De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :"— Transcript van de presentatie:

1 Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 : Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

2 De nieuwe wetgeving is als volgt samengesteld :
1° de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006. 2° de 4 KB’s van 24 september 2006:   - betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten - betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten - betreffende de toegang tot ambulante en kermisactiviteiten voor niet- Europese vreemdelingen die niet vrijgesteld zijn van de beroepskaart - betreffende de vergoeding van de ondernemingsloketten.

3 De wet : wettelijk kader : ze legt de grote principes van de nieuwe wetgeving vast, die door de KB’s worden uitgevoerd. + regelt rechtstreeks en volledig de organisatie van : - de markten en kermissen ingericht door een privé initiatief - de ambulante activiteiten op bermen langs de openbare weg en op commerciële parkings + een systeem van waarschuwing - de overgangsbepalingen : de gemeenten krijgen 1 jaar de tijd om hun reglement aan te passen

4 Het KB betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten :
a. vult het toepassingsgebied van de wet aan met : - de uitbreiding naar diensten - de uitbreiding naar bepaalde verkoopsplaatsen - de verbodsbepalingen inzake ambulante verkopen b. onttrekt bepaalde ambulante activiteiten aan de regels van de ambulante handel

5 Het KB betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten :
bepaalt de voorwaarden tot het uitoefenen (de machtiging) van de : - kermisactiviteiten (uitbating van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel) - ambulante activiteiten in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel b. vertrouwt de organisatie van kermisactiviteiten aan de gemeenten toe - de openbare kermissen - de andere kermisactiviteiten op het openbaar domein bepaalt de controle op de kermisactiviteiten en het regime van de minnelijke schikking

6 De Uitoefening van kermisactiviteiten en organisatie van kermissen

7 Het statuut van foorkramer :
De erkenning van het beroep via het verlenen van een statuut Rekening houden met de evolutie van professionele omgeving Het oprichten van een platform van gemeenschappelijke regels voor alle gemeentelijke kermisreglementen De sanering van het beroep De bescherming van de consument

8 Wat is een kermisactiviteit ?
De verkoop, De tekoop aanbieding, De uitstalling met het oog op de verkoop van diensten In het kader van een uitbating van kermisattracties of In het kader van de uitbating van vestigingen van kermisgastronomie

9 Personen die bedoeld worden door de machtigingsaanvraag : De uitbaters van een kermisattractie of van een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel (levering van diensten) De uitbaters van een vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel worden niet bedoeld (productverkopers)  Ambulante handelaars

10 De machtiging als werkgever
Voor de zelfstandige die voor eigen rekening een kermisactiviteit uitoefent Voor de onderneming die een kermisactiviteit uitoefent (afgegeven via de natuurlijke persoon die met het dagelijks bestuur van de onderneming belast is) Persoonlijk Geldig voor elke vestiging of attractie vermeld op de machtiging

11 De machtiging als werkgever
Koninkrijk België FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Ondernemingsnummer : Machtiging kermisactiviteiten als werkgever Ondernemingsnummer : Naam en voornaam : Rijksregisternummer of plaats en datum van geboorte (1): Hoedanigheid : (2) Firma en of handelsbenaming : (3) Waterworld Voorwerp van de kermisactiviteit : (4)(5) a) Waterworld b)KZW495 c) Spel met levering van goederen Afgeleverd op IDENTIFICATIE VAN HET ONDERNEMINGSLOKET Namens het ondernemingsloket, De verantwoordelijke, (6)

12 De machtiging als werkgever
Ofwel Rijksregisternummer bij een resident of plaats en datum van geboorte bij een niet-resident. (2) Ofwel de natuurlijke persoon die de activiteit voor eigen rekening uitoefent, ofwel de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de rechtspersoon. (3) Indien van toepassing. Voor elke kermisattractie de vermelding van : a) de handelsbenaming, b) het registratienummer , indien zij op eigen kracht voortbeweegt, of, of indien niet, deze van het voertuig die haar verplaatst, c) de categorie tot dewelke zij behoort : - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « A » - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « B » - Attractie voortbewogen door dieren - Attractie zonder aandrijving noch levering van goederen - Spel met levering van goederen - Vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel. (5) Voor vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: de aard van de toegelaten restauratie, op basis van de bewezen beroepskennis. (6) Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke van het ondernemingsloket.

13 De machtiging als aangestelde-verantwoordelijke
Voor ieder persoon die een kermisactiviteit uitoefent voor rekening of in dienst van een werkgever De term aangestelde-verantwoordelijke omvat : werkende vennoten zelfstandige helpers (zij die de werkgever helpen of vervangen, ongeacht of ze verwanten zijn) werknemers uitzendkrachten leercontracten jobstudenten

14 De machtiging als aangestelde-verantwoordelijke
Op naam van de werkgever of de onderneming voor wiens rekening of in wiens dienst de aangestelde werkt Toegekend voor alle plaatsen en voor elke vestiging of attractie vermeld op de machtiging Komt overeen met de geldigheidsduur van de machtiging als werkgever Uitwisselbaar tussen aangestelden Evenveel machtigingen als aangestelden- verantwoordelijken die tegelijkertijd actief zijn

15 De machtiging als aangestelde-verantwoordelijke
Koninkrijk België FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Ondernemingsnummer : Machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke De persoon in het bezit van voorliggend document is gemachtigd om een kermisactiviteit uit te oefenen voor rekening van of in dienst van : (1) Ondernemingsnummer : Handelsbenaming : (2) Waterworld Voorwerp van de kermisactiviteit : (3) (4) a) Waterworld b) KZW495 c) Spel met levering van goederen Afgeleverd op IDENTIFICATIE VAN HET ONDERNEMINGSLOKET Namens het ondernemingsloket, De verantwoordelijke, (5)

16 De machtiging als aangestelde-verantwoordelijke
(1) Ofwel de naam en de voornaam van de natuurlijke persoon voor wie of in wiens dienst de « aangestelde-verantwoordelijke » de activiteit uitoefent, ofwel de firmanaam van de rechtspersoon voor wie of in wiens dienst hij de activiteit uitoefent. (2) Indien van toepassing. (3) Voor elke kermisattractie de vermelding van  : a) de handelsbenaming, b) het registratienummer , indien zij op eigen kracht voortbeweegt, of, indien niet, deze van het voertuig die haar verplaatst. c) de categorie tot dewelke zij behoort : - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « A » - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « B » - Attractie voortbewogen door dieren - Attractie zonder aandrijving noch levering van goederen - Spel met levering van goederen - Vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel. (4) Voor vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: de aard van de toegelaten restauratie, op basis van bewezen beroepskennis. (5) Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke van het ondernemingsloket.

17 De machtiging ambulante activiteiten : Uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel Iedere persoon, werkgever of aangestelde-verantwoordelijke, die een vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel uitbaat moet over een machtiging beschikken vereist voor het uitoefenen van een ambulante activiteit

18 Opmerkingen : Iedere aangestelde die een kermisactiviteit of een activiteit van kermisgastronomie met bediening aan tafel uitoefent onder de controle en in aanwezigheid van de werkgever of een aangestelde-verantwoordelijke, is vrijgesteld van de machtiging. Geen machtiging vereist voor de aangestelden die niet verantwoordelijk zijn en op de kermis een kermisactiviteit zonder bediening aan tafel uitoefenen onder toezicht van de houder van een machtiging als werkgever of een machtiging als aangestelde A of aangestelde B.

19 Voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging
Nationaliteitsvoorwaarde De vereisten voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit De voorwaarden eigen aan de uitbating van kermisattracties

20 Voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging
Nationaliteitsvoorwaarde Belgische onderdanen & hun niet-Europese echtgenoot & bepaalde niet-Europese leden van hun familie (op voorwaarde dat zij bij hen inwonen) Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte evenals Zwitserse onderdanen & hun niet-Europese echtgenoot (op voorwaarde dat zij bij hen inwonen) De onderdanen van de nieuwe lidstaten van de EU moeten over een arbeidskaart beschikken om een activiteit als werknemer uit te oefenen

21 1. Nationaliteitsvoorwaarde (vervolg)
Niet-Europese vreemdelingen die hier onbeperkt verblijven (houders van een BIVR van onbeperkte duur) of zich hier gevestigd hebben (houders van een identiteitskaart voor vreemdelingen) Erkende vluchtelingen in België

22 1. Nationaliteitsvoorwaarde (vervolg)
Andere niet-Europese vreemdelingen kunnen geen persoonlijke machtiging verkrijgen MAAR Ze mogen wel werken op basis van een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke OP VOORWAARDE DAT Ze in het bezit zijn van een beroepskaart of een arbeidskaart

23 2. De vereisten voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit
Voorafgaandelijke verplichtingen voor kermisuitbaters: 1° Voor alle kermisactiviteiten: Kennis van bedrijfsbeheer 2° Voor de kermisgastronomie met bediening aan tafel: Indien vereist, beroepsbekwaamheid van de restaurantuitbater

24 3. De voorwaarden eigen aan het uitbaten van kermisattracties
In geval van een kermisattractie met voortbeweging van personen aangedreven door een niet-menselijke energiebron : Bewijs van een risico-analyse OF Bewijs dat de attractie voldoet aan de algemene veiligheidsbeginsels van de wet

25 Geldigheid van de machtigingen: De voorwaarden voor het uitoefenen van kermisactiviteiten :
Over een machtiging beschikken gedurende de volledige duur van de prestatie De machtiging is slechts geldig indien ze vergezeld wordt van het identiteitsbewijs en de verzekeringsdocumenten inzake burgelijke aansprakelijkheid en brandrisico’s Andere vereiste documenten naargelang het type attractie : Attracties met voortbeweging van personen Vestigingen van kermisgastronomie Attracties met dieren

26 Procedure voor het verkrijgen van de machtiging :
Indiening bij een Erkend Ondernemingsloket door (EOL): De persoon die voor eigen rekening de onderneming uitbaat De persoon die het dagelijks beheer van de rechtspersoon voor zijn rekening neemt Nazicht van de voorwaarden door het EOL Uitreiking van de machtiging of de uitgave van een gehele of een gedeeltelijke weigering Beroep mogelijk bij de Minister in geval van : Weigering van toekenning Ongewettigde afwezigheid van beslissing binnen 10 dagen na het verstrijken van de termijn van 3 maanden

27 Hoeveel kost een machtiging ?
De betaling gebeurt op het moment van de aanvraag Bij een aanvraag tot toekenning van een machtiging : als werkgever : 150 € als aangestelde-verantwoordelijke : 100 € Bij een aanvraag tot wijziging of vervanging : van een machtiging als werkgever : 50 € van een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke : 100 € Bij inning van deze rechten verstrekt het ondernemingsloket een ontvangstbewijs

28 Vervanging – wijziging – stopzetting :
Indien aanvraag tot vervanging van de machtiging (bij verlies)  aflevering door het EOL van een voorlopig attest Indien aanvraag tot wijziging  verplichting om de oorspronkelijke machtiging aan de EOL over te maken

29 Verplichting om aan de EOL de machtiging over te maken in geval van definitieve stopzetting van de kermisactiviteiten Verplichting om aan de EOL de machtigingen over te maken indien de onderneming niet meer aan de vereiste voorwaarden voldoet behalve indien het tijdelijk is en de onderneming gedurende deze periode niet wordt uitgebaat

30 Overgangsmaatregelen :
Termijn van 3 maand vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen om de vereiste machtiging te verkrijgen (van 1 oktober tot 31 december 2006) De uitbaters van kermisattracties of vestigingen van kermisgastronomie die hun activiteit reeds uitoefenen op 1 oktober 2006 verkrijgen hun machtiging mits bewijs van hun inschrijving in het handelregister

31 Organisatie van kermissen en kermisactiviteiten op het gemeentelijk grondgebied

32 Het toepassingsgebied
1. De sedentaire kermisactiviteiten en de pretparken - zijn niet aan de bepalingen van de wet onderworpen 2. De kermissen en de kermisactiviteiten ingericht door een privé initiatief : - rechtstreeks geregeld door de wet - vereisen een machtiging/toelating van de gemeente - zijn voorbehouden aan de kermisuitbaters of de ambulante handelaars in gastronomie die houder zijn van de vereiste machtiging - zijn onderworpen aan dezelfde controles als die van de andere kermisactiviteiten 3. De openbare kermissen en de andere kermisactiviteiten op het openbaar domein.

33 De organisatie van openbare kermissen :
de categorieën standplaatsen de personen aan wie de standplaatsen kunnen worden toegewezen en zij die ze kunnen innemen de voorwaarden inzake toewijzing het plan de modaliteiten inzake opschorting, afstand, einde en overdracht van het abonnement

34 De categorieën standplaatsen
1. De standplaatsen voor de duur van de kermis Hun bestaansreden : - beantwoorden aan de gevallen van absolute noodzakelijkheid (bijv. : de kermis vindt plaats op privé-terrein gehuurd door de gemeente, waar de toekenning van een abonnement verboden is) -een zeker aantal standplaatsen voorbehouden voor de hernieuwing van de kermis (nieuwe attracties of jonge foorreizigers) Hun aantal: - niet vastgelegd door een percentage - maar beheerst door een principe : de standplaatsen met abonnement zijn de algemene regel en de anderen de noodzakelijke uitzonderingen

35 2. De standplaatsen per abonnement
- zij worden toegekend (op een vacante standplaats, voorzien voor abonnementen) na een opeenvolgende inname van 3 jaar (het reglement kan deze termijn verkorten) - voor 5 jaar - stilzwijgend verlengd. - deze regels ontzeggen de gemeente geenszins haar recht om over haar openbaar domein te beschikken met het oog op het voldoen aan de gemeentelijke belangen. - In geval van opheffing van het geheel of een gedeelte van de standplaatsen moet de gemeente een vooropzeg geven waarvan de termijn, uitgezonderd in geval van absolute noodzakelijkheid, niet korter mag zijn dan 1 jaar.

36 De personen aan wie een standplaats kan worden toegewezen en zij die deze kunnen innemen.
1. De toewijzing : - enkel aan de houders van een machtiging kermisactiviteiten of ambulante activiteiten in kermisgastronomie als werkgever 2. De inname is voorbehouden aan : - de houder van de machtiging als werkgever - en aan een reeks categorieën vermeld in het KB - de echtgenoot of wettelijke samenwonende - de feitelijke vennoten - de medebestuurders en vennoten van de vennootschap - de aangestelden-verantwoordelijken van de bovenvermelde categorieën - de aangestelden van de bovenvermelde categorieën. Uitgezonderd de aangestelden die vrijgesteld zijn van een machtiging, kunnen de andere categorieën de standplaatsen innemen zonder de aanwezigheid van de houder van de standplaats.

37 De voorwaarden inzake het toewijzen van de standplaatsen
1. De bekendmaking van de vacature : - iedere toewijzing van een standplaats moet worden voorafgegaan door een kennisgeving van de vacature, uitgezonderd voor de standplaatsen die vacant blijven in de 15 dagen voorafgaand aan de kermis - het reglement bepaalt de modaliteiten van de openbaarheid 2. De criteria van de toewijzing : - de aard van de attractie of de vestiging, - de technische specificaties, - de graad van veiligheid of gevaar, - de attractiviteit - de kwaliteiten van de kandidaat : zijn deskundigheid en die van zijn aangestelden, zijn ervaring, zijn ernst, zijn moraliteit Teneinde aan elke foorreiziger een gelijke kans te geven werd het systeem van toewijzing per opbod niet hernomen.

38 3. De procedure van toewijzing : a. de normale procedure :
- onderzoek naar de geldigheid van de machtiging - vergelijkend onderzoek van de kandidaten - proces-verbaal van de beslissing (gemotiveerd en te raadplegen) - bekendmaking aan de begunstigde en aan alle andere kandidaten. b. de spoedprocedure (voor de standplaatsen die vacant blijven in de dagen voorafgaand aan de opening van de kermis) : - grote vrijheid van handelen voor de verantwoordelijke belast met de organisatie van de kermis - keuze moet gemotiveerd zijn - de mogelijkheid tot aanpassingen aan het plan voor zover ze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door technische redenen

39 Het plan : Elke toewijzing wordt op het plan aangebracht dat per computer kan bijgehouden worden : - identificatie van de begunstigde, van de attractie, - modaliteiten en duur van de toewijzing, - prijs van de standplaats, - eventuele cedent

40 De modaliteiten van opschorting, afstand, einde en overdracht van het abonnement
1. Verkrijging van het abonnement voor een periode korter dan 5 jaar - bij stopzetting van de activiteiten : automatische toekenning - in andere gevallen : beoordeling van de gemeente 2. Opschorting van het abonnement : - in geval van tijdelijke fysieke ongeschiktheid (medisch attest) - in geval van overmacht (bijv. vernieling van de molen) - overlapping van meerdere kermissen mits een vooropzeg in functie van de situatie

41 3. De afstand van het abonnement :
- bij het vervallen van het abonnement - in geval van definitieve fysieke ongeschiktheid (medisch attest) - in geval van overmacht (bijv. definitieve vernieling van de molen) - in andere gevallen : beoordeling van de gemeente mits een vooropzeg in functie van de situatie 4. De overdracht van het abonnement : - bij de overdracht van de attractie of de vestiging - bij de stopzetting van de activiteit met overdracht van de molen - bij het overlijden van de houder van een standplaats, door overdracht van de attractie of vestiging door de rechthebbenden De overdracht is slechts geldig wanneer de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het uitoefenen van de activiteit

42 5. Het intrekken of het opschorten van het abonnement door de gemeente :
- de begunstigde voldoet niet langer aan de voorwaarden tot het uitoefenen van de activiteit - om redenen voorzien in het gemeentelijk reglement (het niet naleven van richtlijnen…)

43 De organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen
Het regime: : - indien de aanvragen voor standplaatsen afkomstig zijn van kermisuitbaters: de beslissing tot al dan niet toekenning van de standplaats is overgelaten aan de beoordeling van de gemeente - indien de gemeenten één of meerdere standplaatsen wenst toe te kennen op het openbaar domein: het regime van de kermissen is van toepassing .

44 De toewijzing van bevoegdheden aan de personen die belast zijn met de organisatie van kermisactiviteiten Een controlebevoegdheid wordt toegewezen aan de personen aangesteld door de gemeente of de concessionaris voor de organisatie en de controle van de kermisactiviteiten.

45 Strafbepalingen - de vaststelling van overtredingen is de bevoegdheid van de federale politie, de lokale politie en de Administratie “Controle en Bemiddeling” van de FOD Economie - de strafvordering kan vervallen door de betaling van een minnelijke schikking - waarschuwingen kunnen gegeven worden alvorens over te gaan tot een sanctie

46 Overgangsbepalingen Bij de inwerkingtreding van de wet :
1. de kermisuitbaters hebben 3 maanden om hun machtiging kermisactiviteiten te bekomen, 2. de gemeenten krijgen 1 jaar de tijd om hun kermisreglement op te stellen.

47 Uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten

48 Het statuut van ambulante handelaar: een nieuwe kans voor het beroep
Waarom een hervorming van de ambulante handel? Benadering van de sociaal-economische werkelijkheid van het terrein Opheffen van de hinderpalen voor de toegang tot en de uitoefening van de ambulante activiteit Decentralisatie naar de gemeente toe van de organisatie van de ambulante handel op diens grondgebied Bevorderen van de tewerkstelling in de sector van de ambulante handel

49 Wat is een ambulante activiteit ?
Een verkoop, Een te koop aanbieding, Een uitstalling met het oog op de verkoop van producten of diensten door een handelaar, buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

50 Waar mag men ambulante handel uitoefenen ?
Openbare en private markten Openbare weg Andere plaatsen die met de openbare weg gelijkgesteld zijn : winkelgalerijen,… Openbaar domein Private plaatsen die grenzen aan de openbare weg Commerciële parkeerplaatsen

51 Waar mag men ambulante handel uitoefenen ? (vervolg…)
Woonplaats van de consument (specifieke voorwaarden) Braderieën Manifestaties die tot doel hebben het leven in de gemeente te bevorderen Rommelmarkten, ook wanneer deze op privé-terrein plaatsvinden Cafés, hotels en restaurants, maar enkel voor het verkopen van bloemen Culturele en sportieve evenementen

52 Welke producten en diensten mag men via ambulante handel verkopen ?
Lichamelijk roerende zaken Materiële goederen Diensten : Aanvullende diensten op de verkochte producten Diensten zonder enig verband met een product Diensten die onderworpen zijn aan deontologische regels vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet.

53 Bepaalde producten of diensten mogen niet via ambulante handel verkocht worden
Om algemene redenen van veiligheid, gezondheid of bescherming van de consument Veiligheid: wapens en munitie Gezondheid: geneesmiddelen en elk ander product dat de verandering van de gezondheidstoestand beoogt … Bescherming van de consument: edele metalen, edelstenen en halfedelstenen, natuurparels en gekweekte parels en voorwerpen hiermee vervaardigd.

54 Bepaalde producten of diensten mogen niet via ambulante handel verkocht worden (vervolg…)
Specifieke voorwaarden: verkopen ten huize van de consument De regel van 250 euro: Minder dan 250 euro: alle producten en diensten mogen verkocht worden Vanaf 250 euro: enkel de producten en diensten om aan basisbehoeften te voldoen of die betrekking hebben op het welzijn van de mensen (zie folder)

55 Vallen niet onder het toepassingsgebied van de regelgeving :
Bepaalde ambulante activiteiten vallen wegens hun specificiteit (aard, uitzonderlijk of tijdelijk karakter van de verkopen, het statuut van de verkoper,…) buiten het toepassingsgebied van de wet: 1° De verkopen door particulieren van hun eigen goederen (rommelmarkten,…): Particulieren mogen enkel privé-overschotten verkopen nl, goederen die niet werden verworven met het oog ze te verkopen. Twee wijzigingen : - professionelen kunnen deelnemen aan rommelmarkten die plaatsvinden op privé-terrein; - de gemeente kan beslissen om de rommelmarkt enkel voor te behouden aan particulieren

56 2° De verkopen zonder commercieel karakter (menslievende en andere):
- toepassingsgebied uitgebreid om alle vormen van bestaande activiteiten te dekken; - decentralisatie van het beheer op het niveau van de gemeente, indien de verkopen beperkt blijven tot één enkele gemeente; - mogelijkheid om de impact van deze verkopen te beperken indien deze een onredelijke concurrentie vormen voor de plaatselijke handel; - het herziene regime: a. voor de jeugdverenigingen : vrijheid van verkoop b. voor de organisaties erkend door de Minister van Financiën: verklaring 3 werkdagen vóór de aanvang van de verkoop c. voor de anderen: voorafgaande toelating

57 3° handels-, ambachts- en landbouwbeurzen :
concept gedefinieerd op basis van de rechtspraak 4° de braderieën en de manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente : a. braderieën: regime ongewijzigd (lokale handelaars) b. manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente: de gemeente beslist zelf wie zij aanvaardt

58 5° diverse verkoopspraktijken door handelaars en niet- handelaars :
a. verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel b. tijdelijke of periodieke verkopen door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar (vb. specialist in gehoorapparaten bij een opticien) c. verkopen in het kader van een promotie door een handelaar buiten zijn gebruikelijke lokalen (vb. wijndegustaties) d. liquidatie van voorraden na een schadegeval e. verkoop van artistieke producties of prestaties f. prestaties door “ouvreuses” in filmzalen, toneelzalen,… g. verkopen door overheidsorganismen (verloren voorwerpen, verkopen door OCMW’s bestemd voor de personen die zij bijstaan of ten voordele van deze personen, door de NMBS,…) h. de home-party

59 De vereiste machtiging om een ambulante handelsactiviteit uit te oefenen
Elke persoon, werkgever of aangestelde die een ambulante handelsactiviteit uitoefent, moet over een machtiging beschikken

60 Machtiging als werkgever
Voor de zelfstandige die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent Voor de onderneming die een ambulante activiteit uitoefent (afgegeven via de natuurlijke persoon die met het dagelijks bestuur van de onderneming belast is) Persoonlijk Ten huize van de consument: moraliteitsvoorwaarde Geldig voor de duur van de activiteit (uitz proefperiode parket ten huize van de consument) Ze is geldig voor alle toegestane plaatsen

61 Machtiging ambulante activiteiten als werkgever
Koninkrijk België FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Ondernemingsnummer : Machtiging ambulante activiteiten als werkgever Ondernemingsnummer : Naam en voornaam : Rijksregisternummer of plaats en datum van geboorte (1): Hoedanigheid : (2) Firma en/of handelsbenaming : (3) Plaats(en) van uitoefening ambulante activiteit : (4) Voorwerp van de ambulante activiteit : (5) [ Geldig tot ] Afgeleverd op IDENTIFICATIE VAN HET ONDERNEMINGSLOKET Namens het ondernemingsloket, de verantwoordelijke, (6)

62 (1) Ofwel Rijksregisternummer bij een resident of plaats en datum van geboorte bij een niet-resident ; (2) Ofwel: natuurlijk persoon die de activiteit voor eigen rekening uitoefent, Ofwel : verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de rechtspersoon ; (3) Indien van toepassing. (4) Ofwel : « op alle plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument. » Ofwel : « op alle plaatsen, met inbegrip van ten huize van de consument. » (5) Ofwel (a) : « alle producten en diensten, uitgezonderd diegene onderworpen aan specifieke voorwaarden. » Ofwel (b) : « alle producten en diensten niet onderworpen aan specifieke voorwaarden alsook … » (de vermelde product(en) en dienst(en) onderworpen aan specifieke voorwaarden, met vermelding voor ieder van hen de titel die de verkoop machtigt (machtiging, toestemming, vergunning, toegang tot het beroep, enz.)) (6) naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke van het ondernemingsloket

63 Machtiging als aangestelde A en machtiging als aangestelde B
Voor iedereen die een ambulante activiteit uitoefent voor rekening of in dienst van een werkgever De term aangestelde omvat : werkend vennoten zelfstandige helpers (zij die de werkgever helpen of vervangen, ongeacht of ze verwanten zijn) werknemers uitzendkrachten leercontracten jobstudenten

64 Machtiging als aangestelde A
Op naam van de werkgever of de onderneming voor wiens rekening of in wiens dienst de aangestelde werkt Op elke plaats - Uitgezonderd ten huize van de consument Komt overeen met de geldigheidsduur van de machtiging als werkgever Uitwisselbaar tussen aangestelden Evenveel machtigingen als aangestelden die tegelijkertijd actief zijn Dimona-aangifte

65 Machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A
Koninkrijk België FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Ondernemingsnummer : Machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A  (Geldig op alle plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument.) De persoon in het bezit van voorliggend document is gemachtigd om een ambulante activiteit uit te oefenen voor rekening van of in dienst van  : (1) Ondernemingsnummer : Handelsbenaming : (2) Plaats(en) van uitoefening ambulante activiteit : Op alle plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument. Voorwerp van de ambulante activiteit : (3) IDENTIFICATIE VAN HET ONDERNEMINGSLOKET Afgeleverd op Namens het ondernemingsloket, de verantwoordelijke, (4)

66 (1)Ofwel de naam en de voornaam van de natuurlijke persoon voor wie of in wiens dienst de aangestelde de activiteit uitoefent, Ofwel de firmanaam van de rechtspersoon voor wie of in wiens dienst hij de activiteit uitoefent. (2) Indien van toepassing. (3) Ofwel (a) : « alle producten en diensten, uitgezonderd diegene onderworpen aan specifieke voorwaarden. » Ofwel (b) : « alle producten en diensten niet onderworpen aan specifieke voorwaarden alsook … » (de vermelde product(en) en dienst(en) onderworpen aan specifieke voorwaarden, met vermelding voor ieder van hen de titel die de verkoop machtigt (machtiging, toestemming, vergunning, toegang tot het beroep, enz.)) (4) Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke van het ondernemingsloket.

67 Machtiging als aangestelde B
Uitoefening van de activiteit ten huize van de consument is toegelaten En op elke andere plaats Persoonlijk Moraliteitsvoorwaarde Uitgereikt voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur van een tot twaalf maanden (verlengbaar) of voor een bepaalde duur vastgelegd door het Parket Moet steeds aan de consument voorgelegd worden alvorens hem iets te koop wordt aangeboden Dimona-aangifte

68 Machtiging ambulante activiteiten als aangestelde B
Koninkrijk België FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Ondernemingsnummer : Machtiging ambulante activiteiten als aangestelde B (Geldig op alle plaatsen, alsook ten huize van de consument.) Naam en voornaam : Rijksregisternummer of plaats en datum van geboorte (1): Is gemachtigd een ambulante activiteit uit te oefenen voor rekening of in dienst van (2) : Ondernemingsnummer : Handelsbenaming : (3) Plaats(en) van uitoefening ambulante activiteit : op alle plaatsen, alsook ten huize van de consument.  Voorwerp van de ambulante activiteit : (4)  Geldig tot : (5)  IDENTIFICATIE VAN HET ONDERNEMINGSLOKET Afgeleverd op Namens het ondernemingsloket: de verantwoordelijke, (6)

69 (1) Ofwel Rijksregisternummer bij een resident of plaats en datum van geboorte bij een niet-resident
(2) Ofwel de naam en de voornaam van de natuurlijke persoon voor wie of in wiens dienst de aangestelde de activiteit uitoefent, Ofwel de firmanaam van de rechtspersoon voor wie of in wiens dienst hij de activiteit uitoefent. (3) Indien van toepassing. (4) Ofwel (a) : « alle producten en diensten, uitgezonderd diegene onderworpen aan specifieke voorwaarden. » Ofwel(b) :« alle producten en diensten niet onderworpen aan specifieke voorwaarden alsook… » (de vermelde product(en) en dienst(en) onderworpen aan specifieke voorwaarden, met vermelding voor ieder van hen de titel die de verkoop machtigt (machtiging, toestemming, vergunning, toegang tot het beroep, enz.)) (5 ) Aanduiden volgens het geval : « onbepaald » of de datum van de dag voorafgaand aan de vervaldatum van de machtiging. (6) Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke van het ondernemingsloket.

70 Wat gebeurt er met de machtigingen die op 1 oktober 2006 nog geldig zijn ?
Deze machtigingen blijven geldig zolang de houder zijn activiteit verder uitoefent en hij gemachtigd is om deze uit te oefenen. Zij blijven geldig voor: De plaatsen van uitoefening van de activiteit De producten vermeld op de machtiging

71 Voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging
Nationaliteitsvoorwaarde Bijzondere vereisten voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit 3. De moraliteitsvoorwaarde voor de uitoefening van ambulante handel ten huize van de consument

72 Nationaliteitsvoorwaarde
Wie kan een persoonlijke machtiging (werkgever & aangestelde B) verkrijgen en wie kan werken op basis van de machtiging als aangestelde A ? Belgische onderdanen & hun niet-Europese echtgenoot & bepaalde niet-Europese leden van hun familie (op voorwaarde dat zij bij hen inwonen) Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte evenals Zwitserse onderdanen & hun niet-Europese echtgenoot (op voorwaarde dat zij bij hen inwonen) De onderdanen van de nieuwe lidstaten van de EU moeten over een arbeidsvergunning beschikken om een activiteit als werknemer uit te oefenen

73 Nationaliteitsvoorwaarde
Niet-Europese vreemdelingen die hier onbeperkt verblijven (houders van een BIVR van onbeperkte duur) of zich hier gevestigd hebben (houders van een identiteitskaart voor vreemdelingen) Erkende vluchtelingen in België

74 Nationaliteitsvoorwaarde
Andere niet-Europese vreemdelingen kunnen geen persoonlijke machtiging verkrijgen (werkgever of aangestelde B) MAAR Ze mogen wel werken op basis van een machtiging als aangestelde A OP VOORWAARDE DAT Ze in het bezit zijn van een beroepskaart of een arbeidskaart

75 Bijzondere vereisten voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit
Domeinen onderworpen aan een specifieke wettelijke regeling: Hij moet vooraf aan die reglementering voldoen Kennis van bedrijfsbeheer Vergunning beenhouwer-spekslager Beroepskennis: wet van 1998 Uitzondering op het ‘voorafgaandelijk’ karakter : De vergunning van het FAVV voor het verkopen van voedingswaren

76 De moraliteitsvoorwaarde voor de uitoefening van een ambulante activiteit ten huize van de consument
Hetzij van goed zedelijk gedrag zijn : - Een bewijs van goed zedelijk gedrag Voor de aangestelden B (uitsluitend voor hen): - Een schriftelijke verklaring op erewoord waarin de aangestelde verklaart dat hij van goed zedelijk gedrag is, te bevestigen binnen de 30 dagen Hetzij beschikken over : - Het akkoord van het parket kan voor een proefperiode toegekend worden

77 Procedure voor het verkrijgen van de machtiging:
Indiening bij een Erkend Ondernemingsloket door : De persoon die het bedrijf voor eigen rekening uitbaat De persoon die het dagelijks beheer van de rechtspersoon voor zijn rekening neemt Nazicht van de voorwaarden door de EOL Uitreiking van de machtiging of de uitgave van een gehele of een gedeeltelijke weigering Beroep mogelijk bij de Minister in geval van : Weigering van toekenning Ongewettigde afwezigheid van beslissing binnen 10 dagen na het verstrijken van de termijn van 3 maanden

78 Hoeveel kost een machtiging ?
De betaling gebeurt op het moment van de aanvraag Bij een aanvraag tot toekenning van een machtiging : als werkgever : 150 € als aangestelde A : 100 € als aangestelde B voor onbepaalde duur : 100 € als aangestelde B voor bepaalde duur : 50 € Bij een aanvraag tot wijziging of vervanging : van een machtiging als werkgever : 50 € van een machtiging als aangestelde A : 100 € van een machtiging als aangestelde B : 50 € Bij inning van deze rechten verstrekt het ondernemingsloket een ontvangstbewijs

79 Voorwaarden voor de uitoefening van een ambulante handelsactiviteit
Beschikken over een machtiging tijdens de volledige duur van de beroepsactiviteit De machtiging is slechts geldig indien vergezeld van een identiteitsbewijs Vergunning FAVV voor het verkopen van voedingswaren Verplichte identificatie van de verkoper -Ten huize van de consument -Op andere plaatsen : Identificatiebord Uurregeling voor ambulante handel uitgeoefend ten huize van de consument Van 8 uur tot 20 uur

80 Vervanging – wijziging - stopzetting :
Indien aanvraag tot vervanging van de machtiging  afleveren door de EOL van een voorlopig attest Indien aanvraag tot wijziging  verplichting van het overmaken aan de EOL van de oorspronkelijke machtiging Verplichting van het overmaken aan de EOL van de machtiging in geval van definitieve stopzetting van de ambulante activiteiten

81 Organisatie van de markten en ambulante
activiteiten op het gemeentelijk grondgebied

82 I. De markten op privé-initiatief :
- voorafgaande toelating van de gemeente - mogelijkheid tot weigering, in het bijzonder wanneer de markt van die aard is dat ze de bestaande gevestigde of ambulante handel in het gevaar kan brengen. II. De private bermen langs de openbare weg en de commerciële parkeerplaatsen - mogelijkheid tot weigering, in het bijzonder wanneer de activiteit van die aard is dat ze de bestaande gevestigde of ambulante handel in het gevaar kan brengen

83 III. De openbare markten :
a. Hun organisatie blijft volledig de bevoegdheid van de gemeenten b. Hun regime werd niet gewijzigd maar vervolledigd, in het algemeen op een niet-bindende wijze voor de gemeenten : - het bepalen van de duur van een abonnement wordt aan de appreciatie van de gemeente overgelaten; - een regime van vooropzeg indien de standplaats op de markt volledig of gedeeltelijk wordt afgeschaft; - een aantal situaties, door de vorige wetgeving vergeten, worden geregeld (vb.: het uitbreiden en het verwisselen van standplaatsen, het recht voor een persoon wiens standplaats werd afgeschaft om bij voorrang een nieuwe standplaats te verkrijgen op één van de markten van de gemeente, seizoensgebonden activiteiten);

84 III. De openbare markten : b.(vervolg)
meer transparantie bij de toekenning van standplaatsen (openbaarheid van het marktplan, openbaarheid van de rangschikking van de kandidaten voor een standplaats, openbaarheid van het marktregister); - rekening houden met de onzekerheden eigen aan het professionele leven van de ambulante handelaar: via een regime van opschorting van de abonnementen; - incentives voor de overname van ondernemingen van ambulante handel door een vereenvoudiging van het regime van overdracht van standplaatsen.

85 De organisatie van openbare markten :
de personen aan wie de standplaatsen kunnen worden toegewezen en zij die ze kunnen innemen de losse standplaatsen de standplaatsen per abonnement de voorwaarden inzake toewijzing de modaliteiten inzake opschorting, afstand, einde en overdracht van het abonnement

86 De personen aan wie een standplaats kan worden toegewezen en zij die deze kunnen innemen.
1. De toewijzing : - aan de houders van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever - aan de rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen, door tussenkomst van de persoon belast met het dagelijks bestuur, de houder van de machtiging als werkgever - aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter 2. De inname is voorbehouden aan : - de houder van de machtiging als werkgever - en aan een reeks categorieën vermeld in het KB - de echtgenoot of wettelijke samenwonende - de feitelijke vennoten - de medebestuurders en vennoten van de vennootschap - standwerkers - de aangestelden van de bovenvermelde categorieën.

87 De losse standplaatsen
- het aantal losse standplaatsen mag niet lager zijn dan 5 % van het totaal aantal standplaatsen - worden toegewezen, per specialisatie : -hetzij bij chronologische volgorde van aankomst op de markt -hetzij bij loting -wanneer de volgorde van aankomst niet kan bepaald worden, via loting

88 De standplaatsen per abonnement
- zij worden toegekend op een vacante standplaats, voorzien voor abonnementen - voor een periode bepaald in het gemeentelijk reglement - stilzwijgend verlengd. - deze regels ontzeggen de gemeente geenszins haar recht om over haar openbaar domein te beschikken met het oog op het voldoen aan de gemeentelijke belangen. - In geval van opheffing van het geheel of een gedeelte van de standplaatsen moet de gemeente een vooropzeg geven waarvan de termijn, uitgezonderd in geval van absolute noodzakelijkheid, niet korter mag zijn dan 1 jaar.

89 De voorwaarden inzake het toewijzen van de standplaatsen per abonnement
De bekendmaking van de vacature : - iedere toewijzing van een standplaats moet worden voorafgegaan door een kennisgeving van de vacature, - het reglement bepaalt de modaliteiten van de openbaarheid Register van de kandidaturen : -recht raadplegen register -kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken

90 3. De criteria van de toewijzing : - per specialisatie
- vervolgens voorrang aan standwerker tot 5 % totaal aantal standplaatsen - vervolgens voorrang aan de volgende categorieën : a.uitbreiding van de standplaats b.wijziging van de standplaats c.opheffing standplaats op één van de markten van de gemeente -wanneer het reglement niets bepaalt wordt voorrang gegeven aan c. -binnen deze categorieën volgens chronologische volgorde van de aanvragen -binnen dezelfde categorie met dezelfde chronologisch volgorde volgens hoogste anciënniteit op één van de markten van de gemeente en vervolgens voorrang door loting d.externe kandidaten: volgens chronologische volgorde en vervolgens door loting

91 4. De bekendmaking van toewijzing aan de aanvrager:
-ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding -overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs -op duurzame drager tegen ontvangstbewijs

92 5. Het register of het plan van de standplaatsen toegewezen per abonnement
-identificatie van de begunstigde; -in voorkomend geval, de handelsbenaming van de rechtspersoon en het adres van de maatschappelijke zetel; -het ondernemingsnummer; -de producten en/of diensten; -in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; -de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; -indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; -de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; -desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. Het register of het plan kunnen geraadpleegd worden

93 1. Opschorting van het abonnement :
De modaliteiten van opschorting, afstand, einde en overdracht van het abonnement 1. Opschorting van het abonnement : - ziekte of ongeval (medisch attest) - overmacht (bijv. vernieling van de uitrusting) - gemeentelijk reglement (bijv. sociale redenen) de gemeente kan vrij beschikken over de standplaats -na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug De abonnementen die toegekend worden voor seizoensgebonden producten of diensten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit (bepaald via het reglement)

94 2. De afstand van het abonnement :
- bij het vervallen van het abonnement - in geval van stopzetting - bij definitieve ongeschiktheid in geval van ziekte (medisch attest) - bij definitieve ongeschiktheid in geval van overmacht - door de rechthebbenden bij het overlijden van de houder van het abonnement - in de gevallen voorzien in het gemeentelijk reglement mits een vooropzeg in functie van de situatie 3. De intrekking van het abonnement : - door de gemeente in de gevallen voorzien in het reglement

95 4. Overdracht van standplaatsen
a) bij stopzetting activiteit of overlijden van de houder van de standplaats -stopzetting ambulante activiteit (bewijs schrapping KBO) -de overnemer bezit machtiging ambulante activiteiten -de overnemer zet de specialisatie voort op elke overgedragen standplaats behalve indien de gemeente een wijziging van de specialisatie toestaat. De persoon die over meerdere standplaatsen beschikt kan deze overlaten aan één of meerdere personen

96 4. Overdracht van standplaatsen (vervolg)
b) bij echtscheiding, feitelijke scheiding, scheiding van tafel en bed en van goederen, stopzetting wettelijke samenwoning, tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden -document van de scheiding -de overnemer bezit machtiging ambulante activiteiten -de overnemer zet de specialisatie voort op elke overgedragen standplaats behalve indien de gemeente een wijziging van de specialisatie toestaat. Wanneer het gemeentelijk reglement het aantal standplaatsen per onderneming beperkt mag bij een overdacht van een standplaats dit aantal niet overschreden worden

97 5. Onderverhuring van standplaatsen
Door een standwerker aan : -rechtstreeks aan een andere standwerker -aan een andere standwerker langs een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. De verplichting om als verhuurder toch 2x per trimester de standplaats in te nemen, is vervallen.

98 IV. Het openbaar domein :
>> de nieuwe wetgeving geeft aan de gemeente de volledige zeggenschap over haar openbaar domein De gemeente heeft de keuze tussen twee systemen : - zij bepaalt voorafgaandelijk de plaatsen van uitoefening van ambulante activiteiten - zij staat de uitoefening van deze activiteiten toe al naargelang de aanvragen De toekenningsprincipes zijn mutatis mutandis dezelfde als deze voor de markten

99 De controle van de organisatie van de ambulante handel op het grondgebied van de gemeente
Een controlebevoegdheid wordt toegewezen aan de personen aangesteld door de gemeente of de concessionaris inzake de organisatie en de controle van de ambulante activiteiten.

100 Strafbepalingen - de vaststelling van overtredingen is de bevoegdheid van de federale politie, de lokale politie en de Administratie “Controle en Bemiddeling” van de FOD Economie - de strafvordering kan vervallen door de betaling van een minnelijke schikking - waarschuwingen kunnen gegeven worden alvorens over te gaan tot een sanctie.

101 Overgangsbepalingen Vanaf de inwerkingtreding van de wet :
- blijven de leurkaarten die op 1 oktober 2006 nog geldig zijn, geldig niettegenstaande hun vervaldatum, zolang de houder zijn activiteit verder uitoefent, voor de plaatsen van uitoefening van de activiteit en voor de producten vermeld op de machtiging. - de gemeenten hebben één jaar de tijd om hun eigen marktreglement en reglement inzake de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, op te stellen.

102 Conclusies

103 Resultaten van het overleg
met de gemeenten De wet en het ontwerp van koninklijk besluit hebben het voorwerp uitgemaakt van een uitgebreid gemeenschappelijk overleg : - Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, - Raad voor het Verbruik, - beroepsfederaties, - de drie Gewesten, - verenigingen van steden en gemeenten, - de privé-concessionarissen van de markten… Er werd in ruime mate met deze adviezen rekening gehouden.

104 Nieuwe wetgeving = evenwicht tussen de belangen
van alle partijen: Voor de ambulante handelaars : - een werkterrein conform de sociaal-economische realiteit - uitoefeningsvoorwaarden die overeenstemmen met de veeleisendheid van het beheer van een moderne onderneming - een grotere juridische en professionele zekerheid Voor de kermisuitbaters : - de erkenning van het beroep en het gewenste statuut - uniforme en duidelijke regels voor de verkrijging, de instandhouding en de overdracht van een standplaats - een grotere professionele zekerheid Voor de consumenten : - nieuwe vormen van buurthandel - een betere bescherming tegen misbruiken - een grotere zekerheid op de kermissen

105 Voor de gemeenten : Het behoud van de zeggenschap over de organisatie van kermissen : - een systeem van verdeling van de standplaatsen op de kermis waarborgt de flexibiliteit en de stabiliteit van de kermis; - respecteren van de lokale bijzonderheden; - een regime van toekenning van standplaatsen hetgeen de gemeente een ruime keuze biedt; - een vereenvoudigd systeem voor de toekenning van standplaatsen die vacant blijven in de 15 dagen voorafgaand aan de opening van de kermis. Totale zeggenschap over de organisatie en de controle van ambulante activiteiten : - controle inzake ambulante handel; - menslievende en andere verkopen; - manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente. >> De mogelijkheid om zich te voorzien van een ware buurthandel >> De controlebevoegdheid toegekend aan de “marktleiders”.

106 instrumenten voor de evaluatie
Een wet in wording : instrumenten voor de evaluatie Drie databanken : - van de ambulante handelaars en kermisuitbaters; - markten en kermissen via plannen te verstrekken door de gemeenten; - menslievende en andere verkopen. >>> analyse van de impact van de nieuwe wetgeving >>> instrumenten die moeten toelaten de wetgeving te laten evolueren De nieuwe wet vormt geen doel op zich maar door haar dynamiek richt zij zich op de toekomst

107 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie KMO-beleid Dienst Economische Vergunningen WTC III, 25ste verdieping, S. Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL Tel.: Fax: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel Tel.: Fax:


Download ppt "Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :"

Verwante presentaties


Ads door Google