De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 jaar werken met het decreet rechtspositie Beleidsacties en ondersteunende maatregelen van de overheid. Jean Pierre Vanhee Projectleider Integrale Jeugdhulp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 jaar werken met het decreet rechtspositie Beleidsacties en ondersteunende maatregelen van de overheid. Jean Pierre Vanhee Projectleider Integrale Jeugdhulp."— Transcript van de presentatie:

1 4 jaar werken met het decreet rechtspositie Beleidsacties en ondersteunende maatregelen van de overheid. Jean Pierre Vanhee Projectleider Integrale Jeugdhulp 19/11/2010 Dexia Building

2 Overzicht IContextduiding decreet rechtspositie IIImplicaties decreet rechtspositie voor de overheid a) Vlaams Parlement/Vlaamse Regering/Kabinet b) Departement WVG c) Sectorale administraties d) Inspectie

3 IContextduiding decreet rechtspositie –Achtergrond: meer (politieke) aandacht voor kinderrechten en mensenrechten –Doel: de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp verbeteren (inhaalbeweging) en de implementatie van rechten in de jeugdhulp bevorderen –Benadering (Visie) overheid: 3 P’s = recht op jeugdhulp, rechten in de jeugdhulp en rechten door de jeugdhulp + degelijke voorbereiding implementatie (sinds 2004)

4 IIImplicaties decreet rechtspositie V erantwoordelijkheden op twee niveaus –niveau van de overheid –niveau van jeugdhulpaanbieders individueel handelingsniveau (deskundigheid en handelingslijn hulpverleners) beleidsniveau voorziening (vorming, procedures, huishoudelijk reglement, …)

5 Implicaties voor de overheid Vlaams Parlement / Vlaamse Regering / Kabinet monitoring + uitwerken van (nadere) regels Departement WVG monitoring+coördinatie+ondersteuning Managementcomité (MC) Team Beleidsondersteuning IJH (BOT) Stuurgroep implementatie decreet rechtspositie Sectorale administraties monitoring + ondersteuning (Onderwijs- en Zorg)inspectie toezicht

6 a)Vlaams Parlement/ Vlaamse Regering/Kabinet Monitoring (cfr. Verslaggeving Comité Rechten v/h Kind) Uitwerken nadere regels artikel 12, artikel 24 en artikel 26 decreet rechtspositie –Artikel 12 : “De communicatie met de minderjarige verloopt in een voor hem begrijpelijke taal, afgestemd op zijn leeftijd en maturiteit. De Vlaamse Regering bepaalt hoe dit recht wordt nageleefd t.a.v. anderstalige minderjarigen” → breedschalig onderzoek naar nood aan sociaal vertalen en tolken + indicatieve kostprijsberekening (nog geen verder gevolg aan gegeven)

7 a)Vlaams Parlement/ Vlaamse Regering/Kabinet Uitwerken nadere regels artikel 12, artikel 24 en artikel 26 decreet rechtspositie –Artikel 24 : De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de aanwijzing van de bijstandspersoon wanneer de minderjarige zelf niet in staat is die aan te wijzen en wanneer hij tegenstrijdige belangen heeft met zijn ouders. → nog geen verder gevolg aan gegeven

8 a)Vlaams Parlement/ Vlaamse Regering/Kabinet Uitwerken nadere regels artikel 12, artikel 24 en artikel 26 decreet rechtspositie –Artikel 26 : de minderjarige aan wie residentiële hulp wordt geboden heeft recht op een vrij besteedbaar bedrag (zakgeld). De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag, de nadere regels voor de toekenning ervan en de wijze waarop het wordt vereffend. → Managementcomité besliste tot oprichting van een ad hoc werkgroep om de bestaande regelingen in kaart te brengen en de regeling in de verschillende sectoren op mekaar af te stemmen; de eigenlijke toekenning van de middelen werd gedelegeerd naar de sectorale administraties (zie verder)

9 b) Departement WVG: actoren + taken (1) –Managementcomité / BOT monitoring randvoorwaarden implementatie: middelen en ruimte informatie, vorming en procesondersteuning toezien op aanpassing sectorale regelgeving voorbereiding uitwerking nadere regels opvolging beleidsaanbevelingen inspectie –Stuurgroep Implementatie decreet rechtspositie: planning + opvolging en evaluatie acties m.b.t. info, vorming en procesondersteuning detecteren en signaleren van leemtes en knelpunten

10 b) Departement WVG : acties (2) a) Procesondersteuning van hulpverleners Dynamische, interactieve website ter ondersteuning van hulpverleners www.rechtspositie.be i.s.m.www.rechtspositie.be de Kinderrechtswinkel (11.254 bezoekers tussen maart 2009 en maart 2010)

11 b) Departement WVG: acties (2) b)Informatie voor hulpverleners –Werkmap decreet rechtspositie “Aan de slag met..’ 1500 ex. in 2006 en na actualisering in 2008 op 3000 ex. (elke voorziening kreeg 5 ex gratis) ontwikkeld door Kinderrechtwinkels i.s.m. BOT –Regionale infomomenten en dialoogdagen (2006): bereik van een 1000 tal mensen –Nieuwsbrief decreet rechtspositie : maandelijks i.s.m. de Kinderrechtswinkels

12 b) Departement WVG: acties (2) c)Informatie voor cliënten –Informatiedragers 2 brochures voor minderjarigen (voor + en – 12 jarigen) ontwikkeld door KRW en brochure ouders en opvoedingsverantwoordelijken ontwikkeld i.s.m. Gezinsbond: heel breed verspreid in 148.000 exemplaren sinds 2006 brochures vertaald in het Engels, Frans, Duits,Spaans en Russisch met positief advies Vaste Commissie voor Taaltoezicht (telkens 2000 ex) ‘decreet rechtspositie in beeld’ (2250 ex)

13 b) Departement WVG: acties (2) c)Informatie voor cliënten –Infomomenten voor ouders: in alle regio’s IJH en in samenwerking met het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (2009 en 2010)

14 b) Departement WVG : acties (2) d)Vorming –Intersectorale vorming positief onthaald dankzij vruchtbare samenwerking. In 2007 en 2008 werd de vijfdaagse reeks 5 keer aangeboden aan telkens 60 deelnemers. –Financiële ondersteuning sectorale vormingsinitiatieven: 2500 euro per jaar per sector sinds 2006.

15 c) Sectorale administraties –Monitoring (cfr. Jaarlijkse verslaggeving kinderrechten aan het Vlaams Parlement) –Screenen en zo nodig aanpassen van de regelgeving (ter voorbereiding) van de implementatie –Uitwerken regelgeving zakgeld: opdracht voor VAPH, Kind en Gezin en Afdeling Welzijn en Samenleving (in uitvoering beslissing Managementcomité) –Vorming i.s.m. koepels en steunpunten

16 c) Sectorale administraties –Ondersteunen implementatie decreet rechtspositie IVA Zorg en Gezondheid: rondzendbrief m.b.t. het omgaan met gezondheidsgegevens in de CGG (2007) Afdeling Welzijn en Samenleving: overleg met justitie m.b.t. de rechtspositie van minderjarigen die ingevolge een vonnis van de rechter in een neutrale bezoekruimte terecht komen Kind en Gezin: uitklaring statuut dossier Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s)

17 d) Inspectie –Eerste beperkt toetsingsresultaat aangaande de naleving van een aantal rechten van minderjarigen en ouders in een aantal settings in de jeugdhulp (zie volgende bijdrage) –Quid met inspectie op naleving kinderrechten en mensenrechten in overheidsdiensten?!

18 Francis Alÿs


Download ppt "4 jaar werken met het decreet rechtspositie Beleidsacties en ondersteunende maatregelen van de overheid. Jean Pierre Vanhee Projectleider Integrale Jeugdhulp."

Verwante presentaties


Ads door Google