De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi Overzicht programma 1.Indiensttreding  reglementering  aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden  mededeling aan het werkstation 2.Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  reglementering  overzicht voorwaarden en regels 2 Opleiding schoolsecretariaten

3 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi 1. Indiensttreding reglementering, voorwaarden en aandachtspunten

4 AgODi Reglementering  Schoolpactwet (29/05/1959)  Art. 28 § 1 (1°, 2°, 4°)  Decreet basisonderwijs (25/02/1997)  Art. 73 § 1 (1°, 2°, 6°)  Decreet rechtspositie (27/03/1991)  Art. 19 § 1 gesubsidieerd onderwijs  Art. 17 § 1 gemeenschapsonderwijs  Omzendbrief indiensttreding (PERS/2005/09 van 29/06/2005) 4 Opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden  Geldig bekwaamheidsbewijs  Uittreksel uit het strafregister  Medische geschiktheid  Nationaliteit  Taalkennis  Verschil tussen aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 5 Opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi Geldig Bekwaamheidsbewijs  “Vereist” of “voldoend geacht”  “Ander” mits verklaring op eer, niet indien < 98 dagen  Kopie naar werkstation sturen  Diplomasupplement meesturen  Alle info  site Bekwaamheidsbewijzen 6 Opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi Geldig Bekwaamheidsbewijs  Oefening 1: diploma van secundair onderwijs beroeps 3 e graad secundair onderwijs VL verzorging.  Aanstelling mogelijk in het ambt van kinderverzorger en kleuteronderwijzer?  Zie voorbeeld 1 7 Opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi Geldig Bekwaamheidsbewijs  Oefening 2: bachelor in het onderwijs: SO met onderwijsvakken geschiedenis, Islamitische godsdienst  Aanstelling mogelijk in het ambt van leermeester Islamitische godsdienst?  Zie voorbeeld 2 8 Opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi Geldig Bekwaamheidsbewijs  Oefening 3: Master in de pedagogische wetenschappen orthopedagogiek + Attest ANDERE voor NCZ in het basisonderwijs  Aanstelling mogelijk in het ambt van onderwijzer en/of leermeester niet- confessionele zedenleer?  Zie voorbeeld 3 9 Opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi Geldig Bekwaamheidsbewijs  Oefening 4: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs optie lichamelijke opvoeding-bewegingsrecreatie  Aanstelling mogelijk in het ambt van leermeester L.O., onderwijzer of kleuteronderwijzer?  Zie voorbeeld 4 10 Opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi Geldig Bekwaamheidsbewijs  Buitenlandse diploma’s : NARIC  National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre  Professionele erkenning (Conformiteitsattest)  Academische erkenning (gelijkwaardigheidserkenning)  Zie voorbeeld 5 11 Opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi Uittreksel uit het strafregister  Uittreksel uit het strafregister met verwijzing naar artikel 596, 2 e lid van het wetboek van Strafvordering (596.2 SV) of met vermelding: Uittreksel strafregister gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt  Wie niet in België woont: gelijkwaardig document voorleggen  Maximum 1 jaar oud  Onberispelijk gedrag = verantwoordelijkheid van schoolbestuur 12 Opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi Medische geschiktheid  Attest van de arts  Gezondheid levert geen gevaar op voor de gezondheid van de leerlingen  Attest niet ouder dan één jaar 13 Opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi Nationaliteit  Onderdaan Europese Unie  Onderdaan EVA-landen  Andere landen (bv. Roemenië & Bulgarije)  mits vrijstelling en arbeidskaart 14 Opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi Taalkennis  Kennis van de onderwijstaal Nederlands  Bewijs:  via Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs  zoniet via taalopleiding of via taalexamen op vereist niveau van ERK  Taalafwijking mogelijk gedurende 3 jaar 15 Opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi Taalkennis  Bovendien: 3 e graad basisonderwijs kennis verplichte 2 e taal Frans aantonen  Bewijs :  via diploma: −PBA onderwijzer −Overige VE als overgangsmaatregel (behalve Brussel) −Franstalig bekwaamheidsbewijs  zoniet via taalopleiding of taalexamen op niveau B1/B2 ERK  Taalafwijking mogelijk gedurende 3 jaar 16 Opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi Mededeling aan het werkstation  Eerste indiensttreding  zie punt van de omzendbrief van 29/06/2005  Nieuwe indiensttreding  zie punt van de omzendbrief van 29/06/ Opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi Mededeling aan het werkstation  Digitaal AgODi  Ingescande documenten doormailen naar  Less is more 18 Opleiding schoolsecretariaten

19 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi 2. TADD reglementering, voorwaarden en aandachtspunten

20 AgODi Programma  Reglementering  Toepassingsgebied  Voorwaarden  Dienstanciënniteit  Recht en kandidatuur  Voorrangsregeling  Mededeling aan het werkstation 20 Opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi Reglementering  Decreet rechtspositie (27/03/1991)  Art. 21 bis GO  Art. 23 bis GSO  Omzendbrief TADD (PERS/2003/05 van 06/06/2003) 21 Opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi Algemeen  2 betekenissen:  Recht op TADD = de voorrangsregeling  TADD = vorm van tijdelijke aanstelling  Toepassingsgebied: tijdelijken en deeltijds vastbenoemden in alle wervingsambten (dus niet directie) 22 Opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi Algemeen  Niet van toepassing bij TAO  In voege vanaf 01/09/2003  Voorwaarde bij vaste benoeming 23 Opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi Anciënniteitsvoorwaarden  720 dagen dienstanciënniteit  gespreid over ten minste 3 schooljaren  waarvan 600 dagen effectief gepresteerd 24 Opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi Dienstanciënniteit  vaststellen  per ambt  in scholen van dezelfde scholengemeenschap  waarvoor geen onvoldoende of ontslagen geweest  gepresteerd in hoofdambt 25 Opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi Dienstanciënniteit  hoe 720 dagen tellen?  van begin tot einde van de aanstelling (art. 4 van DRP gemeenschapsonderwijs, art. 6 van DRP gesubsidieerd onderwijs)  niet maal 1,2  minder dan halftijdse opdracht = aantal dagen delen door 2 26 Opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi Dienstanciënniteit  Hoeveel dagen maximaal per schooljaar?  303 (of 304) voor ambten met uitgestelde bezoldiging  360 voor ambten zonder uitgestelde bezoldiging  Vaststellen van TADD gebeurt op 30 juni (ook voor administratief medewerker) 27 Opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi Dienstanciënniteit  Voorbeelden: zie bijlage 1 TADD 720 dagen dienstanciënniteit 28 Opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi Dienstanciënniteit  hoe 600 dagen effectief gepresteerd tellen?  idem als de 720 dagen  maar zonder de afwezigheden  uitzondering: 210 dagen −bevallingsverlof −bedreiging beroepsziekte −moederschapsbescherming 29 Opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi Recht en kandidatuur  Recht op TADD geldt  op 1 september  indien op dat ogenblik VE of VO bekwaamheidsbewijs (periode met AND bekwaamheidsbewijs telt wel mee voor dienstanciënniteit) 30 Opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi Recht en kandidatuur  En indien gekandideerd  vóór 15 juni  per aangetekende brief  bij het schoolbestuur (gesubsidieerd onderwijs)  bij de raad van bestuur van de scholengroep (gemeenschapsonderwijs) 31 Opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi Recht en kandidatuur  Kandidatuurstelling moet jaarlijks herhaald worden  Na effectieve aanstelling van doorlopende duur  doorlopende kandidatuur over schooljaren heen  Indien betrekking niet effectief opgenomen kan worden omwille van ziekte of moederschapsrust  behoudt recht TADD 32 Opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi Verlies van recht  Indien 5 opeenvolgende jaren geen diensten gepresteerd  Indien ontslag bij tuchtmaatregel  Na evaluatie “onvoldoende”  Indien niet tijdig gekandideerd 33 Opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi Voorrangsregeling  Deeltijds vastbenoemden hebben voorrang  Bij voorrang recht op vacante betrekking 34 Opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi Aanstelling van doorlopende duur  Aanstelling over schooljaren heen tenzij in een niet vacante betrekking  einde aanstelling bij terugkeer titularis  Bezoldiging tot 30 juni en met uitgestelde bezoldiging (uitgezonderd administratief medewerker) 35 Opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi Aanstelling van doorlopende duur  Ziekteverlof:  Berekeningswijze TADD = gewone tijdelijke personeelsleden  Opgelet: Indien TADD aanstelling tot 31/08 en ziek bij start schooljaar = bezoldigd ziekteverlof door het Departement  Indien TADD aanstelling tot 30/06 en ziek bij start schooljaar = onbezoldigd ziekteverlof, bezoldiging mutualiteit  Ontslagregeling: TADD enkel bij tuchtmaatregel 36 Opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi Mededeling aan werkstation  Aanduiden in de RL1 (opdrachtenpakket)  veld 30 = 01  betrokkene is TADD  Zowel bij vacante als niet-vacante aanstelling  Einddatum:  niet-vacant  einde van de interim  vacant  best 31 augustus 37 Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google