De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG-studiedagen 12 en 20 mei 2011 Samenwerking tussen besturen AANKOOP- en OPDRACHTENCENTRALE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG-studiedagen 12 en 20 mei 2011 Samenwerking tussen besturen AANKOOP- en OPDRACHTENCENTRALE."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG-studiedagen 12 en 20 mei 2011 Samenwerking tussen besturen AANKOOP- en OPDRACHTENCENTRALE

2 1.Wettelijk kader Eur richtlijn 2004/18/EG Art 1, 10° en 11, overweging 15 Eur richtlijn 2004/17/EG Art 1, 8° en 29 Wet 15 juni 2006 Art 2, 4°, 15 en 80 (in voegetreding Art 15) Organieke bepalingen gemeentedecreet, NGW, ocmw-decreet

3 2.Oorsprong Bestaat sinds lang (FAB) Ook in Frankrijk, Italië Maar quid vrijstelling realisatie OO bij beroep op AC Zo ja, bijkomende OO met mededinging tussen AC en andere operatoren) –Voordeel gaat verloren Integratie in gemeenschapsrecht –Centralisatie van aankopen –Verbreding mededinging –Verhoging doeltreffendheid aankoopbeleid –Uitvoeringsmodaliteiten voor vrijstelling realisatie OO

4 3.Constitutieve bestanddelen definitie Opdrachtencentrale niet voorzien in europees recht enkel in België Organiserende entiteit : AO –Dus entiteit uit klassieke of nutssektoren, niet privé persoon met exclusieve rechten, geen privépersoon wel indien gemengde entiteit. –Def Cfr Art 2 1° wet 15 juni 2006 –Art 44 1° wet 15 juni 2006 –Toe te passen regels : eigen aan de sector Aankoopcentale –Verwerving L/D niet werken –Bestemd voor AO, overheidsbedrijven en aanbestedende entiteiten Opdrachtencentrale –Gunnen OO of raamovereenkomsten sluiten –W/L/D –Bestemd voor AO, overheidsbedrijven en AE

5 4.Art 15 wet 15 juni 2006 Invoegetreding Art 80 zelfde wet (2006) «Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4° is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren» AO « Gebruikers » Vrijstelling van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren = worden geacht voldaan te hebben aan de verplichting en OO te realiseren Gezien AC reglementering heeft gerespecteerd (Europese richtlijn) –Houdt goedkeuring keuze procede AC en gunningsbeslissing –Voorafgaandelijk aan bestelling

6 5.Uitvoeringsmodaliteiten AC –AC : prefinanciering door AC –CAO verantwoordelijke volledige realisatie OO vanaf prospectie tot betaling –CAO enige contactpersoon met L of D –« Gebruiker » bestellen bij CAO –Verplichting tot afname door gebruikers? –Stockering producten door CAO tenzij rechtstreekse levering (bv meubilair FAB) –Volledige uitvoering ten laste van CAO Bestellingen Opleveringen Betalingen Borgtocht Toepassing boeten en maatregelen van ambtswege Afhandeling alle mogelijke problemen tijdens uitvoering Bijakten PHF –Besluit: Alle verantwoordelijkheid bij CAO Nut? –BV Fed Pol : Basisuitrusting geïntegreerde politie

7 Opdrachtencentrale –CAO verantwoordelijk voor realisatie opdracht t.e.m. notificatie opdracht –Gebruikers volledig bevoegd voor uitvoering opdracht Maar blijft bevoegd voor : Bijaktes aan initieel contract Quid mineure aanpassingen door gebruikers Prijsherzieningsformule Maatregelen ambtswege –Uitvoering opdracht op basis van modaliteiten bestek en offerte –Verplichte afname door gebruikers? Bv Fed Pol: Voertuigen Informaticamateriaal Verzekeringen Vertaaldiensten ± 50 overeenkomsten –Realisaties van Fed Pol met : Lokale politiezones Veiligheid van de staat FOD Justitie Landsverdediging Overkoepelende VZW tvv ziekenhuizen –Oplevering : testen ?

8 6.Gemeenschappelijke uitvoeringsmodaliteiten Opdracht moet duidelijk omschreven worden : geen onbeperkte machtiging –Aankondiging systeem met wettelijke basis in bestek –Aanduiding gebruikers in beste In bestek zelf Verwijziging naar website –Opgave specifieke uitvoeringsmodaliteiten: Bestelling Borgtocht (apart of niet) Opleveringsmodaliteiten Betalingen Uitvoeringsproblemen firma Technisch Mat –Bepaling hoeveelheden = verplichte afname? –Schopping tussen ≠ AC « verboden » tenzij toepassing wetgeving OO –Deelname AC dan OO ??? Vraag indiening offerte –Opstellen en ondertekening protocol tussen CAO en gebruikers protocol (memory of understanding) in bijlage

9 –Quid inbreng gebruikers bij Bepaling behoeften Opstellers technische specificaties Evaluatie –Renumeratie werking AC mogelijk Forfaitair bedrag % van E prijs of globale prijs Quid : bezwarende titel –Aanpassing opdracht aan Kleine hoeveelheden : specifieke meerprijs voor Adm en Tot kosten niet op voorhand te bepalen Min aanpassingen : in overleg tussen gebruikers en L/D –Integrale toepassing AAV in beide richtingen –Afwijkingen van AAV voor bestellingen gebruikers : moeilijk tot niet aanvaardbaar : niet voorafgaandelijk weergegeven in bestek

10 8.Specifiek geval van het gunnen van opdracht ten voordele van andere besturen(opdrachtencentrale) Duidelijke afspraken methodologie Bepaling behoeften Goedkeuring bestek, evaluatie, gunning Notificatie door aanvrager Uitvoering volledig ten laste van aanvrager? renumeratie

11 9.Complementaire procedures Raamovereenkomst Art 3, 15° en 32 wet 15 juni 2006 –Met één of meerdere deelnemers –Definitie Overeenkomst gesloten Tussen één of meerdere AO of overheidsbedrijven En één of meerdere A/L/D Bij meerdere : Min 3 Met als doel gedurende één bepaalde periode (4 jaar) De voorwaarden inzake het gunnen van opdrachten vast te leggen Voorwaarden : met prijzen en eventuele beoogde hoeveelheden –Afsluiten « raam » verbintenis met één of meerdere inschrijvers op basis van : Opdrachtendocumenten Kwalitatieve selectie

12 –Al of niet in mededingingstelling deelnemers raam overeenkomst –Éen deelnemer kan gevraagd worden offerte aan te vullen Samengevoegde opdrachten –Art 38 wet 15 juni 2006 / Art 19 wet 24 december 1993 –Definitie Betrokken personen (dus ook privaatrechtelijke personen) Duiden overheid of entiteit aan Om in hun naam in de hoedanigheid van AO op te treden Afzonderlijke betaling mogelijk (wet 15 juni 2006) –Gebruikt voor eenvoudige opdrachten met weinig uitvoeringsactiviteiten bv. Aankoop energie

13 In house opdrachten - toezicht uitoefenen zoals op zijn eigen diensten - die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen delegatiebevoegdheden


Download ppt "VVSG-studiedagen 12 en 20 mei 2011 Samenwerking tussen besturen AANKOOP- en OPDRACHTENCENTRALE."

Verwante presentaties


Ads door Google