De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweede pensioenpijler contractanten lokale besturen Ronde van Vlaanderen oktober – november 2009 Marijke De Lange & Katleen Janssens Stafmedewerkers personeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweede pensioenpijler contractanten lokale besturen Ronde van Vlaanderen oktober – november 2009 Marijke De Lange & Katleen Janssens Stafmedewerkers personeel."— Transcript van de presentatie:

1 Tweede pensioenpijler contractanten lokale besturen Ronde van Vlaanderen oktober – november 2009 Marijke De Lange & Katleen Janssens Stafmedewerkers personeel VVSG

2 2 Overzicht 1.Waarom een tweede pensioenpijler? –Aanleiding: sectoraal akkoord 2008-2013 –Laag werknemerspensioen –Problematiek in lokale besturen schrijnendst 2.Hoe organiseren? 3.Initiatieven op het terrein 4.Stappenplan & VVSG-aanbod

3 3 1. Sectoraal akkoord 2008-2013 Minimumsokkel die algemeen geldt –2% werkgeversbijdrage => niet haalbaar gebleken: 1% op pensioengevend jaarloon Extra voordelen per bestuur zijn mogelijk –Bv hoger aanvullend pensioen Geleidelijke invoering Collectief systeem of pensioenfonds –Maximaal in beheer Vlaamse lokale besturen –Voor alle besturen minimumsokkel + groei mogelijk –Elk bestuur is financieel verantwoordelijk voor zijn contractanten Vanaf januari 2010 (streefdatum) Sectoraal akkoord = geen CAO (juridisch niet afdwingbaar) –Wel gentleman’s agreement –Niets doen zou onrechtvaardig en onbillijk zijn: schrijnende situatie voor 60% van het lokale overheidspersoneel

4 Laag werknemerspensioen Verschil van meer dan 700 euro bruto/maand tussen ambtenarenpensioen en werknemerspensioen Vervangingsratio –Ambtenarenpensioen = 66 % van voormalig arbeidsinkomen –Werknemerspensioen = 46 % van voormalig arbeidsinkomen Uiteraard afhankelijk van individueleloopbaan 4

5 Ambtenarenpensioen vs werknemerspensioen BEREKENINGSBASIS EN PLAFONNERING Ambtenarenpensioen: op basis van de gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren, zonder begrenzing –Wel relatief plafond: maximum 3/4 de van de wedde –Absoluut plafond: 5.805,26 euro/maand (oktober 2008) Werknemerspensioen: op grond van gemiddelde van een – jaar na jaar – begrensd loon, zoals verdiend over de volledige loopbaan –Plus limitering obv principe ‘eenheid van loopbaan’ 5

6 Ambtenarenpensioen vs werknemerspensioen FORMULE Ambtenarenpensioen = Gemiddelde wedde laatste 5 jaar x aantal loopbaanjaren (+ dipl.bonificaties) 60 Werknemerspensioen alleenstaande = Gemiddelde en geplafonneerde loon* x aantal loopbaanjaren x 60 % 45 Werknemerspensioen (gehuwd met partner zonder inkomen) = Gemiddelde en geplafonneerde loon* x aantal loopbaanjaren x 75 % 45 (* verdiend over hele loopbaan) 6

7 Ambtenarenpensioen vs werknemerspensioen GEWAARBORGDE MINIMA (okt. 2008) Ambtenarenpensioen –1.428,32 euro/maand (gehuwde) –1.142,66 euro/maand (alleenstaande) + evt. forfait zware handicap: 150,47 euro/maand Werknemerspensioen (volledige loopbaan) –1.219,12 euro/maand (gezin) –975,60 euro/maand (alleenstaande) 7

8 Ambtenarenpensioen vs werknemerspensioen AUTOMATISCHE PEREQUATIE ambtenarenpensioen: Pensioen gewezen ambtenaar wordt geherwaardeerd met zelfde verhogingspercentage als wedde actieve personeelsleden – om de 2 jaar, obv gemiddelde verhoging maximumwedden betrokken onderhandelingssector WELVAARTAANPASSING werknemerspensioen: Bescheiden herwaardering, met als doel oudste pensioenen zeer beperkt te koppelen aan evolutie algemeen welzijn Werknemerspensioenen in België behoren tot de laagste van Europa… 8

9 Ambtenarenpensioen vs werknemerspensioen INDIRECTE VERSCHILLEN – b.v. deeltijdse prestaties Ambtenaren gewoonlijk aangeworven in voltijds arbeidsregime –Brede waaier aan verlofmogelijkheden –Zodra afwezigheid als dienstactiviteit wordt beschouwd, telt ze mee voor pensioen –Onbezoldigde dienstactiviteit nooit meer dan voor 1/5 volledige loopbaan in rekening gebracht Werknemers vaker van meet af aan in deeltijds arbeidsregime 9

10 Ambtenarenpensioen vs werknemerspensioen BIJDRAGEN Werkgeversbijdrage –Vastbenoemden: 20 % (pool 1) en 27 % (pool 2) Vanaf 2010: 22,5% (pool 1) en 29,5% (pool 2) –Contractanten & op proef benoemden: 8,86 % (met uitzondering van gesco’s) Werknemersbijdrage –Vastbenoemden: 7,5 % op strikte loon –Contractanten & op proef benoemden: 7,5 % op loon 10

11 Ambtenarenpensioen vs werknemerspensioen BEHEER EN UITBETALING Ambtenarenpensioenen –in pool 1 & 2 solidair beheerd in schoot RSZPPO, Pensioendienst Overheidssector (PDOS) betaalt uit –in pool 3 en 4 niet-gesolidariseerd: voorzorgsinstelling of bestuur zelf staat in voor beheer en uitbetaling Werknemerspensioen = onderdeel algemene sociale zekerheid (RSZ Globaal Beheer); Rijksdienst voor Pensioenen berekent en betaalt pensioen 11

12 Problematiek meest schrijnend in lokale overheidsniveau 1. Aantal contractanten (+ op proef benoemden): 58,54 % in 2007 (tegenover 49,52 % in 1993) –Gemeenten: 62,61 % –OCMW’s: 75,19 % –Intercommunales: 56,57 % –Provincies: 41,05 % –Politiezones: 5,58 % Vlaanderen: 44 % vastbenoemden; Wallonië 36 % en Brussel: 43 % 2. Cfr. werknemers private sector (commerciële sector): werknemerspensioen steeds vaker aangevuld met tweede pensioenpijler, zeker voor bedienden 12

13 Problematiek meest schrijnend in OCMW’s Type werkgever AantalAmbtenarenContractantenGesubsidieerde contractuelen TOTAAL Gemeente64651.45451.27638.361141.091 OCMW66931.23163.69116.174111.096 Provincie2310.7757.51967018.964 Politiezone19630.7981.60536432.767 Andere19115.53323.7282.96242.223 TOTAAL1.725139.791147.81958.531346.141 13 Situatie 30 juni 2008 – personeelsaantallen voor 3 Gewesten

14 VVSG-standpunt over pensioen lokale overheidspersoneel 1.Gemengd pensioen voor gemengde loopbaan: –Ambtenarenpensioen voor statutaire jaren –Werknemerspensioen + 2 de pensioenpijler voor contractuele jaren (afspraak Comité A) 2.Tweede pensioenpijler, te financieren met –1 % op loonmassa contractanten, daarna geleidelijk optrekken –Eventuele eenmalige transacties –Deel opbrengst vakantiegeldbijdrage? 3.Lange(re) termijn: uniforme rechtspositie 14

15 2. Hoe organiseren? Zelf doen of uitbesteden? In welke mate wil het bestuur inspraak hebben in het beleid? 1.Pensioenplan opmaken in eigen beheer (enkel mogelijk voor overheidsadministraties) Eventueel enkele taken uitbesteden bijv. administratie, financieel beheer of beleid, actuariële berekeningen 2.Organisme ter financiering van de pensioenen (OFP) (= vroegere Pensioenfondsen) oprichten 3.Groepsverzekering afsluiten 15

16 Hoe organiseren? (vervolg) Doelstelling tweede pensioenpijler & kostprijs? 1.Vaste bijdrage: bijv. 1% op loonmassa Veilig voor het bestuur, weinig financieel risico 2.Vast rendement: bijv. groepsverzekering met vaste bijdragen: wettelijk gegarandeerd rendement van 3,25% 3.Vaste prestatie: bijv. bruto pensioenkloof tussen statutairen en contractanten wordt voor 60% gedicht tegen 2030; start 2010 met 3% per jaar Groot risico voor het bestuur, soms omslachtige berekeningen 4.Inspanningsverbintenis in functie van te dichten pensioenkloof die qua resultaat gelijk loopt met resultaatsverbintenis met sterk benaderende berekening van pensioenkloof, maar veel minder administratie Kortom, welke risico’s wil het bestuur lopen? 16

17 Overzicht voor- en nadelen (1) In eigen beheerOrganisme ter Financiering van de pensioenen (OFP) Groepsverzekering = interne reserves op de eigen balans = aparte rechtspersoon= product van verzekeringsonderneming = insurance wrap: verpakt als (levens-) verzekering maar onderliggend beleggingsproduct Bestuur bepaalt zelf (of via uitbesteding) pensioenplan: 1. Vaste bijdrage 2. Vast rendement 3. Vaste prestatie 4. Inspanningsverbintenis in functie van de te dichten pensioenkloof die qua resultaat gelijk loopt met resultaatsverbintenis OFP bepaalt zelf pensioenplan. Menu: 2 types: vaste bijdragen of vaste prestaties 2 vormen: a) gewaarborgd rendement (3,25% als het om type vaste bijdragen gaat): tak 21 (Enkel verzekeringsmaatschappij mag groepsverzekering tak 21 aanbieden) b) zonder gewaarborgd rendement: tak 23 17

18 Overzicht voor- en nadelen (2) In eigen beheerOFPGroepsverzekering Rechtstreekse band tussen bestuur en contractueel personeelslid Rechtstreekse band tussen OFP en contractueel personeelslid Rechtstreekse band tussen verzekeraar en contractueel personeelslid Bestuur is eigenaarBestuur heeft inspraakBestuur is klant Risico ligt bij bestuur; bestuur kan bepaalde taken wel uitbesteden Risico ligt bij OFPRisico ligt bij verzekeraar Winst is 100% voor bestuur Winst is 100% voor OFP (waarvan deel naar winstparticipatie personeelslid) Winst is 100% voor verzekeraar; bestuur is niet betrokken bij meerwaarden, tenzij via winstparticipatie Controle CBFA (= Commis- sie voor Bank-, Financie- en Assurantie-wezen) Controle CBFA 18

19 Overzicht voor- en nadelen (3) In eigen beheerOFPgroepsverzekering Kostprijs is vrij goedkoop - geen minimumfinanciering -geen administratiekosten door verplichte externalisering - risico blijft bij het bestuur Oplossing RV in de maak? RSZ-bijdrage op premies? - geen roerende voorheffing op uitkeringen - geen patrimoniumtaks op activa - voordeel buitenlandse belastingsverdragen -BTW: niet duidelijk -RSZ-bijdrage (solidariteitsbijdrage) 8,86% op premies - geen roerende voorheffing op uitkeringen - geen patrimoniumtaks op activa - voordeel buitenlandse belastingsverdragen -BTW: niet duidelijk - RSZ-bijdrage (solidariteitsbijdrage) 8,86% op premies 19

20 20 3. Initiatieven op het terrein (1) PROVINCIE ANTWERPEN Omvorming bestaand pensioenfonds naar OFP Aanvullende rustrente + rustpensioen is 70% van het laatste salaris bij volledige loopbaan Bijdrage 7% loonmassa = 100% dekking toekomstige pensioenrechten Keuze tussen 4 formules financiële dekking (30%, 50%, 75%, 100%) Geen regularisatie verleden loopbaan Opbouw rechten vanaf 01.01.2009  systeem op kruissnelheid vanaf 2054 Multiwerkgeversformule: provincie + lokale besturen

21 Initiatieven op het terrein (2) PROVINCIE LIMBURG Collectief pensioenplan Bruto pensioenkloof tussen statutairen en contractanten wordt voor 60% gedicht tegen 2030; start 2010 met 3% per jaar Bijdrage 5% loonmassa, met uitgangspunt minstens 30% dekking totale pensioenverplichtingen over 30 jaar Laat toe om de verleden loopbaan te regulariseren Provincie is meester van het pensioenplan, bepaalt het financieringstraject –Niet onderworpen aan CBFA 21

22 Overzicht concrete initiatieven 22 Tweede pensioenpijler Aanbod VVSG Aanbod provincie Antwerpen Aanbod provincie Limburg BIJDRAGE1% op loonmassa Hoeveel is hiervoor nodig? 7% op loonmassa geeft 100% dekking (keuze 30%-50%-75% - 100% dekking) Hoeveel is hiervoor nodig? Bij 5% op loonmassa: minstens 30% dekking PRESTATIEHoever geraken we ermee? 70% laatste salaris bij volledige loopbaan 60% van de bruto kloof tussen ambtenarenpensioen en werknemerspensioen

23 4. Stappenplan (welke piste het bestuur ook kiest: eigen beheer, OFP of groepsverzekering) 1.Pensioenreglement opmaken –Lokaal bestuur (groep van lokale besturen) doet pensioenbelofte via reglement –Elk bestuur maakt pensioenreglement op; kan wel model pensioenreglement zijn aanbod VVSG of andere aanbieders (OFP, groepsverzekering) –Pensioenreglement is dwingende overeenkomst –WAP-wet van 28 april 2003 van toepassing –Bestuur moet voor voldoende financiering zorgen en die garanderen voor duurtijd pensioenreglement 2.Beheer van het pensioenstelsel - eventueel beroep op externe deskundigen (lastenboek opstellen) –voor uitvoeren enkele beheerstaken pensioenreglement: pensioenfiche, actuariële berekeningen, administratie… –Voor financiering 23

24 VVSG-uitgangspunten 1.Transparant systeem 2.Keuzevrijheid lokale besturen waarborgen 3.Collectief omwille van groter rendement 4.Open voor alle (soorten) lokale besturen in Vlaanderen 5.Kostprijs in de hand houden 24

25 VVSG-voorstel van werkwijze 1.Aanbod pensioenreglement (zie verder) Te bekrachtigen op Vlaamse comité C1 (legitimiteit) 2.Beheer In startfase via formule groepsverzekering; operationeel vanaf 2010 Binnen redelijke termijn (3 à 5 jaar) kosteloze overgang naar OFP, met begeleiding door financiële partner 3.Paritair beheer werkgevers & vakbonden 4.RSZPPO int werkgeversbijdrage => administratieve besparing en vereenvoudiging 25

26 Voorontwerp pensioenreglement (1) Begunstigde & uitgesloten personeelsleden –Arbeidscontract –Niet: artikel 60’ers, gesubsidieerd onderwijspersoneel, jobstudenten, personeel federaal gesubsidieerde gezondheidssectoren… –Minstens 1 jaar anciënniteit Financiering: 1 % werkgeversbijdrage; hogere bijdrage mogelijk –Wettelijk minstens 3,25% rendement + mogelijkheid tot winstparticipatie –8,86% solidariteitsbijdrage erbovenop 26

27 Voorontwerp pensioenreglement (2) Opbouw aanvullend pensioen & begrenzing –(beperkte) Inhaalbeweging mogelijk (verleden loopbaan) –Begrenzing pensioen; bij overschrijding wordt deel individuele reserve ingehouden Uitkering in maandelijkse rente vanaf 65 jaar Dekking bij overlijden vóór 65 jaar (lijfrente, “wezenrente” tot 25 jaar) Informatieverplichtingen –Voor personeelslid: pensioenfiche –Voor werkgever: beheersverslag pensioeninstelling Wijziging reglement na sectoraal akkoord in Comité C1 27

28 Overzicht concrete initiatieven 28 Tweede pensioenpijler Aanbod VVSG Aanbod provincie Antwerpen Aanbod provincie Limburg BIJDRAGE1% op loonmassa Hoeveel is hiervoor nodig? 7% op loonmassa geeft 100% dekking (keuze 30%-50%-75% - 100% dekking) Hoeveel is hiervoor nodig? Bij 5% op loonmassa: minstens 30% dekking PRESTATIEHoever geraken we ermee? 70% laatste salaris bij volledige loopbaan 60% van de bruto kloof tussen ambtenarenpensioen en werknemerspensioen


Download ppt "Tweede pensioenpijler contractanten lokale besturen Ronde van Vlaanderen oktober – november 2009 Marijke De Lange & Katleen Janssens Stafmedewerkers personeel."

Verwante presentaties


Ads door Google