De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing."— Transcript van de presentatie:

1 1 VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing

2 2 Bijdrage Regeerakkoord Uitbreiding investeringssubsidies Akkoord met de federale overheid: uitbreiding van de bouwkalender Evaluatie alternatieve financiering: prefinanciering Aanvullende subsidie voor E60 Sectorbesluiten op elkaar afstemmen en actualiseren Structurele samenwerking met agentschappen die infrastructuur subsidiëren

3 3 En andere… Geharmoniseerde regelgeving brandveiligheid Uitvoeringsbesluit DBFM Structurele samenwerking met vzw Enter: toegankelijkheid Klantentevredenheidsonderzoek Jaarverslag met capaciteitsgegevens Vernieuwde website: subsidiecalculator

4 4 Financiële analyse Financiële analyse in volgende stadia: -Beoordeling zorgstrategisch plan -Beoordeling technisch-financieel plan -Beoordeling toekenning gebruikstoelage -Beoordeling waarborgverlening

5 5 Zorgstrategisch Plan (ZSP) Zorgstrategisch plan:  Beoordeling van de financiële gezondheid woonzorgcentra over laatste 3 jaar  Indien totaal nieuw woonzorgcentrum: gelijkaardige instellingen Financiële ratio’s:  Rendabiliteit: Rendabiliteit eigen vermogen Netto-marge  Solvabiliteit  Liquiditeit (acid test ratio) Transparantie in de prijszetting

6 6 ZSP: Financiële ratio’s Rendabiliteit eigen vermogen:  Resultaat boekjaar / eigen vermogen  Hoeveel genereert de instelling op ingezet eigen vermogen?  Norm: >=0%, zoniet intering op eigen vermogen, verslechtering solvabiliteit Nettomarge:  Werkingsresultaat/werkingsopbrengsten  Hoeveel houdt de instelling over aan zijn werkingsopbrengsten?  Norm: 0-5%, operationele efficiëntie activiteit, werkingsoverschot vereist om aan andere (financiële) verplichtingen te voldoen

7 7 ZSP: Financiële ratio’s Solvabiliteit:  Eigen vermogen / Totaal Vermogen  Welk deel van het totale vermogen wordt met eigen middelen gefinancierd?  Norm: >=30%: indien teveel schulden, teveel vaste verplichtingen => continuïteit in gevaar

8 8 ZSP: Financiële ratio’s e.a. Liquiditeit (acid test):  Vlottende activa (excl. Vorderingen>1 jaar, voorraden, overlopende rekening actief) / Vlottende passiva (excl. overlopende rekening passief)  Verhouding onmiddellijk verkoopbare activa versus onmiddellijk opeisbare passiva  Norm: >=1, gezien voldoende middelen vereist om schulden op korte termijn te betalen Transparantie in prijszetting  Wordt de reële kostprijs per dag volledig gedekt door de inkomsten uit dagprijzen en RIZIV-forfaits? Indien niet: reden? Hoogte dagprijs: vergelijking regio Kostenanalyse: Personeelsbezetting onaangepast aan zorgbehoevendheidsprofiel? Te hoog % diensten en diverse leveringen: schaalvoordelen mogelijk?

9 9 Technisch-Financieel Plan (TFP) TFP:  Business plan betrokken project  Actualisatie financiële gegevens Actualisatie financiële gegevens:  Gegevens resultatenrekening & balans 3 jaar  Ratio’s: Idem ZSP + bijkomende ratio’s: Dekkingsgraad: intrestdekking Dekkingsgraad: totale dekking

10 10 Technisch-Financieel Plan (TFP) Dekkingsgraad: intrestdekking:  Kon de instelling de afgelopen 3 jaar haar intresten dragen met het werkingsresultaat en het resultaat uit beleggingen?  (Werkingsresultaat + financiële opbrengsten)/financiële kosten  Norm: >1 Dekkingsgraad: totale dekking:  (Werkingsresultaat + financiële opbrengsten)/(financiële kosten + binnen boekjaar vervallende schulden)  Kon de instelling de afgelopen 3 jaar de financiële lasten (intresten+aflossingen) dragen met het werkingsresultaat en het resultaat uit beleggingen?  Financiële lasten = intrestkost + aflossing van lening (terug te vinden op binnen het boekjaar vervallende schulden)

11 11 Technisch-Financieel Plan (TFP) Business plan:  Inschatting toekomstige opbrengsten en kosten  Beoordeling: geen tekorten? Geprojecteerde dekking:  Cashflow / aflossing leningen  Cashflow=Overschot/tekort boekjaar – niet- kasopbrengsten (bvb. in resultaatname gebruikstoelage) + niet-kaskosten (afschrijvingen) + kasontvangst gebruikstoelage  Norm: Cash-flow > aflossingen leningen: dekkingsratio > 1,2x

12 12 Technisch-Financieel Plan (TFP) Analyse investeringskost & financiering:  Alternatieve financiering: uitbetaling via gebruikstoelage  Voorfinanciering van gebruikstoelagen  Financiering investeringsproject: Subsidies Provincie Eigen inbreng ? Restant= Lening: Deel binnen bouwplafond Deel buiten bouwplafond

13 13 Inboeking gebruikstoelage Nieuwe inboekingsregels: Zie www.vipa.be: bericht van 02/04/2009www.vipa.be  Inboeking op balans: pas na betaling van gebruikstoelage  Opname in het resultaat: à rato van de afschrijvingsperiode van het actief Gevolgen-in beginfase:  Lagere (en volatielere) solvabiliteit  Lagere (en volatielere) resultaten  Zie concreet voorbeeld

14 14 Inboeking gebruikstoelage: resultaat

15 15 Inboeking gebruikstoelage: solvabiliteit

16 16 Gebruikstoelage Beoordeling bij aanvraag gebruikstoelage  Financiële beoordeling bij elke aanvraag tot moment van ingebruikname  DOEL: Zit de instelling op het juiste spoor? Toetsing inschattingen aan tussentijds gerapporteerde reële cijfers

17 17 Waarborgverlening 2 Fasen:  Verkrijgen van principieel akkoord  Verlenen van investeringswaarborg Aandachtspunten:  Actualisatie financieel plan  Leningen: Financieringsovereenkomst en afbetalingskalender zowel voor gewaarborgde als niet-gewaarborgde leningen Looptijd: In functie van economische levensduur activa niet-gewaarborgde leningen niet langer dan gewaarborgde leningen  Verklaring conventionele hypotheek

18 18 Bouwtechnisch  bouwtechnische evaluatie projectplan algemeen inhoudelijk onderzoek. stedenbouwkundig attest. advies brandweerdienst. integratie voorafgaande besprekingen. eigendomssituatie & bodemattest. evaluatie oppervlaktegebruik & raming (kosten/m² en kosten/woongelegenheid). integratie kunstwerk. naleving geldende normen erkenning, toegankelijkheid, bouwtechnische normen

19 19 Bouwtechnisch  bouwtechnische evaluatie projectplan aandachtspunten projectplan. flexibiliteit en functionaliteit concept : - bouwtechnische opties in overeenstemming met conceptnota ? - functionele afstemming planindeling - planindeling versus functionele evoluties. degelijke formulering programma van eisen : - comforteisen : minimale garantie zomercomfort, eisen ventilatie, daglichttoetreding … - geïntegreerde benadering vanuit bouwteam - energiebeheersing - gebouwbeheer > relatie MB VIPA criteria duurzaamheid

20 20 Bouwtechnisch  bouwtechnische evaluatie bij aanvraag gebruikstoelage Algemene toetsing overeenstemming PA : definitief programma van eisen, planwijzigingen Vordering der werken Evolutie bouwkost /raming Naleving wetgeving overheidsopdrachten

21 21 Budgettoewijzing Prioriteitscriteria: ontvankelijk na 1 nov. 2006 + gunstig advies coördinatiecommissie (coco) alle vóór 1 jan. 2008 ontvankelijk verklaarde aanvragen tot principieel akkoord die gunstig geadviseerd werden door de coco de vóór 1 jan. 2009 ingediende en ontvankelijke aanvragen uit de provincie Limburg (cf. Limburgplan) de vóór 1 juli 2008 ingediende en ontvankelijke aanvragen die zich situeren in de provincies waar het deelbudget niet is uitgeput, in volgorde van datum ontvankelijkheid de vóór 1 juli 2008 ingediende en ontvankelijke aanvragen die zich situeren in de provincies waar het deelbudget wel is uitgeput, in volgorde van datum ontvankelijkheid

22 22 Budgettoewijzing VIPA-budget en aantal gesubsidieerde dossiers ouderen- en thuiszorgondersteunende voorzieningen per provincie (06/2004-06/2009) ProvincieGesubsidieerde dossiersVerdeling (in %) BudgetAantal dossiers Gemiddeld bedrag per dossier BudgetAantal dossiers Antwerpen 120.650.868,97245.027.119,542021 Limburg 90.640.025,37156.042.668,361613 Oost-Vlaanderen 133.103.939,54274.929.775,542223 Vlaams-Brabant 83.983.445,18165.248.965,3214 West-Vlaanderen 163.866.325,56334.965.646,232829 Totaal592.244.604,621155.149.953,08100

23 23 Budgettoewijzing Capaciteiten ouderen- en thuiszorgondersteunende voorzieningen voorwerp van VIPA-subsidiëring per voorzieningstype en volgens aard van het project (06/2004-06/2009) Totale erkende capaciteit van voorzieningen die een VIPA-subsidie aanvragen Totale capaciteit die effectief gesubsidieerd wordt door het VIPA, per bouwtypologie Capaciteit voor realisatie project Capaciteit na realisatie project VerschilTotaal%nieuwbouw%renovatie RH 8.68210.5321.8509.0238317 DVC 1235153924658020 KV 444844404748119 LDC 32421198911 RH = rusthuis (inclusief RVT) DVC = dagverzorgingscentrum KV = centrum voor kortverblijf LDC = lokaal dienstencentrum

24 24 Meer informatie www.vipa.be


Download ppt "1 VIPA Beoordeling financieel-technisch plan en budgettoewijzing."

Verwante presentaties


Ads door Google