De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leslie PAESSCHIERSSENS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leslie PAESSCHIERSSENS"— Transcript van de presentatie:

1 Leslie PAESSCHIERSSENS
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL), de Plaatselijke en Lokale Besturen, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het Uniek Loket Leslie PAESSCHIERSSENS Adviseur

2 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
Inhoud EDRL: opzet en voorschriften – het voorziene KBO instrumentarium en noties KBO: voorstelling en KBO Public en KBO Private Search KBO/EDRL toelatingsaanvraagprocedure (TAP) Plaatselijke en Lokale Besturen: rol vanaf 2010 Uniek Loket: een mogelijke tussenpersoon tussen ondernemer en Bestuur Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Plaatselijke en Lokale Besturen: flow charts (2 scenario’s) KBO select: specifieke bevragingen door Plaatselijke en Lokale Besturen Verder aanpak Nuttige informatie

3 I. EDRL Opzet en Voorschriften
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie I. EDRL Opzet en Voorschriften (Richtlijn 2006/123 betreffende diensten op de Interne Markt) Doelstelling: Aanmoediging vrije dienstverlening en vrijheid van vestiging Principes en maatregelen na te komen door E.U.-lidstaten/initiatieven in België 1. Administratieve vereenvoudiging (art.5) → CMS, Screening, Stroomlijning reglementeringen 2. Recht op informatie (art. 7 en 22) → CMS, KBO public, KBO private search, KBO Select 3. Elektronische procedures (art. 8) → KBO Toelatingsaanvraagprocedure (TAP) 4. Uniek Loket (art. 6) → Ondernemingsloketten 5. Administratieve samenwerking tussen lidstaten (Hoofdstuk III) → IMI Centraal de notie: nieuwe (vanaf 2010) TOELATINGEN in de EDRL scope op federaal, regionaal, provinciaal en plaatselijk en lokaal vlak

4 I. EDRL en KBO instrumentarium en begrippen
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie I. EDRL en KBO instrumentarium en begrippen Verder volgt toelichting rond zes cruciale “begrippen”: KBO KBO Public en KBO Private Search TAP Uniek Loket KBO Select Vanaf 28/12/2009: EDRL richtlijn van kracht KBO instrumentarium (rond zes “begrippen”) zal voor handen zijn De aanwending, het gebruik ervan zal in stappen, fases met hulp van KBO doorgevoerd worden in 2010 Lokale en Plaatselijke Besturen zullen een actieve bijdrage vervullen voor hun toelatingen in KBO scope Met hun medewerking is succes verzekerd

5 II. Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (1)
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II. Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (1) (Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) Administratief register met gegevens over ondernemingen en hun vestigingseenheden Gegevens: naam, adres, contactgegevens, rechtsvorm, rechtstoestand, functies, hoedanigheden, activiteiten en toelatingen (ook “links” naar BS, RSZ, Nationale Bank) Ondernemingen: rechtspersonen (Belgisch of buitenlands met zetel in België of verplicht door Belgische wetgeving) en natuurlijke personen (handels- of ambachtsondernemingen, werkgevers, BTW-plichtigen of niet-commerciële ondernemingen) Vestigingseenheden: plaats waar economische activiteit wordt uitgeoefend NB: momenteel telt KBO gegevens over actieve en niet-actieve (stopgezette) ondernemingen

6 II. Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (2)
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II. Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (2) Bedoeling: administratieve vereenvoudiging en efficiëntie voor ondernemingen en overheid Middel: toekennen van één ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummers Kenmerken: Gesteund op authentieke gegevens Naast enkele declaratiegegevens, bevoegde instanties die input leveren Deze laatsten: initiatoren – overkoepeld door beheerders Initiatoren: griffies van Rechtbanken van Koophandel, RSZ, BTW, ondernemingsloketten, enz.

7 II. Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (3)
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II. Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (3) Vanaf 2010: Inschrijving van toelatingen in scope voor Belgische en E.U.-ondernemingen Zowel toelatingen voor ondernemingen als hun vestigingseenheden Plaatselijke en Lokale Besturen zullen optreden als een nieuwe initiator voor de inschrijving, wijziging en stopzetting van hun toelatingen NB: momenteel geldt dit voor vijf à tien toelatingen op lokaal en plaatstelijk vlak

8 II. Kruispuntbank van Ondernemingen Raadpleging (1)
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II. Kruispuntbank van Ondernemingen Raadpleging (1) KBO Public Search: Website Economie (zie adres achteraan) Publiek toegankelijke ondernemingsgegevens voor iedereen Opzoekingen per onderneming NB: doe de test door het inbrengen van de naam van een onderneming KBO Private Search: Alle ondernemingsgegevens voor ondernemer en gemandateerden Beveiligde toegang

9 II. Kruispuntbank van Ondernemingen Raadpleging (2)
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II. Kruispuntbank van Ondernemingen Raadpleging (2) Specifieke raadpleging door openbare diensten: mits akkoord van FOD Economie en toekenning van een “rol” (formulier te vinden op website Economie) KBO-wi Webservices (Wijzigingsextracten) NB: momenteel zijn er slechts 58 gemeenten en steden die een toegang hebben tot KBO

10 II. Kruispuntbank van Ondernemingen Upgrading door initiatoren
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II. Kruispuntbank van Ondernemingen Upgrading door initiatoren Mits akkoord van FOD Economie en toekenning van een “rol” (formulier te vinden op website Economie) KBO-wi Webservices (linken van eigen dB met KBO) Biedt mogelijkheid zelf gegevens in te schrijven, te wijzigen, te schrappen, waarvoor men bevoegd is In het kader van EDRL zullen Lokale en Plaatselijke Besturen hiervoor een toegang moeten vragen, hetzij voor KBO-wi, hetzij voor Webservices

11 III. KBO en de EDRL toelatingen Toelatingsaanvraagprocedure (TAP)
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie III. KBO en de EDRL toelatingen Toelatingsaanvraagprocedure (TAP) TAP: elektronisch opvolgingssysteem inzake behandeling toelatingsaanvragen Maakt kenbaar in welke fase de afhandeling van de toelatingsaanvraag zich bevindt (bvb. bij een Lokaal Bestuur): behandelaar brengt zelf status in Fases/statussen: Bekendmaking: toekennen van een ondernemingsnummer Dan “inschrijving van de aanvraag”, “doorgestuurd naar bevoegde instantie”, “ontvangst door bevoegde instantie”, “dossier onvolledig”, “dossier volledig”, “stopgezette aanvraag” of “aanvaarde aanvraag” Na afhandeling: opname in KBO KBO Private Search: laat consultatie van TAP toe door de ondernemer en Bestuur – “In welk stadium bevindt zich mijn toelatingsaanvraag?” KBO Public Search: laat consultatie van definitieve autorisaties in KBO toe, per onderneming, door iedereen

12 IV. Plaatselijke en lokale besturen en KBO
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie IV. Plaatselijke en lokale besturen en KBO Art.6 van wet van 16 januari 2003 tot oprichting van KBO bepaalt dat alle toelatingen van een onderneming dienen opgenomen te worden in KBO (Federale, Regionale, Provinciale, Lokale & Plaatselijke Besturen) Plaatselijke en Lokale Besturen: Vragen toegang en een rol voor: 1. KBO-wi of voor het gebruik van Webservices 2. TAP (formulier te vinden op de website Economie) Maken gebruik van TAP (status van aanvraag toelatingen) Brengen EDRL toelatingen in KBO van ondernemingen en vestigingseenheden; ook wijzigingen en stopzettingen

13 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
V. Uniek Loket EDRL: verplicht lidstaten tot oprichting Uniek Loket (art.6) België: Uniek Loket = ondernemingsloket 9 federaal, erkende ondernemingsloketten – 209 kantoren – in 88 Belgische gemeenten Kunnen optreden als tussenpersoon (dossier ontvangen en opsturen of dossier ontvangen, vervolledigen en opsturen) of beslisser (dossier ontvangen en beslissen). Dit laatste indien hiertoe gemachtigd door Bestuur. Waar geen verplichting bestaat (NB: in vele gevallen) is de onderneming vrij om voor zijn aanvragen zich rechtstreeks te wenden tot administratie

14 VI. Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Federale Diensten
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VI. Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Federale Diensten Scenario 1: ondernemer richt zich direct tot het Bestuur

15 VI. Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Plaatselijke Besturen (2)
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VI. Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Plaatselijke Besturen (2) Scenario 2: ondernemer doet beroep op het Enig Loket voor de indiening van zijn toelatingsaanvraag

16 VII. KBO Select Applicatie/tool om eigen lijsten te genereren met KBO
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VII. KBO Select Applicatie/tool om eigen lijsten te genereren met KBO Plaatselijke en Lokale Besturen kunnen “abonnementen” aanvragen of kunnen zelf data of combinatie ervan formuleren waaraan men geïnteresseerd is (bvb. KBO-TAP) (lijsten moeten wel beantwoorden aan reglementaire finaliteit) Zelf de frequentie van ontvangst bepalen Aangeven in welk formaat de gegevens gewenst worden Wijze waarop men data wil ontvangen Plaatselijke en Lokale Besturen moeten een toelatingsaanvraag doen en vervolgens de KBO Select rol verkrijgen (formulier te vinden op website Economie)

17 Nadere informatie volgt nog
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VIII. Verder verloop Vanaf begin 2010 wordt voorzien in toelichting en vorming van medewerkers en maken van afspraken van Plaatselijke en Lokale Besturen in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Nadere informatie volgt nog DANK U!

18 IX. Nuttige informatie Website FOD Economie: Mailbox KBO:
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie IX. Nuttige informatie Website FOD Economie: Kruispuntbank van Ondernemingen Mailbox KBO: Helpdesk KBO: Tel. : 02/ KBO Beheersdienst Leuvenseweg 44 BRUSSEL


Download ppt "Leslie PAESSCHIERSSENS"

Verwante presentaties


Ads door Google