De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOP’s & de lerende gemeente Partners in de uitbouw van een lokaal onderwijskansenbeleid 28/10/2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOP’s & de lerende gemeente Partners in de uitbouw van een lokaal onderwijskansenbeleid 28/10/2010."— Transcript van de presentatie:

1 LOP’s & de lerende gemeente Partners in de uitbouw van een lokaal onderwijskansenbeleid 28/10/2010

2 LOP en lerende gemeente – 28.10.102 Lokale overlegplatforms … waar & wie & wat (kort) … in de feiten Partner in de uitbouw van een lokaal onderwijskansenbeleid

3 LOP en lerende gemeente – 28.10.103 LOP’s: waar & wie & wat GOK-decreet – 28 juni 2002 Realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Bevorderen van sociale cohesie Instrumenten Inschrijvingsrecht LOP Ondersteuningsaanbod (niveau: basis/secundair)

4 LOP en lerende gemeente – 28.10.104 LOP’s: waar & wie & wat Waar 70 LOP’s (41 BaO / 29 SO) Prioritair afgebakende gebieden (13 centrumsteden) 29 LOP-deskundigen (aansturing AgODi) Wie Scholen/ CLB & inrichtende machten (verplicht) Ouderverenigingen, lerarenvakbonden, leerlingenraden, verenigingen waar armen het woord nemen, etnisch-culturele verenigingen, onthaalbureaus, integtratiesector, onderwijsopbouwwerk, gemeentebesturen (adviserend), lokaal relevantie socio- economische/culturele partners (coöptatie mogelijkheid) (Voorzitter) - (Groot/centrum/andere: 166 – 64 – 34)

5 LOP en lerende gemeente – 28.10.105 LOP’s: waar & wie & wat Wat: decretaal Opmaken van een omgevingsanalyse van de GOK in de regio Afspraken maken inzake nastreven 3 centrale GOK-doelstellingen Afspraken maken over de opvang, aanbod,doorstroming AN Afspraken maken over opvolging gewezen AN naar regulier onderwijs Afspraken maken over het inschrijvingsbeleid van de scholen (gemeenschappelijke voorrangs- & inschrijvingsperioden) & bemiddeling bij klachten over de toepassing van het inschrijvingsbeleid Vastleggen criteria voor weigeren elders uitgesloten jongeren (SO) Instrumenten ontwikkelen om dubbele inschrijvingen te voorkomen Afspraken om kleuterparticipatie te verhogen Uitwerken aanvullende bepalingen over positief engagement ouders t.a.v. de onderwijstaal LOP/ Vlaamse Regering: eigen opdrachten

6 LOP en lerende gemeente – 28.10.106 LOP’s: in de feiten… Lokale overlegplatforms. Werken in uitvoering www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi Beleidsplannen Omgevingsanalyse Anderstalige nieuwkomers Inschrijvingsbeleid Kleuterparticipatie

7 LOP en lerende gemeente – 28.10.107 LOP’s: in de feiten… Beleidsplannen (08/09-10/11) Instrument om planmatig/methodisch handelen te bevorderen/ continuïteit in de werking brengen Binnen ruime decretale opdrachten: doelstellingen / intenties waarrond men wil werken ( 3 schljr <> afstemming legislatuurplannen) – aandacht voor samenwerking met lokale overheden! Niet decretaal / overtuigen van belang– bijna alle LOP’s Leescommissie Methodologisch kader van strategische meerjarenplanning: vorming ! Belang van visieontwikkeling & positionering t.a.v. andere stakeholders en gedocumenteerde omgevingsanalyses voor selectie van doelstellingen Inbedden in cyclus van voorbereiden/plannen, uitvoeren, opvolgen/evalueren, bijsturen/verankeren Handleiding

8 LOP en lerende gemeente – 28.10.108 LOP’s: in de feiten… Opmaak omgevingsanalyse GOK in regio Doel: knelpunten / prioritaire actiepunten detecteren Gemeentebestuur => adviserende functie over gemeentelijke zaken (welzijn, mobiliteit, huisvesting…) met een nauwe band met de OA Periodiek – vast format / vraaggestuurd Onderwijsverstrekkers => gegevenstoelevering Gemeente/provinciebesturen => gegevenstoelevering (34%), verwerking, analyse (12%) en interpretatie (10%) Intensifiëring samenwerking met lokale besturen Ondersteuning vanuit AgODi (gegevenstoelevering) Professionalisering LOP-leden

9 LOP en lerende gemeente – 28.10.109 LOP’s: in de feiten… Anderstalige nieuwkomers Opvang, toeleiding en begeleiding van AN Opvolging van gewezen AN naar het regulier onderwijs (doorstroming!) Niet altijd even hoog op de agenda Gegevens ! (minderjarige nieuwkomers in vreemdelingenregisters <> scholen) Terreinen van samenwerking tussen LOP’s en onthaalbureaus (inburgeringsbeleid)

10 LOP en lerende gemeente – 28.10.1010 LOP’s: in de feiten… Inschrijvingsbeleid Resultaten stagneren m.b.t. Gemeenschappelijke inschrijvingsperioden (20-tal), voorrangsperioden GOK / niet-GOK (telkens 5-tal) Communicatie inschrijvingsbeleid scholen (transparantie!) Bemiddelingen Weigeringen (permanente toename) Decretale opdrachten m.b.t. inschrijvingsrecht actiever opnemen / benutten in functie van het bewerkstelligen van minder segregatie Moeizaam ! Capaciteitsproblemen – gemeenschappelijke aanmeldingsprocedure => discussie terug op tafel (grootsteden)

11 LOP en lerende gemeente – 28.10.1011 LOP’s: in de feiten… Kleuterparticipatie Afspraken m.b.t. verhogen kleuterparticipatie Sensibiliseren om zo vroeg mogelijk in te stappen Aanmoedigen om regelmatig school te lopen Vier actiedomeinen Gegevensverzameling rond inschrijvingen & aanwezigheid ++++ Acties m.b.t. actieve toeleiding /deelname aan het onderwijs ++ Drempels wegwerken m.b.t. kleuterparticipatie + Sensibilisering +++ Nauwe samenwerking met gemeenten op de vier actiedomeinen!

12 LOP en lerende gemeente – 28.10.1012 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Samenwerking met lokale partners en structuren Toename naarmate een sterkere inhoudelijke werking rond verschillende decretale opdrachten LOP’s gebaat met een sterk regisserende gemeente! Samenwerking met gemeenten: FLOB Leerplichtcontrole, spijbelen, kleuterparticipatie: wijze van samenwerking met LOP aangeven Projectsubsidies: verplicht advies LOP Centrumsteden: onderwijsplan: wijze van samenwerking met LOP Hoe?  Lokale autonomie  Subsidiaire-complementaire werking <> voorgeschiedenis / lokale context

13 LOP en lerende gemeente – 28.10.1013 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Hoe krijgt afstemming LOP-gemeenten procedureel vorm? Beleidsplannen Jaarplannen Oprichting,samenstelling en werking nieuwe deelorganen Deelname aan onderwijs(gerelateerd) overleg van de gemeenten en dubbelmandaten Vergaderkalender Agenda Verslaggeving Regie

14 LOP en lerende gemeente – 28.10.1014 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Afstemming LOP-werking/gemeenten LOP-beleidsplannen : Samenwerking met gemeenten aangegeven voor 64% van de gemeenten met een LOP Gemeenten betrokken bij opmaak/ advies LOP-beleidsplan: 70% Beleidsplannen gemeenten: Samenwerking met LOP aangegeven in 60% van de gemeenten LOP betrokken bij opmaak/advies in 41% van de gemeenten

15 LOP en lerende gemeente – 28.10.1015 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Afstemming LOP-werking / gemeenten Jaarplannen beperkt gebruik In 27% van de gemeenten met een LOP, LOP jaarplanning In 24% van de gemeenten met een LOP, gemeente jaarplanning Afspraken over oprichting nieuwe deelorganen LOP in 28% van de gemeenten afspraken met gemeente In 19% van de gemeenten met een LOP, afspraken met LOP

16 LOP en lerende gemeente – 28.10.1016 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Afstemming LOP-werking / gemeenten Vergaderkalenders LOP & gemeenten afstemmen 27% van de gemeente met een onderwijs(gerelateerd) overleg afspraken 47% geen afspraken 25% niet op de hoogte Betrokkenheid van LOP/gemeenten op agenda’s In 38% van de gemeenten met een onderwijs(gerelateerd) overleg, LOP betrokken bij opmaak of kon opmerkingen overmaken bij ontvangst 45% van de gemeenten betrokken bij opmaak LOP-agenda of konden opmerkingen overmaken bij ontvangst

17 LOP en lerende gemeente – 28.10.1017 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Afstemming LOP-werking / gemeenten Verslaggeving van onderwijs(gerelateerd) overleg gemeenten Van 57% van de LOP-gemeenten ontvangt het LOP alle/selectieve verslaggeving Regie In 38% van de gemeenten geen afspraken met LOP over samenwerking In 41% organisch gegroeide afspraken (geen neerslag) In 16% ook afspraken die schriftelijk zijn neergelegd

18 LOP en lerende gemeente – 28.10.1018 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Groeimarges visieontwikkeling samenwerking LOP/ gemeente Plaats, taak en rol LOP binnen een gemeentelijk vormgegeven onderwijskansen beleid Vertaling naar concrete samenwerkingsvormen Vertaling naar concrete taakverdeling Bij visievorming, uitgaan van wederzijdse sterkten Opgebouwde expertise rond thema’s Taakbelasting / verantwoordelijkheden (draagkracht)

19 LOP en lerende gemeente – 28.10.1019 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Groeimarges visieontwikkeling samenwerking LOP/ gemeente LOP : Als forum om aan visievorming te werken rond - en het creëren van een draagvlak voor moeilijke gelijkekansenthematieken als segregatie, inschrijvingsbeleid, discriminatie, waterval… En waar oplossingen worden gezocht in engagementen en afspraken (onderwijspositie van kansengroepen structureel verbeteren) Breed opgezette samenstelling (onderwijspartners en stakeholders: belanghebbenden / beïnvloeders) => waarborg voor gedragen probleemdefiniëringen, diagnoses en oplossingsstrategieën

20 LOP en lerende gemeente – 28.10.1020 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Groeimarges visieontwikkeling samenwerking LOP/ gemeente Gemeente : Ruim netwerk en sterke sturingsinstrumenten Vele contacten Bevoegdheden over verschillende beleidsdomeinen/ eigen gemeentediensten Financiële middelen Bij uitstek geplaatst om te bewaken dat de juiste thema’s op de juiste overlegtafels met de juiste partners terecht komen en dit overleg dan ook maximaal ondersteunen (LOP’s gebaat bij sterke regisseurs)

21 LOP en lerende gemeente – 28.10.1021 Uitbouw lokaal onderwijskansenbeleid Groeimarges visieontwikkeling samenwerking LOP/ gemeente Intensiever promoten van hulpmiddelen/instrumenten Beleidsplannen, jaarplannen, vergaderkalenders, agenda’s, verslaggeving… … opstappen om LOP’s & gemeenten te stimuleren tot het (verder) ontwikkelen van een gezamenlijke visie op hun (toekomstige) samenwerking


Download ppt "LOP’s & de lerende gemeente Partners in de uitbouw van een lokaal onderwijskansenbeleid 28/10/2010."

Verwante presentaties


Ads door Google