De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN Stand van zaken 18 november 2009 Sportfacilitator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN Stand van zaken 18 november 2009 Sportfacilitator."— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN Stand van zaken 18 november 2009 Sportfacilitator

2 Inhoud 1.Situering en historiek 2.DBFM(O) 3.Organisatie 4.Verschillende fasen in een PPS- project 5.Timing projecten 6.Stand van zaken projecten

3 1. Situering en historiek

4 1.1. Doelstelling Inhaalbeweging in sportinfrastructuur –door het opzetten van een subsidiëringsmechanisme in combinatie met het principe van publiek-private samenwerking (PPS) –DBFM(O)-overeenkomst –door volgende types sportinfrastructuur: kunstgrasvelden eenvoudige sporthallen eenvoudige zwembaden multifunctionele sportcentra

5 mei 2008: goedkeuring decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering juli 2008: goedkeuring besluit ter uitvoering van het decreet oktober 2008: oprichting selectieadviescommissie en goedkeuring huishoudelijk reglement november 2008: goedkeuring door Vlaamse Regering (VR) van: –selectie projecten –budget voor tussenkomst in beschikbaarheidsvergoeding naar 8,5 mio Euro per jaar –budget voor jaarlijkse indexering van maximaal 35% van de jaarlijkse subsidie verhoging fondsgrootte Invespo (PMV) tot 10 mln Euro januari 2009: besluit verhoging van plafondbedragen subsidie september 2009: vaststelling van de basisbouwprogramma’s 1.2. Wettelijk kader

6 onderzoek volledigheid en ontvankelijkheid toekenning voorwaarden: –onzekerheden mbt grondrechten en stedenbouwkundige voorschriften bespreking haalbaarheid/inpasbaarheid van het gevraagde bouwprogramma selectie en rangschikking op basis van score op de 5 decretaal bepaalde criteria, die inpasbaar zijn in het opzet van het Vlaams Sportinfrastructuurplan dossiers met voorwaarden hebben ultieme datum gekregen om onzekerheden weg te werken, zoniet vervalt selectie 1.3. Selectieprocedure

7 73 “ kunstgrasveld ” -projecten –57 zonder voorwaarden –16 met voorwaarden (deadline 1 oktober 2009) 43 “ eenvoudige sporthal ” -projecten –27 zonder voorwaarden –16 met voorwaarden (deadline 1 maart 2010) 4 “ eenvoudige zwembad ” -projecten –3 zonder voorwaarden –1 met voorwaarden (deadline 1 oktober 2009) 10 “ individuele multifunctionele sportinfrastuctuur ” - projecten –6 zonder voorwaarden –4 met voorwaarden (deadline 1 maart 2010) 1.4. Geselecteerde projecten 130 sportinfrastructuur-projecten

8 Algemeen: –maximaal 30% –tot een geplaffoneerd bedrag per type sportinfrastructuur Aanpassing (verhoging) van plafondbedagen: –voor K-projecten tot 27.500 Euro per jaar –voor S-projecten tot 63.300 Euro per jaar –voor Z-projecten tot 256.500 Euro per jaar –voor M-projecten tot 319.800 Euro per jaar 1.5. Subsidiëring

9 2. DBFM(O)

10 2.1. Principe DBFM-overeenkomst (kunstgrasveld, sporthal, zwembad) De opdrachtgever krijgt infrastructuur ter beschikking waarvoor een periodieke beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald aan de private projectvennnootschap. Deze beschikbaarheidsvergoeding dekt de kosten voor de: –Design-, Build-, Finance-, Maintain-component van de DBFM-overeenkomst Ingeval van onbeschikbaarheid of verminderde kwaliteit van de infrastructuur, wordt de beschikbaarheidsvergoeding verminderd met een onbeschikbaarheids- of prestatiekorting.

11 2.2. Principe DBFMO-overeenkomst (multifunctioneel sportcentrum): De opdrachtgever krijgt infrastructuur ter beschikking waarvoor een periodieke beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald aan de projectvennnootschap. Tegelijkertijd geeft de opdrachtgever exploitatierecht aan de projectvennootschap zodat de projectvennootschap de infrastructuur gedurende een bepaalde periode uitbaat. Deze beschikbaarheidsvergoeding dekt de kosten voor de: –Design-, Build-, Finance-, Maintain-, en Operate-component van de DBFMO-overeenkomst Ingeval van onbeschikbaarheid of verminderde kwaliteit van de infrastructuur, wordt de beschikbaarheidsvergoeding verminderd met een onbeschikbaarheids- of prestatiekorting. Verdere integratie van activiteiten in een DBFMO kan tot bijkomende optimalisatie leiden.

12 3. Organisatie

13 3.1. Structuur Departement CJSM Bloso Gemeente x, y, z SPV SPV voor cluster van projecten/ SPV voor individueel project DBFM(O)-overeenkomst Subsidie Coördinatie Beschikbaarheidsvergoeding Delegatie voor de gunningsprocedure PMV Vlaamse Kenniscentrum PPS Sportfacilitator

14 3.2. Taken Sportfacilitator Faciliteren Aanspreekpunt voor lokale overheden Voorbereiden basisovereenkomsten –Subsidie- en mandaatovereenkomst (basisbouwprogramma) –Bestek (selectie- en gunningsleidraad met financieel model) –DBFM(O)-overeenkomst Voeren van gunningsprocedure (onderhandelingsprocedure) namens aanbestedende overheid (Vlaamse Gemeenschap) Uitbetaling subsidie (departement CJSM)

15 4. Verschillende fasen per deelproject

16 4.1. Algemeen  Typische tijdslijn PPS infrastructuurproject  Voorbereidende taken Uitwerken inhoud project en projectdefinitie Voorbereiden overeenkomsten Opmaak en goedkeuring selectieleidraad Opmaak en goedkeuring bestek  Selectiefase (ca. 4 maanden)  Bestekfase (ca. 6 maanden) Indienen en beoordelen van offertes  BAFO fase (ca. 4,5 maanden) BAFO bestek uitsturen Indienen en beoordelen van offertes  Gunningsfase (ca. 1,5 maanden) Eindonderhandeling met voorkeursbieder Afsluiten DBFM(O)-overeenkomst  Bouwfase

17  de subsidieaanvrager (lokale overheid) dient met de Vlaamse Gemeenschap een subsidie- en mandaatovereenkomst af te sluiten  subsidieovereenkomst: legt de subsidievoorwaarden vast  mandaat aan Vlaamse Gemeenschap om gunningsprocedure te voeren en opdracht te gunnen  gebundelde aanbesteding (behalve voor zwembaden en multifunctionele sportprojecten)  kandidaat-private partner kan bieding doen met zekerheid op bepaald volume  de subsidieaanvrager is verplicht om na gunning van de opdracht met de projectvennootschap de DBFM(O)-overeenkomst af te sluiten,  tenzij de opgegeven prijs hoger ligt dan de maximumprijs zoals vermeld in de mandaatovereenkomst 4.2. Mandaatverlening

18 na de gunning zal de gekozen deelnemer een projectvennootschap (SPV) oprichten de projectvennootschap zal een afzonderlijke DBFM(O)- overeenkomst afsluiten met elke afnemer met bepaling van de beschikbaarheidsvergoeding zoals geboden door de gekozen deelnemer 4.3. Gunningsfase

19 realisatie van het sportinfrastructuurproject zodoende de sportinfrastructuur beschikbaar te stellen in overeenstemming met de outputspecificaties (DBFM(O)- overeenkomst) bij aflevering van het beschikbaarheidscertificaat dient de eerste beschikbaarheidsvergoeding betaald te worden door de afnemer van het project 4.4. Bouwfase

20 indien tijdens de beschikbaarheidsperiode de sportinfrastructuur onvoldoende beschikbaar is, zal een korting worden toegepast op de beschikbaarheidsvergoeding na de beschikbaarheidsperiode gaat de sportinfrastructuur kosteloos over naar de afnemer of subsidieaanvrager (einde van het DBFM(O)-overeenkomst) bij overdracht zal de sportinfrastructuur moeten voldoen aan de in het DBFM(O)-overeenkomst vermelde overdrachtseisen 4.5. Beschikbaarheidsfase

21 5. Timing projecten

22 5.1. Kunstgrasvelden Twee clusters voorzien Timing: –Eerste cluster (30): gunningsprocedure lopende (toewijzing juni 2010) –Tweede cluster: zelfde procedure van eerste cluster, met ongeveer één jaar verschil

23 5.2. Eenvoudige sporthallen Twee clusters voorzien Timing: –Eerste cluster (20): opstart gunningsprocedure februari 2010 (toewijzing maart 2011) –Tweede cluster: zelfde procedure, met ongeveer één jaar verschil

24 5.3. Eenvoudige Zwembaden Twee projecten Individuele gunningsprocedure Timing: –afhankelijk van project –opstart gunningsprocedure eerste project november 2009 (toewijzing januari 2011)

25 5.4. Multifunctionele Sportcentra 10 individuele projecten Individuele gunningsprocedure Timing: –afhankelijk van project –bepaalde lokale overheden zijn inmiddels met gunningsprocedure gestart

26 6. Stand van zaken projecten

27 Januari 2009: 30 lokale overheden hebben subsidie- en mandaatovereenkomst ondertekend April 2009: onderhandelingsprocedure voor de gunning van de eerste 30 opgestart (publicatie opdracht) Juni 2009: bodemonderzoeken uitgevoerd en individuele projectfiches opgesteld 6.1. Kunstgrasvelden (1)

28 Juli 2009: selectie van de kandidaten (3) en verdeling van het bestek 20 november 2009: indiening offertes Tot juni 2010: aanduiding voorkeursbieder, finale onderhandelingen met toewijzingsbeslissing door Vlaamse Gemeenschap Najaar 2010: start aanleg kunstgrasvelden 6.1. Kunstgrasvelden (2)

29 Subsidie- en mandaatovereenkomst in opmaak Basisbouwprogramma vastgesteld door de minister van sport Outputspecificaties opgemaakt Toelichting voor lokale overheden voorzien december 2009 6.2. Eenvoudige Sporthallen

30 Subsidie- en mandaatovereenkomst in opmaak Basisbouwprogramma in opmaak Outputspecificaties in opmaak 6.3. Eenvoudige zwembaden

31 Model selectieleidraad opgemaakt Rulingaanvraag voor BTW optimalisatie DBFMO- overeenkomst Subsidie- en mandaatovereenkomst in opmaak Basisbouwprogramma vastgesteld voor de minister van sport Grotere betrokkenheid van lokale overheden, gelet op individuele gunningsprocedure (o.m. opmaak projectdefinities,…) 6.4. Multifunctionele sportcentra


Download ppt "VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN Stand van zaken 18 november 2009 Sportfacilitator."

Verwante presentaties


Ads door Google