De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven
Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG 1 ½ uur spreektijd

2 Spelregels personeelsbeleid autonome gemeentebedrijven
Wie doet wat in AGB? AGB als werkgever AGB als publieke werkgever Loon- en arbeidsvoorwaarden personeel AGB Sociaal overleg in AGB Personeelsbewegingen tussen gemeente en autonoom gemeentebedrijf Werkgeversgezag Vergoedingen

3 Wie doet wat in AGB? Raad van bestuur bevoegd voor personeelsbeleid binnen grenzen statuten delegatie dagelijks bestuur mogelijk aan directiecomité of aan gedelegeerd bestuurder Subdelegatie aan personeelsleden mogelijk Raad van bestuur benoemt leden directiecomité of gedelegeerd bestuurder (= niet noodzakelijk personeelslid) Rest personeel Vergelijk gemeente: delegatie naar gemeentesecretaris mogelijk

4 AGB is werkgever Een greep uit de consequenties…
Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli ‘78: proefperiode, ontslag, klein verlet, verlof om dwingende reden, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten… Loonbeschermingswet 12 april 1965 Wet Welzijn op het Werk 4 augustus omzendbrief 7 juni 2002 Verplichte interne dienst preventie en bescherming op het werk met minstens een preventieadviseur Gemeenschappelijke interne dienst PBW mits toelating Arbeidswet van 16 maart 1971 (m.u.v. arbeidsduur regeling) bv. bepalingen over moederschapsrust Arbeidsreglementenwet 8 april 1965: verplicht arbeidsreglement opstellen Verplichte minimale tussenkomst treinabonnement woon-werkverkeer: W. 27 februari 1962

5 AGB is publieke werkgever
Enkele consequenties… Sollicitatieprocedures: gelijke toegang tot het openbaar ambt Bekendmaking van vacatures + selectieprocedure vereist Statutaire aanwerving: enkel in openbare sector Statutair of contractant, naar keuze AGB RSZPPO (lokale besturen) tegenover RSZ (privésector + andere openbare besturen) Sociaal overleg in openbare sector Loon- en arbeidsvoorwaarden vastgelegd in Comité C1 Personeelsaspecten worden bepaald door wie de juridische werkgever is Ofwel werkgever met rechtsvorm volgens publiek recht => werkgever publieke sector Wet vakbondsstatuut 19 december 1974 Ofwel werkgever met rechtsvorm volgens privaat recht => werkgever private sector CAO-wet 5 december 1968

6 Loon- en arbeidsvoorwaarden (1)
WAT ZEGT HET GEMEENTEDECREET? Loon- en arbeidsvoorwaarden Personeel AGB heeft overeenstemmende rechtspositieregeling als personeel moedergemeente (artikel 241 Gemeentedecreet) … maar Raad van Bestuur AGB kan afwijken voor zover het specifiek karakter van het AGB dat verantwoordt Raad van Bestuur bepaalt rechtspositieregeling van specifieke functies AGB Bijzonder administratief toezicht: kopie naar gouverneur (artikel 253 §2 GD) => Rechtspositiebesluit 7 december 2007 niet van toepassing op AGB’s Enkel indirect via moedergemeente zie omzendbrief 30 januari 2009 Merk op: geen verplichte personeelsformatie! 6

7 Loon- en arbeidsvoorwaarden (2)
Dus… Kijken naar sectorale akkoorden afgesloten in Comité C1 Enkele punten uit sectoraal akkoord Eindejaarstoelage: euro, gespreid tot 2013 Verdere verhoging (13de maand) afhankelijk van Vlaamse financiering Start tweede pensioenpijler Min. 2% werkgeversbijdrage op loonmassa contractanten Streefdatum 1 januari 2010 ! Sectoraal akkoord is niet het Rechtspositiebesluit Lichtere afdwingbaarheid maar ruimer toepassingsgebied Om te zetten in wetgeving: bv. Rechtspositiebesluit Draagwijdte sectoraal akkoord versus CAO

8 Sectoraal akkoord versus CAO
Vlaamse regering juridisch ongebonden Geen rechtstreekse werking tegenover personeelsleden BESTUURSafspraak - omzendbrief Instrumenten administratief toezicht (schorsing of vernietiging) Vlaamse regering + vakbonden Betere loon- en arbeidsvoorwaarden in ruil voor … betere dienstverlening? Openbare sector CAO CAO = collectief contract Algemeen verbindend verklaring mogelijk (KB) Maakt deel uit van het rechtsverkeer Afdwinging voor arbeidsrechtbank Werkgevers + vakbonden + sociaal bemiddelaar (ambtenaar FOD) Betere loon- en arbeidsvoorwaarden in ruil voor rendementsverhoging Private sector

9 Loon- en arbeidsvoorwaarden (3)
2. Kijken naar rechtspositieregeling moederbestuur Moederbestuur is gebonden door Rechtspositiebesluit Salarisschalen: art , RP-besluit Toelagen & vergoedingen: art RP-besluit We wandelen verder door anciënniteten, toelagen en vergoedingen, arbeidsduur, verloven en afwezigheden, ontslag, aansprakelijkheid, tucht en disciplinestelsels…

10 Overname anciënniteit volgens Rechtspositiebesluit
Anciënniteit: art (administratieve anciënniteiten) en art (geldelijke anciënniteiten), RP-besluit Overname anciënniteit Geldelijke anciënniteit voor relevante beroepservaring uit privé-sector, ook als zelfstandige, is mogelijk Alle beroepservaring openbare sector wordt geldelijk gevalideerd Schaalanciënniteit voor relevante beroepservaring voor /in de functie is mogelijk

11 Toelagen en vergoedingen volgens Rechtspositiebesluit
Niet bij wet/decreet/besluit geregelde toelagen en vergoedingen zijn verboden Wel toegelaten: sociale voordelen en terugbetaling kosten personeelslid in opdracht bestuur Acht (voor het moederbestuur verplichte) toelagen en vergoedingen eindejaarstoelage vakantiegeld (Besluit , niet van toepassing op AGB’s) [haard- en standplaatstoelage] maaltijdcheques hospitalisatieverzekering vakbondspremie (verplicht voor alle AGB’s!) tussenkomst treinabonnement (W – zie hoger) [bevorderingscomplement] Maaltijdcheques: minimum 497,47 euro op jaarbasis

12 I. Arbeidsduur volgens Arbeidswet 16 maart 1971 (1)
Van toepassing op openbare instellingen Die een commerciële of industriële activiteit uitoefenen Afvalintercommunales: Arbeidsrechtbank Gent (Ivago) Zwembadinrichtingen Sportcentra Culturele centra: commerciële activiteit of loutere dienstverlening aan bevolking? Of die hygiënische, profylactische of geneeskundige verzorging verlenen OCMW-ziekenhuizen OCMW-rust- en verzorgingstehuizen Kinderdagverblijven: primeert opvang of verzorging?

13 Arbeidsduur volgens Arbeidswet 16 maart 1971 (2)
Maximum 8 uur/dag Maximum 38 uur/week Geen arbeid tussen 20 uur en 6 uur Aaneensluitende rust van 11 uur tussen 2 dagelijkse prestaties Opeenvolgende rustperiode van 35 uur/week ! Soepelere regelingen mogelijk bij arbeidsreglement, cao of KB Als afwijkingen wettelijk geoorloofd zijn: In principe inhaalrust toekennen Overuren: 50% voor gewone overuren, 100% voor overuren op zon- en feestdagen Opgelet! Overuren enkel wanneer > 9 uur/dag of 39 uren/week

14 II. Arbeidsduur volgens Arbeidstijdwet 14 dec. 2000 (1)
Van toepassing op openbare sector (tenzij instelling onder arbeidsduurregeling Arbeidswet valt) Maximum 11 uur/dag Minimum 11 uur opeenvolgende rust/24 uur Recht op ½ uur rust na 6 uur arbeid Gemiddeld maximum 38 uur/week Absoluut maximum van 50 uur/week

15 Arbeidsduur volgens Arbeidstijdwet 14 dec. 2000 (2)
Minimum 20 vakantiedagen / jaar. Geen omruiling in geld In principe zondagsrust Inhaalrust binnen 14 dagen voor wie toch op zondag werkt (+ moet wettelijk toegelaten zijn) Verbod op arbeid tussen 20 uur en 6 uur Beschermingsmaatregelen voor wie gewoonlijk ‘s nachts werkt (tenzij inherent aan de functie) Overuren => Rechtspositiebesluit

16 Arbeidstijdwet & Overuren Rechtspositiebesluit (1)
Definitie: uitzonderlijke prestaties buiten uurrooster én op vraag werkgever Overuren moeten altijd binnen de grenzen van de Arbeidstijdwet 14 december 2000 blijven Als de daggrens wettelijk overschreden mag worden of als op zondag gewerkt mag worden => verplichte inhaalrust binnen 14 dagen Als de weekgrens (ten hoogste gemiddeld 38 uur per week) wettelijk overschreden mag worden => verplichte inhaalrust binnen 4 maanden Bovenop Arbeidstijdwet: overurenregeling Rechtspositiebesluit Overuren zijn uitzonderlijke prestaties die op vraag van het bestuur geleverd worden bovenop de uren die opgelegd zijn door de gewone arbeidstijdregeling die op het personeelslid van toepassing is.

17 Arbeidstijdwet & Overuren Rechtspositiebesluit (2)
Als overurensaldo op einde 4 maanden: uitbetaling overuren én extra inhaalrust of toeslag… …voor overuren die overdag tijdens de week gepresteerd werden (25%) voor besturen die dit wensen: ook voor overuren die op andere momenten (‘s nachts of in het weekend) gepresteerd werden (0-25%) Uitzondering A-niveau: enkel uitbetaling saldo overuren (geen extra inhaalrust of toeslag) ! Niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder ! Niet van toepassing op personeel van instellingen die onder de arbeidsduurregeling Arbeidswet 16 maart 1971 vallen

18 Nacht- of weekendwerk volgens dienstrooster (regeling Rechtspositiebesluit)
Voor prestaties die geen overuren zijn = prestaties die in gewone arbeidstijdregeling ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen gepresteerd worden (‘lastige’ uren) Eerst Arbeidswet/Arbeidstijdwet inhaalrust, begeleidingsmaatregelen bekendmaking dienstroosters Extra toeslag of inhaalrust, naar keuze bestuur (bovenop regeling Arbeidswet of Arbeidstijdwet) Nachtwerk (tussen 22u en 6u): per uur 25% extra Werk op zon- of feestdag: per uur 100% extra Zaterdagwerk: per uur 0-100% extra (niet verplicht) ! niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder, A-niveau

19 Permanentie- en verstoringstoelage (regeling Rechtspositiebesluit)
Voor verplichte beschikbaarheid thuis buiten de normale diensturen -> Permanentietoelage mogelijk ! Niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder Bij uitzonderlijke oproeping buiten uurrooster of buiten permanentieplicht -> Eenmalige verstoringstoelage mogelijk tussen 2x en 4x uurloon Permanentietoelage: 2,01 euro/uur aan 100%

20 Verloven en afwezigheden in Rechtspositiebesluit (1)
Jaarlijkse vakantie: keuze van de gemeenteraad tussen Minimum 30 dagen en maximum 35 dagen Inclusief 4 dagen verlof dwingende reden (KB ) Als AGB afwijkt geldt in elk geval nog artikel 9 Arbeidstijdwet 14 december 1974 Eventueel ook Jaarlijkse Vakantiewet Werknemers (keuze moederbestuur; AGB kan afwijken of ook hiervoor kiezen) Feestdagen 11 bij naam genoemd, gemeenteraad legt 3 andere vast Sommige AGB’s volgen Feestdagenwet 4 januari 1974 (industriële of commerciële activiteit; hygiënische, geneeskundige of profylactische verzorging) Hier zeker goed afstemmen met OCMW! Problematiek OCMW’s toepassing

21 Verloven en afwezigheden (2)
3. Ziekteverlof vastbenoemden 21 werkdagen per jaar dienstactiviteit Bevallingsverlof en opvangverlof Arbeidswet 1971 5. Disponibiliteit Wegens verdwijnen van functie Wegens ziekte of invaliditeit 6. Omstandigheidsverlof Gelijkstelling statutair/contractant KB

22 Verloven en afwezigheden (3)
7. Dienstvrijstelling Enkele zijn verplicht , andere facultatief door raad te bepalen (als gunst voor personeelslid) 8. Deeltijds werken: facultatief Goede werking van de dienst = enige criterium! 9. Onbetaald verlof: facultatief 20 werkdagen/jaar + 2 jaar/loopbaan 10. Niet in Rechtspositiebesluit geregeld Politiek verlof, Loopbaanonderbreking, Vakbondsverlof Dienstvrijstelling: Verplicht: bijv. oproeping als vrijwilliger brandweer, Rode Kruis, voorzitter stembureau verkiezingen, bloedgift, borstvoeding, opleidingen… Facultatief: _________________ Hier zeker goed afstemmen met OCMW!

23 Loopbaanonderbreking
AGB volgt in principe rechtspositieregeling moederbestuur Als AGB ervan afwijkt geldt: ALGEMENE REGEL AGB mag aan personeel loopbaanonderbreking toekennen Recht op loopbaanonderbreking: enkel voor palliatief verlof (artikel 100bis, herstelwet 22 januari 1985) Medische zorgen (KB 10 augustus 1998) en ouderschapsverlof (KB 20 oktober 1997): geen recht UITZONDERING AGB met gesco’s in dienst moet loopbaanonderbrekingsrechten toekennen

24 Ontslag Algemene regel voor moederbestuur: ontslag statutaire personeelslid beperkt tot gevallen in Rechtspositiebesluit Ontslag wegens onregelmatige aanstelling Ontslag zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding Wegens niet (meer) voldoen aan functievereisten (bijv. nationaliteit, fysieke bekwaamheid) Ontslag wegens onwettige afwezigheid (na 10 dagen) Als gevolg van burgerlijke of strafwetten Ontslag na negatieve evaluaties Bij vrijwillig ontslag: vertrekdatum in onderling akkoord (Pensionering) (Tuchtmaatregel)

25 Aansprakelijkheid AGB staat in voor schade die personeelslid (statutair of contractant) aan derden berokkent bij uitoefening van zijn dienst Toch is personeelslid zelf aansprakelijk: in geval van bedrog, zware schuld of lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt Wet 10 februari 2002 Aansprakelijkheid Overheidspersoneel Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet

26 Tucht en disciplinestelsel
Regeling statutair gemeentepersoneel artikel gemeentedecreet Niet rechtstreeks van toepassing op AGB AGB kan dus afwijken Regeling contractanten: Arbeidsovereenkomstenwet: mondelinge of schriftelijke berisping, ontslag, ontslag om dringende redenen Eventueel aangevuld met wat in arbeidsreglement staat: geldboete, schorsing contract al dan niet met loonverlies => tekortkoming en beroepsmogelijkheid vastleggen, evenals bedrag en bestemming geldboete 2-Straffen in het arbeidsreglement voor contractuele personeelsleden: de spelregels Ondanks andersluidende berichten kunnen gemeenten en OCMW's wel degelijk extra straffen met betrekking tot hun contractuele personeelsleden opnemen in hun arbeidsreglement of het reglement voor contractanten (art. 6 §1 6° van de Arbeidsreglementenwet). Dit is het resultaat van de combinatie van de artikelen 16 en 19 van de wet. Ofwel kiest een bestuur ervoor om zich te beperken tot het wettelijk straffenarsenaal voor contractuele personeelsleden: mondelinge of schriftelijke berisping, ontslag en ontslag om dringende reden. Ofwel overweegt een gemeente of OCMW om het gamma uit te breiden met o.m. een geldboete of gedurende één of meerdere dagen schorsing van het arbeidscontract met loonverlies, bijv. omdat een ontslag niet altijd in verhouding staat tot de fout. In dat geval moet het bestuur, naast de bijkomende straffen, ook de tekortkomingen en de beroepsmogelijkheid vastleggen. Bij het opleggen van een geldboete moet het bedrag en de bestemming duidelijk vermeld zijn. De loonbeschermingswet en de algemene beginselen behoorlijk bestuur blijven uiteraard van toepassing. Hoe uitgebreid moeten deze 'tekortkomingen' opgesomd worden? Een loutere verwijzing naar de algemene verplichtingen van een contractueel personeelslid (zorgvuldigheid, gehoorzaamheid enz. - art. 17 Arbeidsovereenkomstenwet) is wellicht onvoldoende. Besturen zullen verder moeten specifiëren, bijv. 'niet eerbiedingen van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften', 'de waardigheid van de functie in het gedrang brengen', 'niet naleven van de beroepsethiek', 'ongerechtvaardigde afwezigheid op het werk', 'te laat op het werk', 'dronkenschap op het werk', 'druggebruik op het werk', 'geweldpleging op het werk'.

27 AGB is publieke werkgever
Enkele consequenties… Sollicitatieprocedures: gelijke toegang tot het openbaar ambt Statutaire aanwerving enkel mogelijk in openbare sector RSZPPO (lokale besturen) tegenover RSZ (privésector) Sociaal overleg in openbare sector Personeelsaspecten worden bepaald door wie de juridische werkgever is Ofwel werkgever met rechtsvorm volgens publiek recht => werkgever publieke sector Wet vakbondsstatuut 19 december 1974 Ofwel werkgever met rechtsvorm volgens privaat recht => werkgever private sector CAO-wet 5 december 1968

28 Sociaal overleg in openbare sector
Verplichting tot onderhandelen of overleggen met representatieve vakorganisaties …vooraleer bestuur algemene personeelsmaatregel treft Akkoord (na onderhandeling) of met reden omkleed advies (na overleg) heeft louter politiek karakter Bindt bestuur juridisch niet ( CAO) Bij niet-akkoord of boycot vakbonden kan bestuur toch rechtsgeldig beslissing nemen Actiemiddelen vakbonden: vakbondsprerogatieven, vakbondsverlof, vakbondsvrijgestelden => nota VVSG

29 Lokale sociaaloverlegstructuren in AGB
Bijzonder onderhandelingscomité en hoog overlegcomité in elk autonoom gemeentebedrijf Voorzitter raad van bestuur = voorzitter Kiest andere leden overheidsdelegatie Vakbondsdelegatie Van plaatselijk representatieve vakorganisaties (3 + evt. 1) Stelt vrij delegatie samen Elk personeelslid mag vakbondsafgevaardigde zijn Uitzondering: gemeentesecretaris (financieel beheerder kan dus wel vakbondsafgevaardigde in AGB zijn!) Geen sociale verkiezingen in de openbare sector

30 Sociaal overleg publieke /private sector
OPENBARE SECTOR Comités ‘de’ overheid vakbonden Comité A overkoepelend Comité C Belgische lokale en provinciale besturen Comité C Vlaamse lokale en provinciale besturen Comité E op gemeentelijk vlak: BC en HOC Wet vakbondsstatuut 1974 PRIVATE SECTOR Paritaire organen werkgevers vakbonden NAR, CRB, HRPBW nationaal en interprofessioneel PC sectoraal OR, CPBW, [VA] per onderneming CAO-Wet 1968

31 Relatie gemeente -AGB Autonomie AGB tegenover gemeente?
democratische aansturing door gemeente maximale operationele autonomie voor AGB: in beheersovereenkomst af te spreken Samenwerking gemeente – AGB? Bijv. werving & selectie, sociaal secretariaat, vorming, facility management

32 Eigen personeel AGB of gemeentepersoneel inzetten?
Eigen personeel of niet? Twee functies naast elkaar (al dan niet meer dan 1 VTE): twee werkgevers, twee salarissen, twee arbeidsregimes Personeel uitlenen aan gebruiker zonder overdracht werkgeversgezag Personeel ter beschikking stellen (TBS) aan gebruiker (die werkgeversgezag uitoefent) Verlof voor opdracht/schorsing arbeidsovereenkomst Overdracht personeel: individueel/collectief Zie VVSG-nota: inzetten gemeentepersoneel voor AGB Altijd expliciete beslissing over nemen (cfr. casus Blankenberge) Besluit Vlaamse Regering 21 december 2007 wordt gewijzigd Recente wetgeving verbiedt intussen dat personeelsleden van de oprichtende of deelnemende gemeente presentiegelden of een andere vergoeding ontvangen ten laste van een autonoom gemeente- of provinciebedrijf (artikel 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007, opmerkelijk genoeg een besluit dat het statuut van lokale mandatarissen regelt...).  

33 Cumulatiebeperking voor gemeentepersoneel in AGB?
Grondwet en federale overheid: Grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van arbeid: het staat iedereen vrij om buiten zijn werkuren nog bezoldigde of onbezoldigde activiteiten aan te vatten. arbeidsrecht & socialezekerheidsrecht: wie prestaties levert moet daarvoor vergoed worden (uitz. vrijwilligerwerswerk) gemiddelde maximale wekelijkse arbeidsduur bij gemeenten = 38u (artikel 8 van Arbeidstijdwet 14 december 2000) Vlaanderen… artikel 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 verbiedt dat personeel van de oprichtende of deelnemende gemeente presentiegelden of een andere vergoeding ontvangt ten laste van een autonoom gemeentebedrijf -> geen tweemaal loon voor zelfde werk artikel 109, GD: gemeentepersoneel mag, zelfs buiten het ambt, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen beloning ontvangen dat verband houdt met het ambt -> enkel om corruptie en belangenvermenging en om 2x loon voor zelfde werk te vermijden , niet om tweede job uit te oefenen artikel 110, GD: gemeentepersoneel mag geen vergoeding ontvangen van rechtspersoon waarin ze gemeente vertegenwoordigen

34 Cumulatiebeperkingen? (2)
artikel 78,§1, GD: het ambt van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en financieel beheerder is onverenigbaar met andere ambten binnen dezelfde gemeente -> Maar met “ambten binnen dezelfde gemeente” in artikel 78,§1 wordt bedoeld: ambten binnen hetzelfde gemeentebestuur. Het betreft een cumulatieverbod binnen het gemeentebestuur als rechtspersoon. De bepaling heeft dus zeker geen geografische betekenis (zie toelichting bij artikel 78). artikel 79, GD: het is voor de gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder verboden zelf of door een tussenpersoon daden van koophandel te stellen in de zin van artikel 2 van het Wetboek van Koophandel -> Dit vormt geen beletsel om als secretaris door het AGB tewerkgesteld te worden, aangezien een aanstelling als personeelslid geen daden van koophandel zijn.

35 Detachering ja of nee? Principieel verbod op TBS in wet 24 juli 1987, maar… Wet is niet van toepassing op statutairen Dus geen verbod op detachering statutairen; wel reglementaire basis nodig (bijv. GR-beslissing) Soms is TBS contractuelen toegelaten (art. 144bis NGW) Soms is er geen sprake van detachering in de zin van de wet 24 juli 1987 (geen overdracht werkgeversgezag) Probleem: contractueel gemeentepersoneel mag niet gedetacheerd worden naar AGB Volgens artikel 230 GD is voor detachering naar EVA’s een wettelijke basis nodig. Detachering contractanten = geen Vlaamse bevoegdheid Artikel 31 “Verboden is de activiteit die (…) door een natuurlijk of een rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hem in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefen dat normaal aan de werkgever toekomt.” CRITERIUM = band van ondergeschiktheid + werkgeversgezag door gebruiker Opgelet! Wet is ook van toepassing op gemeenten (Arbitragehof 10 juni 1998) Sancties? Soms is TBS contractuelen toegelaten: Artikel 61 OCMW-wet Artikel 144bis NGW Enkel detachering mogelijk (van contractueel personeel) ter behartiging van gemeentelijke belangen aan een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of een vzw Voorwaarden: beperkt in tijd (max. 6 jaar), minstens behoud van arbeidsvoorwaarden en loon, geschrift, geen ontduiking subsidievoorwaarden

36 Detachering Driepartijenrelatie
Personeelslid heeft 1 juridische werkgever, de gemeente 1 werkgever, 1 functie, 1 salaris, 1 arbeidsregime AGB oefent ook werkgeversgezag uit AGB moet geen sollicitatieprocedure opstarten Enkel voor statutaire personeelsleden mogelijk Geen BTW op detachering, zelfs als vergoeding wordt aangerekend Gesco’s: detachering van contractueel gemeentepersoneel naar AGB is niet toegelaten Eigen contingent mogelijk sinds 1 juli 2007 (KB 474) MDL : BTW op detachering? In het algemeen geldt de regel dat, wanneer de niet-btw-plicht (dus het niet aanrekenen van 21% btw) kan leiden tot concurrentieverstorting, men btw-plichtig wordt voor die activiteit. De vraag is of er bij terbeschikkingstelling inderdaad sprake kan zijn van concurrentieverstoring, bv. wanneer het gaat om een toepassing van de regel van het GD die zegt dat gemeente en OCMW een beroep kunnen doen op elkaars personeel. “Uit een eerste analyse die we hebben gemaakt, zal er door de gemeente of het OCMW dat personeel ter beschikking stelt van een derde en hiervoor een vergoeding aanrekent, inderdaad btw moeten worden aangerekend. Een uitzondering kan mogelijk wel worden gemaakt voor overgangssituaties, bv. ten gevolge van de fusie van een ziekenhuis waar het OCMW gedurende nog enige tijd (nl. tot de laatste betrokkene met pensioen is) statutairen ter beschikking stelt van het ziekenhuis. In geval van twijfel kan u de vraag met zoveel mogelijk concrete gegevens misschien eerst stellen aan Marie Schoenmaekers (Tel.: Zij stond in de circulaire van eind augustus over de gewijzigde btw-regeling (zie: ook als contactpersoon vermeld. Nadien is het goed om een concrete afspraak te maken met de plaatselijke controleur”. (Antwoord jan Leroy aan OCMW Wichelen) Overleg JL met BTW-administratie : volgens de administratie nam de FOD Financiën in 2005 standpunt in dat er geen btw op detachering moest worden aangerekend (de heer Riga in een antwoord aan de Vlaamse overheid over kabinetspersoneel); het is niet de bedoeling van de FOD Financiën om een ander standpunt in te nemen over detacheringen e.d. van personeel in de overheidssector aan anderen: dus geen btw, ook niet als er voor de detachering of terbeschikkingstelling een vergoeding wordt aangerekend; standpunt wordt niet gepubliceerd, om geen ‘slapende honden waker te maken’. Besluit van de Vlaamse regering van tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse regering houdende het KB nr. 474 van tot opzetting van een stelsel van de door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. Vanaf kunnen er ook door autonome gemeentebedrijven gesco’s in dienst genomen worden. Dit kan wel enkel voor werkzaamheden die niet tot de commerciële sector behoren.

37 Detachering in VVSG-rechtspositievoorbeeld
AGB (= gebruiker) mag: Werkgeversgezag uitoefenen Instructies en bevelen geven Arbeidsorganisatie gebruiker + arbeidsreglement Afwezigheden: beslissing gemeente na overleg AGB Evaluatie: beslissing gemeente na verslag AGB Tucht: beslissing gemeente na verslag AGB Voorwaarden: beperkte tijd, gemeente bepaalt en betaalt salaris + verloven…, terugbetaling werkgeverskost, geschrift (artikel 144bis NGW)

38 (trukje) Uitlenen personeel aan gebruiker
Zonder overdracht werkgeversgezag van gemeente naar AGB Gemeente blijft juridische werkgever AGB moet geen sollicitatieprocedure opstarten

39 in VVSG-rechtspositievoorbeeld
AGB mag: Instructies geven en bevelen geven in uitvoering van overeenkomst tussen gemeente en AGB, zowel inzake arbeids- en rusttijden als inzake uitvoering overeengekomen werk Verplichtingen welzijn op het werk doen naleven Arbeidsorganisatie regelen niet: arbeidsreglement => arbeidsreglement gemeente Afwezigheden: beslissing gemeente na overleg AGB Evaluatie: beslissing gemeente na verslag AGB Tucht: beslissing gemeente na verslag AGB Voorwaarden: beperkte tijd, gemeente bepaalt en betaalt salaris + verloven…, terugbetaling werkgeverskost, geschrift

40 Verlof voor opdracht/ schorsing arbeidsovereenkomst
Personeelslid gaat ondertussen in dienst bij AGB Personeelslid heeft 2 werkgevers: een actieve (AGB) en een slapende (gemeente) Voor ‘externe opdracht waarvan de raad het algemeen belang erkent’ => Zie VVSG-Rechtspositievoorbeeld

41 Overdracht personeel Personeelslid gaat definitief over naar AGB
Sollicitatieprocedure nodig, tenzij bij toepassing Europese Richtlijn Europese richtlijn 77/187 over behoud van rechten van werknemers bij overgang ondernemingen, zoals gewijzigd op 29 juni 1998 Automatische overdracht arbeidsovereenkomst Geen toestemming personeelslid nodig Informatieverstrekking Modaliteiten verder te onderhandelen met vakbonden Opletten voor pensioenboete als AGB niet bij RSZPPO aangesloten is voor pensioen vastbenoemden (artikel 161bis NGW) Cfr. CAO 32bis Richtlijn: directe werking? Ja, tussen particulier en overheid (de gemeente). Overgang? Van Onderneming? Krachtens overeenkomst? ! Niet van toepassing op statutair personeel Opgelet! Europese richtlijn 77/187 over behoud van rechten van werknemers bij overgang ondernemingen Richtlijn van toepassing Verplicht behoud van rechten personeel Automatische overdracht arbeidscontract Geen toestemming personeelslid vereist, personeelslid kan niet weigeren Richtlijn niet van toepassing Toestemming nodig; andere rechtspositie Statutair personeel

42 Terugkeer personeel Bij ontbinding AGB
Gemeente neemt statutair personeel over Gemeente waarborgt rechten vastgesteld door AGB op ogenblik ontbinding Gemeente neemt rechten en verplichtingen AGB over Overname personeel en rechten & plichten door overnemer activiteiten gemeentebedrijf Gemeenteraad bepaalt in ontbindingsbesluit AGB Akkoord personeel nodig: afhankelijk van toepassing Europese richtlijn 77/187 (a contrario: art. 244 GD) Omzendbrief BA van 24 juni 1997 – Overname van activiteiten van vzw’s door de gemeentelijke of provinciale organisatie – gevolgen voor het personeel.


Download ppt "Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google