De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokale besturen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Krijg meer voor je geld Brussel, De Factorij Donderdag 22 juni 2006 Idriss Ibnou-Cheikh, stafmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokale besturen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Krijg meer voor je geld Brussel, De Factorij Donderdag 22 juni 2006 Idriss Ibnou-Cheikh, stafmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Lokale besturen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Krijg meer voor je geld Brussel, De Factorij Donderdag 22 juni 2006 Idriss Ibnou-Cheikh, stafmedewerker VVSG

2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Sociale overwegingen in overheidsopdrachten

3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Situering –Samenwerking VVSG - Vlaamse minister van Sociale Economie Goed afstemmen met oog op goede informatiedoorstroming Organiseren van seminaries rond MVO –Lokale besturen en sociale overwegingen: NU –Lokale besturen en de rol als werkgever: NAJAAR –Lokale besturen en de rol als katalysator: NAJAAR Indiening van project maatschappelijk verantwoord ondernemen ESF (Europees sociaal fonds) Stimuleren en ondersteunen van lokale besturen die MVO willen versterken

4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Situering (vervolg) Stuurgroep MVO, met experten rond de materie

5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Definitie MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de uitdaging om zowel economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke winst te behalen (triple bottom line: People, Planet en Profit), door de belangen op die drie gebieden met elkaar in balans te brengen op een wijze die tegemoetkomt aan redelijke verwachtingen van stakeholders.PeoplePlanetProfit

6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Aanverwante begrippen Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. (Commissie-Brundtland, 1987)

7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Lokale besturen hebben er belang bij om maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren en te stimuleren. –Jeugdwerkloosheid –Kansarmoede –Vergrijzing (pensioenen, ouderen- en gezondheidszorg) –Ongelijkheid op de arbeidsmarkt –Mobiliteitsproblematiek –Pollutie

8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO en lokaal bestuur –Stad, gemeente, OCMW, politiezone, intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen van OCMW’s met toepassing van hoofdstuk XII van de organieke wet. Rol van het lokaal bestuur –Werkgever (volgend seminarie) –Katalysator (go between, aanmoediger) (volgend seminarie) – Klant

9 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Rol van het lokaal bestuur als klant –Grote klant –Klant onderworpen aan reglementering –Bewuste klant

10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Rol van het lokaal bestuur als GROTE klant –De Vlaamse gemeenten, OCMW’s en politiezones zijn jaarlijks goed voor een budget van een geraamd bedrag van 3,3 miljard euro aan investeringen en werkingskosten. (bedrag dat blijkt uit de rekeningen, (bron: Vlaamse administratie, Dexia)

11 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Rol van het lokaal bestuur als klant ONDERWORPEN AAN REGLEMENTERING –Wet op de overheidsopdrachten (zie documentatiemap). –In het najaar verschijnt een nieuwe wet die de overheidsopdrachten regelt. Die is in uitvoering van een Europese richtlijn van 2004 (meest actuele tekst van de wet: zie documentatiemap)

12 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Rol van het lokaal bestuur als BEWUSTE klant –Groeiend consumentenbewustzijn is ook merkbaar bij lokale besturen Bvb. Wagenpark Milieuvriendelijke reinigingsproducten Geen pesticiden bij onderhoud van bermen Producten met labels Aandacht voor arbeidsomstandigheden en productiewijze...

13 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Conclusie: nood aan hefbomen om als klant te kunnen wegen om beleid te realiseren Hoe? –Via het opnemen van ecologische, ethische (en sociale ) overwegingen in het aanbestedingsbeleid Ethisch beleggen Duurzame ontwikkeling Sociale overwegingen

14 MVO: sociale overwegingen bij overheidsopdrachten Sociale overwegingen (Engels: social issues) –Begrippen Sociale clausule Tewerkstellingsparagraaf Sociale voorkeur ==> Gevaar voor begripsverwarring of verenging! Hanteren van sociale overwegingen kent gradaties

15 MVO: sociale overwegingen bij overheidsopdrachten Sociale overwegingen kunnen wel degelijk in overheidsopdrachten opgenomen worden (zie omzendbrief commissie en social issues in purchasing in documentatiemap). Maar: steeds met aandacht voor –De gelijke behandeling van alle potenti ë le gegadigden. –Transparantie in de procedure Vanaf de aankondiging melding maken van sociale overwegingen Hierover onderhandelen in de fase van uitvoering

16 MVO: sociale overwegingen bij overheidsopdrachten Welke sociale overwegingen zou men kunnen inlassen? Enkele voorbeelden. –Extra tewerkstelling voor opdrachten die een lange uitvoeringstermijn kennen. –Het aanbieden van stageplaatsen aan stagiairs (bvb. IBO) –Het aanbieden van werkervaringsplaatsen (bvb. Terbeschikkingstelling van werknemers in toepassing van artikel 60 § 7 in het kader van werkervaring) Deze overwegingen moeten niet gerealiseerd worden op de plaats van de uitvoering van de opdracht (indien het om werken gaat).

17 MVO: sociale overwegingen bij overheidsopdrachten Sociale voorkeur –Overheidsopdracht reserveren voor werkgevers hoofdzakelijk of uitsluitend gehandicapte of langdurig werkloze personen in dienst hebben –Waarom? Deze werkgevers hebben een competitief nadeel als gegadigde –Hoe? Melding in de vooraankondiging. –Welke werkgevers? Beschutte werkplaatsen, Sociale werkplaatsen, Sociale inschakelingsbedrijven.

18 MVO: sociale overwegingen bij overheidsopdrachten Welke activiteiten kunnen uitbesteed worden via sociale voorkeur? –Groenonderhoud (bermonderhoud, openbaar domein) –Kleine renovatie en kleinere herstellingen van openbare wegen –Productie (cf. Artikel in documentatiemap) –Grote verzendingen en ander economaatwerk Let op: reserveren van overheidsopdrachten mag de markt niet verstoren en de concurrentie moet kunnen spelen.

19 MVO: sociale overwegingen bij overheidsopdrachten Voorwaarden voor een geslaagde implementatie –Geef zelf het goede voorbeeld (“Talk the talk and walk the walk”) –Streef niet alleen return binnen de eigen gemeente na (want dit zou indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel) –Werk zelf binnen de mogelijkheden en bevoegdheden mee aan de realisatie van de sociale overweging (toeleiden van werkzoekenden, organiseren van opleiding, ondersteunende diensten) –Het is niet verboden om met de gegadigde de opvolging van de realisatie van de sociale overwegingen te organiseren –Intern goede afstemming met de technische diensten en de aankoopdiensten: goede voorbereiding is cruciaal. –Sensibiliseren van werkgevers om een correct beeld te krijgen over wat sociale overwegingen inhouden (is eerder het sluitstuk van een integraal beleid).

20 Wat komt eraan? Sensibilisering vanuit VVSG –Webpagina met (nuttige links) naar teksten, modellen. –Opname in de vorming naar nieuwe mandatarissen in 2007 –ESF-project (experimenten sociale overwegingen en sociale voorkeur) –Seminarie – Publicaties (Lokaal, Lokale besturen en werk) Ondersteuning vanuit VVSG

21 Contactgegevens Raadpleeg: http://www.vvsg.be/nl/lokale_economie_en_werk /mvo.shtmlhttp://www.vvsg.be/nl/lokale_economie_en_werk /mvo.shtml Contacteer: Idriss Ibnou-Cheikh, 02-211.55.51 Idriss.ibnou-cheikh@vvsg.be


Download ppt "Lokale besturen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Krijg meer voor je geld Brussel, De Factorij Donderdag 22 juni 2006 Idriss Ibnou-Cheikh, stafmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google