De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Temse, De Rietgors 12 oktober 2007 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Opstartvergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Temse, De Rietgors 12 oktober 2007 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Opstartvergadering."— Transcript van de presentatie:

1 Temse, De Rietgors 12 oktober 2007 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Opstartvergadering

2 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Opstartvergadering Verwelkoming door Hugo Maes – voorzitter vzw PWA Temse Korte voorgeschiedenis Doelstelling van de dag

3 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Opstartvergadering Agenda : 1.Welkom (Hugo Maes, voorzitter vzw PWA Temse) 2.Memorandum “PWA’s en PWA/DCO’s hebben toekomst !” (Karel Hubau, voorzitter vzw PWA Gavere) - Toelichting & Stand van zaken 3.Prioriteiten voor het ‘Vlaams Platform PWA-PWA/DCO’ (Karel H). 4.Rol van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (Fabio Contipelli, VVSG) 5.Voorstel van organisatiemodel voor het ‘Vlaams Platform PWA- PWA/DCO’ (Marc Van Eenooghe, VVSG) 6.Hoe reageren we (voorlopig) op : (Karel Hubau) –de financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en –banen door PriceWaterhouseCoopers. –het KB van 13 juli 2007. 7.Tijd voor een drankje en een hapje.

4 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Opstartvergadering MEMORANDUM PWA’s en PWA/DCO’s hebben toekomst !

5 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 1.Visie PWA’s en PWA/DCO’s hebben toekomst door mee te werken aan … een bijzonder zinvolle invulling van maatschappelijke taken én balancering van tewerkstelling tussen arbeidszorg en arbeidsmarkt van ‘onderbenut en onbenut menselijk kapitaal’ via lokale bemiddeling en marktkennis.

6 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 2. Kernboodschappen 1.Revitalisering van de PWA werking tout court; vragende partij om een ‘actieve’ rol te vervullen in het ‘doelgroepenbeleid’. 2.De PWA/DCO werking beschouwen als een volwaardige (deel)sector van het dienstenchequegebeuren. 3.STOP aan de negatief ervaren en frustrerende overheidsinmenging en JA aan de politieke moed om de ‘centen’ elders te halen. 4.Vlaams Platform = dynamische gesprekspartner

7 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 3. Arbeidsmarkt in Vlaanderen 1.Lissabon en Stockholm doelstellingen. 2.Onze reguliere arbeidsmarkt stelt hoge eisen. 3.Arbeidsmarkt en PWA in Vlaanderen :  NEC  SEC  Extra vangnet = PWA (in het kader van een ‘actief’ doelgroepenbeleid)

8 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 4. PWA situatie anno 2007  De bestaande, alom bekende (want lokale) PWA structuren worden vandaag bijzonder stiefmoederlijk behandeld, ondanks de duidelijk aanwijsbare maatschappelijke noden én de beschikbaarheid van specifieke arbeidskrachten.  Sinds 2004 wordt een bijzonder demotiverend ‘stand still’ principe gehanteerd.  Onzekerheid beambten qua toekomst, werksituatie, …

9 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 5. Troeven van het PWA  PWA is een lokaal georganiseerd, flexibel systeem.  PWA kan een goede opstap zijn naar regulier werk.  PWA helpt werkzoekenden om uit hun isolement te komen.  PWA komt tegemoet aan individuele en maatschappelijke noden.  PWA is voor enkelen de hoogst haalbare kaart.  PWA beambten hebben merites.

10 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 6. Zwaktes van het PWA.  Werkloosheidsval.  Beperkingen activiteitenlijst.  Beperking/onzekerheid van ‘tijd en ruimte’.

11 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 7. Aanbevelingen naar het PWA-stelsel. 7.1. Op vlak van (PWA-) werknemers.  Uitbreiding van de doelgroep. Tewerkstelling in het PWA loskoppelen van het soort uitkering dat mensen krijgen en zijn voorstander van uitbreiding van deze doelgroepen.  PWA als intermediair. Toevoegen trajectlijn PWA in dossier werkzoekende.  In functie van het profiel van de cliënt wordt bij toeleiding de klemtoon gelegd op zorg en/of op werk in een al dan niet tijdelijk statuut.  Statuut van de PWA werknemer: Zorgovereenkomst : wie, verloning, werkgever, zorg

12 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 7.2. Op vlak van activiteiten en gebruikers.  PWA vervult individuele en collectieve behoeften.  Grote(re) lokale autonomie naar de invulling van taken.  PWA kan op zoek gaan naar nieuwe niches die nadien kunnen erkend/verduurzaamd worden binnen het kader van het decreet ‘lokale diensteneconomie’. 7.3.Op vlak van organisatiestructuur.  vzw voor ‘traditionele’ PWA organisatie.  vzw kan optreden als werkgever.

13 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Memorandum 8. Aanbevelingen naar het PWA/DCO-stelsel. 1.Naar (DCO-)werknemers en de DC’s terugbetaling.  Gelijkschakeling van categorie A werknemers met categorie B werknemers.  20 € terugbetaling is ontoereikend, zeker voor kleinere PWA/DCO’s. 2.Op vlak van activiteiten en gebruikers  Uitbreiden naar klusjes en tuinonderhoud bij particulieren ?  Prijszetting is aan herziening toe. 3.Op vlak van organisatiestructuur  Oordeelkundig en efficiënt bestuur van de ‘sui-generis’ afdeling van de vzw PWA.  Omschakeling van ‘sui-generis’ binnen vzw mogelijk naar andere juridische rechtsvorm (cvba-vso) met behoud van tewerkstellingsmaatregelen.  Personeelsstatuut van de PWA beambten binnen PWA/DCO.

14 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Prioriteiten Prioriteiten voor het Vlaams Platform PWA- PWA/DCO: 1.Ontwikkelen van het daad- & slagkrachtig ‘virtueel’ platform onder de vleugels van het VVSG (cfr infra) 2.Legitimiteit afdwingen bij de verschillende gesprekspartners door in ‘dialoog’ te treden 3.Formaliseren van de ‘feitelijke vereniging’ (bv. opmaak huishoudelijk reglement,…)

15 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Rol van VVSG Rol van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.  Kennis verzamelen en delen via virtueel platform.  Organiseren van een ‘virtuele’ ontmoetings- en verzamelplaats.  Logistieke ondersteuning van het Vlaams Platform.  Stimuleren debat en standpuntbepaling, ontwikkelen van de visie (cfr. Memorandum).  Behartigen van de belangen.  Zoeken naar een toekomst voor PWA’s Wat doet de VVSG niet ?  VVSG treedt niet in de plaats van de werkgever.  VVSG doet het ‘sociaal overleg’ niet dunnetjes over.

16 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Organisatiemodel Formaliseren van het Vlaams Platform PWA-PWA/DCO.  Vlaams Platform ‘organisch’ laten groeien via een ‘feitelijke vereniging’.  Nadruk op dynamisme, werk- en daadkracht.  3 niveau’s:  Algemene vergadering  Bestuur  Dagelijks Bestuur

17 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Feitelijke vereniging - voorstel Algemene Vergadering  Hoogste orgaan  VZW PWA = lid  Minstens 1 keer per jaar of naargelang de noodzaak.  De vzw PWA wordt vertegenwoordigd door PWA beambte en/of lid van de Raad van Bestuur Bestuur  Normale werking - vertegenwoordiging  Minstens 1 keer per kwartaal of naargelang de noodzaak.  Via ‘gemotiveerde’ kandidatuurstelling.

18 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Feitelijke vereniging - voorstel Algemene Vergadering streefdoel: 85 % van alle Vlaamse PWA’s Bestuur samengesteld uit 24 bestuurders : 4 per Vlaamse provincie: 3/4 leden RvB; ¼ beambten via ‘kandidaatstelling’ 2 Vlaamse grootsteden (Antwerpen en Gent) 2 VVSG

19 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Feitelijke vereniging - voorstel Dagelijks Bestuur 5 leden :  Voorzitter  Ondervoorzitter  2 mensen uit Bestuur van de ‘feitelijke vereniging (minstens 1 PWA beambte)  1 VVSG

20 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Procedure VOOR 15 NOVEMBER  De vzw PWA wordt lid van de Algemene Vergadering door eenvoudige opgave van de vertegenwoordiger(s).  Potentiële Bestuursleden van het Vlaams Platform stellen zich kandidaat mits een korte motivatie.  Lopende zaken worden behartigd door een ‘voorlopig’ Dagelijks Bestuur NA 15 NOVEMBER  Het ‘voorlopig’ Dagelijks Bestuur stelt in eer en geweten een ‘Bestuur’ samen en legt dit ter goedkeuring voor.  Bij aanvaarding van het ‘Bestuur’ eindigt het mandaat van het voorlopig DB

21 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO voorlopig Dagelijks Bestuur - voorstel Wie vormt het ‘voorlopig’ Dagelijks Bestuur :  de ‘initiatiefnemers’, met name : oHubau Karel, voorzitter vzw PWA Gavere oMaes Hugo, voorzitter vzw PWA Temse  de kontaktpersonen van VVSG : oContipelli Fabio oVan Eenooghe Marc

22 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Feitelijke vereniging – voorstel Akkoord ? JA ! We noteren nog volgende bemerkingen : Om ‘snel’ te kunnen werken, kan een toetreding tot de Algemene Vergadering van het Vlaams Platform PWA- PWA/DCO ‘onder voorbehoud’. Het is aan de Raad van Bestuur van de vzw PWA om dit lidmaatschap, op latere datum, te formaliseren.

23 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Feitelijke vereniging - voorstel Bij de samenstelling van het Bestuur van het Vlaams Platform moet voldoende gewaakt worden over een gezond evenwicht tussen enerzijds vzw PWA’s zonder DCO en anderzijds vzw PWA’s met DCO. In de mate van het mogelijke wordt bij de samenstelling van het Bestuur van het Vlaams Platform rekening gehouden dat ‘alle windstreken’ binnen de 5 Vlaamse provincies vertegenwoordigd zijn. We maken nu de formele afspraak dat eind 2009 het Vlaams Platform PWA-PWA/DCO aan een kritische evaluatie wordt blootgesteld.

24 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Hoe reageren we (voorlopig) op : 1.Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en –banen, van PriceWaterhouseCoopers ?  Wat scheelt er aan ?  Ondernomen stappen – positie stelling 2.KB van 13 juli 2007 ?  Toevloed van administratie  Omgaan met extra –uren  Prijsbepaling strijkwerk: discrepantie tussen KB juli 13 en economische bedrijfsvoering

25 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Tijd voor een hapje en een drankje…


Download ppt "Temse, De Rietgors 12 oktober 2007 Vlaams Platform PWA-PWA/DCO Opstartvergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google