De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013
WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten

2 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Overzicht programma Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur overzicht voorwaarden en regels Opleiding schoolsecretariaten

3 1. Indiensttreding reglementering, voorwaarden en aandachtspunten

4 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Reglementering Schoolpactwet (29/05/1959) Art. 28 § 1 (1°, 2°, 4°) Decreet basisonderwijs (25/02/1997) Art. 73 § 1 (1°, 2°, 6°) Decreet rechtspositie (27/03/1991) Art. 19 § 1 gesubsidieerd onderwijs Art. 17 § 1 gemeenschapsonderwijs Omzendbrief indiensttreding (PERS/2005/09 van 29/06/2005) Opleiding schoolsecretariaten

5 Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden
Geldig bekwaamheidsbewijs Uittreksel uit het strafregister Medische geschiktheid Nationaliteit Taalkennis Verschil tussen aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden Opleiding schoolsecretariaten

6 Geldig Bekwaamheidsbewijs
“Vereist” of “voldoend geacht” “Ander” mits verklaring op eer, niet indien < 98 dagen Kopie naar werkstation sturen Diplomasupplement meesturen Alle info  site Bekwaamheidsbewijzen Opleiding schoolsecretariaten

7 Geldig Bekwaamheidsbewijs
Oefening 1: diploma van secundair onderwijs beroeps 3e graad secundair onderwijs VL verzorging. Aanstelling mogelijk in het ambt van kinderverzorger en kleuteronderwijzer? Zie voorbeeld 1 Opleiding schoolsecretariaten

8 Geldig Bekwaamheidsbewijs
Oefening 2: bachelor in het onderwijs: SO met onderwijsvakken geschiedenis, Islamitische godsdienst Aanstelling mogelijk in het ambt van leermeester Islamitische godsdienst? Zie voorbeeld 2 Opleiding schoolsecretariaten

9 Geldig Bekwaamheidsbewijs
Oefening 3: Master in de pedagogische wetenschappen orthopedagogiek + Attest ANDERE voor NCZ in het basisonderwijs Aanstelling mogelijk in het ambt van onderwijzer en/of leermeester niet-confessionele zedenleer? Zie voorbeeld 3 Opleiding schoolsecretariaten

10 Geldig Bekwaamheidsbewijs
Oefening 4: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs optie lichamelijke opvoeding-bewegingsrecreatie Aanstelling mogelijk in het ambt van leermeester L.O. , onderwijzer of kleuteronderwijzer? Zie voorbeeld 4 Opleiding schoolsecretariaten

11 Geldig Bekwaamheidsbewijs
Buitenlandse diploma’s : NARIC National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre Professionele erkenning (Conformiteitsattest) Academische erkenning (gelijkwaardigheidserkenning) Zie voorbeeld 5 Opleiding schoolsecretariaten

12 Uittreksel uit het strafregister
Uittreksel uit het strafregister met verwijzing naar artikel 596, 2e lid van het wetboek van Strafvordering (596.2 SV) of met vermelding: Uittreksel strafregister gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt Wie niet in België woont: gelijkwaardig document voorleggen Maximum 1 jaar oud Onberispelijk gedrag = verantwoordelijkheid van schoolbestuur Opleiding schoolsecretariaten

13 Medische geschiktheid
Attest van de arts Gezondheid levert geen gevaar op voor de gezondheid van de leerlingen Attest niet ouder dan één jaar Opleiding schoolsecretariaten

14 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Nationaliteit Onderdaan Europese Unie Onderdaan EVA-landen Andere landen (bv. Roemenië & Bulgarije) mits vrijstelling en arbeidskaart Opleiding schoolsecretariaten

15 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Taalkennis Kennis van de onderwijstaal Nederlands Bewijs: via Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs zoniet via taalopleiding of via taalexamen op vereist niveau van ERK Taalafwijking mogelijk gedurende 3 jaar Opleiding schoolsecretariaten

16 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Taalkennis Bovendien: 3e graad basisonderwijs kennis verplichte 2e taal Frans aantonen Bewijs : via diploma: PBA onderwijzer Overige VE als overgangsmaatregel (behalve Brussel) Franstalig bekwaamheidsbewijs zoniet via taalopleiding of taalexamen op niveau B1/B2 ERK Taalafwijking mogelijk gedurende 3 jaar Opleiding schoolsecretariaten

17 Mededeling aan het werkstation
Eerste indiensttreding  zie punt van de omzendbrief van 29/06/2005 Nieuwe indiensttreding  zie punt van de omzendbrief van 29/06/2005 Opleiding schoolsecretariaten

18 Mededeling aan het werkstation
Digitaal AgODi Ingescande documenten doormailen naar Less is more Opleiding schoolsecretariaten

19 2. TADD reglementering, voorwaarden en aandachtspunten

20 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Programma Reglementering Toepassingsgebied Voorwaarden Dienstanciënniteit Recht en kandidatuur Voorrangsregeling Mededeling aan het werkstation Opleiding schoolsecretariaten

21 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Reglementering Decreet rechtspositie (27/03/1991) Art. 21 bis GO Art. 23 bis GSO Omzendbrief TADD (PERS/2003/05 van 06/06/2003) Opleiding schoolsecretariaten

22 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Algemeen 2 betekenissen: Recht op TADD = de voorrangsregeling TADD = vorm van tijdelijke aanstelling Toepassingsgebied: tijdelijken en deeltijds vastbenoemden in alle wervingsambten (dus niet directie) Opleiding schoolsecretariaten

23 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Algemeen Niet van toepassing bij TAO In voege vanaf 01/09/2003 Voorwaarde bij vaste benoeming Opleiding schoolsecretariaten

24 Anciënniteitsvoorwaarden
720 dagen dienstanciënniteit gespreid over ten minste 3 schooljaren waarvan 600 dagen effectief gepresteerd Opleiding schoolsecretariaten

25 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Dienstanciënniteit vaststellen per ambt in scholen van dezelfde scholengemeenschap waarvoor geen onvoldoende of ontslagen geweest gepresteerd in hoofdambt Opleiding schoolsecretariaten

26 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Dienstanciënniteit hoe 720 dagen tellen? van begin tot einde van de aanstelling (art. 4 van DRP gemeenschapsonderwijs, art. 6 van DRP gesubsidieerd onderwijs) niet maal 1,2 minder dan halftijdse opdracht = aantal dagen delen door 2 Opleiding schoolsecretariaten

27 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Dienstanciënniteit Hoeveel dagen maximaal per schooljaar? 303 (of 304) voor ambten met uitgestelde bezoldiging 360 voor ambten zonder uitgestelde bezoldiging Vaststellen van TADD gebeurt op 30 juni (ook voor administratief medewerker) Opleiding schoolsecretariaten

28 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Dienstanciënniteit Voorbeelden: zie bijlage 1 TADD 720 dagen dienstanciënniteit Opleiding schoolsecretariaten

29 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Dienstanciënniteit hoe 600 dagen effectief gepresteerd tellen? idem als de 720 dagen maar zonder de afwezigheden uitzondering: 210 dagen bevallingsverlof bedreiging beroepsziekte moederschapsbescherming Opleiding schoolsecretariaten

30 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Recht en kandidatuur Recht op TADD geldt op 1 september indien op dat ogenblik VE of VO bekwaamheidsbewijs (periode met AND bekwaamheidsbewijs telt wel mee voor dienstanciënniteit) Opleiding schoolsecretariaten

31 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Recht en kandidatuur En indien gekandideerd vóór 15 juni per aangetekende brief bij het schoolbestuur (gesubsidieerd onderwijs) bij de raad van bestuur van de scholengroep (gemeenschapsonderwijs) Opleiding schoolsecretariaten

32 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Recht en kandidatuur Kandidatuurstelling moet jaarlijks herhaald worden Na effectieve aanstelling van doorlopende duur  doorlopende kandidatuur over schooljaren heen Indien betrekking niet effectief opgenomen kan worden omwille van ziekte of moederschapsrust  behoudt recht TADD Opleiding schoolsecretariaten

33 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Verlies van recht Indien 5 opeenvolgende jaren geen diensten gepresteerd Indien ontslag bij tuchtmaatregel Na evaluatie “onvoldoende” Indien niet tijdig gekandideerd Opleiding schoolsecretariaten

34 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Voorrangsregeling Deeltijds vastbenoemden hebben voorrang Bij voorrang recht op vacante betrekking Opleiding schoolsecretariaten

35 Aanstelling van doorlopende duur
Aanstelling over schooljaren heen tenzij in een niet vacante betrekking  einde aanstelling bij terugkeer titularis Bezoldiging tot 30 juni en met uitgestelde bezoldiging (uitgezonderd administratief medewerker) Opleiding schoolsecretariaten

36 Aanstelling van doorlopende duur
Ziekteverlof: Berekeningswijze TADD = gewone tijdelijke personeelsleden Opgelet: Indien TADD aanstelling tot 31/08 en ziek bij start schooljaar = bezoldigd ziekteverlof door het Departement Indien TADD aanstelling tot 30/06 en ziek bij start schooljaar = onbezoldigd ziekteverlof, bezoldiging mutualiteit Ontslagregeling: TADD enkel bij tuchtmaatregel Opleiding schoolsecretariaten

37 Mededeling aan werkstation
Aanduiden in de RL1 (opdrachtenpakket)  veld 30 = 01  betrokkene is TADD Zowel bij vacante als niet-vacante aanstelling Einddatum: niet-vacant  einde van de interim vacant  best 31 augustus Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google