De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het decreet voor lokaal sportbeleid last of houvast? VVSG-vormingssessie Februari-Maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het decreet voor lokaal sportbeleid last of houvast? VVSG-vormingssessie Februari-Maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het decreet voor lokaal sportbeleid last of houvast? VVSG-vormingssessie Februari-Maart 2007

2 2 Inhoud Context anno 2007 Het decreet lokaal sportbeleid De subsidies De subsidievoorwaarden: -sportbeleidsplan -sportraad -sportambtenaar De regierol van de gemeente

3 3 Context anno 2007 Nieuwe bestuursploeg en -akkoord Algemeen beleidsprogramma (NGW)  (GD) meerjarenplan strategisch+ financieel Nieuw decreet lokaal sportbeleid in gemeentelijke regie 2007: planningsjaar 2008-2013:uitvoering, evaluatie, bijsturing

4 4 Het Decreet Titel: Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport voor allen-beleid SUBSIDIEDECREET met vrijwillige instap goedgekeurd 28.02.2007, publicatie BS ? 2 Uitvoeringsbesluiten (ontwerpfase) beleidssubs. + impulssubs.

5 5 Accenten Decreet Integraal sportbeleid: aanbod, spreiding, diverse doelgroepen, raakvlakken andere domeinen (jeugd, sociaal beleid, …) Breed sportbeleid : sportparticipatie verbreden + verdiepen:‘deelhebben/deelnemen’ stimuleren Interactief sportbeleid:communicatieve planning met bijzondere rol voor sportraad Gemeente regisseert

6 6 Subsidiëring (titel II) Sportbeleidsplan (titel III) Titel II-hfdst I art.5-8 De middelen beleidssubs art.5 §1,2,3 impulssubs art.6 Cofinanciering art 5§4 Verenigingsbeleidsplan art.7 Restmiddelen art. 8 Titel III-hfdst I art.13-18 Timing en aanpak art.13 Verenigingsbeleidsplan art.14 Inhoud plan- 4 hfdst art.15 Vl.Impulssubs- hfdst 5 art.16 Evaluatie art.17 Administratieve procedure art.18

7 7 SUBSIDIES (1) Vlaamse BELEIDSSUBSIDIE 1,5€/inw.vanaf 1/1/’08 art.5§1 Voorwaarden administratieve bewijsstukken art.18 - Sportbeleidsplan (4 hoofdstukken) art.5 §2 §3 + art.15 -Cofinanciering gemeente 50% = 0,75€ / inwoner art.5 §4 -Sportraad art.28, erkenning gemeentebestuur voor 1 juni 2007 art.29 -Sportambtenaar art.31, uiterlijk in dienst op 1 oktober 2008 art.40, 2°

8 8 SUBSIDIES (2) Vlaamse IMPULSSUBSIDIE 0,8 € vanaf 1/1/’09 art.6 + art.16 -geen cofinanciering; -Vla. bepaalt 1 thema per legislatuur 2009-2013 ‘kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleiding’ Overgangsmaatregelen art.35

9 9 Voorwaarde 1: Sportbeleidsplan verankert doelstellingen en budgetten 1. Financiële ondersteuning sportverenigingen 50% <Vl.subs. 2. Anders-georganiseerde sport 20% < Vl.subs. 3. Toegankelijkheid en diversiteit 1,5€ beleidssubsidie voor deze 3 hfdst. met 70% verplichte besteding; 30% vrij 0,75€ gemeentelijke cofinanciering ook vrij te verdelen over deze 3 hoofdstukken 4. Meerjarenplanning sportinfrastructuur (m.i.v. RO en milieu) Geen subsidie in dit decreet! Sportinfrastructuurfonds=apart financieringskanaal 5. Kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleiding Impulssubsidie: 0,8€ voor 2009-2013, Vlaanderen erkent via federaties!

10 10 1. Steun aan sportverenigingen Beschrijving van de financiële ondersteuning van de gemeente voor het structureel, actief sportaanbod van gemeentelijk erkende particuliere sportverenigingen art.5 §2 + art. 15, 1° Gemeente erkent vereniging! (uitsluiting clubs unitaire fed. vanaf 01.01.2010!) Instrumentarium: (diverse) subsidiereglementen die aan de hand van kwalitatieve criteria concrete budgetten toewijzen aan verschillende groepen en doelen Budget: min 0, 75 €/inw < Vlaamse beleidssubsidie + gemeentelijke ondersteuning

11 11 2. Anders-georganiseerde sport Maatregelen van de gemeente ter stimulering en ondersteuning van actieve sportbeoefening buiten sportclubverband art.5 §2 en art.15, 2° Doorstroming naar sportvereniging faciliteren Buurtsport (methodiek), wijk- en straatcomités … Link met sport in scholen en schoolinfrastructuur Budget: min. 0,30€ /inw < < Vlaamse beleidssubsidie + gemeentelijke ondersteuning

12 12 3. Toegankelijkheid en diversiteit Maatregelen om actieve sportbeoefening te stimuleren bij diverse sport- of bewegingsarme bevolkingsgroepen art.5 §2 + art.15,3° Sociale correctie en gelijke kansen creëren via positieve discriminatie Budget: min 0,15 €/inw (10%) afzonderlijk toegewezen of inbegrepen in de 50% (hfdst.1) of 20% (hfdst.2)

13 13 4. Meerjarenplan sportinfrastructuur Overzicht indoor/outdoor, scholen/bedrijven, privaat/publiek, commercieel /niet-commercieel Inventaris maken van infrastructuur+ behoeften NB inventaris + conformiteit met Bloso-behoeftenstudie = instapcriterium voor Vlaams sportinfrastructuurfonds; kandidaten sportinfrastructuurfonds melden zich bij Kabinet sport + ISB Middelenverdeling+prognose Impact RO,milieu, mobiliteit (aanbevolen) art 15,4° Budget < gemeentefonds!

14 14 Financiële marges relatief belang van subsidies vs eigen inkomsten

15 15 Sportbeleidsplan = Werkinstrument Werk met de sportdienst via stakeholders aan communicatieve planning 2008-2013 Gebruik decretale accenten als hefboom voor reflectie en actie Vul beleidsaccenten in vanuit lokale context + missie: maatgericht, efficiënt en effectief Doe meer dan strikt moet

16 16 Voorwaarde 2: de sportraad Gemeenteraad erkent sportraad art.28 Taak = advisering gemeentelijk sportbeleid Installatie art.29 Samenstelling art.30 §1 Representativiteit: 1°afgevaardigden 2° deskundigen §2 Uitsluiting pol. mandatarissen eigen bestuur §3 Sportambtenaar = waarnemer §4 Lidmaatschap geeft geen recht op subsidie

17 17 Voorwaarde 3: sportgekwalificeerde ambtenaar Min.1 personeelslid werkzaam in sportdienst, combifunctie kan! min 2 VT > 50.000 inwoners art.31 - Ambtelijk verantwoordelijk voor sportbeleidsplan -Kwalificaties  Uitvoeringsbesluit (ontwerp) sportdiploma of diploma aangevuld met EVC! Aantal ambtenaren vandaag behouden! art.37 Geen Vlaamse subsidies

18 18 De gemeente regisseert Regie is -sturen als lokaal bestuur < missie -(externe)regie=netwerk maken (en sturen) -afstemming wensen, behoeften en mogelijkheden -heldere communicatie Succesvol resultaat dankzij breed gedragen sportbeleid

19 19 De schepen van sport Leiderschapsrol in overleg, samenwerking en communicatie bij opmaak, uitvoering, evaluatie, bijsturing lokaal sportbeleid Verschillende leiderschapstijlen mogelijk Verschillende rollen mogelijk naargelang de fase in planningstraject en lokale context

20 20 Uw partners in lokaal sportbeleid - College van Burgemeester en schepenen -De gemeenteraad -De sportambtenaar / -dienst -Een regie- of stuurgroep en klankbordgroep (in planproces) -De sportraad -De bevolking: diverse geledingen en groepen -Particuliere partners: verenigingen (middenveld), bank- en verzekeringsinstelling, sponsors … -Andere overheden: provincie, Vlaamse gemeenschap -Andere ….

21 21 Keuzes en marges Zoek evenwicht tussen wensen, behoeften en mogelijkheden -Hou rekening met uw draagkracht en organisatievermogen -Creëer ruimte voor vernieuwing naast behoud van wat goed werkt -Hou resultaten voor ogen zowel in proces als product Op maat van uw gemeente, sportactoren, bevolking Boek kleine successen tussentijds, grote op lang termijn Evalueer tijdig en durf bijsturen i.f.v gewenste resultaten

22 22 Meer weten www.wvc.vlaanderen.be/sport www.bloso.be www.isbvzw.be www.binnenland.vlaanderen.be http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties Publicaties (gratis via ISB): -Handboek ‘Sportbeleidsplan’ en ‘Vademecum Sportraden’ -Werkboek ‘Sporten om de hoek‘ -‘Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner’ www.vvsg.be/vrijetijd/sport VVSG-tijdschrift Lokaal, VVSG e-zine: Clik en VVSG-Week Vragen ??? mailto:hilde.plas@vvsg.be


Download ppt "1 Het decreet voor lokaal sportbeleid last of houvast? VVSG-vormingssessie Februari-Maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google