De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het OCMW-decreet ontleed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het OCMW-decreet ontleed"— Transcript van de presentatie:

1 Het OCMW-decreet ontleed
Studiedagen januari-februari 2009

2 Programma 9.30 uur Onthaal 10 uur Welkom door de dagvoorzitter
 10.15 uur Algemene situering en uitgangspunten van het nieuwe decreet: welke analogie met het gemeentedecreet, waar liggen de kansen en knelpunten? Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s VVSG  10.30 uur Gevolgen voor de bestuurlijke organisatie en het statuut van de OCMW-mandataris Pieter Vanderstappen, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving en David Vanholsbeeck, VVSG-stafmedewerker statuut lokale mandataris  11.45 uur Implicaties voor het personeel en het personeelsbeleid Katleen Janssens, VVSG-stafmedewerker OCMW-personeel 12.45 uur Lunch

3 Programma 13.45 uur Financiële en administratieve aspecten: gevolgen voor managementteam, planning, interne controle, externe audit, …. Jan Leroy, VVSG-stafmedewerker gemeente en OCMW-financiën 15 uur: Wat met interne en externe verzelfstandiging? En hoe zal het toezicht en de inwerkingtreding verlopen? Piet Van Schuylenbergh uur Toelichting vertegenwoordiger DEXIA (dubbele handtekening) en VVOS (3-daags vormingstraject) 16 uur Afsluiting

4 Het OCMW-decreet ontleed Algemene situering
Studiedagen januari-februari 2009

5 Inhoud Wat regelt het OCMW-decreet ? Wat zijn de uitgangspunten ?
Kansen en knelpunten

6 Wat regelt het OCMW-decreet? (1)
Alles wat Vlaanderen kan regelen: bestuurlijke aspecten van de OCMW-werking Politieke en ambtelijke organisatie Organisatorisch en financieel management Relatie burger-bestuur Interne en externe verzelfstandiging Bestuurlijk toezicht Samenwerking met de gemeente

7 Wat regelt het OCMW-decreet? (2)
Federaal (OCMW-wet): inhoudelijke aspecten Missie en bestaansrecht OCMW Taken van het OCMW Beroep tegen individuele beslissingen en terugvordering RMI-wet en wet Specifieke regels faciliteitengemeenten

8 Uitgangspunten (1) Memorie van toelichting :
Afstemming op gemeentedecreet Autonomie en ruimte voor maatwerk Vereenvoudiging

9 Uitgangspunten (2) 12 algemene beleidsdoelstellingen (cf. gemeentedecreet): OCMW’s positioneren Rol politieke organen versterken Democratische controle versterken Meer zelfregulering Rol van de administratie in het management verduidelijken

10 Uitgangspunten (3) Samenwerking politiek – administratie
Planmatig werken Eigentijds personeels- en financieel beleid Burger meer betrekken Intern toezicht versterken, extern toezicht moderniseren Samenwerking met gemeente Vernieuwingen in de tijd spreiden

11 Kansen en knelpunten (1)
Decreet vertrekt niet van een visie op bestuurlijke toekomst van de OCMW’s, nl. welke bestuurlijke ingrepen zijn nodig om de uitvoering van de (hoofdzakelijk federale) opdrachten van de OCMW’s te verbeteren

12 Kansen en knelpunten (2)
De vernieuwingen uit het gemeentedecreet kennen de OCMW’s reeds jaren : 1993 : delegatie bevoegdheden van RMW naar VB en BC’s NOB sinds 1997 : beleidsvoorbereidende rol secretaris en ontvanger, budgethouderschap, administratief handboek, interne en externe audit

13 Kansen en knelpunten (3)
Praktijk: werken met managementteams, diensthoofdenoverleg, … Eerder consolidatie dan vernieuwing Deregulering?

14 Studiedagen januari-februari 2009
Het OCMW-decreet ontleed Bestuurlijke organisatie en statuut mandataris Studiedagen januari-februari 2009

15 Inhoud OCMW-raad (Onder)voorzitter Vast bureau Bijzonder(e) comité(s)
Optreden in rechte Betrekken van de burger

16 OCMW-raad: samenstelling
Aantal leden: hetzelfde, behalve als de OCMW-raad groter is dan de gemeenteraad Wijze van verkiezing: blijft ongeveer gelijk (gemeenteraad, regels voor staking van stemmen, voordrachtsakte,...) Nieuw: - regel om “overlopers” te bestraffen - einddatum Beide geslachten Burgemeester

17 OCMW-raad: samenstelling
Max. 1/3de gemeenteraadsleden en gemeentepersoneel: Nieuw: beperking gemeentepersoneel tot max. 1/3de uitgezonderd: ° gemeentelijk onderwijzend personeel ° leden van vrijwillige ambulancediensten ° vrijwillige brandweerlieden Bloed- en aanverwanten: Bloedverwanten tot en met de tweede graad Echtgenoten en personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben ondertekend Andere onverenigbaarheden: ongeveer hetzelfde

18 OCMW-raad: statuut raadslid
Verhindering (vervanging) Op eigen verzoek (gericht aan OCMW-voorzitter) - medische redenen, studieredenen, verblijf in het buitenland – min. 12 weken - ouderschapsverlof (max. 15/17 weken) - palliatief verlof/bijstand zwaar ziek familielid – min. 12 weken b) Verplicht (van rechtswege) - vervanging verhinderde of geschorste burgemeester/schepen - medische redenen – niet in staat tot verzoek - Het OCMW-decreet (art. 24) spreekt over verhindering van raadsleden als het gaat over personen die om een welbepaalde reden hun mandaat niet kunnen uitoefenen zonder dat ze definitief de hoedanigheid van raadslid verliezen. De raadsleden kunnen zich in die bepaalde situaties laten vervangen en nadien, als de situatie niet meer bestaat, terugkeren naar de OCMW-raad. - Afgestemd op regeling Gemeentedecreet, mét aanvullingen Men kan min. 12 weken niet aanwezig zijn op raad  schriftelijk verzoek tot vervanging aan OCMW-voorzitter (indien voorzitter zelf  aan vervanger): a) om medische redenen (geneeskundig getuigschrift van max. 15 dagen oud dat min. termijn van afwezigheid aangeeft)/niet in staat  automatisch verhinderd vanaf derde opeenvolgende afwezigheid; b) om studieredenen (attest van onderwijsinstelling); c) verblijf in buitenland (attest van opdrachtgever, ook bijv. door zichzelf in eenmanszaak). Ouderschapsverlof (= moederschapsverlof of vaderschapsverlof) voor geboorte of adoptie van kind  schriftelijk verzoek nu wel gericht aan voorzitter (ipv vast bureau): vervanging ten vroegste vanaf 6de week voor vermoedelijke datum van geboorte/adoptie (ipv 7de) tot einde 9de week na geboorte/adoptie (ipv 8ste). Op schriftelijk verzoek na 9de week verlengd met periode die men vooraf niet heeft opgenomen. NIEUW: meerling  max. verlenging van twee weken Palliatief verlof (persoon in terminale fase, niet beperkt tot familie/gezin) of verlof voor bijstand/verzorging zwaar ziek familielid t/m 2de graad of zwaar ziek gezinslid (arts beschouwt bijstand als noodzakelijk voor herstel) – min. 12 weken niet aanwezig – schriftelijk verzoek + verklaring op erewoord (hoeft naam patiënt niet te vermelden). Gezinslid = persoon waarmee men samenwoont; familielid: BVW/AVW t/m 2de graad. Ev. combinatie van twee vormen. Betwistingen: Raad voor Verkiezingsbetwistingen Geschrapt: verhindering wegens vervulling actieve militaire dienstplicht of van burgerdienst als gewetensbezwaarde - het raadslid dat tot burgemeester of schepen wordt benoemd ter vervanging van een verhinderde of geschorste burgemeester of schepen. In geval van een gewone tijdelijke plaatsvervanging van de burgemeester, kan de burgemeester zelf iemand aanduiden om hem te vervangen, en is er geen sprake van verhindering. - Is een zieke mandataris niet meer zelf in staat om zijn vervanging te vragen (bijv. coma, dementie, …) dan wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde vergadering waarop hij opeenvolgend niet aanwezig kan zijn en dit zolang zijn afwezigheid duurt. In de eerste drie gevallen vraagt het raadslid zelf (schriftelijk) om te worden vervangen. In de laatste twee gevallen gaat het om een vervanging van rechtswege (dus automatisch). Art. 19, lid 4-5 OCMW-wet Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie 18 18

19 OCMW-raad: statuut raadslid
Einde mandaat - Einde legislatuur - Einde op voordrachtsakte bepaald - Ontslag ! Definitief vanaf kennisgeving aan GR-voorzitter - niet meer voldoen aan verkiesbaarheids-voorwaarden, onverenigbaarheid, overschrijding maxima Einde van de zittingsperiode Behalve wanneer op de voordrachtsakte van het raadslid een einddatum staat, oefenen OCMW-raadsleden normaal gezien hun mandaat uit gedurende de hele legislatuur. De uittredende raadsleden blijven na de volledige vernieuwing van de OCMW-raad in functie tot de installatie van de meerderheid van de nieuwe raadsleden heeft plaats gehad. (art. 6,§2 OCMW-decreet) Einde op voordrachtsakte Een belangrijke nieuwigheid is dat de voordrachtsakte een einddatum van het mandaat als raadslid kan vermelden, evenals de naam van een of meer personen die het raadslid zullen opvolgen. In dat geval is het raadslid van rechtswege ontslagnemend op het moment van de vermelde einddatum. Het lid wordt dan opgevolgd door de eerstgenoemde opvolger. Als het mandaat eindigt voor de einddatum, vermeld in de akte, neemt de opvolger vervroegd het mandaat op. (art. 10,§1, lid 6 OCMW-decreet) Ontslag Indien een OCMW-raadslid zijn ontslag wil geven, moet hij dit schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief en kan niet meer worden ingetrokken na de ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het raadslid zal zijn mandaat blijven uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd (de eed heeft afgelegd), behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. (art. 25 OCMW-decreet) Andere Het mandaat van een raadslid dat niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden of zich in een toestand van onverenigbaarheid bevindt (bijv. gemeentesecretaris, magistraat, bloed- of aanverwant), wordt door de OCMW-raad voor vervallen verklaard. Het betrokken raadslid wordt eerst gehoord. De voorzitter brengt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en het betrokken raadslid op de hoogte van feiten die het verval met zich kunnen meebrengen. Als de raad binnen de twee maanden nadat ze in kennis gesteld werden van deze feiten, niet heeft opgetreden, zal de Raad voor Verkiezingsbetwistingen optreden. De vervallenverklaring heeft pas gevolgen voor het raadslid vanaf het moment dat het raadslid in kennis gesteld wordt van het verval. Ook is een raadslid van rechtswege ontslagnemend als hij lid zou worden van de gemeenteraad en door dit lidmaatschap het maximaal aantal (een derde) gemeenteraadsleden in de OCMW-raad wordt overschreden. NIEUW: dit geldt ook als een raadslid personeelslid van de gemeente wordt en hierdoor het maximale aantal gemeentelijke personeelsleden in het OCMW overschreden wordt. Opgelet: deze laatste regel geldt slechts vanaf !!! Wordt een gemeenteraadslid als opvolger lid van de OCMW-raad en wordt daardoor het maximaal aantal gemeenteraadsleden in de OCMW-raad overschreden, dan kan het gemeenteraadslid niet worden geïnstalleerd. Ook hier gelden gelijkaardige regels voor gemeentepersoneel. (art. 7, art. 8, art. 19 en art. 20 OCMW-decreet) Art. 7-10, 19, lid 1-2 en 20ter OCMW-wet Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behoudens maximumregel personeelsleden) 19 19

20 OCMW-raad: statuut raadslid
Vervanging - bij afstand van mandaat, vervallenverklaring mandaat, verhindering (tijdelijk), ontslag, overlijden - door opvolger (cf. voordrachtsakte), indien nodig nieuwe voordrachtsakte of nieuwe verkiezing - onderzoek en goedkeuring geloofsbrieven door GR - eedaflegging in handen GR-voorzitter Wanneer een OCMW-raadslid ontslag neemt, verhinderd is, overleden is, of als zijn mandaat vervallen verklaard werd, wordt het raadslid vervangen door zijn opvolger. Indien er geen opvolgers meer zijn, of ze allen verzaakt hebben, wordt een nieuw raadslid aangeduid. Opgelet, want ook na de vervanging van een raadslid moeten beide geslachten nog steeds vertegenwoordigd zijn. Gaat het om een vervanging door verhindering, dan duurt de vervanging tot het raadslid niet meer verhinderd is. Strikt gezien moeten ook in dit geval de beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de raad (art. 26 OCMW-decreet) Opvolger op voordrachtsakte Aangezien de voordrachtsakte voor elk kandidaat-werkend lid een of meer opvolgers voorziet en deze opvolgers in een bepaalde volgorde staan, wordt de eerste opvolger van het te vervangen raadslid tot de eedaflegging geroepen. Wil of kan die het mandaat niet opnemen, dan wordt de tweede opvolger opgeroepen, enz. Opgelet: de bepaling dat de voordrachtsakte een of meer opvolgers moet vermelden, geldt uiteraard niet voor de op dit moment reeds ingediende voordrachtsakten. (art. 10, §1 en art. 26 OCMW-decreet) Geen opvolgers meer op voordrachtsakte Indien er geen opvolgers meer zijn of ze allen verzaakt hebben, kunnen alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, een nieuw kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen. De memorie verduidelijkt dat de handtekeningen van alle gemeenteraadsleden van dezelfde voordrachtsakte als het te vervangen lid nodig zijn. Ook hier wordt weer met een voordrachtsakte gewerkt, die aan de gemeentesecretaris moet overhandigd worden. De gemeenteraad dient de geloofsbrieven van het nieuwe raadslid en de opvolger(s) te onderzoeken. Indien de geloofsbrieven aanvaard worden, is de kandidaat gekozen verklaard en worden de kandidaat-opvolgers aangesteld in de orde van hun voordracht. Stel dat een opvolger het mandaat niet kan opnemen omdat in dat geval beide geslachten niet meer in de raad vertegenwoordigd zijn, dan wordt deze opvolger na de verkiezing van een nieuw raadslid weer eerste opvolger. Wanneer binnen zestig dagen nog steeds geen vervanger werd voorgedragen, wordt tot een nieuwe verkiezing overgegaan door alle gemeenteraadsleden. Het aantal stemmen dat een gemeenteraadslid heeft, is afhankelijk van het aantal te verkiezen OCMW-raadsleden. Ook hier wordt weer met een voordrachtsakte gewerkt. De kandidaat of de kandidaten die de meeste stemmen behalen en die indien nodig voldoen aan de geslachtsvoorwaarde, worden als verkozen verklaard. Bij staking van stemmen geldt de reeds besproken voorrangsregel. Ook hier wordt met een voordrachtsakte gewerkt. (art. 10, §1, art. 14 en art.26 OCMW-decreet) Eedaflegging De opvolger kan pas geïnstalleerd worden nadat de geloofsbrieven onderzocht en goedgekeurd werden door de gemeenteraad. Indien de geloofsbrieven van de opvolgers reeds goedgekeurd werden bij de installatie van de OCMW-raad, moet de voorzitter van de gemeenteraad deze geloofsbrieven opnieuw onderzoeken. De memorie zegt dat het onderzoek van de geloofsbrieven reeds kan gebeuren voor de officiële kennisgeving van het ontslag aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is immers pas definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad het heeft ontvangen. De eedaflegging van de opvolger die tijdens de legislatuur lid wordt van de OCMW-raad, gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris. Er wordt van deze eedaflegging een proces-verbaal opgemaakt dat opgestuurd wordt naar de voorzitter van het OCMW. De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen op de hoogte gebracht van de eedaflegging of van de beëindiging van de periode van verhindering. (art. 17 en art. 26 OCMW-decreet) Art. ??? OCMW-wet Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behoudens opvolgers in bestaande voordrachtsakten) 20 20

21 OCMW-raad: statuut raadslid
Bijstand vertrouwenspersoon - voor raadslid dat o.w.v. handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen - VP: ° minstens 18 jaar ° legaal verblijf binnen EU ° voldoen aan verkiesbaarheidsvoorwaarden ° geen onverenigbaarheid ° zelfde rechten en plichten raadslid (incl. presentiegeld) ° geen eedaflegging Indien een raadslid zijn mandaat wegens een handicap niet zelfstandig kan vervullen, kan het raadslid zich voor de uitoefening van zijn mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De Vlaamse Regering heeft de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een lid van de OCMW-raad met een handicap bepaald in een besluit van 19 januari 2007 (o.a. zware motorische of zintuiglijke handicap – getuigschrift arts). De memorie verduidelijkt dat een raadslid met een handicap over meerdere vertrouwenspersonen kan beschikken. Zo kan het raadslid ook bijgestaan worden op de momenten dat de gebruikelijke vertrouwenspersoon niet beschikbaar is. De voorzitter, ondervoorzitter en leden van het vast bureau of bijzondere comités kunnen voor de uitoefening van deze functies een beroep doen op een vertrouwenspersoon als ze hun mandaat wegens een handicap niet zelfstandig kunnen vervullen. (zie verder) (art. 28 en art. 69 OCMW-decreet) Wie kan vertrouwenspersoon zijn? De vertrouwenspersoon moet tenminste 18 jaar zijn en legaal binnen de EU verblijven. Dit betekent dat ook onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie vertrouwenspersoon kunnen zijn, evenals de andere niet-Belgen die voldoen aan de voorwaarden uit de gemeentekieswet. De vertrouwenspersoon moet ook voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en de verenigbaarheidsvoorwaarden. Dit met uitzondering van de verbodsbepalingen inzake bloed- en aanverwantschap, die enkel gelden t.a.v. andere leden van de OCMW-raad en dus niet tussen de vertrouwenspersoon en het lid dat hij bijstaat. Een ander raadslid kan zelf geen vertrouwenspersoon zijn, ook niet als het raadslid verhinderd is. De memorie stelt dat de OCMW-raad, bij gebrek aan een specifieke regeling, zelf controleert of de vertrouwenspersoon aan deze voorwaarden voldoet. Bij geschillen hierover doet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak. (art. 20, art. 22, art. 24 en art. 28 OCMW-decreet) (art. 1, §1, art. 1ter Gemeentekieswet) Wat zijn de rechten en plichten van de vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon legt de eed niet af, maar beschikt over dezelfde materiële middelen en dezelfde verplichtingen als het raadslid dat hij bijstaat. De vertrouwenspersoon heeft onder dezelfde voorwaarden als het raadslid recht op een presentiegeld, maar heeft geen initiatiefrecht. De bepalingen die belangenvermenging van raadsleden onmogelijk maken zijn ook van toepassing op de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon mag zijn persoonlijke mening niet geven en is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. (art. 28, art. 37 en art. 40, §4 OCMW-decreet) Art. 7bis OCMW-wet Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie 21 21

22 OCMW-raad: statuut raadslid
Presentiegeld - verplicht voor vergaderingen OCMW-raad - facultatief (?) voor vergaderingen vast bureau, bijzondere comités, overlegcomité gemeente-OCMW (let op: overgangsperiode!), budgetcommissie en voor controle boekhouding OCMW-ziekenhuizen - voor OCMW-raadszitting even hoog als voor GR-zitting, voor andere vergaderingen maximaal even hoog (grenzen in BVR 19 januari 2007) - vermindering/aanvulling presentiegelden op verzoek raadslid (controle door OCMW-secretaris) De leden van de OCMW-raad ontvangen een presentiegeld ten laste van het OCMW. Een OCMW-raadslid ontvangt dit presentiegeld als hij of zij ‘effectief’ aanwezig is geweest op een vergadering van de OCMW-raad. Het is een vergoeding voor de tijd en de kosten die de raadsleden besteden aan hun politiek mandaat. Ook voor andere vergaderingen kan de OCMW-raad bepalen dat een presentiegeld wordt verleend (in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 op het statuut van de lokale en provinciale mandataris is dat op dit moment nog een recht), namelijk voor: 1. de vergaderingen van het vast bureau; 2. de vergaderingen van de bijzondere comités (indien ten minste drie leden, de voorzitter inbegrepen); 3. de vergaderingen van het overlegcomité; 4. de vergaderingen van de budgetcommissie; 5. de controle van de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een OCMW. Voor vergaderingen die niet onder de voorgaande opsomming vallen, zoals de vergaderingen van de Lokale Adviescommissie ‘Water, Gas en Elektriciteit’, kan geen presentiegeld worden gegeven. Het presentiegeld voor aanwezigheid op de OCMW-raad bedraagt evenveel als dat van de gemeenteraadsleden van de gemeente waar de zetel van het OCMW is gevestigd (voor vergaderingen van de gemeenteraad). Voor de vergaderingen van het vast bureau, de bijzondere comités, het overlegcomité, de budgetcommissie en voor de controle van de boekhouding van OCMW-ziekenhuizen bedraagt het maximaal evenveel als het presentiegeld voor gemeenteraadsleden. Als de OCMW-raad zich hier niet over heeft uitgesproken, bedraagt het presentiegeld voor deze vergaderingen evenveel als voor gemeenteraadsleden bij een gemeenteraadszitting. Al hangt de hoogte van het presentiegeld dus af van dat van gemeenteraadsleden, toch zijn er een aantal grenzen vastgelegd. Vanaf oktober 2008 is dit, ingevolge de indexering, minimaal 42,45 euro en maximaal 185,71 euro (basisbedragen van 28,57 en 124,98 euro aan indexcijfer 1,4859). De OCMW-raad vermindert de presentiegelden van het OCMW-raadslid, als het raadslid dit vraagt. Het kan immers voordeliger zijn dit te doen als door het ontvangen van deze presentiegelden andere bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen van het raadslid worden verminderd wegens het overschrijden van cumulatiegrenzen. Op dezelfde manier kan het OCMW eventueel inkomensverlies (door de cumul) van de mandataris compenseren, op voorwaarde dat de mandataris hierom vraagt (totaalgrens = wedde van schepen in gemeente met inwoners). De OCMW-secretaris gaat telkens na of in de aanvraag van het raadslid aan de voorwaarden is voldaan. IWT nog niet bepaald!!! (vermoedelijk na aanpassing uitvoeringsbesluit 19 januari 2007) Ook de vertrouwenspersoon die een OCMW-raadslid kan bijstaan heeft recht op een presentiegeld, onder dezelfde voorwaarden als het raadslid zelf. (art. 27 en art. 28) (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, art ) Art. 38 OCMW-wet Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behoudens compensatieregeling inkomensverlies) 22 22

23 OCMW-raad: statuut raadslid
Kostenvergoeding - facultatieve maatregel OCMW-raad - zowel terugbetaling kosten als terbeschikkingstelling faciliteiten mogelijk - kosten houden verband met uitoefening mandaat - bewijs kosten – controle door secretaris – gedetailleerd verslag voor raad - zie art BVR 19 januari verslag - fractietoelagen? Wie als raadslid goed op de hoogte wil blijven van de werking van het OCMW, heeft heel wat tijd nodig voor vergaderingen allerhande, om dossiers te bestuderen en om informatie te verzamelen. Het schamele politiek verlof en het presentiegeld dat raadsleden hiervoor krijgen is echter vaak niet voldoende. De OCMW-raad kan hieraan tegemoet komen door een aantal bijkomende maatregelen ter ondersteuning van de raadsleden te nemen. Het is echter belangrijk daarbij voor ogen te houden dat het presentiegeld en een eventuele kostenvergoeding de enige voordelen of vergoedingen zijn die de raadsleden ten laste van het OCMW mogen genieten. De kostenvergoeding, waarvan de OCMW-raad de verdere grenzen moet bepalen (binnen het wettelijk kader), kan wel slaan op zowel een terugbetaling van gemaakte kosten als op de terbeschikkingstelling van bepaalde faciliteiten. Het moet daarbij wel gaan om kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van raadslid en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van dit mandaat. De oude terminologie (“kosten gemaakt bij de uitvoering van opdrachten die hen door de OCMW-raad in het kader van zijn bevoegdheden uitdrukkelijk werden toevertrouwd”), die verschilde van deze voor gemeenteraadsleden, werd in het OCMW-decreet gelukkig overboord gegooid. Forfaitaire kostenvergoedingen zijn overigens niet mogelijk. De kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken (minstens vermelding activiteit en bedrag), waarna de OCMW-secretaris nagaat of aan de wettelijke voorwaarden en aan de voorwaarden opgelegd door de OCMW-raad is voldaan. Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad. Terugbetaling van gemaakte kosten is in het OCMW-decreet overigens geen recht meer, zoals in de OCMW-wet, maar het is natuurlijk wel logisch dat een mandataris die aan alle voorwaarden voldoet terugbetaling zal verkrijgen. In het verslag bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 worden de volgende mogelijkheden voor “kostenvergoedingen” aangehaald: “De kosten kunnen voornamelijk betrekking hebben op de terugbetaling van kosten die een gezinsvriendelijk karakter hebben (zoals kinderopvang, occasionele opvang, e.d.) of verband houden met specifieke noden van personen met een handicap (doventolk, kosten verbonden aan assistentie, e.d.), de kosten die betrekking hebben op de verzekering van de raadsleden, de kosten die betrekking hebben op de communicatie (zoals telefoon, internet, een personal computer, e.d.) en de werking (fax en kopieerapparaat), mobiliteitskosten (wagen, reis- en verblijfkosten van de mandatarissen), representatiekosten, alsmede kosten voor vorming van de mandatarissen. Ook verplaatsingskosten kunnen worden toegestaan. De term 'verplaatsingen' slaat o.m. op vergaderingen van de gemeenteraad of het college of op culturele of sportieve manifestaties of om zich naar het stadhuis te begeven voor de normale werkzaamheden. Het heeft slechts betrekking op verplaatsingen binnen de gemeente. In plaats van de terugbetaling van de kosten van een internetaansluiting of een pc, kan men als bestuur ook opteren voor het gratis ter beschikking stellen van deze voorwerpen of diensten. Evenwel zal dit dan in hoofde van de betrokken mandataris een voordeel van alle aard opleveren, dat belastbaar is, indien die personal computer ook voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt. In het genoemde voorbeeld bedraagt dit belastbare voordeel (artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot wijziging van het KB/WIB 92 en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 396 van de programmawet van 24 december 2002) 180 euro voor een PC en 60 euro voor een internetaansluiting met abonnement.” Het is evenwel niet onlogisch dat aan het toekennen van deze voordelen bepaalde voorwaarden worden verbonden, bijv. de vereiste van een minimale inzet voor de werking van het OCMW of een beperking van het aantal vormingen of de kostprijs ervan. Daarnaast bestaan er uiteraard nog andere systemen die tot gevolg hebben dat een aantal kosten niet meer ten laste van de mandatarissen komt. Immers, de mandatarissen zijn gerechtigd om de kosten die zij maken, in te brengen als aftrekbare kosten en het is bovendien zo dat voor de mandatarissen werd voorzien in een speciaal kostenforfait. Hiermee kunnen besturen rekening houden bij het verlenen van de terugbetaling van kosten. In tegenstelling tot wat het geval is bij gemeenten, districten en provincies zijn fractietoelagen vermoedelijk niet mogelijk voor OCMW-fracties, aangezien deze fracties wettelijk niet bestaan. Het werd dan ook niet opportuun geacht er een regeling voor uit te werken. (art. 27) (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, art. 17, 42 en 43) Art. 38 OCMW-wet Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behoudens compensatieregeling inkomensverlies) 23 23

24 OCMW-raad: statuut raadslid
Verzekering/bescherming - verplicht afgesloten door OCMW voor raadsleden, voor: ° burgerlijke aansprakelijkheid (incl. rechtsbijstand) ° ongevallen - dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid (voor geldboeten bij misdrijven) - voorwaarde: overkomen/begaan bij normale uitoefening van hun mandaat (uitzonderingen!) - zie BVR 19 januari 2007 (nog niet aangepast) NIEUW Het OCMW sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken die persoonlijk ten laste komt van de raadsleden bij de normale uitoefening van hun mandaat. Ook de rechtsbijstand valt hieronder. De Vlaamse Regering moet hiervoor nog de nadere regels bepalen (of de regels voor uitvoerende mandatarissen in het uitvoeringsbesluit van 19 januari 2007 van toepassing verklaren op raadsleden). Daarnaast wordt ook een verzekering afgesloten voor ongevallen van de OCMW-raadsleden, hen overkomen bij de normale uitoefening van hun mandaat. IWT bepalingen verzekeringen??? (§ 5) Het OCMW dekt tenslotte de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van raadsleden die werden veroordeeld voor een misdrijf begaan bij de normale uitoefening van hun mandaat, voor wat betreft de betaling van de hen opgelegde geldboeten. Dit geldt niet als het gaat om een geval van herhaling of om een persoonlijke inbreuk op de verkeersreglementering. Enkel in geval van bedrog, zware schuld of gewoonlijk voorkomende lichte schuld heeft het OCMW een regresvordering ten aanzien van de veroordeelde raadsleden. (art. 27, § 5-6 OCMW-decreet) (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behoudens bepalingen verzekering, § 5) 24 24

25 OCMW-raad: statuut raadslid
Eretitels - OCMW-raad bevoegd voor toekenning ! Ook voor ondervoorzitter OCMW - voorwaarden in besluit/reglement Tucht - niet van toepassing op raadsleden (art. 27, §4 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie 25 25

26 OCMW-raad: rechten raadslid
Inzage: absoluut voor alle dossiers, stukken en akten Afschrift: kopie van alle dossiers, stukken en akten, uitgezonderd persoonlijke levenssfeer cliënten/onderhoudsplichtigen Alle diensten bezoeken Vragen stellen: mondeling/schriftelijk aan voorzitter Punten op agenda plaatsen: tot vijf dagen voor de vergadering (voorzitter niet) Inlichtingen vragen over agenda

27 OCMW-raad: plichten raadslid
Geheimhoudingsplicht in het decreet geen echte sancties in decreet, want geen tucht voorzien wel deontologische code: soort engagement van raadsleden om gedragsregels op te stellen geen sancties, enkel morele waarde uitspraak door deontologische commissie bv: publieke blaam, terechtwijzing,… Decreet verwijst ook expliciet naar beroepsgeheim strafrechtelijke vervolging mogelijk

28 OCMW-raad: verbodsbepalingen
Deelnemen aan bepaalde besprekingen/stemmingen: vergelijkbaar met vroeger, iets meer uitgebreid: rechtstreeks belang (incl.wettelijk samenwonenden) jaarrekening van instanties (rekenschap of uitvoerend) Verboden rechtstreeks of onrechtstreeks: tegen betaling als advocaat of notaris ten behoeve van het OCMW (ook collega’s) als advocaat of notaris ten behoeve van tegenpartij OCMW (ook collega’s) overeenkomst te sluiten (behalve dienstverlening) verboden op te treden voor een vakorganisatie

29 OCMW-raad: werking Gewone raadsvergaderingen: 10 keer per jaar
Voorzitter roept samen: tenminste 8 dagen voor de vergadering, tenzij spoed verplicht na verzoek: - 1/3de leden - burgemeester oproeping moet bevatten: plaats, dag, tijdstip, agenda, toelichting, voorstel van beslissing elektronische oproeping mogelijk (HR) raadsleden: punten toevoegen tot 5 dagen voor vergadering (voorzitter niet) openbaar maken (actief en passief)

30 OCMW-raad: werking Voorzitter opent, zit voor en sluit
Voorzitter handhaaft orde: kan iemand uit publiek uit zaal laten verwijderen kan PV opmaken Quorum niet gehaald, al bij tweede oproep geldig beslissen zonder quorum Vergaderingen openbaar - besloten indien: - persoonlijke levenssfeer openbare orde of ernstige bezwaren - besloten na openbare

31 OCMW-raad: werking Stemming, in principe mondeling (of gelijkwaardig) met volstrekte meerderheid Soms toch geheim: - vervallenverklaring - aanwijzing vertegenwoordigers - individuele personeelszaken Afzonderlijke stemming: elke benoeming tot ambten, contractuele indienstneming, verkiezing en voordracht van kandidaten.

32 OCMW-raad: werking Geen fracties en commissies in RMW Notulen:
opmaak en bewaring: verantwoordelijkheid secretaris ter beschikking 8 dagen voor de volgende vergadering indien RMW dit wenst  opgemaakt tijdens de zitting decreet legt op dat sommige zaken zeker opgenomen moeten worden in de notulen. Bv. feit + argumentatie als burgemeester punt verdaagt

33 OCMW-raad: bevoegdheid
Principes: 1. volheid van bevoegdheid 2. bepalen beleid en algemene regels hiervoor 3. vaststellen reglementen Lijst met niet-delegeerbare bevoegdheden (art. 52) bv. vaststellen begrip dagelijks bestuur, aanstellen secretaris,… Andere bevoegdheden wel delegeerbaar, bepaalde spelregels Vast bureau of Bijzonder comité: bij dwingende en onvoorziene omstandigheden geringste uitstel= onbetwistbare schade  voorzitter

34 OCMW-raad: bevoegdheid
Spelregels voor delegeren: RMW kan delegeren aan secr., vast bureau en bijz. comité RMW kan bij delegatie aan vast bureau en bijz. comité bepalen dat ze deze bevoegdheid mogen subdelegeren naar de secretaris Secretaris kan deze bevoegdheid dan subdelegeren naar andere personeelsleden Beperkingen: individuele steun (enkel door RMW aan vast bureau en bijz. comité, en geen subdelegatie mogelijk) aanstellen, ontslaan en tucht (enkel door RMW aan vast bureau en secr.; geen subdelegatie mogelijk)

35 (Onder)voorzitter: verkiezing
Verkiezing OCMW-voorzitter Op installatievergadering onder OCMW-raadsleden die geen personeel zijn van de gemeente (excl. vrijwillige ambulancediensten en brandweerlieden) Akte van voordracht:dubbele meerderheid nagekeken door voorzitter installatievergadering alles in orde  voorzitter is verkozen einddatum op akte mogelijk Geen akte van voordracht? onmiddellijke verkiezing (geheime stemming)

36 (Onder)voorzitter: verkiezing
Ondervoorzitter(s)? Enkel als de gemeente het OCMW uitdrukkelijk machtigt door: verklaring op de akte van voordracht van schepenen beslissing van de GR op de installatievergadering Verkiezing ondervoorzitter(s): idem als bij voorzitter (op installatievergadering, akte, ..) maar als er een vast bureau is, moet de ondervoorzitter gekozen worden uit een van de leden van het vast bureau. twee ondervoorzitters? RMW bepaalt rangorde

37 (Onder)voorzitter: bevoegdheid
Bevoegdheid voorzitter Alles wat wet of decreet aan voorzitter voorbehoudt bv. raad bijeenroepen, dringende steun verlenen, maar ook deel uitmaken van schepencollege (gemeentedecreet) Bevoegdheid ondervoorzitter(s) De voorzitter zelf kan bevoegdheden overdragen aan de ondervoorzitter(s) (vroeger RMW), met uitzondering van: deel uitmaken van managementteam en CBS bevoegdheid om de ondertekening over te dragen aan een raadslid Memorie: niet méér bevoegdheden aan de ondervoorzitter(s) dan de voorzitter er heeft.

38 (Onder)voorzitter: statuut
Verhindering (vervanging) Op eigen verzoek (gericht aan OCMW-raad) - mandaat fed./Vla./Eur. parlementslid (↔ raadslid!) - medische redenen, studieredenen, verblijf in buitenland - ouderschapsverlof - palliatief verlof/bijstand zwaar ziek familielid b) Verplicht (van rechtswege) - lid van fed./Vla. Regering of Eur. Commissie - lid van deputatie of Rechtscollege (Brussel) - medische redenen – niet in staat tot verzoek - benoemd tot burgemeester Op verzoek Hier gaat het niet om een door het decreet opgelegde verhindering, en moet de voorzitter of ondervoorzitter bij de OCMW-raad een verzoek indienen tot vervanging wegens verhindering. Dit is het geval voor een voorzitter die er om verzoekt: - bij het uitoefenen van een mandaat van federaal, Vlaams of Europees parlementslid; - bij vervanging om medische redenen (met uitzondering van de hierboven beschreven situatie), om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken. Men kan min. 12 weken niet aanwezig zijn op raad  schriftelijk verzoek tot vervanging aan OCMW-raad (indien voorzitter  aan vervanger): a) om medische redenen (geneeskundig getuigschrift van max. 15 dagen oud dat min. termijn van afwezigheid aangeeft)/niet in staat  automatisch verhinderd vanaf derde opeenvolgende afwezigheid; b) om studieredenen (attest van onderwijsinstelling); c) verblijf in buitenland (attest van opdrachtgever, ook bijv. door zichzelf in eenmanszaak). - bij het nemen van ouderschapsverlof wegens de geboorte of adoptie van een kind. Ouderschapsverlof (= moederschapsverlof of vaderschapsverlof) voor geboorte of adoptie van kind  schriftelijk verzoek nu wel gericht aan voorzitter (ipv vast bureau): vervanging ten vroegste vanaf 6de week voor vermoedelijke datum van geboorte/adoptie (ipv 7de) tot einde 9de week na geboorte/adoptie (ipv 8ste). Op schriftelijk verzoek na 9de week verlengd met periode die men vooraf niet heeft opgenomen. NIEUW: meerling  max. verlenging van twee weken bij palliatief verlof (persoon in terminale fase, niet beperkt tot familie/gezin) of verlof voor bijstand/verzorging zwaar ziek familielid t/m 2de graad of zwaar ziek gezinslid (arts beschouwt bijstand als noodzakelijk voor herstel) – min. 12 weken niet aanwezig – schriftelijk verzoek + verklaring op erewoord (hoeft naam patiënt niet te vermelden). Gezinslid = persoon waarmee men samenwoont; familielid: BVW/AVW t/m 2de graad. Ev. combinatie van twee vormen. (art. 55, °3, °4 , °5 en 7°) Van rechtswege De voorzitter of ondervoorzitter van het OCMW kan van rechtswege verhinderd zijn. In dat geval neemt de raad akte van de verhindering en van de beëindiging van deze periode van verhindering. Er is sprake van verhindering als de (onder)voorzitter: - lid is van de federale of Vlaamse Regering of van de Europese Commissie; - lid is van de deputatie van de provincieraad of van het college, ingesteld bij artikel 83quinquies, §2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; - om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de raad te richten. In dat geval wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft; - benoemd wordt tot burgemeester. (art. 55, °1, °2, °4 en °6) !!! Een verhindering als OCMW-raadslid impliceert een verhindering als (onder)voorzitter van het OCMW. (art. 55 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (art. 25, §4 OCMW-wet) 38 38

39 (Onder)voorzitter: statuut
Einde/onderbreking mandaat - Niet-aanvaarding mandaat - Vervallenverklaring mandaat van raadslid - Verhindering - Afzetting of schorsing - Ontslag - Overlijden  verkiezing nieuwe voorzitter Er komt een nieuwe voorzitter, op de eerstvolgende vergadering van de OCMW-raad, als de voorzitter: - het mandaat niet aanvaardt; - van zijn mandaat van raadslid vervallen wordt verklaard; - als verhinderd wordt beschouwd; - afgezet of geschorst is; - ontslag genomen heeft; - of overleden is. Deze nieuwe verkiezing zal op dezelfde wijze plaatsvinden als de oorspronkelijke verkiezing van de voorzitter tijdens de installatievergadering. Dus met een akte van voordracht en bij geheime stemming wanneer er geen ontvankelijke akte van voordracht is. In afwachting van de verkiezing is er een waarnemend voorzitter (vraag 41). De voorzitter die geschorst is, of als verhinderd wordt beschouw, wordt vervangen zolang de schorsing of verhindering duurt. (art. 54 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behalve…) (art. 25, §4 OCMW-wet) 39 39

40 (Onder)voorzitter: statuut
Nieuwe voorzitter - zie voorgaande gevallen - nieuwe verkiezing (// installatievergadering) - in afwachting: waarnemend voorzitter - zolang verhindering of schorsing duurt Er komt een nieuwe voorzitter, op de eerstvolgende vergadering van de OCMW-raad, als de voorzitter: - het mandaat niet aanvaardt; - van zijn mandaat van raadslid vervallen wordt verklaard; - als verhinderd wordt beschouwd; - afgezet of geschorst is; - ontslag genomen heeft; - of overleden is. Deze nieuwe verkiezing zal op dezelfde wijze plaatsvinden als de oorspronkelijke verkiezing van de voorzitter tijdens de installatievergadering. Dus met een akte van voordracht en bij geheime stemming wanneer er geen ontvankelijke akte van voordracht is. In afwachting van de verkiezing is er een waarnemend voorzitter (vraag 41). De voorzitter die geschorst is, of als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de schorsing of verhindering duurt. (art. 54 OCMW-decreet) De persoon die de voorzitter van de OCMW-raad tijdelijk vervangt, noemen we een waarnemend voorzitter. Er is een waarnemend voorzitter als: - de voorzitter tijdelijk afwezig is, en het niet gaat om schorsing of verhindering; - de voorzitter betrokken partij is; - in afwachting van de aanduiding van een nieuwe voorzitter. De waarnemende voorzitter moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als waaraan de voorzitter zelf moet voldoen. Hij mag dus geen personeelslid zijn van de gemeente (met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de leden van de vrijwillige ambulancediensten). Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behalve volgorde ondervoorzitters) (art. 25, §4 OCMW-wet) 40 40

41 (Onder)voorzitter: statuut
Waarnemend voorzitter - bij tijdelijke afwezigheid voorzitter (≠ verhindering of schorsing) - als voorzitter betrokken partij is - in afwachting van aanstelling nieuwe voorzitter (zie voorgaande) ! Rangorde !! Bij afwezigheid voorzitter van twaalf weken of meer  vervanger ook in college Er komt een nieuwe voorzitter, op de eerstvolgende vergadering van de OCMW-raad, als de voorzitter: - het mandaat niet aanvaardt; - van zijn mandaat van raadslid vervallen wordt verklaard; - als verhinderd wordt beschouwd; - afgezet of geschorst is; - ontslag genomen heeft; - of overleden is. Deze nieuwe verkiezing zal op dezelfde wijze plaatsvinden als de oorspronkelijke verkiezing van de voorzitter tijdens de installatievergadering. Dus met een akte van voordracht en bij geheime stemming wanneer er geen ontvankelijke akte van voordracht is. In afwachting van de verkiezing is er een waarnemend voorzitter (vraag 41). De voorzitter die geschorst is, of als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de schorsing of verhindering duurt. (art. 54 OCMW-decreet) De persoon die de voorzitter van de OCMW-raad tijdelijk vervangt, noemen we een waarnemend voorzitter. Er is een waarnemend voorzitter als: - de voorzitter tijdelijk afwezig is, en het niet gaat om schorsing of verhindering; - de voorzitter betrokken partij is; - in afwachting van de aanduiding van een nieuwe voorzitter. De waarnemende voorzitter moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als waaraan de voorzitter zelf moet voldoen. Hij mag dus geen personeelslid zijn van de gemeente (met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de leden van de vrijwillige ambulancediensten). Tijdens de installatievergadering moet de voorzitter een of meer vervangers aanwijzen. Indien door de voorzitter meerdere vervangers aangewezen worden, dient de voorzitter een rangorde op te maken tussen die vervangers. Bij het opstellen van deze rangorde, wordt steeds voorrang gegeven aan eventuele ondervoorzitter(s). De voorrang voor de ondervoorzitters bestond vroeger niet, maar is logisch. De rangorde van de vervangers van de voorzitter is: 1. indien er een of twee ondervoorzitters zouden zijn, de ondervoorzitters in de volgorde die door de voorzitter werd bepaald; 2. indien er twee ondervoorzitters zijn en de voorzitter geen rangorde vastgesteld heeft, de ondervoorzitters naar gelang de rang die ze kregen bij de aanstelling; 3. het raadslid of de raadsleden in volgorde van de rangorde bepaald door de voorzitter; 4. de raadsleden in volgorde van hun anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit geniet het raadslid de voorkeur dat bij de verkiezing van de OCMW-raad de meeste stemmen heeft behaald. Het gaat hier over anciënniteit die niet ononderbroken opgebouwd is. Indien de voorzitter twaalf weken of langer afwezig is, zal de waarnemend voorzitter ook in het college van burgmeester en schepenen de voorzitter vervangen. Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behalve volgorde ondervoorzitters) (art. 25, §4 OCMW-wet) 41 41

42 (Onder)voorzitter: statuut
Wedde - o.b.v. (basis)vergoeding Vlaams Parlementslid - // schepenwedde in zelfde gemeente (ondervoorzitter: (wedde VZ x wedde schepen)/wedde burgemeester) - vakantiegeld en eindejaarspremie - geen bijkomende vergoeding voor lidmaatschap CBS + enkel presentiegeld als GR-lid  geen schepen - klassenverheffingen? afgeschaft ( ), wel nog overgangsregeling voor bestaande klassenverheffingen Wedde De OCMW-voorzitter en (eventueel) de -ondervoorzitter(s) krijgen van het OCMW een wedde, een vakantiegeld en een eindejaarspremie. Vanaf 2007 hangt de bezoldiging van de lokale uitvoerende mandataris af van de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement, en niet meer van de wedde van een gemeentesecretaris. De wedde van de OCMW-voorzitter is dezelfde als deze van een schepen van de gemeente waar de zetel van het OCMW gevestigd is. Hierin zit ook de vergoeding voor zijn (eventuele) opdracht als lid van het college van burgemeester en schepenen (als schepen van rechtswege) vervat. De OCMW-voorzitter die deel uitmaakt van het college ontvangt hiervoor dus geen bijkomende wedde of vergoeding. Merk ook op dat de OCMW-voorzitter die ook gemeenteraadslid is hiervoor geen presentiegeld ontvangt, wanneer hij ook van rechtswege schepen is. Indien hij geen schepen is, maar wel gemeenteraadslid, ontvangt hij echter wél een presentiegeld als gemeenteraadslid. De wedde van de OCMW-ondervoorzitter is gelijk aan de wedde van de OCMW-voorzitter, maar dan vermenigvuldigd met de wedde van een schepen uit dezelfde gemeente, en gedeeld door de wedde van de burgemeester uit dezelfde gemeente. De basis voor de berekening van de wedde is dus gelijk aan (een percentage van) de vergoeding van leden van het Vlaams Parlement. Deze vergoeding omvatte niet alleen de belastbare basisvergoeding, maar ook de forfaitaire kostenvergoeding, de eindejaarspremie en het vakantiegeld van de parlementsleden. Door de voortdurende wijzigingen van deze vergoeding ten gevolge van indexeringen van de verschillende onderdelen, zorgde deze berekeningswijze echter voor een sneeuwbaleffect van aanpassingen. Vanaf de IWT van het decreet tot wijziging van het GD zal daarom enkel de basisvergoeding van een Vlaams Parlementslid als uitgangspunt worden genomen, met weglating van de andere delen van de totale vergoeding. De wedde van een schepen (en dus ook van een OCMW-voorzitter) is gelijk aan 60 % (in gemeenten tot inwoners) of 75 % van de wedde van een burgemeester in dezelfde gemeente (in gemeenten met meer dan inwoners). De laatste cijfers worden telkens gepubliceerd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur en op Wedden in overgangsregeling Sinds 2007 wordt de wedde louter en alleen op basis van het inwonersaantal bepaald. Er komen geen klassenverheffingen meer en de verheffingen uit het verleden zullen worden tenietgedaan. Dit betekent dat de OCMW-(onder)voorzitter in een gemeente die in een hogere klasse is ingedeeld, in de toekomst een lagere wedde zal ontvangen. Tot de volgende volledige vernieuwing van de raden in 2013 blijven de betrokken mandatarissen echter hun vroegere wedde (basis van deze berekening is art. 19 Nieuwe Gemeentewet) ontvangen. Hun wedde wordt wel niet meer aangepast bij nieuwe indexeringen. Zij worden automatisch in het nieuwe weddesysteem ingeschakeld van zodra de huidige weddeschaal hun bezoldiging op basis van de klassenverheffing te boven gaat. De oude regeling waarbij bovenop de basiswedde ook nog een bijslag (van 10, 15 of 25 %) mocht worden berekend indien de gemeente een kanton-, arrondissements- of provinciehoofdplaats was, geldt niet meer sinds 1 januari 2001, omdat de basiswedden vanaf dan aanzienlijk verhoogd werden. (art. 68 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: ??? (behalve “geen aanvullende vergoedingen”, cumulatieregeling  1e dag van 2de maand na publicatie) (art OCMW-wet) 42 42

43 (Onder)voorzitter: statuut
Wedde vervanger - verhindering of schorsing titularis  vervanger krijgt wedde - vervanging op andere basis  vervanger krijgt pas wedde vanaf 30 dagen vervanging Compensatie inkomensverlies/vermindering wedde  op verzoek mandataris (controle door OCMW-secretaris) Cumulatiebeperking Financieel plafond: som van OCMW-wedde en inkomsten uit andere publieke functies = max. anderhalve maal vergoeding Vlaams Parlementslid Wedde vervanger Bij verhindering of schorsing van de betrokken mandataris, wordt de aan het mandaat verbonden wedde toegekend aan zijn vervanger. Degene die vervangen wordt krijgt dan geen wedde. Indien de vervanging gebeurt op andere gronden dan de wettelijk bepaalde gevallen van verhindering (art. 55) of schorsing (art. 70), krijgt de vervanger van de OCMW-(onder)voorzitter pas een wedde als de vervanging minstens 30 opeenvolgende dagen duurt. Vanaf het moment dat hij recht krijgt op een wedde, vervalt de wedde van degene die vervangen wordt en krijgt de vervanger een wedde vanaf het begin (dus ook voor de eerste 30 dagen). Compensatie inkomensverlies en weddevermindering De OCMW-raad vermindert de wedde van de OCMW-(onder)voorzitter (of zijn vervanger), als hij dit vraagt. Het kan immers voordeliger zijn dit te doen als door het ontvangen van deze wedde andere bezoldigingen, vergoedingen of toelagen van de mandataris worden verminderd wegens het overschrijden van cumulatiegrenzen. Op dezelfde manier compenseert het OCMW eventueel inkomensverlies (door de cumul) van de mandataris compenseren, op voorwaarde dat hij hierom vraagt (totaalgrens = wedde van schepen in gemeente met inwoners). Het inkomensverlies mag niet te wijten zijn aan de mandataris zelf (bijv. ontslag, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, …). Het mag enkel gaan om een (wettelijk of reglementair bepaald) verlies aan inkomsten ten gevolge van de vergoeding uit het mandaat (bijv. pensioenuitkeringen, werkloosheidsvergoedingen, studiebeurzen,…). De OCMW-secretaris gaat telkens na of in de aanvraag van het raadslid aan de voorwaarden is voldaan. De OCMW-raad heeft geen beoordelingsruimte. Financieel plafond bij cumulatie politieke mandaten De totale som van enerzijds de wedde van de OCMW-(onder)voorzitter en anderzijds de vergoedingen, wedden en presentiegelden die hij daarnaast ontvangt voor andere publieke (‘openbare’) activiteiten van politieke aard (bv. in een socialehuisvestingsmaatschappij of als parlementslid), mag niet meer bedragen dan anderhalve maal de vergoeding van een Vlaams Parlementslid. In 2008 was dit totaalbedrag (parlementaire vergoeding + andere vergoedingen) nog gelijk aan ,66 euro. In art. 68, § 4 van het OCMW-Decreet worden alle vergoedingen, wedden en presentiegelden vermeld die voor deze cumulatiebeperking in aanmerking komen: Als vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard dienen te worden begrepen: 1° vergoedingen ontvangen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement; 2° presentiegelden ontvangen als lid van de provincieraad, de gemeenteraad en als lid van de bestuursorganen van provinciaal of gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen en hun filialen; 3° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, als vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 4° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van sociale huisvestingsmaatschappijen, als vermeld in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode; 5° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van de rechtspersonen als vermeld in artikel 195 van het Gemeentedecreet; 6° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in artikel 188 van het Provinciedecreet; 7° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in titel VIII. (art. 68 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: cumulatieregeling  1e dag van 2de maand na publicatie; rest: ??? (art OCMW-wet) 43 43

44 (Onder)voorzitter: statuut
Kostenvergoeding - facultatieve maatregel OCMW-raad - zowel terugbetaling kosten als terbeschikkingstelling faciliteiten mogelijk - kosten houden verband met uitoefening mandaat - zie regeling raadsleden Geen aanvullende vergoedingen ten laste van OCMW, OCMW-verenigingen en gemeente (buiten wedde, vakantiegeld, eindejaarspremie en (ev.) kostenvergoeding)  Bv. geen maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, bedrijfsvoertuig, … Kostenvergoeding De OCMW-raad bepaalt welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van OCMW-(onder)voorzitter voor terugbetaling in aanmerking komen. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor OCMW-raadsleden. Terugbetaling van gemaakte kosten is in het OCMW-decreet geen recht meer, zoals in de OCMW-wet, maar het is natuurlijk wel logisch dat een mandataris die aan alle voorwaarden voldoet terugbetaling zal verkrijgen. Geen aanvullende vergoedingen Buiten deze kostenvergoeding en een bezoldiging (met vakantiegeld en eindejaarspremie) mogen de OCMW-voorzitters en -ondervoorzitters geen aanvullende vergoedingen, wedden of presentiegelden krijgen van het OCMW, de verenigingen van Titel VIII OCMW-decreet of de gemeente, om welke reden en onder welke benaming ook. Een bedrijfsvoertuig, maaltijdcheques of hospitalisatieverzekeringen zijn dus bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is wél mogelijk om aan de mandataris een voertuig van het OCMW ter beschikking te stellen of om hem te laten inschrijven op de polis hospitalisatieverzekering van het OCMW (onder betaling van eigen bijdragen). (art. 68 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: aanvullende vergoedingen  1e dag van 2de maand na publicatie; rest: ??? (art OCMW-wet) 44 44

45 (Onder)voorzitter: statuut
Verzekering/bescherming - verplicht afgesloten door OCMW voor (onder)voorzitter, voor: ° burgerlijke aansprakelijkheid (incl. rechtsbijstand) ° ongevallen - dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid (voor geldboeten bij misdrijven en schade aan derden) - voorwaarde: overkomen/begaan bij normale uitoefening van hun mandaat (uitzonderingen!) - zie BVR 19 januari 2007 (nog niet aangepast) NIEUW Het OCMW sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken die persoonlijk ten laste komt van de OCMW-voorzitter of -ondervoorzitter bij de normale uitoefening van zijn mandaat. Ook de rechtsbijstand valt hieronder. De nadere regels hiervoor zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 dat het statuut van de lokale mandatarissen regelt. Daarnaast wordt ook een verzekering afgesloten voor ongevallen van de OCMW-(onder)voorzitter, hem overkomen bij de normale uitoefening van zijn mandaat. IWT bepalingen verzekeringen??? (art. 73) Het OCMW (of, afhankelijk van de uitgeoefende bevoegdheid, de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest) neemt bovendien ook de burgerrechtelijke aansprakelijkheid op zich voor de schade die de uitvoerende OCMW-mandatarissen aan derden berokkenen bij de normale uitoefening van hun mandaat. De mandataris zelf blijft aansprakelijk voor bedrog, zware schuld of gewoonlijk voorkomende lichte fout. Het OCMW (of, afhankelijk van de uitgeoefende bevoegdheid, de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest) dekt tenslotte de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uitvoerende OCMW-mandatarissen die werden veroordeeld voor een misdrijf begaan bij de normale uitoefening van hun mandaat, voor wat betreft de betaling van de hen opgelegde geldboeten. Dit geldt niet als het gaat om een geval van herhaling of om een persoonlijke inbreuk op de verkeersreglementering (bijv. snelheidsovertredingen of foutparkeren). Enkel in geval van bedrog, zware schuld of gewoonlijk voorkomende lichte schuld heeft de bevoegde overheid een regresvordering ten aanzien van de veroordeelde mandataris. Zij kan daarbij bepalen dat de geldboete slechts gedeeltelijk moet worden vergoed. (art OCMW-decreet) (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie (behoudens bepalingen verzekering, art. 73) 45 45

46 (Onder)voorzitter: statuut
Bijstand vertrouwenspersoon - voor voorzitter of ondervoorzitter die o.w.v. handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen - VP: ° minstens 18 jaar ° legaal verblijf binnen EU ° voldoen aan verkiesbaarheidsvoorwaarden ° geen onverenigbaarheid ° zelfde rechten en plichten raadslid (incl. presentiegeld) ° geen eedaflegging Indien een (onder)voorzitter zijn mandaat wegens een handicap niet zelfstandig kan vervullen, kan hij zich voor de uitoefening van zijn mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De Vlaamse Regering heeft de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een lid van de OCMW-raad met een handicap bepaald in een besluit van 19 januari 2007 (o.a. zware motorische of zintuiglijke handicap – getuigschrift arts). De memorie verduidelijkt dat een raadslid met een handicap over meerdere vertrouwenspersonen kan beschikken. Zo kan de mandataris ook bijgestaan worden op de momenten dat de gebruikelijke vertrouwenspersoon niet beschikbaar is. (art. 69 OCMW-decreet) Wie kan vertrouwenspersoon zijn? De vertrouwenspersoon moet tenminste 18 jaar zijn en legaal binnen de EU verblijven. Dit betekent dat ook onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie vertrouwenspersoon kunnen zijn, evenals de andere niet-Belgen die voldoen aan de voorwaarden uit de gemeentekieswet. De vertrouwenspersoon moet ook voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en de verenigbaarheidsvoorwaarden. Dit met uitzondering van de verbodsbepalingen inzake bloed- en aanverwantschap, die enkel gelden t.a.v. andere leden van de OCMW-raad en dus niet tussen de vertrouwenspersoon en het lid dat hij bijstaat. Een ander raadslid kan zelf geen vertrouwenspersoon zijn, ook niet als het raadslid verhinderd is. De memorie stelt dat de OCMW-raad, bij gebrek aan een specifieke regeling, zelf controleert of de vertrouwenspersoon aan deze voorwaarden voldoet. Bij geschillen hierover doet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak. (art. 20, art. 22, art. 24 en art. 28 OCMW-decreet) (art. 1, §1, art. 1ter Gemeentekieswet) Wat zijn de rechten en plichten van de vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon legt de eed niet af, maar beschikt over dezelfde materiële middelen en dezelfde verplichtingen als het raadslid dat hij bijstaat. De vertrouwenspersoon heeft onder dezelfde voorwaarden als het raadslid recht op een presentiegeld, maar heeft geen initiatiefrecht. De bepalingen die belangenvermenging van raadsleden onmogelijk maken zijn ook van toepassing op de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon mag zijn persoonlijke mening niet geven en is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. (art. 37, art. 40, §4 en art. 69 OCMW-decreet) Art. 7bis OCMW-wet Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie 46 46

47 (Onder)voorzitter: statuut
Eretitels, onderscheidingstekens, ambtskledij (enkel OCMW-voorzitter) - Vlaamse Regering bevoegd voor toekenning - zie BVR 19 januari 2007 (+ Omzendbrief voor eretitels) Tucht - Vlaamse Regering kan (onder)voorzitter schorsen of afzetten (zelfde gevolg voor schepenmandaat) - wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid - kan pas na 2 jaar terugkeren - procedure in BVR 15 juni 2007 (+ Omzendbrief) Eretitels De OCMW-raad is bevoegd voor de eventuele toekenning van eretitels aan OCMW-raadsleden en aan de OCMW-ondervoorzitter. Hij stelt hiervoor zelf de voorwaarden vast (bijv. een zekere anciënniteit en een onberispelijk gedrag), bij besluit of reglement. Voor de toekenning van eretitels aan OCMW-voorzitters is daarentegen de Vlaamse Regering bevoegd sinds 1 januari De regeling hiervoor is terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 en in de begeleidende omzendbrief van 13 juli Ook de regels rond onderscheidingstekens en ambtskledij voor de OCMW-voorzitter zijn terug te vinden in het Besluit van 19 januari Voor de OCMW-voorzitter gelden dezelfde regels als voor de schepenen, hetgeen onder andere inhoudt dat hij bij officiële gelegenheden een sjerp draagt met rode franjes op een zwart-gele achtergrond, met daarop de Vlaamse Leeuw en (facultatief) het wapenschild van de stad of de gemeente. (Art. 67) (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, art. 57 e.v.) (Omzendbrief BB-2007/06 van 13 juli 2007 betreffende de procedure tot toekenning van eretitels aan lokale en provinciale mandatarissen - Titel X van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris) Tucht De Vlaamse Regering kan een OCMW-voorzitter of -ondervoorzitter schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid. De schorsing of afzetting van de voorzitter heeft dezelfde gevolgen voor zijn mandaat als schepen (en omgekeerd). De afgezette mandataris kan pas na twee jaar opnieuw worden aangesteld als burgemeester, schepen of OCMW-(onder)voorzitter. In een uitvoeringsbesluit van 15 juni 2007 en een omzendbrief van 13 juli 2007 wordt de tuchtprocedureregeling nader uitgewerkt. (art. 70 OCMW-decreet) (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor de mandatarissen in uitvoering van artikel 71 en 274 van het Gemeentedecreet, artikel 21ter van de OCMW-wet en artikel 69 van het Provinciedecreet) (Omzendbrief BB-2007/05 van 13 juli 2007 betreffende de tuchtprocedure voor mandatarissen) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie 47 47

48 Vast bureau Facultatief Samenstelling
Wat met bevoegdheden die in decreet voorbehouden zijn aan het vast bureau? in principe RMW (decreet: vooral voorzitter) Samenstelling vast aantal leden, afhankelijk van aantal leden in RMW, incl. voorzitter verkiezing: geheime stemming (staking van stemmen: jongste) beide geslachten geen plaatsvervangers, tenzij verhindering

49 Vast bureau Werking principe: zelfde als RMW, maar: niet openbaar
zo vaak als nodig agenda kan later bezorgd worden (5 dagen) (RMW) notulen na goedkeuring versturen aan RMW met uitzonderingen van persoonlijke levenssfeer cliënten en onderhoudsplichtigen

50 Vast bureau Bevoegdheden
Toevertrouwd door wet of decreet  Opm: merkwaardig voor een facultatief orgaan. Gedelegeerd door RMW subdelegeerbaar aan secretaris als RMW dit toelaat: uitzonderingen: individuele steun en verhaal (niet subdelegeerbaar) het aanstellen, ontslaan en de tucht ten aanzien van het personeel (wel aan secretaris, niet verder) Dwingende en onvoorziene omstandigheden (tenzij geringste uitstel en onbetwistbare schade)

51 Vast bureau (p.m.) Presentiegeld
- facultatief (OCMW-decreet) vs. verplicht? (cf. uitvoeringsbesluit 19 januari 2007) - maximaal even veel als presentiegeld gemeenteraadslid - indien geen beslissing OCMW-raad  even veel als presentiegeld gemeenteraadslid Vertrouwenspersoon - zelfde regeling als voor OCMW-(onder)voorzitter Andere regeling // OCMW-raadsleden (art. 27 en 69 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie 51 51

52 Bijzonder(e) comité(s)
Facultatief meerdere mogelijk, voorwaarde: eerst een bijzonder comité voor de sociale dienst Samenstelling even veel leden als vast bureau (nieuw!) verkiezing: gelijkaardig aan vast bureau geen M/V-regel wel plaatsvervangers mogelijk (van dezelfde akte)

53 Bijzonder(e) comité(s)
Werking principe: zelfde als vast bureau, maar secretaris moet niet aanwezig zijn en kan personeelslid aanduiden voor opmaak notulen Bevoegdheden Toevertrouwd door wet of decreet (geen in OCMW-decreet) Gedelegeerd door RMW (bv. steun) Dwingende en onvoorziene omstandigheden (tenzij geringste uitstel onbetwistbare schade geeft)

54 Bijzonder(e) Comité(s) (p.m.)
Presentiegeld - facultatief (OCMW-decreet) vs. verplicht (uitvoeringsbesluit 19 januari 2007)? - maximaal even veel als presentiegeld gemeenteraadslid - indien geen beslissing OCMW-raad  even veel als presentiegeld gemeenteraadslid Vertrouwenspersoon zelfde regeling als voor OCMW-(onder)voorzitter Andere regeling // OCMW-raadsleden (art. 27 en 69 OCMW-decreet) Inwerkingtreding: 1e dag van 2de maand na publicatie 54 54

55 Optreden in rechte Beslissing tot optreden door RMW (niet delegeerbaar) Voorzitter vertegenwoordigt OCMW in: gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen (wel overdraagbaar) rechtstreeks belang van de voorzitter?  RMW (voorzitter kan uiteraard niet overdragen) Uitzondering voor rechtsgeding als eiser: bevoegdheid financieel beheerder (kan personeelslid aanstellen bij afwezigheid)

56 Participatie van de burger
Klachtenbehandeling: (weinig concreet uitgewerkt) ambtelijk niveau in reglement (iedereen) onafhankelijk van de diensten waartegen klacht werd ingediend (?) jaarlijks rapport

57 Participatie van de burger
Ombudsdienst: Niet verplicht, maar als ombudsdienst opgericht wordt, dan enkel: in eigen beheer; in samenwerking met de gemeente; in een vereniging titel VIII, hoofdstuk I; in het kader van intergemeentelijke samenwerking; via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. 57 57

58 Participatie van de burger
Inspraak: (weinig concreet) initiatief (RMW) burger/doelgroepen betrekken bij beleidsvoorbereiding uitwerking dienstverlening evaluatie dienstverlening 58 58

59 Participatie van de burger
Voorstellen: = recht van inwoner zelf om vragen en voorstellen over de beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de raad te laten plaatsen en op de OCMW-raad toe te lichten enkel belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het OCMW gesteund door minimaal aantal burgers via formulier behandelen binnen termijn (volgende vergadering, tenzij minder dan 20 dagen) binnen bevoegdheid RMW 59 59

60 Participatie van de burger
Verzoekschriften: = recht van ieder om aan de organen van het OCMW schriftelijk te vragen om bepaalde onderwerpen, die tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, te behandelen verzoeker kan gehoord worden (initiatief OCMW) behandelen binnen termijn (3 maanden) uitwerking in reglement 60 60

61 Het OCMW-decreet ontleed Personeel
Studiedagen januari-februari 2009

62 Inhoud Secretaris en financieel beheerder Personeelsformatie
Statutair versus contractueel Rechtspositieregeling Aanstelling, ontslag en eedaflegging Deontologische rechten en plichten Evaluatie Tucht Externe verzelfstandiging 62

63 1. Secretaris en financieel beheerder
Deeltijdse invulling functies secretaris en financieel beheerder ( !) Financieel beheerder in gemeenten tot inwoners Onder voorwaarden Vl. regering (Besluit 21 december 2007) Mogelijke invulling vanuit de gemeente ( !) Tot inwoners Beheersovereenkomst 2/3 meerderheid OCMW-raad en akkoord gemeenteraad Secretaris of financieel beheerder in meer dan één bestuur ( !) In gemeente en OCMW In OCMW en ander OCMW

64 1. Secretaris en financieel beheerder
Gewestelijk ontvanger in gemeenten tot inwoners ( !) En in de gevallen bepaald door de Vlaamse regering Besluit Vl. regering 21 december 2007 Max. 6 maand ‘dubbellopen’ oude en nieuwe titularis Secretaris is hoofd van personeel (uitz: IVA) Secretaris is bevoegd voor dagelijks personeelsbeheer RMW bepaalt inhoud dagelijks personeelsbeheer Kan delegeren naar leidinggevenden (organogram)

65 1. Secretaris en financieel beheerder
Vervangingsregeling OCMW-raad Aanstelling waarnemend secr. / fin. beh. Verplicht bij afwezigheid > 120 dagen en vacant ambt Of in spoedeisende gevallen: vast bureau (voorzitter) + bekrachtiging door OCMW-raad in eerstvolgende vergadering Of secretaris en financieel beheerder onder hun eigen verantwoordelijkheid + door de OCMW-raad erkend Max. 60 dagen, eenmaal verlengbaar Voldoen aan voorwaarden uitoefening ambt

66 2. Personeelsformatie Organogram: RMW
Personeelsformatie: RMW, na overleg met vakbonden en advies CBS (tot eind 2012: eventueel overlegcomité) Eén personeelsformatie met aantal en soorten betrekkingen (statutair en contractueel) Personeelsformatie moet niet gewijzigd worden voor Contractuele betrekkingen in uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van centrale overheden Contractuele betrekkingen om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de tijd beperkte acties of voor een buitengewone toename van werk Schorsing /vernietiging enkel bij schending recht, strijdigheid algemeen belang of gebrek financiële verantwoording Geen personeelsbehoeftenplan, geen prestatiegegevens Vlaamse regering stelt minimale voorwaarden vast 66

67 3. Statutair versus contractueel
Statutaire aanstelling is regel, maar… … ruime mogelijkheden tot contractuele aanstelling Uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, in de tijd beperkte acties, buitengewone toename van werk Vervangingen Aanvullende of specifieke opdrachten Gesubsidieerde activiteiten Activiteiten in mededinging met andere marktdeelnemers Taken die een bijzondere expertise vragen Maatschappelijk werkers Hulppersoneel en meesters-, vak- en dienstpersoneel Alle betrekkingen in verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Kabinetspersoneel OCMW-voorzitter

68 4. Rechtspositieregeling
Personeel in betrekking die bestaat bij de gemeente: gemeentelijke rechtspositieregeling Geen afzonderlijk besluit OCMW-raad vereist Met aandacht voor bevoegdheidsverdeling OCMW-decreet Secretaris, financieel beheerder en specifiek personeel RMW stelt de rechtspositieregeling vast Bezoldiging, toelagen en vergoedingen: binnen minimale voorwaarden Vlaamse regering Andere personeelsaspecten: overname gemeentelijke rechtspositieregeling, maar binnen eventuele afwijkende minimale voorwaarden Vlaamse regering

69 4. Rechtspositieregeling
Voltallig personeel verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met werkings- en erkenningsregels + voltallig personeel dat activiteiten hoofdzakelijk in mededinging met andere marktdeelnemers verricht Gemeentelijke rechtspositieregeling, tenzij… … de RMW gemotiveerd afwijkt Algemeen, met uitzondering van bezoldiging en salarisschalen Binnen (eventuele) minimale voorwaarden Vlaamse regering

70 4. Rechtspositieregeling
Rechtspositiebesluit Gemeentepersoneel en gemeentelijke rechtspositieregeling zijn enigszins relatief voor: Secretaris, financieel beheerder en specifiek personeel Geldelijk statuut Personeel verzorgende, verplegende en dienstverlenende voorzieningen en diensten (werking gebaseerd op financiering hogere overheden + werkings- en erkenningsregels) Personeel dat concurrerende activiteiten verricht Niet geschreven op maat OCMW en specifieke diensten (o.a. continudiensten) Wel belangrijke inspiratiebron Andere regeling en afwijkingen mogelijk om soepeler en efficiënter te kunnen werken voor specifieke OCMW-diensten

71 4. Rechtspositieregeling
Totstandkoming rechtspositieregeling: RMW, na onderhandelingen met vakbonden en advies CBS (tot eind 2012: eventueel overlegcomité) Proefperiode, ook voor secretaris en financieel beheerder Mandaatfunctie mogelijk Vast te leggen in rechtspositieregeling Ook als gemeente hierin niet voorziet Onder minimale voorwaarden Vlaamse regering

72 5. Aanstelling, ontslag en eed
Aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid: RMW Delegeerbaar naar vast bureau en/of secretaris, behalve voor secretaris, financieel beheerder en ombudsman Niet verder delegeerbaar, bv. naar rusthuisdirecteur Eedaflegging “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen” Secretaris en financieel beheerder bij de voorzitter in openbare vergadering OCMW-raad Maatschappelijk werker bij de voorzitter + PV Andere medewerkers bij de voorzitter + PV Delegatie mogelijk naar raadslid of secretaris Secretaris kan verder delegeren naar lid MT

73 6. Deontologie Cf. gemeentedecreet, maar met speciale aandacht voor geheimhoudingsplicht Uitoefening ambt op loyale en correcte wijze Spreekrecht, zwijgplicht Onverenigbaarheden Beroepsgeheim Vormingsrecht en vormingsplicht Deontologische code verplicht Concretisering rechten en plichten decreet en eventueel bijkomende deontologische rechten en plichten

74 7. Evaluatie Verplicht Wettelijke basis (↔ omzendbrief)
Op ambtelijk niveau, uitgezonderd secretaris, financieel beheerder en ombudsman Secretaris, financieel beheerder en ombudsman door RMW Secretaris en financieel beheerder: op basis van rapport externe deskundigen en verslag vast bureau of voorzitter Nadere regeling in rechtspositieregeling Beroep bij vast bureau = onwettelijk Beroep bij Vlaamse overheid afgeschaft Wel ‘intern bezwaar’, klacht toezicht, beroep R.v.St.

75 8. Tucht Cf. gemeentedecreet, maar opname in OCMW-decreet
Enkel statutair personeel 5 tuchtsancties: blaam, inhouding salaris, schorsing, ontslag en afzetting Blaam vervangt waarschuwing en berisping Terugzetting in graad afgeschaft Inhouding salaris en schorsing max. 6 maanden Aanstellende overheid = tuchtoverheid Maar concrete taakuitvoering (tuchtonderzoek) door Secretaris als RMW of vast bureau tuchtoverheid is Leidinggevende als secretaris tuchtoverheid is

76 8. Tucht Hoorplicht Bijstand
Niet openbaar, tenzij betrokkene er om verzoekt Getuige kan beslotenheid getuigenverhoor vragen Preventieve schorsing kan vanaf tucht- of strafrechtelijk onderzoek Nieuw: Beroepscommissie voor tuchtzaken Beroep schorst uitvoering tuchtsanctie tot beslissing Beroepscommissie (behalve bij preventieve schorsing) Beroepscommissie heeft hervormingsrecht (!) Nadere regels tuchtprocedure en beroepscommissie in besluit Vlaamse regering

77 9. Externe verzelfstandiging
Pure overname van hoofdstukken XII, XIIbis en XIIter OCMW-wet XII: publiekrechtelijke vereniging Rechtspositieregeling Uitgangspunt: idem ander OCMW-personeel, … MAAR het bevoegde orgaan is bevoegd ° om afwijkingen te bepalen op basis van specificiteit diensten of inrichtingen van de vereniging ° de rechtspositieregeling te bepalen voor het personeel in betrekkingen die niet bestaan in de gemeente XIIbis en XIIter: privaatrechtelijke verenigingen Private rechtspositieregeling (bevoegde PC)

78 Het OCMW-decreet ontleed Financiële en administratieve aspecten
Studiedagen januari-februari 2009

79 Inhoud Secretaris Ontvanger / Financieel beheerder Managementteam Beleidscyclus Interne controle Audit

80 1. Secretaris Taken en bevoegdheden i.v.m. de politieke organisatie
Hele reeks bevoegdheden i.v.m. functioneren van politieke organen (notulering, voorbereiding agendapunten, algemene adviesverlening, medeondertekening, …) Afsprakennota afsluiten met OCMW-raad, mede namens managementteam College B&S bijwonen voor punten die OCMW-advies vereisen en voor zover voorzitter het wil

81 1. Secretaris Taken en bevoegdheden i.v.m. de administratieve organisatie (1) Uitoefening gedelegeerde bevoegdheden (bv. aanstelling personeel, budgethouderschap, …) Algemene leiding van de diensten Hoofd personeel en hoofd managementteam Vaststellen internecontrolesysteem en belast met werking ervan; jaarlijkse rapportering Opstellen, in overleg met managementteam, van voorontwerp strategische nota meerjarenplan, beleidsnota budget, organogram, personeelsformatie, rechtspositie

82 Uiterlijk op 1.7.2009 van kracht!
1. Secretaris Taken en bevoegdheden i.v.m. de administratieve organisatie (2) Functionele leiding over financieel beheerder (deels) Kan budgethouderschap delegeren Kan personeelsleden provisie geven en/of belasten met inning geringe dagontvangsten Kan dagelijks personeelsbeheer delegeren Chartaal kasbeheer (of het delegeren) Eerste (van twee) handtekening op betalings-opdrachten (= bevestiging wettelijkheid) Uiterlijk op van kracht!

83 2. Ontvanger / financieel beheerder
Nieuwe naam voor ontvanger (voorlopig: ontvanger doet taken financieel beheerder) Borg is afgeschaft Taken en bevoegdheden (1): Onder functionele leiding van secretaris: Voorontwerp financiële nota meerjarenplan en budget Boekhouding en jaarrekening Financiële analyse Thesauriebeheer (maar geen kasbeheer)

84 2. Ontvanger / financieel beheerder
Taken en bevoegdheden (2): In volle onafhankelijkheid bevoegd voor: Krediet- en wetmatigheidscontrole (visum voorafgaand aan verbintenissen) en rapportering hierover Debiteurenbeheer (incl. nieuwe mogelijkheid van dwangbevel) Rechten van OCMW vrijwaren (beslagleggingen, stuiten van verjaringen, vestigen hypotheken, …) Rapportering aan OCMW-raad over thesaurie, liquiditeit, uitvoering budget en beheerscontrole

85 2. Ontvanger / financieel beheerder
Taken en bevoegdheden (3): Overige: Uitvoering girale betalingen (tweede handtekening op betaalopdracht, na eerste door secretaris) ( !) Lid van het managementteam Adviesverlening aan secretaris over belasten van personeel met kasverrichtingen ( !) Onderrichtingen aan personeel belast met inning geringe dagontvangsten Controle provisies ter beschikking gesteld aan personeel Taken OCMW-wet (bewaarneming geld van rusthuisbewoners, hypotheek voor recuperatie kosten dienstverlening, …)

86 3. Managementteam Budgetcommissie en interne-auditcommissie verdwijnen
Managementteam verplicht in elk OCMW Leden: Secretaris (=voorzitter) en financieel beheerder Personeelsleden op basis van organogram OCMW-voorzitter (met raadgevende stem)

87 3. Managementteam Afsprakennota met OCMW-raad bij begin legislatuur (via secretaris) Algemene taken: coördineren van voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid waken over eenheid, kwaliteit en communicatie Voorontwerp van : organogram, personeelsformatie, rechtspositie meerjarenplan en budget, inventaris Interne controle

88 4. Beleidscyclus Meerjarenplan (1)
Wordt opgesteld in eerste jaar van de legislatuur Dekt volgende 6 (!) jaar (dus geen 3 meer…) Bestaat uit: strategische nota (interne en externe doelstellingen) financiële nota (financiële vertaling van doelstellingen, gemeentelijke bijdrage, financieel evenwicht) Jaarlijkse aanpassing indien nodig vóór goedkeuring van budget volgend jaar Financiële nota moet vanaf laatste jaar legislatuur ten minste 3 jaar vooruit kijken

89 4. Beleidscyclus Meerjarenplan (2)
Verplicht advies college B&S vóór goedkeuring OCMW-raad (30 dagen) (tot eind 2012: eventueel overlegcomité) Verplichte goedkeuring meerjarenplan gemeenteraad met toelichting OCMW-voorzitter Aanpassingen meerjarenplan alleen op gemeenteraad als gemeentelijke bijdrage stijgt of strategische nota inhoudelijk verandert Meerjarenplan 14 dagen vooraf naar leden OCMW-raad

90 4. Beleidscyclus Gemeentelijke bijdrage:
‘Gemeente dekt verschil tussen uitgaven en middelen’ Wordt betaald in 12den, tenzij anders beslist OCMW kan in overleg met gemeente overschotten reserveren voor toekomstige uitgaven Komt er een nieuwe berekeningswijze in Besluit Vlaamse regering?

91 4. Beleidscyclus Jaarlijks budget (1):
Concretere invulling meerjarenplan Goedkeuring door OCMW-raad vóór jaareinde (uitz.: 1ste jaar legislatuur: vóór einde 1ste kwartaal) Bestaat uit: beleidsnota (te voeren beleid, concretisering doelstellingen, toelichting financiële toestand) financiële nota (exploitatiebudget, investeringsbudget, liquiditeitenbudget, berekening gemeentelijke bijdrage)

92 4. Beleidscyclus Jaarlijks budget (2):
Verplicht advies college B&S vóór goedkeuring OCMW-raad (30 dagen) (tot eind 2012: eventueel overlegcomité) Budget 14 dagen vooraf naar leden OCMW-raad Gemeenteraad: Altijd toelichting door OCMW-voorzitter Alleen goedkeuring indien niet binnen meerjarenplan Onderscheid tussen budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen Voorlopige kredieten: uitvoeringsbesluit

93 4. Beleidscyclus Boekhouding: Dubbele boekhouding
Rest: uitvoeringsbesluit wellicht identiek aan systeem gemeenten Proefprojecten vanaf 2010 (cf. verklaring minister Keulen)? Door financieel beheerder

94 4. Beleidscyclus Uitgavenprocedure (1):
Uitgaven verbonden met aangaan verbintenissen Centrale rol voor budgethouders: Alleen zij kunnen verbintenissen aangaan OCMW-raad is budgethouder, maar kan budgethouder-schap politiek (vast bureau, bijzonder comité) en ambtelijk (secretaris, andere personeelsleden) delegeren Budgethouderschap is meer dan uitgaven doen: budget inzetten voor het halen van doelstellingen

95 4. Beleidscyclus Uitgavenprocedure (2):
Visum over wettelijkheid en regelmatigheid: door financieel beheerder (of gedelegeerde) voor voorgenomen verbintenissen die uitgaande kasstroom veroorzaken (dus ruimer dan investeringen!) uitzondering: OCMW-raad kan zaken vrijstellen (grenzen nog te bepalen door Vlaamse regering) bij weigering viseert OCMW-raad, na procedure voor gouverneur Goedkeuring te betalen bedragen: budgethouder (eventueel secretaris voor zaken waar politiek orgaan budgethouder is)

96 4. Beleidscyclus Uitgavenprocedure (3):
Betaling via dubbele handtekening: 1ste van secretaris of gemachtigde: bevestiging wettelijkheid en regelmatigheid (kan weigeren – leidt tot procedure via OCMW-raad en gouverneur) 2de van financieel beheerder Opgelet: regeling nu al in werking, met aanpassingstijd tot uiterlijk ! Secretaris kan (na advies financieel beheerder) personeelsleden provisie geven voor doen van kleine exploitatie-uitgaven

97 4. Beleidscyclus Ontvangstenprocedure:
Budgethouder gaat verbintenissen aan die samenhangen met ontvangsten Budgethouder verantwoordelijk voor facturatie Debiteurenbeheer: financieel beheerder (incl. eventueel dwangbevel uitvoerbaar verklaard door OCMW-raad) Secretaris kan (na advies financieel beheerder) personeelsleden belasten met inning geringe dagontvangsten

98 4. Beleidscyclus Jaarrekening: Opgesteld door financieel beheerder
Inhoud en vorm te bepalen door Vlaamse regering Nagekeken door externe audit (30 dagen tijd) 14 dagen vooraf naar OCMW-raad Vastgesteld door OCMW-raad in 1ste semester; is definitief als: gemeenteraad geen opmerkingen maakt én OCMW-raad geen verrichtingen verwerpt én OCMW-raad bedenkingen externe audit volgt; anders: gouverneur

99 5. Interne controle Administratief handboek verdwijnt
Elk OCMW moet werk maken van een internecontrolesysteem, nl. maatregelen en procedures voor: Bereiken van doelstellingen Naleving wetgeving en procedures Betrouwbare financiële en beheersinformatie Efficiënt en economisch gebruik van middelen Bescherming van activa Voorkomen van fraude

100 5. Interne controle Internecontrolesysteem moet:
Zo veel mogelijk voldoen aan functiescheiding Garanties bevatten voor continuïteit van diensten Algemene kader: OCMW-raad Secretaris in overleg met managementteam: Vaststelling en bewaking internecontrolesysteem Organisatie en werking internecontrolesysteem Rapportering over internecontrolesysteem Evaluatie internecontrolesysteem door externe audit

101 5. Interne controle Enkele voorafnames in decreet, met o.a.:
Visum door financieel beheerder Dubbele handtekening bij betalingen Procedures voor provisies en inning kleine ontvangsten Rapporteringsverplichtingen, met o.m.: Rapporten secretaris aan OCMW-raad Rapporten financieel beheerder aan OCMW-raad Rapporten door budgethouders aan delegatiegevers

102 6. Audit Interne audit als verplichting verdwijnt
Externe-auditcommissies met Vlaamse perso-neelsleden (mee betaald door lokale besturen) Audit op jaarrekening vóór goedkeuring Kan ook internecontrolesysteem auditeren Ook betrokken bij kascontroles Kan audit doen op vraag van bestuur (efficiëntie, effectiviteit, ...) Start: onbekend

103 Studiedagen januari-februari 2009
Het OCMW-decreet ontleed Verzelfstandiging, toezicht, verhouding met de gemeente en inwerkingtreding Studiedagen januari-februari 2009

104 Inhoud Interne en externe verzelfstandiging Bestuurlijk toezicht
Verhouding met de gemeente Inwerkingtreding

105 Interne en externe verzelfstandiging
delegatie van bevoegdheden budgethouderschap IVA’s EVA’s Hier : IVA’s en externe verzelfstandiging

106 IVA’s (1) Diensten met operationele autonomie, beheerd buiten de algemene diensten van het OCMW, dus meer dan een activiteitencentrum Geen aparte rechtspersonen ! Enkel RMW kan ze oprichten

107 IVA’s (2) Beheersovereenkomst tussen RMW en hoofd van het IVA
Hoofd van het IVA is budgethouder; kan verder delegeren Personeel is wel OCMW-personeel, dus zelfde rechtspositieregeling

108 IVA’s (3) Beheer : zelfde regels als OCMW
Apart budget en jaarrekening, wordt geconsolideerd met OCMW-budget en -jaarrekening Afzonderlijk beheer voor ziekenhuizen (beheerscomité) blijft bestaan

109 Externe verzelfstandiging
Pure overname van hoofdstukken XII, XIIbis en XIIter OCMW-wet Voortaan TitelVIII, hoofdstukken I, II en III OCMW-decreet Externe verzelfstandiging én samenwerking

110 Vereniging titel VIII, hfst. I (1)
Publieke vereniging Met partners (samenwerking) publieke rechtspersonen private rechtspersonen zonder winstoogmerk Eenmansvereniging (verzelfstandiging)

111 Vereniging titel VIII, hfst. I (2)
Voor uitvoering van : welomschreven vormen van OCMW-dienstverlening (rusthuis, dienst rechtshulp,…) interne taken voor leidinggevende, staf- , expert- en managementfuncties ook voor uitbating ziekenhuis: autonome verzorgingsinstelling (AV)

112 Vereniging titel VIII, hfst. II (1)
Private vereniging: vzw Altijd met partners (samenwerking) publieke rechtspersonen private rechtspersonen zonder winstoogmerk minstens 3 leden (vzw-wetgeving)

113 Vereniging titel VIII, hfst. II (2)
Uitbating ziekenhuis of ziekenhuisgebonden activiteiten 1 van volgende voorwaarden: OCMW-ziekenhuis voldoet niet meer aan erkenningsvoorwaarden optimalisatie ziekenhuisaanbod in de regio (gedifferentieerd aanbod, voldoende schaalgrootte, multidisciplinaire aanpak)

114 Vereniging titel VIII, hfst. III (1)
Private vereniging: vzw of vso Altijd met partners (samenwerking) minstens 3 leden minstens een OCMW en een private rechtspersoon zonder winstoogmerk private rechtspersoon niet verplicht : als vzw-vorm nodig is voor erkenning of subsidiëring bij toetreding tot een vereniging die alleen door publieke rechtspersonen is opgericht

115 Vereniging titel VIII, hfst. III (2)
Voor vervullen van sociale opdrachten Niet: uitbating ziekenhuis of ziekenhuisgebonden activiteiten Eén van volgende voorwaarden: vzw is verplicht voor erkenning of subsidiëring verplichte schaalgrootte aanbieden van een nieuwe dienst

116 Bestuurlijk toezicht (1)
Weinig veranderd t.o.v. OCMW-wet Dubbele lijn: controle op de wettelijkheid en het algemeen belang: gouverneur en Vlaamse regering controle op het gemeentelijk belang: CBS Controle achteraf: schorsing vernietiging

117 Bestuurlijk toezicht (2)
Versturen van besluiten naar toezicht: in kopie: met zware gevolgen voor personeel, financiën, organisatie of interne controle beknopt op een lijst: alle RMW-besluiten, behalve over individuele dienstverlening en verhaal niet versturen: de rest (VB, BC’s, voorzitter, secretaris, budgethouders)

118 Bestuurlijk toezicht (3)
Versturen besluiten: binnen 20 d. CBS: schorsend beroep aantekenen (20 d.) Gouverneur: schorsen (30 of 50 d.) OCMW: rechtvaardigen (60 d.) Vlaamse regering: rechtstreeks vernietigen (20 d. na verstrijken termijn gouverneur) vernietigen na rechtvaardiging (30 d.)

119 Bestuurlijk toezicht (4)
Toezicht college: OCMW-voorzitter mag niet meestemmen Restrictievere invulling van begrip “algemeen belang” (cf. gemeentedecreet): elke belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang De lijst met besluiten: iets ruimer dan vroeger

120 Bestuurlijk toezicht (5)
Klachtenprocedure: Klacht verplicht toezicht om dossier op te vragen Opvragen dossier stuit termijnen, nieuwe termijn gaat in zodra dossier binnen is Klager wordt op de hoogte gehouden Dwangtoezicht: sturen commissaris

121 Verhouding met gemeente
Samenwerking: voorzitter in CBS: zie “bestuurlijke organisatie” beleidsafstemming: decreet lokaal sociaal beleid Gemeenschappelijke diensten Toezicht rol college, burgemeester, gemeenteraad

122 Gemeenschappelijke diensten
Mogelijkheid om gemeenschappelijke diensten uit te bouwen en beroep te doen op elkaars personeel Nuttig vooral op vlak van ondersteunende diensten (personeel, financiën, ICT, logistiek,…) Meer en meer taakverdeling: alle sociale diensten bij OCMW

123 Toezicht college op OCMW (1)
College oefent toezicht op OCMW uit Nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening

124 Toezicht college op OCMW (2)
Als OCMW-voorzitter lid is van het schepencollege: College geeft advies over belangrijke OCMW-beslissingen: meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, rechtspositieregeling personeel, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen

125 Toezicht college op OCMW (3)
Als OCMW-voorzitter lid is van het schepencollege: Belangrijke gemeentelijke beslissingen moeten voor advies naar RMW: oprichten van gemeentelijke sociale diensten, rechtspositieregeling personeel

126 Toezicht college op OCMW (4)
Als de OCMW-voorzitter geen lid is van het schepencollege: overleg gemeente-OCMW verloopt via overlegcomité Paritaire delegatie van beide besturen met zeker burgemeester, OCMW-voorzitter en schepen van financiën als het over de centen gaat

127 Rol burgemeester t.a.v. OCMW
Zie “bestuurlijke organisatie”

128 Rol gemeenteraad t.a.v. OCMW
Goedkeuring belangrijke strategische OCMW-beslissingen: MJP en budgetten: zie “financiële en administratieve aspecten” oprichten van nieuwe diensten en uitbreiding bestaande (art. 60, §6 OCMW-wet), oprichten van en toetreden tot OCMW-vereniging Waarom? Gemeente is financieel mee verantwoordelijk: werkingssubsidie aan OCMW (tekort)

129 Inwerkingtreding (1) Op 1.1.2009:
bevolkingscijfer om aantal raadsleden te bepalen invulling ambt van secretaris en financieel beheerder door de gemeente invulling ambt van financieel beheerder door gewestelijk ontvanger deeltijdse invulling ambt secretaris en financieel beheerder

130 Inwerkingtreding (2) Op en 6 maanden tijd om organisatie af te stemmen: delegatie kasverrichtingen door secretaris aan personeelsleden uitvoering van betalingen, inning van ontvangsten en beheer van de kas

131 Inwerkingtreding (3) Al de rest: Vlaamse regering bepaalt inwerkingtreding, zal gefaseerd gebeuren Inwerkingtreding parallel met opheffing bepalingen OCMW-wet VR kan inwerkingtreding laten variëren van OCMW tot OCMW, mits instemming betrokken OCMW’s

132 OCMW-decreet: Implicaties op uw betaalverkeer
Januari 2009.

133 OCMW-decreet Situering
Art. 165 (algemene regel): dubbele handtekening op alle betaalopdrachten aan de financiële instellingen. Art. 164 (uitzondering): geringe exploitatie-uitgaven Gevolgen: alle verrichtingen tussen rekeningen van het bestuur (ongeacht de financiële instelling)  thesaurieverrichtingen  ontvanger alle betaalopdrachten  2 handtekeningen: ontvanger (of gemachtigde) + secretaris (of gemachtigde) het spijzen van rekeningen geringe exploitatie-uitgaven  2 handtekeningen: ontvanger (of gemachtigde) + secretaris (of gemachtigde)

134 OCMW-decreet Wat moet u doen? FUNDAMENTEEL EN ABSOLUUT NOODZAKELIJK:
secretaris en gemachtigden moeten gekend zijn (idem gemachtigden van de ontvanger)  identificatiedocument handtekeningbevoegdheden (wie treedt op in naam van wie) moeten ook gekend zijn  identificatiedocument nieuwe DexiaWeb-toegangen, zeker voor secretaris + gemachtigde  gebruikersfiche DexiaWeb identificatie van rekeningen geringe exploitatie-uitgaven PubliSoft: verplichte migratie naar versie 7.0 identificatie van rekeningen bij andere financiële instellingen in werking getreden op 1 januari 2009 / overgangsperiode tot 30 juni 2009

135 OCMW-decreet Conclusie
De decretale schikkingen impliceren een ingrijpende wijziging in de regeling van uw betaalverkeer Om zonder probleem te kunnen starten op de datum die u zelf bepaalt, raden we u aan de noodzakelijke formaliteiten zo vlug mogelijk regelen

136 Het OCMW-decreet Aan de slag ermee!
+


Download ppt "Het OCMW-decreet ontleed"

Verwante presentaties


Ads door Google