De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intergemeentelijke inning IVAREM Dirk De Meutter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intergemeentelijke inning IVAREM Dirk De Meutter."— Transcript van de presentatie:

1 Intergemeentelijke inning IVAREM Dirk De Meutter

2 Structuur IVAREM in het kort Intergemeentelijke inning –Containerparken –Inzamelingen huis-aan-huis Tarieven

3 IVAREM - Werkingsgebied  2 steden en 9 gemeenten  > 265.000 inwoners

4 IVAREM - Dienstverlening Belangrijkste activiteiten a)Containerparken b)Inzameling van afvalstoffen a)huis-aan-huis (huisvuil, PK, PMD) b)op afroep (grofvuil, snoeihout) c)ondergrondse collectieve containers c)Verwerken van afvalstoffen a)Groencompostering b)Mechanisch-Biologische Scheidingsinstallatie d)Stortgasonttrekking en valorisatie e)Zonnepanelenpark

5 Containerparken

6 Containervervoerdienst

7 Inzameling huis aan huis

8 Inzameling verzamelsystemen

9 Overslag en transport via spoor

10 Groencompostering

11 Stortgas

12 Zonnepanelenpark

13 Intergemeentelijke inning Via containerparken

14 Containerparken 11 containerparken in 10 gemeenten 4 toegankelijk voor KMO’s (weegbrug)

15 Containerparken Intergemeentelijk containerpark –Toegankelijk voor al onze gemeenten –Uniform 1.Toegang via eID (ingang en uitgang) 2.Beperking aantal gratis toegangen per gezin 3.Gratis gedeelte en betalend gedeelte 4.Betaling via bancontact of prepaid kaart  Op rekening van IVAREM  btw-plicht (geen recht op aftrek)

16 Ingang en uitgang containerpark Aantal gratis beurten eID

17 Conceptschets Legende 1. Portiershuisje 2. Betaalzuil 3.Slagboom ingang niet betalend deel 4. Kwitantiescanner pers 5. Draaikrans betalend deel 6. Slagboom in betalend deel 7. Slagboom uit betalend deel 8. Slagboom uitgang niet betalend deel

18 Betaalzuil Bancontact Ticketprinter eID Touch screen

19 Kosten –Vaste kosten (infrastructuur, personeel) –Variabele kosten (exploitatie afh. van hoeveelheid) Burger betaalt deel variabele kost (cfr. tarieven) Per bezoek rekent IVAREM een kost door aan de gemeente (werkingsbijdragen) Rekenvoorbeeld: Kost exploitatie containerparken 6 mlj - kost rechtstreeks gedragen door burger 0,5 mlj - opbrengsten 1mlj = 4,5 mlj kosten 500.000 bezoeken = 9 EUR per bezoek

20 Intergemeentelijke inning Via huis-aan-huisinzamelingen

21 Inzameling huis-aan-huis DIFTAR-systeem (afvalfactuur) –Rolcontainers –Verzamelcontainers NIET-DIFTAR –Huisvuilzakken

22 DIFTAR via verzamelcontainer 2. Registreren + volumekeuze 1. Afval zelf brengen 3. Klep opent op gekozen volume Gebruik van de ondergrondse verzamelcontainers

23 CONTAINER met chip Verschillende types containers: DIFTAR bij IVAREM 40 l 140 l240 l

24 Container met identificatiechip Ophaalwagen met containerbelading, registratieapparatuur, geijkte meetapparatuur en boordcomputer DIFTAR principe Beheersysteem Betalingsuitnodiging

25

26 DIFTAR in de gemeente DIFTAR-gemeente Geen DIFTAR

27 Tarieven burger Tarieven van DIFTAR worden vastgelegd in contantbelasting (+ pieksysteem, herstellingen, interventies...) BerlaarBonheidenDuffelPutteWillebroekLier AanbiedingskostGrijze container 40 l.€ 0,37€ 0,35 € 0,37€ 0,35 Grijze container 140 l.€ 0,95€ 0,90 € 0,95€ 0,90 Grijze container 240 l.€ 1,54€ 1,45 € 1,54€ 1,45 Verzamelcontainer 20 l.€ 0,69 € 0,76€ 0,69 Verzamelcontainer 60 l.€ 2,07 € 2,37€ 2,07 Verwerkingskost per kg€ 0,17 € 0,20€ 0,17 Vaste maandelijkse kost (o.a. huur container)€ 3,00 Datum start DIFTAR 2005 2009 2010

28 Tarieven gemeente aanbiedingskost rolcontainers = tijd ledigingen (geharmoniseerd per volume) ≠ rondrijden vaste kost = tijd rijden inzamelwagen + opstartkosten (comm.)+ beheerskosten(container, facturatie...) aanbiedingskost verzamelcontainers omvat deel verwerking Maandelijkse facturatie van IVAREM aan de gemeente volgens de werkingsbijdragen (tarieven 2011) (+ pieksysteem, herstellingen, interventies…) AanbiedingskostGrijze container 40 l.€ 0,37 Grijze container 140 l.€ 0,95 Grijze container 240 l.€ 1,52 Verzamelcontainer 20 l.€ 0,68 Verzamelcontainer 60 l.€ 2,04 Verwerkingskost in ton€ 164,00 Vaste kost per jaarGezin€ 18,29 Container/kaart€ 4,30

29 Aanrekeningsmethode Provisie –Voordeel blokkeerlijst (witte en/of zwarte lijst) minder wanbetalers –Nadelen Snel reageren Postfacturatie –Afval wordt altijd meegenomen –Per kalenderjaar afsluiten

30 Wat dient vooraf te gebeuren Nieuwe rekening aanvragen –Inkomend centralisatierekening (097-...) –Uitgaand Toegang bankbestanden (CODA) Afspraken maken rond –Andere belasting op gemeentelijke DIFTAR- rekening –Loketbetalingen –Frequentie terugstorten –Onbekende afzenders / terugbetalingen zonder bankrekeningnummer

31 Verdeling taken IVAREMGemeente Containerbeheer Wissels,herstellingen Ledigingen en verwerken Vastleggen contantbelasting Vastleggen inzamelrecipiënt Klantenbeheer Gezinnen via Rijksregister Verenigingen Facturatie burger Aanmaken en verzenden Betalingsuitnodigingen Eventuele subsidies Betalingsbeheer Verwerken betalingen Aanmaken terugbetalingen Verzenden terugbetalingen Opmaken financiële rapportageControle financiële staten Inboeken verworven belasting Inkohieren Bezwaarschriften

32 Periodieke taken IVAREM –Dagelijks Verwerken van betalingen, aanbiedingen… Mutaties van bedrijfsmiddelen en klanten (telefonisch) Aanmaken van betalingsuitnodigingen –Wekelijks: regularisatie Rijksregisterbestanden –Maandelijks: terugbetalingen, rapportage en facturatie aan gemeente Gemeente –Verzenden terugbetalingen

33 DIFTAR in cijfers Aantal herinneringen: 22% Openstaande niet betaalde betalingsuitnodigingen: ± 2%

34 Wat dient achteraf te gebeuren Financiële rapportage –Financieel luik (betalingen/teruggaves) –Verworven contantbelasting (verbruik burger) –Wachtrekening (som provisies burger) Eventueel opmaken kohierbelasting

35 Financiële rapportage

36 Kohierbelasting Indien de burger niet betaalt + afval aanbiedt of vaste kost niet betaalt Strikte procedure –binnen de 6 maanden na kalenderjaar –kohier  aanslagbiljet  deurwaarder Kohier en provisie? –rechtstreeks verband tussen belastingsartikel en aanslagvoet –neg. saldo op einddatum van de aanslagperiode

37 Kohier in cijfers Eenmalig bij opstart Gemeente Putte elke 6 maanden (±150 van 7.000 gezinnen totaal bedrag ± 5.000EUR) 20051 ste sem. 2006 Berlaar€ 568,54 (13)€ 42,68 (5) Bonheiden€ 92,56 (5)€ 7,58 (1) Duffel€ 477 (14)€ 5,88 (1) 200920102011 1 ste semester3.907,30 (242)1.659,08 (89)€ 2.261,36 (131) 2 de semester2.381,28 (151)2.361,89 (124)€ 2.803,03 (172)

38 Negatief saldo

39 Oorzaken negatief saldo : 98% vaste maandelijkse kost 2% aanbiedingskosten –Betalingstermijn en drempelbedrag (57%) –Klant start met DIFTAR (24%) –Herhaaldelijke kleine betalingen (3%) –Laatste aanbieding (5%) –Max. bedrag BU (6%)

40 Kohier in de praktijk Overdracht van gegevens –Beheersysteem IVAREM  excel –Gemeente input in belastingssoftware vaststelling op CBS (werkblad 1) opmaak aanslagbiljet (werkblad 2) automatische opvolging

41 Kohier voorblad

42 Kohier detail

43

44 Automatische import Automatische overdracht –Cipal  ‘Plutus DIFTAR’ (provisie) Pre-facturatie wanbetalers Postfacturatie ophaaldata –Remmicon  import module bij ‘Belasting’ Schilde, Kalmthout, Schoten … ophaaldata Hulshout, Hoogstraten, Mol… wanbetalers IOK –… formaat csv/txt

45 Valkuilen Klantenbeheer is belangrijk –aansluitpunt = definitie bevolkingsregister gezinnen, gemeenschappen, doorloopwoningen (wachtregister), scholen/verenigingen/kerkfabrieken, serviceflats –Adresbeheer Rijksregister ≠ crab Opletten met –betalingen achteraf op DIFTAR-rekening voor kohierbelasting –ambtshalve schrapping burgers

46 Samenvatting Containerparken –Intergemeentelijke containerparken –Eerst betalen dan deponeren (bancontact, eID..) Inzameling huis-aan-huis –DIFTAR werkt –Intergemeentelijke inning is een vereenvoudiging (gemeente, IC en de burger)

47 Vereenvoudiging Vereenvoudiging financieel: 1.Minder risico met verkeerde betalingen A.Op andere rekening gemeente B.Op rekening verkeerde gemeente 2. Afstemming financiële staten vervalt 3. Het verwerken van betalingen en terugbetalingen wordt eenvoudiger Bij verhuis geen nieuw klantnr/terugstorting/… 1 provisierekening voor zowel huis-aan-huis als containerpark E- facturatie (incentives?)

48 Tarieven Hoe afvalkosten doorrekenen –Variabel –Forfaitair –Algemene middelen

49 Variabel Principe ‘de vervuiler betaalt’  Maximaal variabel Afvalhiërarchie (ladder van Lansink)  Hoe lager in de afvalhiërarchie, hoe hoger het aandeel van de kosten dat variabel wordt doorgerekend

50 Variabel Beperkingen –Te hoge tarieven leiden tot ontwijkgedrag Sluikstorten en –verbranden Afvoer langs andere (niet gemeentelijke) kanalen –Afvalstoffen met hoog milieurisico blijven best gratis of zeer goedkoop KGA Asbest

51 Forfaitair Vanuit economische logica is het aangewezen vaste kosten als vast door te rekenen. Zo niet wordt de gevariabiliseerde kostprijs te afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden bv - Vast deel inzamelkosten (ook als er geen afval wordt aangeboden moet de inzamelwagen door alle straten rijden, huur container, beheerskosten..) - Communicatie, info- en klachtenlijn, afvalpreventie Een jaarlijks forfait aanrekenen van 60 euro per gezin kan als aanvaardbaar worden beschouwd

52 Forfaitair Sociale correcties Best op forfaitair gedeelte - ‘de vervuiler betaalt’ geldt dan nog voor iedereen - administratief eenvoudiger (afh. van klantengroep) Inkohiering Bij variabel deel kan de dienstverlening worden stopgezet zodat er geen schuld wordt opgebouwd Bij niet-betaling van het forfaitair deel ontstaat een schuld die moet worden ingekohierd

53 Algemene middelen Het aandeel van de kosten dat niet variabel of forfaitair is doorgerekend wordt betaald vanuit de algemene middelen

54

55 RESTAFVAL aan huis EFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING (per gezin) VARIABEL DIFTAR Huisvuil containers (100%) 16 EUR/jaar (aanbieding) 40 EUR/jaar (verwerking) 24 EUR/jaar (vast) 16 EUR/jaar (16 x 1 EUR/aanbieding) 40 EUR/jaar (223kg x 0,18 EUR/kg) Grofvuil aan huis (100%) 0,3 EUR/jaar (1/200 gezinnen á 50EUR: 20EUR aanbieding 30EUR verwerking 170kg x0,18EUR/kg) 0,3 EUR/jaar (1 ophaling per 200 gezinnen á 50EUR: 20EUR aanbieding 30EUR verwerking 170kg x0,18EUR/kg) NIET-DIFTAR Huisvuil zakken (100%) 30-40 EUR/jaar (inzameling) ( -> 50-50% aanbieding/vast) 55 EUR/jaar (verwerking) 72-90 EUR/jaar (36 zakken á €2/zak resp. €2,5/zak) Grofvuil aan huis (100%) 0,7 EUR/jaar (1/70 gezinnen á 47EUR: 20EUR aanbieding 27EUR verwerking 150kg x0,18EUR/kg) 0,5 EUR/jaar (1 ophaling per 70 gezinnen á 37,5EUR = 1,5m³ x 25EUR/m³)

56 CONTAINER PARKEN EFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING (per gezin) VARIABEL Grofvuil Containerpark (100%) 5,2 EUR/jaar (0,15m³/gezin á 35EUR/m³) waarvan 4,5 EUR verwerking 0,7EUR transport 3 EUR/jaar (0,15m³ á 5EUR/0,25m³) Selectieve fracties Containerpark (50%) 9 EUR/jaar (infrastructuur) 19 EUR/jaar (personeel+int) 24 EUR/jaar (exploitatie) (transport, verwerking, onderhoud,…) Kosten 34 EUR/jaar Opbrengsten -10 EUR/jaar 5 EUR/jaar 5 EUR/m³ (bouwafval,houtafval..) 5 EUR/extra toegang (> 28/jaar) 0,25 EU/roze zak (plastics) KGA Containerpark (0%) 4 EUR/jaar0 EUR/jaar

57 ANDEREEFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING (per gezin) VARIABEL Snoeihout(50%)0,6 EUR/jaar0,3 EUR/jaar PMD (preventie /stimuleren) 2,4 EUR/jaar 16 zakken/gezin á 0,15/zak 4 EUR/jaar 16 zakken/gezin á 0,25/zak PK (% nvt)p.m. (opbrengsten dekken gemiddelde kost) p.m. Glas (% nvt) p.m. Afvalpreventie(0%)2,5 EUR/jaar0 EUR/jaar Communicatie(0%)2,5 EUR/jaar0 EUR/jaar Info/klachtenlijn(0%)2,5 EUR/jaar0 EUR/jaar

58 DOORREKENING (per gezin) VAST DIFTAR63,5 EUR/jaar (beperking tot max. 60 EUR/jaar) 24 EUR vaste kosten DIFTAR 9 EUR infrastructuur containerparken 19 EUR personeelskosten containerparken (incl interims) 4 EUR KGA containerparken 2,5 EUR Afvalpreventie 2,5 EUR Communicatie 2,5 EUR Info en klachtenlijn NIET DIFTAR Huisvuilzakken 44,5 á 52,5 EUR/jaar 5-13 EUR niet doorgerekende vaste kosten inzameling 9 EUR infrastructuur containerparken 19 EUR personeelskosten containerparken (incl interims) 4 EUR KGA containerparken 2,5 EUR Afvalpreventie 2,5 EUR Communicatie 2,5 EUR Info en klachtenlijn

59 EFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING (per gezin) TOTALE KOST AFVAL BEHEER DIFTAR 152 EUR/jaarVARIABEL68,6 EUR/jaar (45 %) VAST60 EUR/jaar ( <- 63,5EUR) (40 %) ALG. MIDDELEN 23,4 EUR/jaar (15 %) TOTALE KOST AFVAL BEHEER HUISVUIL ZAKKEN 157,6 á 167,6 EUR/jaar 2 EUR/zak2,5 EUR/zak VARIABEL84,8 EUR/jaar (54 %) 102,8 EUR/jaar (61%) VAST52,5 EUR/jaar (33 %) 44,5 EUR/jaar (26%) ALG. MIDDELEN 20,3 EUR/jaar (13 %) 20,3 EUR/jaar (13%)

60 Bedankt voor uw aandacht Vragen? –dirk.demeutter@ivarem.be


Download ppt "Intergemeentelijke inning IVAREM Dirk De Meutter."

Verwante presentaties


Ads door Google