De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing"— Transcript van de presentatie:

1 VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing

2 Bijdrage Regeerakkoord
Uitbreiding investeringssubsidies Akkoord met de federale overheid: uitbreiding van de bouwkalender Evaluatie alternatieve financiering: prefinanciering Aanvullende subsidie voor E60 Sectorbesluiten op elkaar afstemmen en actualiseren Structurele samenwerking met agentschappen die infrastructuur subsidiëren

3 En andere… Geharmoniseerde regelgeving brandveiligheid
Uitvoeringsbesluit DBFM Structurele samenwerking met vzw Enter: toegankelijkheid Klantentevredenheidsonderzoek Jaarverslag met capaciteitsgegevens Vernieuwde website: subsidiecalculator

4 Financiële analyse Financiële analyse in volgende stadia:
Beoordeling zorgstrategisch plan Beoordeling technisch-financieel plan Beoordeling toekenning gebruikstoelage Beoordeling waarborgverlening

5 Zorgstrategisch Plan (ZSP)
Beoordeling van de financiële gezondheid woonzorgcentra over laatste 3 jaar Indien totaal nieuw woonzorgcentrum: gelijkaardige instellingen Financiële ratio’s: Rendabiliteit: Rendabiliteit eigen vermogen Netto-marge Solvabiliteit Liquiditeit (acid test ratio) Transparantie in de prijszetting

6 ZSP: Financiële ratio’s
Rendabiliteit eigen vermogen: Resultaat boekjaar / eigen vermogen Hoeveel genereert de instelling op ingezet eigen vermogen? Norm: >=0%, zoniet intering op eigen vermogen, verslechtering solvabiliteit Nettomarge: Werkingsresultaat/werkingsopbrengsten Hoeveel houdt de instelling over aan zijn werkingsopbrengsten? Norm: 0-5%, operationele efficiëntie activiteit, werkingsoverschot vereist om aan andere (financiële) verplichtingen te voldoen

7 ZSP: Financiële ratio’s
Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal Vermogen Welk deel van het totale vermogen wordt met eigen middelen gefinancierd? Norm: >=30%: indien teveel schulden, teveel vaste verplichtingen => continuïteit in gevaar

8 ZSP: Financiële ratio’s e.a.
Liquiditeit (acid test): Vlottende activa (excl. Vorderingen>1 jaar, voorraden, overlopende rekening actief) / Vlottende passiva (excl. overlopende rekening passief) Verhouding onmiddellijk verkoopbare activa versus onmiddellijk opeisbare passiva Norm: >=1, gezien voldoende middelen vereist om schulden op korte termijn te betalen Transparantie in prijszetting Wordt de reële kostprijs per dag volledig gedekt door de inkomsten uit dagprijzen en RIZIV-forfaits? Indien niet: reden? Hoogte dagprijs: vergelijking regio Kostenanalyse: Personeelsbezetting onaangepast aan zorgbehoevendheidsprofiel? Te hoog % diensten en diverse leveringen: schaalvoordelen mogelijk?

9 Technisch-Financieel Plan (TFP)
Business plan betrokken project Actualisatie financiële gegevens Actualisatie financiële gegevens: Gegevens resultatenrekening & balans 3 jaar Ratio’s: Idem ZSP + bijkomende ratio’s: Dekkingsgraad: intrestdekking Dekkingsgraad: totale dekking

10 Technisch-Financieel Plan (TFP)
Dekkingsgraad: intrestdekking: Kon de instelling de afgelopen 3 jaar haar intresten dragen met het werkingsresultaat en het resultaat uit beleggingen? (Werkingsresultaat + financiële opbrengsten)/financiële kosten Norm: >1 Dekkingsgraad: totale dekking: (Werkingsresultaat + financiële opbrengsten)/(financiële kosten + binnen boekjaar vervallende schulden) Kon de instelling de afgelopen 3 jaar de financiële lasten (intresten+aflossingen) dragen met het werkingsresultaat en het resultaat uit beleggingen? Financiële lasten = intrestkost + aflossing van lening (terug te vinden op binnen het boekjaar vervallende schulden)

11 Technisch-Financieel Plan (TFP)
Business plan: Inschatting toekomstige opbrengsten en kosten Beoordeling: geen tekorten? Geprojecteerde dekking: Cashflow / aflossing leningen Cashflow=Overschot/tekort boekjaar – niet-kasopbrengsten (bvb. in resultaatname gebruikstoelage) + niet-kaskosten (afschrijvingen) + kasontvangst gebruikstoelage Norm: Cash-flow > aflossingen leningen: dekkingsratio > 1,2x

12 Technisch-Financieel Plan (TFP)
Analyse investeringskost & financiering: Alternatieve financiering: uitbetaling via gebruikstoelage Voorfinanciering van gebruikstoelagen Financiering investeringsproject: Subsidies Provincie Eigen inbreng ? Restant= Lening: Deel binnen bouwplafond Deel buiten bouwplafond

13 Inboeking gebruikstoelage
Nieuwe inboekingsregels: Zie bericht van 02/04/2009 Inboeking op balans: pas na betaling van gebruikstoelage Opname in het resultaat: à rato van de afschrijvingsperiode van het actief Gevolgen-in beginfase: Lagere (en volatielere) solvabiliteit Lagere (en volatielere) resultaten Zie concreet voorbeeld

14 Inboeking gebruikstoelage: resultaat

15 Inboeking gebruikstoelage: solvabiliteit

16 Gebruikstoelage Beoordeling bij aanvraag gebruikstoelage
Financiële beoordeling bij elke aanvraag tot moment van ingebruikname DOEL: Zit de instelling op het juiste spoor? Toetsing inschattingen aan tussentijds gerapporteerde reële cijfers

17 Waarborgverlening 2 Fasen: Verkrijgen van principieel akkoord
Verlenen van investeringswaarborg Aandachtspunten: Actualisatie financieel plan Leningen: Financieringsovereenkomst en afbetalingskalender zowel voor gewaarborgde als niet-gewaarborgde leningen Looptijd: In functie van economische levensduur activa niet-gewaarborgde leningen niet langer dan gewaarborgde leningen Verklaring conventionele hypotheek

18 bouwtechnische evaluatie projectplan algemeen inhoudelijk onderzoek
. stedenbouwkundig attest . advies brandweerdienst . integratie voorafgaande besprekingen . eigendomssituatie & bodemattest . evaluatie oppervlaktegebruik & raming (kosten/m² en kosten/woongelegenheid) . integratie kunstwerk . naleving geldende normen erkenning, toegankelijkheid, bouwtechnische normen

19 Bouwtechnisch bouwtechnische evaluatie projectplan aandachtspunten projectplan . flexibiliteit en functionaliteit concept : - bouwtechnische opties in overeenstemming met conceptnota ? - functionele afstemming planindeling - planindeling versus functionele evoluties . degelijke formulering programma van eisen : comforteisen : minimale garantie zomercomfort, eisen ventilatie, daglichttoetreding … - geïntegreerde benadering vanuit bouwteam - energiebeheersing - gebouwbeheer > relatie MB VIPA criteria duurzaamheid

20 Bouwtechnisch bouwtechnische evaluatie bij aanvraag gebruikstoelage
Algemene toetsing overeenstemming PA : definitief programma van eisen, planwijzigingen Vordering der werken Evolutie bouwkost /raming Naleving wetgeving overheidsopdrachten

21 Budgettoewijzing Prioriteitscriteria: ontvankelijk na 1 nov gunstig advies coördinatiecommissie (coco) alle vóór 1 jan ontvankelijk verklaarde aanvragen tot principieel akkoord die gunstig geadviseerd werden door de coco de vóór 1 jan ingediende en ontvankelijke aanvragen uit de provincie Limburg (cf. Limburgplan) de vóór 1 juli 2008 ingediende en ontvankelijke aanvragen die zich situeren in de provincies waar het deelbudget niet is uitgeput, in volgorde van datum ontvankelijkheid de vóór 1 juli 2008 ingediende en ontvankelijke aanvragen die zich situeren in de provincies waar het deelbudget wel is uitgeput, in volgorde van datum ontvankelijkheid

22 Gesubsidieerde dossiers
Budgettoewijzing VIPA-budget en aantal gesubsidieerde dossiers ouderen- en thuiszorgondersteunende voorzieningen per provincie (06/ /2009) Provincie Gesubsidieerde dossiers Verdeling (in %) Budget Aantal dossiers Gemiddeld bedrag per dossier Antwerpen ,97 24 ,54 20 21 Limburg ,37 15 ,36 16 13 Oost-Vlaanderen ,54 27 ,54 22 23 Vlaams-Brabant ,18 ,32 14 West-Vlaanderen ,56 33 ,23 28 29 Totaal ,62 115 ,08 100

23 Budgettoewijzing Capaciteiten ouderen- en thuiszorgondersteunende voorzieningen voorwerp van VIPA-subsidiëring per voorzieningstype en volgens aard van het project (06/ /2009) Totale erkende capaciteit van voorzieningen die een VIPA-subsidie aanvragen Totale capaciteit die effectief gesubsidieerd wordt door het VIPA, per bouwtypologie Capaciteit voor realisatie project Capaciteit na realisatie project Verschil Totaal %nieuwbouw %renovatie RH 8.682 10.532 1.850 9.023 83 17 DVC 123 515 392 465 80 20 KV 44 484 440 474 81 19 LDC 3 24 21 89 11 RH = rusthuis (inclusief RVT) DVC = dagverzorgingscentrum KV = centrum voor kortverblijf LDC = lokaal dienstencentrum

24 Meer informatie www.vipa.be


Download ppt "VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing"

Verwante presentaties


Ads door Google