statutaire personeelslid beperkt tot gevallen in Rechtspositiebesluit 1.Ontslag wegens onregelmatige aanstelling 2.Ontslag zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding –Wegens niet (meer) voldoen aan functievereisten (bijv. nationaliteit, fysieke bekwaamheid) –Ontslag wegens onwettige afwezigheid (na 10 dagen) –Als gevolg van burgerlijke of strafwetten 3.Ontslag na negatieve evaluaties 4.Bij vrijwillig ontslag: vertrekdatum in onderling akkoord 5.(Pensionering) 6.(Tuchtmaatregel) 24

25 Aansprakelijkheid AGB staat in voor schade die personeelslid (statutair of contractant) aan derden berokkent bij uitoefening van zijn dienst Toch is personeelslid zelf aansprakelijk: –in geval van bedrog, zware schuld of lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt Wet 10 februari 2002 Aansprakelijkheid Overheidspersoneel Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet 25

26 Tucht en disciplinestelsel Regeling statutair gemeentepersoneel artikel 118-144 gemeentedecreet –Niet rechtstreeks van toepassing op AGB –AGB kan dus afwijken Regeling contractanten: –Arbeidsovereenkomstenwet: mondelinge of schriftelijke berisping, ontslag, ontslag om dringende redenen –Eventueel aangevuld met wat in arbeidsreglement staat: geldboete, schorsing contract al dan niet met loonverlies => tekortkoming en beroepsmogelijkheid vastleggen, evenals bedrag en bestemming geldboete 26

27 27 AGB is publieke werkgever Enkele consequenties… Sollicitatieprocedures: gelijke toegang tot het openbaar ambt Statutaire aanwerving enkel mogelijk in openbare sector RSZPPO (lokale besturen) tegenover RSZ (privésector) Sociaal overleg in openbare sector

28 28 Sociaal overleg in openbare sector Verplichting tot onderhandelen of overleggen met representatieve vakorganisaties –…vooraleer bestuur algemene personeelsmaatregel treft Akkoord (na onderhandeling) of met reden omkleed advies (na overleg) heeft louter politiek karakter –Bindt bestuur juridisch niet (  CAO) –Bij niet-akkoord of boycot vakbonden kan bestuur toch rechtsgeldig beslissing nemen Actiemiddelen vakbonden: vakbondsprerogatieven, vakbondsverlof, vakbondsvrijgestelden => nota VVSG

29 29 Lokale sociaaloverlegstructuren in AGB Bijzonder onderhandelingscomité en hoog overlegcomité in elk autonoom gemeentebedrijf –Voorzitter raad van bestuur = voorzitter Kiest andere leden overheidsdelegatie –Vakbondsdelegatie Van plaatselijk representatieve vakorganisaties (3 + evt. 1) Stelt vrij delegatie samen Elk personeelslid mag vakbondsafgevaardigde zijn –Uitzondering: gemeentesecretaris (financieel beheerder kan dus wel vakbondsafgevaardigde in AGB zijn!) –Geen sociale verkiezingen in de openbare sector

30 30 Sociaal overleg publieke /private sector OPENBARE SECTOR Comités ‘de’ overheid vakbonden Comité A overkoepelend Comité C Belgische lokale en provinciale besturen Comité C Vlaamse lokale en provinciale besturen Comité E op gemeentelijk vlak: BC en HOC Wet vakbondsstatuut 1974 PRIVATE SECTOR Paritaire organen werkgevers vakbonden NAR, CRB, HRPBW nationaal en interprofessioneel PC sectoraal OR, CPBW, [VA] per onderneming CAO-Wet 1968

31 Relatie gemeente -AGB Autonomie AGB tegenover gemeente? –democratische aansturing door gemeente –maximale operationele autonomie voor AGB: in beheersovereenkomst af te spreken Samenwerking gemeente – AGB? –Bijv. werving & selectie, sociaal secretariaat, vorming, facility management 31

32 Eigen personeel AGB of gemeentepersoneel inzetten? Eigen personeel of niet? Twee functies naast elkaar (al dan niet meer dan 1 VTE): twee werkgevers, twee salarissen, twee arbeidsregimes Personeel uitlenen aan gebruiker zonder overdracht werkgeversgezag Personeel ter beschikking stellen (TBS) aan gebruiker (die werkgeversgezag uitoefent) Verlof voor opdracht/schorsing arbeidsovereenkomst Overdracht personeel: individueel/collectief  Zie VVSG-nota: inzetten gemeentepersoneel voor AGB  Altijd expliciete beslissing over nemen (cfr. casus Blankenberge) –Besluit Vlaamse Regering 21 december 2007 wordt gewijzigd 32

33 Cumulatiebeperking voor gemeentepersoneel in AGB? Grondwet en federale overheid: –Grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van arbeid: het staat iedereen vrij om buiten zijn werkuren nog bezoldigde of onbezoldigde activiteiten aan te vatten. –arbeidsrecht & socialezekerheidsrecht: wie prestaties levert moet daarvoor vergoed worden (uitz. vrijwilligerwerswerk) –gemiddelde maximale wekelijkse arbeidsduur bij gemeenten = 38u (artikel 8 van Arbeidstijdwet 14 december 2000) Vlaanderen… –artikel 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 verbiedt dat personeel van de oprichtende of deelnemende gemeente presentiegelden of een andere vergoeding ontvangt ten laste van een autonoom gemeentebedrijf -> geen tweemaal loon voor zelfde werk –artikel 109, GD: gemeentepersoneel mag, zelfs buiten het ambt, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen beloning ontvangen dat verband houdt met het ambt -> enkel om corruptie en belangenvermenging en om 2x loon voor zelfde werk te vermijden, niet om tweede job uit te oefenen –artikel 110, GD: gemeentepersoneel mag geen vergoeding ontvangen van rechtspersoon waarin ze gemeente vertegenwoordigen 33

34 Cumulatiebeperkingen? (2) artikel 78,§1, GD: het ambt van gemeentesecretaris, adjunct- gemeentesecretaris en financieel beheerder is onverenigbaar met andere ambten binnen dezelfde gemeente -> Maar met “ambten binnen dezelfde gemeente” in artikel 78,§1 wordt bedoeld: ambten binnen hetzelfde gemeentebestuur. Het betreft een cumulatieverbod binnen het gemeentebestuur als rechtspersoon. De bepaling heeft dus zeker geen geografische betekenis (zie toelichting bij artikel 78). artikel 79, GD: het is voor de gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder verboden zelf of door een tussenpersoon daden van koophandel te stellen in de zin van artikel 2 van het Wetboek van Koophandel -> Dit vormt geen beletsel om als secretaris door het AGB tewerkgesteld te worden, aangezien een aanstelling als personeelslid geen daden van koophandel zijn. 34

35 35 Detachering ja of nee? Principieel verbod op TBS in wet 24 juli 1987, maar… –Wet is niet van toepassing op statutairen Dus geen verbod op detachering statutairen; wel reglementaire basis nodig (bijv. GR-beslissing) –Soms is TBS contractuelen toegelaten (art. 144bis NGW) –Soms is er geen sprake van detachering in de zin van de wet 24 juli 1987 (geen overdracht werkgeversgezag) Probleem: contractueel gemeentepersoneel mag niet gedetacheerd worden naar AGB

36 Detachering Driepartijenrelatie Personeelslid heeft 1 juridische werkgever, de gemeente –1 werkgever, 1 functie, 1 salaris, 1 arbeidsregime AGB oefent ook werkgeversgezag uit AGB moet geen sollicitatieprocedure opstarten Enkel voor statutaire personeelsleden mogelijk –Geen BTW op detachering, zelfs als vergoeding wordt aangerekend –Gesco’s: detachering van contractueel gemeentepersoneel naar AGB is niet toegelaten Eigen contingent mogelijk sinds 1 juli 2007 (KB 474) 36

37 Detachering in VVSG- rechtspositievoorbeeld AGB (= gebruiker) mag: –Werkgeversgezag uitoefenen –Instructies en bevelen geven –Arbeidsorganisatie gebruiker + arbeidsreglement –Afwezigheden: beslissing gemeente na overleg AGB –Evaluatie: beslissing gemeente na verslag AGB –Tucht: beslissing gemeente na verslag AGB Voorwaarden: beperkte tijd, gemeente bepaalt en betaalt salaris + verloven…, terugbetaling werkgeverskost, geschrift (artikel 144bis NGW) 37

38 (trukje) Uitlenen personeel aan gebruiker Zonder overdracht werkgeversgezag van gemeente naar AGB Gemeente blijft juridische werkgever AGB moet geen sollicitatieprocedure opstarten 38

39 in VVSG- rechtspositievoorbeeld AGB mag: –Instructies geven en bevelen geven in uitvoering van overeenkomst tussen gemeente en AGB, zowel inzake arbeids- en rusttijden als inzake uitvoering overeengekomen werk –Verplichtingen welzijn op het werk doen naleven –Arbeidsorganisatie regelen –niet: arbeidsreglement => arbeidsreglement gemeente –Afwezigheden: beslissing gemeente na overleg AGB –Evaluatie: beslissing gemeente na verslag AGB –Tucht: beslissing gemeente na verslag AGB Voorwaarden: beperkte tijd, gemeente bepaalt en betaalt salaris + verloven…, terugbetaling werkgeverskost, geschrift 39

40 Verlof voor opdracht/ schorsing arbeidsovereenkomst Personeelslid gaat ondertussen in dienst bij AGB Personeelslid heeft 2 werkgevers: een actieve (AGB) en een slapende (gemeente) Voor ‘externe opdracht waarvan de raad het algemeen belang erkent’ => Zie VVSG-Rechtspositievoorbeeld 40

41 41 Overdracht personeel Personeelslid gaat definitief over naar AGB Sollicitatieprocedure nodig, tenzij bij toepassing Europese Richtlijn Europese richtlijn 77/187 over behoud van rechten van werknemers bij overgang ondernemingen, zoals gewijzigd op 29 juni 1998 –Automatische overdracht arbeidsovereenkomst –Geen toestemming personeelslid nodig –Informatieverstrekking –Modaliteiten verder te onderhandelen met vakbonden – Opletten voor pensioenboete als AGB niet bij RSZPPO aangesloten is voor pensioen vastbenoemden (artikel 161bis NGW)

42 42 Terugkeer personeel Bij ontbinding AGB –Gemeente neemt statutair personeel over –Gemeente waarborgt rechten vastgesteld door AGB op ogenblik ontbinding –Gemeente neemt rechten en verplichtingen AGB over Overname personeel en rechten & plichten door overnemer activiteiten gemeentebedrijf –Gemeenteraad bepaalt in ontbindingsbesluit AGB –Akkoord personeel nodig: afhankelijk van toepassing Europese richtlijn 77/187 (a contrario: art. 244 GD)


Download ppt "Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google