De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak EDRL-Screening VVSG/ Antwerpen/ Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak EDRL-Screening VVSG/ Antwerpen/ Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak EDRL-Screening VVSG/ Antwerpen/ Gent
Mechelen, 26 november 2009

2 Inhoud opdracht Werkzaamheden
Prescreening reglementen Antwerpen en Gent (positieve lijst). Screening modellen VVSG en veel voorkomende reglementen. Ontwikkelen Dienstenimpacttoets “light”.

3 Voortgang opdracht: pre-screening
Pre-screening Antwerpen en Gent In totaal zijn er ca. 750 reglementen van Antwerpen en Gent bekeken. Resultaat: Positieve lijst met ca. 30 reglementen. Positieve lijst op website VVSG.

4 Voortgang opdracht: pre-screening
Positieve lijst Antwerpen (versie 1/11/09) Gemeentelijke bouw- en woningverordening Braderijreglement Code van gemeentelijke politiereglementen Winterdorp Reglement voor de jaarlijkse kerstmarkt en het chaletdorp Stedelijk politiereglement open horecaterassen Reglement fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie Ambulante activiteiten op openbare markten en op openbaar domein Uitbatingsvergunning voor club, nachtwinkel, belwinkels en videotheken

5 Voortgang opdracht: screening
Screening van reglementen Met behulp van een rapportageformulier. Gebaseerd op het bestaande formulier van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Wijzigingen t.a.v. bestaande formulier: Splitsing tijdelijk grensoverschrijdend dienstenverkeer en vestiging; Uitwerking evenredigheidstoets: “Dienstenimpacttoets light”.

6 Dienstenimpacttoets-light
Is het vergunningstelsel evenredig? a) Is het vergunningstelsel geschikt om het doel te bereiken? b) Is er een realistisch alternatief? c) Zou controle achteraf te laat komen om werkelijk doeltreffend te zijn? (artikel 9) Of c) Staat het te beschermen belang en de daarop gerichte maatregel in verhouding tot de inbreuk die het met zich meebrengt ten aanzien van de vrijheid van vestiging of het vrij verkeer van diensten? (artikel 16)

7 Individuele screening
Plan van aanpak: Positieve lijst is de basis. Screening per artikel/ vergunningstelsel (en dus niet per reglement). Per reglement zijn dus meerdere formulieren mogelijk.

8 Voorbeeld Rapportageformulier
Screening per artikel/ vergunningstelsel Identificatiegegevens Naam instantie VVSG Naam algemeen verbindend voorschrift Modelreglement: Politieverordening betreffende nachtwinkels en private bureaus van telecommunicatie. Bepaling/artikel waarin eisen worden gesteld Artikel 4: Vestigingsvergunning vereist voor nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. Datum van screening november 2009 Online vindplaats Resultaat Artikel voldoet aan eisen Dienstenrichtlijn.

9 Voorbeeld Rapportageformulier
Gaat het om een dienst? VRAAG 1 Heeft de regelgeving betrekking op de toegang tot of de uitoefening van een economische activiteit die kan worden beschouwd als een dienst? NEE → Plaats de regeling op de negatieve lijst. Hier stopt de screening. X JA, want: De exploitatie van nachtwinkels dan wel de levering van telecommunicatiediensten door private bureaus geschiedt gebruikelijk tegen een vergoeding en is daarmee een dienst als bedoeld in de Dienstenrichtlijn. Ga verder naar vraag 2

10 Voorbeeld Rapportageformulier
Splitsing tijdelijk grensoverschrijdend verkeer en vestiging VRAAG 3 Wat reguleert het desbetreffende voorschrift? X a) De vestiging van een dienstverlener (toets aan artikelen 9, 14, 15 en 25). b) Het tijdelijk (grensoverschrijdend) verrichten van een dienst (toets aan artikel 16 en artikel 25). c) Beide (toets aan artikelen 9, 14, 15, 16 en 25). Motivering: De regel heeft een generiek karakter, maar de aard van de dienst impliceert vestiging van de dienstverrichter. In de praktijk blijkt dat het uitbaten van nachtwinkels en/of private bureaus doorgaans verricht wordt door dienstverrichters die zich in België gevestigd hebben.

11 Voorbeeld Rapportageformulier
Vergunningstelsel VRAAG 14 Is er sprake van een vergunning in de zin van artikel 9? X JA → Ga dan verder naar vraag 15. NEE: De bepaling valt niet onder de reikwijdte van artikel 9. Geef hieronder een korte motivering waarom het niet om een vergunning gaat. Motivering: → Ga dan verder naar tak 4.

12 Voorbeeld Rapportageformulier
Evenredigheidstoets VRAAG 16c Is het vergunningstelsel evenredig in de zin van artikel 9? X JA: Geef een motivering waarom het vergunningstelsel evenredig is. Beantwoord hiervoor de volgende vragen: Is het vergunningstelsel geschikt om het doel te bereiken? Ja. Alvorens een vestigingsvergunning te verlenen wordt bekeken of deze dient te worden geweigerd om redenen van de ruimtelijke ligging van de zaak (het aantal vestigingen mag de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet te boven gaan). Voorts wordt advies ingewonnen van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestiging van de handelszaak en gevraagd om eventuele aanbevelingen om die verstoring te voorkomen. Met de eis van een voorafgaande toetsing wordt voorkomen dat tegen eventuele schade aan het leefmilieu (het is een gekend feit dat zowel nachtwinkels -en dan zeker die waar alcohol wordt verstrekt- en belwinkels niet altijd een positief effect op de leefomgeving hebben) en de openbare orde, rust en veiligheid eerst achteraf kan worden opgekomen. Eenmaal aangerichte schade aan het leefmilieu laat zich niet, althans niet eenvoudig, herstellen.

13 Voorbeeld Rapportageformulier
Evenredigheidstoets Is er een realistisch alternatief voor de maatregel die minder beperkend werkt voor de dienstverlener? (Maak hierbij een afweging tussen diverse alternatieven en betrek hierbij de administratieve lasten). Artikel 18(2) Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van 10 november 2006 biedt nog een tweede mogelijkheid. Op grond van de ruimtelijke ligging en van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust, kan de vestiging (en de uitbating) van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie volgens een gemeentelijk reglement tot een gedeelte van het grondgebied worden beperkt zonder dat dit mag leiden tot een algemeen verbod of van een kwantitatieve beperking betreffende dergelijke vestigingen op het grondgebied van de gemeente. Dit alternatief is niet minder ingrijpend dan de eisen van artikel 4 voor de administratieve lasten. Indien de uitsluitingmaatregel voor een vestigingseenheid binnen een zone ex artikel 4 PV afgeschaft zou worden, kan het College van Burgemeester en Schepenen geen specifieke invulling geven aan het vestigingsbeleid (gelet op de openbare orde, veiligheid en rust) ten aanzien van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie in specifieke zones (ruimtelijke orde). De administratieve lasten zullen zich dan vooral verplaatsen naar het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

14 Voorbeeld Rapportageformulier
Evenredigheidstoets Zou controle achteraf te laat komen om werkelijk doeltreffend te zijn? Ja, omdat de maatregel beoogt het vestigingsbeleid ten aanzien van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie in specifieke zones te reguleren op grond van de openbare orde, ruimtelijke orde en bescherming van de gezondheid van personen die bovendien als dwingende redenen van algemeen belang zijn gedefinieerd in overweging 40 DRL en als zodanig als inbreuk zijn toegestaan. Eenmaal ingetreden negatieve gevolgen (schade aan het leefmilieu) laten zich niet, althans niet eenvoudig, herstellen. Controle vooraf is wenselijk.  → Ga verder naar tak 4. NEE: De eis is niet evenredig. → De betreffende eis vormt een risico. U dient de eis aan te passen.

15 Voorbeeld Rapportageformulier
Muliti-disciplinaire activiteiten komen (vrijwel) nooit voor in gemeentelijke reglementen! VRAAG 17 Beperkt de bepaling multidisciplinaire activiteiten op één van de manieren zoals beschreven in artikel 25? Ja: Vink hieronder aan welke manier de bepaling multidisciplinaire activiteiten beperkt. De verplichting voor de dienstverrichter om uitsluitend een bepaalde specifieke activiteit uit te oefenen. De beperking van het gezamenlijk of in partnerschap uitoefenen van verschillende activiteiten. → Ga verder naar vraag 18. X NEE → De screeningsoperatie is nu voltooid.

16 Stand van zaken opdracht
Resultaten tot nu toe: Pre-screening is afgerond (positieve lijsten op website VVSG). Screening is nu bezig. Rapportageformulieren van veelkomende reglementen binnenkort op website VVSG.

17 Voor vragen, bemerkingen en/of suggesties
Susan te Hofsté


Download ppt "Aanpak EDRL-Screening VVSG/ Antwerpen/ Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google