De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minister Crevits doet voorstel van nieuw milieuconvenant 2008-2013 Steven Verbanck stafmedewerker leefmilieu slides opvragen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minister Crevits doet voorstel van nieuw milieuconvenant 2008-2013 Steven Verbanck stafmedewerker leefmilieu slides opvragen:"— Transcript van de presentatie:

1 Minister Crevits doet voorstel van nieuw milieuconvenant 2008-2013 Steven Verbanck stafmedewerker leefmilieu slides opvragen: steven.verbanck@vvsg.be

2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 13 november 2006: standpunt VVSG (Raad van Beheer) tussentijds meermaals informele terugkoppeling over ambtelijke ontwerpteksten augustus 2007: Minister Crevits geeft fiat aan ontwerpteksten, terugkoppeling met gemeenten via VVSG 8 oktober 2007: standpunt VVSG (Raad van beheer) onderhandelingen naar een definitieve tekst, agendering op de Vlaamse Regering 1 april 2008: einddatum voor ondertekenen nieuwe overeenkomst (iwt 1-1-2008)

3 Prioriteiten gemeentelijk milieubeleid –volhouden goede afvalcijfers –waterbeleid (zuivering en overstromingen) –energiebesparing –teruglopend milieubewustzijn bij de bevolking? –veel regels, weinig handhaving? Vinden we dit terug in de voorliggende tekst? Naast milieuconvenant nog vele andere verplichtingen en subsidies voor gemeenten! Milieuconvenant is wel GLOBAAL engagement

4 Globale beoordeling Beleidsmatig positief: milieuconvenant / samenwerkingsovereenkomst heeft milieu op de lokale agenda gezet. –steun voor milieuschepen t.a.v. schepencollege –steun voor milieuambtenaar t.a.v. andere diensten

5 Respons bij de gemeenten per gemeente: –niveau instrumentarium in 2005 per cluster en per niveau: –aantal ondertekeningen in 2005

6 Ondertekeningen SO 2005 (Instrumentarium)

7

8 Globale beoordeling Beleidsmatig positief: milieuconvenant / samenwerkingsovereenkomst heeft milieu op de lokale agenda gezet. In de praktijk negatieve ervaringen: (We pikken er de twee belangrijkste uit en we geven aan in hoeverre hieraan tegemoet is gekomen in de onderhandelingen totnogtoe.) –Koppelingen van clusterniveaus –Schoolexamensfeer bij beoordeling

9 1-Van koppelingen en clusters… Eerste belangrijke klacht: Keurslijf : Contract ingedeeld in "clusterniveaus”: –vaste pakketten acties –weinig keuzemogelijkheden: aan elkaar vastgeklonken Hakbijl bij beoordeling: één item niet OK => heel "clusterniveau” niet OK => loonsubs. dzh-ambt. of zelfs hele contract niet OK Anderzijds: contract niet helemaal uitkleden –samenhang bewaren tussen milieuthema's –globaal engagement v/d gemeente

10 … naar een puntensysteem… Voorstel VVSG Contract = lange lijst met mogelijke acties. enkele acties voor alle deelnemers verplicht. Alle andere acties: in principe vrije keuze. Elke actie gequoteerd op punten i.f.v. –moeilijkheidsgraad voor de gemeente –milieumeerwaarde / Vlaamse prioriteiten

11 Subsidiesysteem? Voorstel VVSG Verplichte acties = basissubsidie Méér acties op punten = extra subsidie i.f.v. aantal extra punten elk punt = subsidie i.f.v. grootte v/d gem. (inw. & opp.). “Niveau 2” = hoger aantal punten (bv. 60 punten) = recht op bonus: loonsubs. duurzaamheidsambtenaar

12 …en een projectenfonds Voorstel VVSG Elke gemeente die het minimumniveau haalt projectsubs. = % bewezen kosten (↔ 'forfaitaire' subs. puntensysteem). VVSG: project in thema A: niet nodig al bepaalde acties of puntenaantallen in hetzelfde thema lijst met mogelijke projecten = inhoudelijk zeker OK daarnaast ook eigen projectvoorstellen

13 Voorstel VVSG

14 Structuur van de overeenkomst Voorstel Minister Crevits Basis –verplicht voor al wie tekent –subsidie = forfaitair i.f.v. inwonersaantal en oppervlakte ‘Onderscheidingsniveau’ –duurzaamheidsambtenaar + acties t.w.v. [23] punten –loonsubs. duurzaamheidsambtenaar (geen subs. i.f.v. punten) Projecten –subs. = 50% kosten ‘Optionele onderdelen’

15 Basis Voorstel Minister Crevits verplichtingen voor elke ondertekenende gemeente forfaitaire subsidie: 1,70 euro/inw + 1,40 euro/ha (min. 20.000 euro) = zelfde als nu instrumentarium + afval niveau 1 budget: ca. 10 miljoen = ca. 82% van alle gemeenten

16 Basis - Inhoud (1) Voorstel Minister Crevits: 20 verplichtingen: 1. gemeentelijke milieudienst 2. toezicht op Vlarem-inrichtingen 3. toezicht op aansluiting op rioleringen en IBA's 4. milieuraad 5. MilieuManagementInformatieSysteem (MMIS) - rapportering milieuconvenant (‘digitaal loket’) - inventaris pesticidenverbruik - Milieuvergunningendatabank (sinds 1991: tegen 2010) - Vlarebo-inventaris (zie vorige + voor 1991: tegen 2013) - MilieuKlachtenRegistratie- en -OpvolgingsSysteem (MKROS, deels ook onder hinder) - parkendatabank (onder natuur) - energieprestatiedatabank (onder energie)

17 Basis - Inhoud (2) 6. thuiscomposteren 7. antireclamestickers 8. overeenkomst met kringloopcentrum 9. selectieve inzameling overeenkomstig uitvoeringsplan + eenmalige inzameling van pesticiden 10. restafvaldoelstelling (UHA; waarschijnlijk 180 kg/inw/j + correctiefactoren) 11. duurzaam geëxploiteerd hout in elk bestek 12. pesticidenreductie: risico-evaluatie v/d producten en pesticidentoets van inrichtingsontwerpen

18 Basis - Inhoud (3) 13. milieuhindertoets op bouwvergunningen 14. meewerken aan de energieprestatiedatabank (invoeren van gegevens over nieuwe bouwvergunningen) 15. energieboekhouding (o.a. alle gebouwen voor het energieprestatiecertificaat) 16. voorspellen luchtverontreiniging door verkeer (CAR-Vlaanderen) (1 straat / 5.000 inwoners, max. 10 straten) 17. bermbeheer 18. alleen streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal 19. opvolging subsidieprojecten aflopende milieuconvenant 20. actualisatie parkendatabank

19 ‘Onderscheidingsniveau’ (1) Voorstel Minister Crevits enige hogere ambitieniveau –minder ambitieniveaus dan nu –meer mogelijkheden voor eigen ideeën (zie projecten) lijst met acties gekwoteerd op punten, gemeente kiest vrij degene die ze wil doen acties t.w.v. min. [23] punten (1/4 e maximum) duurzaamheidsambtenaar verplicht (behalve < 12.000 inw.) personeelsnorm zoals vroeger

20 ‘Onderscheidingsniveau’ (2) geen subsidie voor de uitgevoerde acties zelf (geen subsidie a/d hand v/h puntenaantal) –Waarom onderscheid ‘acties’ (onderscheidingsniveau) – ‘projecten’? loonsubsidie voor de duurzaamheidsambtenaar 30.000 euro/VTE (ongeacht niveau A of B) budget: ca. 5 miljoen euro = ca. 167 VTE duurzaamheidsambtenaren

21 Projecten (1) Voorstel Minister Crevits budget = 8 à 10 miljoen euro subs. = 50% kosten, uitzonderingen: –minawerkers: 12.400 euro/VTE, max. aantal VTE zoals nu –milieuvriendelijke wagens: 30% –aankoop gronden (water, natuur): 25% –zonneboilers: 20% –woonzonesanering: max. 15.000 euro, soms 25%, soms 0 –gebiedsgericht: max. 25.000 euro –brownfields: 'conceptfase'. 31.250 euro 'planfase' 31.250 euro –gasfabrieksites: BBO max. 25.000 euro, sanering max. 30.000 euro

22 Projecten (2) elke gemeente, tenzij voorgaande jaar afgekeurd –uitzondering: verwerken verontreinigde grond bij acute bodemverontreiniging: alleen in onderscheidingsniveau Hoe prioriteiten stellen als er veel dossiers binnenkomen? –enveloppe per thema? –F.I.F.O.? –enveloppe per gemeente?

23 ‘Optionele onderdelen’ Voorstel Minister Crevits vermeld onder projecten maar geen voorafgaande goedkeuring gemeente voorfinanciert Vlaamse premies (deel projectenbudget) : –hemelwaterputten, infiltratie (telkens 250 euro) –afkoppeling? IBA’s -> RIO-subs.besl.? –groendaken (31 euro/m²) apart budget voor: –opruimen van achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen (max. 10.000 euro/j) –bodemsaneringsdeskundige bij acute bodemverontreiniging (max. 0,05 euro/inw./j, en 5000 of 10.000 euro/j ( 20.000 inw.)) + analyses en boringen (telkens 250 euro, max. 1000 euro/j)

24 2-Van een schoolexamensfeer… Tweede belangrijke klacht: Papierstroom bij de beoordelingsrondes Rigide toepassing van de vele voorwaarden Gevolg: communicatie uit ‘Brussel’ = schoolexamensfeer gemeenten - Vl. overheid: grote mentale afstand Milieuconvenant = ambtenaren-ding; ↔ wervende kracht naar mandatarissen? naar inwoners???

25

26 “Achter het papier zit een vriend” Voorstel VVSG 1. rapportering beperken tot milieujaarprogramma –niet elk jaar elke gem. elke bijlage opsturen –kan wel opgevraagd worden (steekproefsgewijs of bij twijfel) –mogelijke tegenprestatie: milieujaarprogramma volgens vast format (een checklist).

27 …naar een visitatie? Voorstel VVSG 2. beoordeling –minder afstandelijk en op papier –meer op het terrein en in dialoog “Visitatiecommissie” –Vlaamse overheid, provincie, buurgemeenten, milieuraad,… –vooralsnog veel weerstand, deels nu al de praktijk (natuur, niv. 3-projecten). op zijn minst engagement Vl. overheid: een aantal gemeenten per jaar bezoeken.

28 Rapportering Voorstel Minister Crevits hoeft niet langer in Milieujaarprogramma lange lijst met rapporteringsverplichtingen in bijlage (36 p. landscape ) => oplossing of dubbel werk?

29 Kalender van een convenantjaar (1) Voorstel Minister Crevits Jaar voordien: 1-10 (uitz. 1-4-2008): minawerkers aanvragen Jaar zelf: 1-1 (uitz. 1-4-2008): ondertekenen en projectvoorstellen indienen (uitz. water) 1-2: aanvraag minawerkers beoordeeld 1-7: projectvoorstellen beoordeeld 1-7 ( "6 maanden vanaf de tegenondertekening door de minister van het ondertekeningsformulier" ): uitbetaling hele basis (als voorschot), tenzij laatste rapportering afgekeurd

30 Kalender van een convenantjaar (2) Voorstel Minister Crevits Jaar nadien: 1-4: rapportering (format in bijlage, hoeft niet in MJP) 1-7: eventueel terreinbezoek of vraag om “bijkomende informatie” 15-11: beoordeling rapportering (na advies Arbitragecommissie) 15-12: bezwaar mogelijk bij minister Twee jaar nadien: 1-7 “in principe” uitbetaling loonsubsidie duurzaamheidsambtenaar (als saldo) Los daarvan: projecten: rapporteren binnen 6 maand na einde geen beoordelings- of uitbetalingstermijn

31 Geen visitatiecommissie… Voorstel Minister Crevits …wel een opvolgingscommissie en terreinbezoeken "Tijdens de evaluatie of in voorbereiding van een project of actie kan een terreinbezoek georganiseerd en/of kan schriftelijk bijkomende informatie worden opgevraagd bij de gemeente tegen uiterlijk 1juli… Zowel de gemeente, het provinciaal aanspreekpunt als de Vlaamse overheid kunnen het initiatief nemen voor een plaatsbezoek… De rol van deze Opvolgingscommissie is om aanvullend op de papieren evaluaties ook een aantal projecten en initiatieven op het terrein te gaan bekijken. Een belangrijke doestelling is om de dialoog op een meer ‘informele’ manier tussen het gewest en de lokale besturen te versterken.”

32 Opmerkingen die zich herhalen contract van zes jaar dat jaarlijks moet gerapporteerd worden: jaarlijks hetzelfde herhalen? jaarlijks een andere toepassing doen? eenmalig gedurende de contractsperiode? resultaat tegen einde van de contractsperiode? tegenprestaties Vlaamse overheid sommige wijzigingen t.o.v. tekst 2005-2007: waarom? geen eenzijdige bepalingen (open deuren, blanco cheques)

33 Punctuele opmerkingen "Bij de uitvoering van elke activiteit kaderend in de samenwerkingsovereenkomst dient te worden vermeld dat het project wordt betoelaagd door de Vlaamse overheid. Op elke publicatie, tekst,… die in het kader van het project wordt verspreid, dient eveneens het logo van de Vlaamse overheid te worden aangebracht." milieuraad: –afwijkingsmogelijkheid 1/3 e vrouwen, zoals de Vlaamse overheid voor haar eigen adviesraden heeft geschapen (decreet 13 juli 2007) –milieuambtenaar mag geen voorzitter zijn duurzaamheidsambtenaar: 20% loopbaanonderbreking verboden?

34 Verdere timing 8 oktober: standpunt VVSG Raad van Beheer Globale onderhandelingen Vlaamse regering: –overeenkomst finaliseren –aanbieden aan de gemeenten Overeenkomst: –Ondertekenen tegen 1 april 2008 (of jaren nadien) –Gaat in op 1 januari 2008 (voor wie in 2008 tekent) –Loopt tot 31 december 2013 VRIJDAG 21 DECEMBER

35 Standpuntbepaling VVSG raadpleging via: –rechtstreekse bevragingen (email, publicatie ontwerptekst) – rondgang in elke provincie –milieuwerkgroep van Vlinter (samenw. VVSG + streekontwikkelingsintercommunales) –milieu-commissie MICOM (ambtenaren) goedkeuring door VVSG-bestuurorganen.

36 VVSG zal u verder op de hoogte houden. –abonneer u op de Milieumail ( alex.verhoeven@vvsg.be ) Vragen en reacties zijn welkom bij: Steven Verbanck, tel. 02-2115612 steven.verbanck@vvsg.be Meer info: http://www.vvsg.be/nl/omgeving.shtml?


Download ppt "Minister Crevits doet voorstel van nieuw milieuconvenant 2008-2013 Steven Verbanck stafmedewerker leefmilieu slides opvragen:"

Verwante presentaties


Ads door Google