De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Welkom

2 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Een sterker personeelskader voor een sterkere basiseducatie Een sterker personeelskader voor een sterkere basiseducatie www.vandenbroucke.com

3 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming vragen steven.vancalster@ond.vlaanderen.be

4 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming BESCHIKBARE MIDDELEN Verschil in geldstromen verleden en heden

5 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Groei van de middelen 2004-2007 ± 32 miljoen euro totaal 2007 :

6 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beschikbare middelen 2009 1 globaal budget € 34.612.000,00 Enveloppe€ 21.312.000,00 Anciënniteit€ 1.262.000,00 VIA-middelen€ 412.000,00 Extra midd. NT2€ 11.225.000,00 Gedetineerden€ 401.000,00

7 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beschikbare middelen 2009 1 globaal budget € 34.612.000,00 15% Werkingsmiddelen = € 5.191.800,00 85% Loonkost = € 29.420.200,00 Voor 606 FTE of 863 personeelsleden

8 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beschikbare middelen cao I 85% Loonkost = € 29.420.200,00 Voor 606 FTE of 863 personeelsleden Vrije budgettaire ruimte voor bekostiging cao I basiseducatie = € 4.440.000,00 Via: -Efficiëntere aanwending middelen -Lagere patronale bijdragen

9 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beschikbare middelen cao I Budgettaire ruimte: € 4.440.000,00 Behoud tewerkstelling€ 2.058.372,00 Extra omkadering€ 877.000,00 Aanpassing salarisschalen € 597.480,00 Overname tijdskrediet€ 430.000,00 Eindeloopbaan€ 127.000,00 Vervangingen€ 221.000,00 Nascholing€ 32.200,00

10 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beschikbare middelen cao I functiebaremaaantalvte’sgem.anc. administratieve ondersteuning100 naar 106105,8411j 329 naar 10622,00 1063824,6717j administratieve uitvoering122159,0213j 200 naar 12252,5010j 202 naar 122179,6910j coördinator347 naar 50186,0011j 5012926,8022j educucatief medewerker301216156,894j 346523363,2213j

11 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TEWERKSTELLING

12 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling □Leraar Basiseducatie oVóór CODO: 606,63 VTE’s (= 863 koppen) sector BE oCODO: zelfde volume aan VTE’s wordt gegarandeerd voor schooljaar 2008-2009 voor de sector (verschillen op centrumniveau zijn wel mogelijk) oCoördinatieuren: maximaal 3 percent van de VTE kunnen aangewend worden voor andere opdrachten dan de onderwijsopdrachten.

13 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming oAanstelling Schooljaar 2008-2009: verdeling VTE’s op basis van deelnemersuren 2007 formule: centrum A * VTE / totaal aantal DLU Tewerkstelling

14 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling oAanstelling ► Schooljaar 2009-2010 op basis van lesurencursist (=LUC) (art. 85 van het decreet van 15 juni 2007) ▻ Fictief voorbeeld: een CBE genereert 10.000 LUC. Hiermee kan aangesteld worden in het leergebied talen: 10.000 / 12 * 667 = 1,249 VTE’s + 10% voor subsidiëring educatieve activiteiten = 1,37 VTE’s ▻ Controle: document 3B ▻ Vrij aan te wenden

15 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling □ondersteunende functies oWelke functies? ●Beleidsondersteunend administratief medewerker ●Uitvoerend administratief medewerker ●Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (NIEUW!)

16 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling oAanstelling ●Op basis van puntenenveloppe ●Fictief voorbeeld: CBE X krijgt 585 punten. Hiermee kan ondermeer aangesteld worden: ► 1 fulltime stafmedewerker = 120 punten, ► 1 fulltime beleidsondersteunend adm. medew. salarisschaal 106 = 1 * 82 punten = 82 punten ► 5 fulltime uitvoerende adm. medew. salarisschaal 122 = 5 * 63 punten = 315 punten ► 1 fulltime ervaringsdeskundige salarisschaal 122 = 63 punten ► Totaal = 580 punten ●Controle: document 3A ●Vrij aan te wenden

17 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling □(Midden)kader oWelke functies? ●Directeur ●Stafmedewerker oExtra middelen voor de fusie van meer dan 2 centra

18 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling □Vervanging van de CODO Nieuw: de vervangers van de CODO-personeelsleden van de centra voor basiseducatie zullen bezoldigd worden indien de titularis 10 werkdagen of meer afwezig is.

19 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling □Switch tussen Vlaamse Gemeenschap (= CODO) en additioneel via schorsing van het contract met wederzijdse toestemming Wat? – contract CODO wordt opgeschort voor bepaalde duur met jaarlijkse melding agentschap (betaling tijdelijk stopgezet) - nieuw contract op de additionele middelen (betaling wordt geactiveerd)

20 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tewerkstelling □Einde opdracht oWettelijke basis: de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm oRedenen: 1° door afloop van de termijn; 2° door voltooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst werd gesloten 3° door de wil van een der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is; 4° door de dood van de werknemer; 5° door overmacht.

21 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming UW OPDRACHT EN LOON

22 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Aanstellingsvoorwaarden □Onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese vrijhandelsassociatie □De burgerlijke en politieke rechten genieten □Een passend bekwaamheidsbewijs hebben □Medisch geschikt zijn □Bij vervanging: gepaste vacature □Voldoen aan de taalwetgeving

23 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Taalwetgeving □Grondige kennis vereist van de onderwijstaal □Bewijzen van de grondige kennis door: oHet diploma van de aanwerving oExamen bij de Vlaamse Gemeenschap oBPB in Nederlandse taal □Mogelijkheid tot taalafwijking o Persoonsgebonden oVoor een volledig schooljaar o2 maal hernieuwbaar

24 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Documenten aanstelling □Nationaliteit oUittreksel uit het strafregister model 2 < 1 jaar oEvt nationaliteitsafwijking □Burgerlijke en politieke rechten oUittreksel uit het strafregister model 2 < 1 jaar □Bekwaamheidsbewijs oKopie van studiebewijs en diplomasupplement(en) oEvt gelijkwaardigheid van diploma of niveaugelijkwaardigheid □Medische geschiktheid oMedisch attest van de huisarts < 1 jaar □Taalregeling oEvt taalafwijking

25 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Persoonsgebonden gegevens □Woonplaats oPers 1 □Burgerlijke staat en personen fiscaal ten laste oPers 1 oEvt haardtoelage □Vorige diensten oPers 1 □Melding en stopzetting opdracht oPers 2 en 5 oPers 3 □Overgang op 1/9/2008 □Omzendbrief van 29/6/2005: indiensttreding

26 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Wekelijkse arbeidsduur □36 uur per week voor alle functies □Niet voor de directeur □Binnen één centrum: maximum 36 uur □Prestaties tussen 7 u en 23 u □Beperkt tot 11 uren per dag en tot 2 avondprestaties per week □Rusttijd van minstens 11 u □Arbeidsprestaties in blokken van 3 uur □Geen prestaties op feestdagen

27 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overschrijding wekelijkse arbeidsduur □Gemiddelde berekend over de periode van 16/8/N tot 15/8/N +1 = wekelijkse arbeidsduur □Overschrijding beperkt tot 125% van de werkelijke aanstelling op weekbasis oAanstelling 36 u max 45 u oAanstelling 20 u max 25 u

28 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Functiebeschrijving en evaluatie □Vanaf 1/9/2010 □Constructief en positief personeelsbeleidsinstrument □Functiebeschrijving en -gesprekken □Evaluatiegesprek en -verslag □Centrale regeling die de gevolgen vastlegt

29 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Functies - Bekwaamheidsbewijzen - Salaris FunctiesBekwaamheidsbewijzenSalarisschaal DirecteurTenminste HOKT + BPB511 StafmedewerkerTenminste HOKT501 Leraar basiseducatie Tenm HOKT + BPB346 Tenm. HOKT301 Beleidsondersteunend administratief medewerker Tenm. HSO106 Uitvoerend administratief medewerker Geen studiebewijs122 Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting Het certificaat of getuigschrift van de opleiding tot ervaringsdeskundige 122

30 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Cumulatieregeling □Alle opdrachten worden betaald □Bezoldiging wordt niet beïnvloed door andere onderwijsprestaties □Geen beperking prestaties boven FT □Inkomsten uit het onderwijs hebben geen invloed □Engagement vanaf 1 januari 2009 oAfstemming op andere onderwijsniveaus

31 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Geldelijke anciënniteit in een CBE □Afwijking op algemeen principe oDiensten in een CBE vóór 1/9/2008 ●Overgangsmaatregel art 197 decreet VWO ●Verworven anciënniteit blijft op 1/9/2008 of later in CBE □Algemeen principe oGeen diensten in een CBE vóór 1/9/2008 ●Diensten berekend zoals in onderwijs ●Diensten in CBE, consortium, VOCVO en VOCB komen in aanmerking ●Onderwijsdiensten en openbare diensten

32 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overstap vanuit CBE □Overstap van CBE naar andere instelling oVolgende diensten gaan mee als ze gepresteerd werden in: ●CBE ●Consortium ●VOCVO ●VOCB ▻ Voltijdse en deeltijdse diensten

33 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Anciënniteit in CBE Specifieke regeling DienstenvantotBreuk %DuurCBE JMDJMD SCW1/9/9031/8/1997100%77 CVO1/9/9731/8/2007100%10 CBE1/9/200731/12/2007100% 4 4 CBE CVO1/9/2009 - 50% In CBE : anc. op 1/9/2009 in een CBE : 17 j 4 m In CVO op 1/9/2009 : 10 j 4 m

34 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Anciënniteit in CBE Algemene regeling DienstenvantotBreuk %DuurCBE JMDJM D SCW1/9/9031/8/1997100%77 CVO1/9/9731/8/2007100%10 CBE1/3/200931/8/2010100%1 6 CBE CVO 1/9/2010-50% In CBE : anc. op 1/3/2009 in een CBE : 10 j In CBE en CVO op 1/9/2010 : 11 j 6m

35 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vakantiegeld □Afgestemd op onderwijsregelgeving oReferentiemaand voor de wedde: maart N oReferentieperiode: jaar N -1 □92% van de wedde maand maart jaar N □Uitbetaling tussen 1 mei en 30 juni □Wedde loopt verder tijdens verlofdagen □Additionele middelen: zelfde regeling □Vakantiegeld 2009: overgangsmaatregel

36 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Eindejaarstoelage □Afgestemd op onderwijsregelgeving oReferentieperiode 1/1/N – 30/9/N oReferentieloon: oktober N □Uitbetaling in december jaar N □Berekeningsbasis volgens VIA-akkoord □Zelfde regeling voor aanstelling op basis van additionele middelen □EJT 2008

37 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kinderbijslag - vervoerskosten □Kinderbijslag oVoor CODO oGebeurt door RKW = rijksdienst voor kinderbijslag van werknemers □Vervoerskosten oRegeling ongewijzigd

38 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Haard- en standplaatstoelage □Haardtoelage oHet salaris mag loongrens niet overschrijden ●Gehuwde of samenwonende personeelslid, tenzij de echtgenoot of partner deze ontvangt ●Alleenstaande met 1 kind ten laste met recht op kinderbijslag ●Document ‘aanvraag haardtoelage’ □Standplaatstoelage oGeen recht op haardtoelage

39 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming vragen steven.vancalster@ond.vlaanderen.be

40 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming koffiepauze

41 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VERLOFREGELING

42 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Verlofregeling □Jaarlijks verlof: afgestemd op verlofregeling Vlaamse ambtenaren o35 betaalde verlofdagen ●Sociaal verlof inbegrepen oMogelijkheid tot overdracht van verlofdagen oEvenredige vermindering bij onvolledig jaar oEvenredige vermindering bij onvolledige prestaties oIngangsdatum: 1/1/2009

43 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Feestdagen – vervangende feestdagen □10 wettelijke feestdagen □4 reglementaire feestdagen oDe dag na hemelvaart o11 juli o2 november o26 december □Collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar □Geen vervangende feestdagen meer

44 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vervanging systeem tijdskrediet CODO □Onderbreking en vermindering tot de helft o3 jaar over heel de loopbaan oPremie voor onderbreking beperkt tot 1 jaar, behalve voor een aantal situaties □ Vermindering met een vijfde oMaximum 5 jaar over de loopbaan □Landingsbanen vanaf de leeftijd van 50 jaar oGeen maximumperiode oVermindering met een vijfde of tot de helft

45 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vervanging systeem tijdskrediet CODO □Thematische verloven oPalliatief verlof ● Geen eis van verwantschap of samenwoning ● 1 maand, te verlengen met 1 maand oBijstand aan zwaar ziek gezins- of familielid ● Reden: wonen onder hetzelfde dak of voor familieleden tot de 2 de graad ● Onderbreking: 12 maanden ● Vermindering: 24 maanden oOuderschapsverlof ● 3 maanden VT of 6 maanden HT, 15 maanden voor 1/5 ● Voor kinderen tot 6 jaar (8 jaar) □Planningsregels o10% drempel oLeidt tot uitstel van het recht Aanvraag bij het werkstation

46 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Andere sociale verloven □Klein verlet oRegeling van de privé-sector oKB van 28 augustus 1963 □Vaderschapsverlof □Sociaal verlof □Vaderschapsverlof bij hospitalisatie van de moeder □Adoptieverlof

47 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tweede pensioenpijler □Afspraken in het VIA akkoord van 6/6/2005 blijven behouden □Sector basiseducatie onderbrengen in de beheersovereenkomst tussen Spaarfonds en Vlaamse Regering □VR engageert zich om de groei van middelen binnen VIA te volgen

48 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ziekteverlof □Wet van 3 juli 1978 □Recht op aantal dagen bezoldigd ziekteverlof oAlgemene regel ●Binnen de periode van aanstelling ●Opdracht effectief opgenomen ●30 dagen bij contract van > 3 maanden ●Resterende dagen door ziekenfonds betaald □Controle op het ziekteverlof ●Omzendbrief van 20/1/1999

49 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ziektecontrole □Controle van CODO door Encare op initiatief van het: oControleorgaan oCentrum voor Basiseducatie oWerkstation en personeelslid □Formaliteiten te vervullen ovoor 1 dag : ●voor het 1e lesuur het centrum verwittigen ovoor meerdere dagen: ●voor het 1e lesuur het centrum verwittigen ●Pers 16 ► vak I zelf invullen ► vak II door de dokter laten invullen ► naar centrum sturen ●Medisch attest : ► Opsturen naar controleorgaan

50 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Arbeidsongevallen CODO □Omzendbrief van 15/12/1999 □Gewaarborgd loon tijdens aanstelling □Formaliteiten te vervullen oOnmiddellijk verwittigen van de werkgever oAangifte bij Agentschap Onderwijsdiensten ●Model A, model B, model C, getuigenverklaring oEventueel medisch attest naar geneeskundig centrum oDienstonderbreking melden (Pers 3)

51 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Moederschapsbescherming □Bevallingsverlof o15 weken o19 weken bij een meerling oPrenataal verlof minstens 1 week oPostnataal verlof minstens 9 weken oBetaald door het ziekenfonds □Verlenging bij hospitalisatie van de pasgeborene □Maatregelen voor codo in het kader van: o Een bedreiging door een beroepsziekte o Moederschapsbescherming o Omzendbrief van 24/9/2002

52 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Eindeloopbaanregeling - Pensioen □Werkgroep uit de leden van VOC BE □Akkoord tegen 1 december 2008 □Budget : 127 000 euro □Afspraken in cao: oVanaf 60 jaar oPersoneelsleden worden vervangen oMaatregelen binnen het voorziene budget □Pensioenregeling: ongewijzigd

53 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NASCHOLING

54 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Nascholing □Hoeveel: 40 euro per jaar per werknemer □Waarvoor: oVerplicht te gebruiken voor nascholing, oAlle vormen van nascholing in functie van professionaliteit van de werknemer oTe bekostigen: inschrijvingskost, materiaal, mobiliteit □Centrum maakt best een nascholingsplan op met een financieel luik waarin besteding nascholingsgelden aan bod komt

55 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ARBEIDSVERHOUDINGEN

56 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VOC basiseducatie □Voor wie?: oAlle personeelsleden van de CBE (decretaal en additioneel) oAlle personeelsleden van het VOCVO □Door wie? oDe overheid onder voorzitterschap minister van onderwijs oDe werkgevers via Federatie Centra voor Basiseducatie vzw oDe werknemers via representatieve vakorganisaties: ABVV, ACV en ACLVB. Deze worden op dit moment vertegenwoordigd door ACOD-onderwijs, COC, VSOA-onderwijs, BBTK, LBC-NVK en ACLVB

57 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VOC basiseducatie □VOC BE onderhandelt over alle regelgeving (decreten en besluiten) die gaan over: oRechtspositieregeling van het personeel (bv. besluit op bekwaamheidsbewijzen) oMaatregelen die rechtstreeks impact hebben op de arbeidsduur of organisatie van het werk (bv. besluit op modulaire opleidingsprofielen) □VOC BE sluit ook cao’s af □VOC BE kan samen met andere onderhandelingscomités (SC X, C2, OOC) vergaderen.

58 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Lokaal onderhandelingscomité □Elk centrum moet een LOC hebben □Samenstelling: oWerkgevers: gemandateerden van het centrumbestuur + directeur (als afgevaardigde of technicus) oWerknemers: personeelsleden die vertegenwoordiger zijn van één van de representatieve vakorganisaties en verkozen worden □Aantal werknemers: oMinimum 3 – maximum 8 oDrie tot 25 personeelsleden, dan telkens +1 per schijf van 25 personeelsleden. □Werking geregeld in werkingsreglement

59 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Lokaal onderhandelingscomité □Bevoegdheden: oInformatierecht m.b.t. ●Tewerkstelling: aantal lesurencursist, personeelsverloop, projectaanvragen, … ●Structuur van het centrum: organogram, werving en promotie, consortiumactiviteiten, bestuurssamenstelling, verificatieverslag, … ●Financieel beleid: jaarrekeningen en balans, kosten voor de cursist, contractactiviteiten, samenwerkingsovereenkomsten, … ●Infrastructuur ●Alle belangrijke ontwikkelingen in het centrum met impact op het personeel.

60 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Lokaal onderhandelingscomité □Bevoegdheden: oOnderhandelingsmaterie: alle maatregelen die impact hebben op arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van het personeel, bv. ●Aanwending van lestijden en punten ●Arbeidsreglement ●Navormingsbeleid ●Prestatieregeling ●Beleid t.a.v. het toekennen van verloven ●Aansprakelijkheidsregeling, vaststellen rechten en plichten, aard en duur van dienstverband, …

61 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Lokaal onderhandelingscomité □Onderhandelen: oEindigen altijd in een protocol: ●Ofwel een éénparig akkoord ●Ofwel het optekenen van de standpunten  Let op! Bij een niet akkoord kan het centrumbestuur toch de onderhandelde maatregel invoeren. oBij geen akkoord over arbeidsreglement treedt VOC BE op als bemiddelingsorgaan. oIndien éénparig akkoord kan niet afgeweken worden van de onderhandelde maatregel

62 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Lokaal onderhandelingscomité □Bevoegdheden oAdviesbevoegdheid m.b.t. materies die voor het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn oToezichtsbevoegdheid m.b.t. toepassing sociale wetgeving en sociale en administratieve reglementering uit onderwijswetgeving oBemiddelingsbevoegdheid m.b.t. elk geschil of betwisting van collectieve aard.

63 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Andere aspecten arbeidsverhoudingen □Syndicale delegatie naast de vertegenwoordigers van het LOC □Bescherming en syndicaal verlof (LOC en syndicale delegatie) □Geen lokale cao’s meer mogelijk! □Arbeidsreglement: oCao 32 bis: behouden van huidige arbeidsreglement oVoor nieuwe werknemers kiezen de personeelsvertegenwoordigers één van de vroegere arbeidsreglementen dat van toepassing wordt oCao I basiseducatie staat hoger dan arbeidsreglement □Syndicale premie

64 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming vragen steven.vancalster@ond.vlaanderen.be

65 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

66 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □Edulex http://onderwijs.vlaanderen.be/edulex/ □Wetwijs http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ □Schooldirect http://www.schooldirect.vlaanderen.be

67 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □Lerarendirect http://www.lerarendirect.be □website onderwijs en vorming http://www.ond.vlaanderen.be/ □website VWO http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/hovo/ODC/vwo.htm

68 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □Edulex oWat? ●Hier kan je alle regelgeving terugvinden die nuttig en van toepassing is, zoals decreten, wetten, besluiten van de Vlaamse Regering, omzendbrieven,… oAttendering ●Indien je op de hoogte wenst te blijven van al de nieuwe wetgeving voor de sector basiseducatie is het handig om u te attenderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/edulex/contact/attendering.htm

69 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie

70 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie oZoeken ●Via metagegevens Indien je niet goed weet wat je moet ingegeven, bijvoorbeeld welke datum, dan kan je bij referentie VWO intikken

71 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie

72 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie ●Via rubrieken INDELING PER RUBRIEK rubriekenrubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > (meer...)officieuze codificatie van de wetgeving(meer...) archief basisonderwijs centra voor leerlingenbegeleiding deeltijds kunstonderwijs hoger onderwijs niveau-overschrijdend deel personeel secundair onderwijs volwassenenonderwijs

73 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie INDELING PER RUBRIEK rubriekenrubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > volwassenenonderwijs > (meer...)officieuze codificatie van de wetgeving volwassenenonderwijs(meer...) cbe + cvo - 2 verwijzingen centra voor basiseducatie (cbe) centra voor volwassenenonderwijs (cvo) consortia voor volwassenenonderwijs - 1 verwijzing decreet - 1 verwijzing huizen van het nederlands - 4 verwijzingen

74 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie oToekomst (01.09.2008) ●Aangepaste google-functie customized aan Edulex ●Nieuwe startpagina

75 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □Wetwijs Wat? alle (zowel federale als vlaamse) regelgeving die van toepassing is om een centrum te runnen, bijvoorbeeld ivm milieu. Hoe? vul in de google zoekfunctie "basiseducatie" in en je krijgt een overzicht - daaruit kan je dan eventueel een voorbeeld kiezen. http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/zoeken.htm?cx=0 01024638939445783143%3Abxzbhzane5m&q=basiseducatie &cof=FORID%3A11#922

76 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □U bent hier: Onderwijs en Vorming > weTwijsOnderwijs en Vorming □weTwijs Startpagina In de kijker Thema's Deadlines Afkortingen Vragen Lees meer □Googelen in weTwijs Basiseducatie

77 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □Resultaten 1 - 10 voor basiseducatie. (0,08 seconden) Aangepaste zoekmachineWETWIJS - BasiseducatieWETWIJS - Basiseducatie □Op deze pagina van WeTwijs vindt u actuele webinfo rond het thema 'Basiseducatie'. www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=16WETWIJS - Syndicaal overlegWETWIJS - Syndicaal overleg □(B.S. 18/11/1995) (website Edulex); Decreet van 21/12/2007 tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie (B.S. 07/04/2008)... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=128&fid=4WETWIJS - Bewaren van leerlinggebonden documentenWETWIJS - Bewaren van leerlinggebonden documenten □Centra voor Basiseducatie (cbe): Omzendbrief vwo/2007/02 (cbe) : De organisatie van het volwassenenonderwijs - Centra voor Basiseducatie. - punt 5.1.... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=28&fid=5WETWIJS - Eindtermen en ontwikkelingsdoelenWETWIJS - Eindtermen en ontwikkelingsdoelen □Basiseducatie en secundair volwassenenonderwijs. inhoudelijke vragensuggestie i.v.m. deze themafiche. reglementering. Decreet van 15/07/2007 betreffende het... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=42&fid=7WETWIJS - VerificatieWETWIJS - Verificatie □Omzendbrief vwo/2007/02 (CBE) : De organisatie van het volwassenenonderwijs - Centra voor Basiseducatie. (website edulex) www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=146&fid=6WETWIJS - StudiebekrachtigingWETWIJS - Studiebekrachtiging □Omzendbrief vwo/2007/02 (cbe) : De organisatie van het volwassenenonderwijs - Centra voor Basiseducatie. - punt 3.4. Evaluatie en studiebekrachtiging... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=52&fid=5WETWIJS - Doorlichting scholen/centraWETWIJS - Doorlichting scholen/centra □VWO - Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en Centra voor Basiseducatie (CBE). inhoudelijke vragensuggestie i.v.m. deze themafiche... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=41&fid=4WETWIJS - Afkortingen : cWETWIJS - Afkortingen : c □(waar van toepassing worden de bepalingen van de meest recente cao's opgenomen in de e-fiches); CBE: Centrum voor basiseducatie; CLBO: Commissie... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/afkortingen.asp?id=cWETWIJS - Afkortingen : bWETWIJS - Afkortingen : b □... BE: Basiseducatie; BEA: Budget voor Economisch Advies; BEDVO: bedrijfsvoorheffing; BEV: Betaald educatief verlof; BIJZ. BIJDR. SOC.... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/afkortingen.asp?id=bWETWIJS - Thema's : iWETWIJS - Thema's : i □... individueel plan (basiseducatie) · Industriële Onderzoeksfondsen · infrastructuur: algemene bepalingen · inhaalbeweging schoolinfrastructuur... www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/themas.asp?id=i

78 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □Schooldirect oWat: elektronische nieuwsbrief en website voor directies oThema’s: onderwijsactualiteit, wetgeving, beleidsintenties, nieuwe omzendbrieven, onderzoeksresultaten, studiedagen,… oWordt elke woensdagmiddag verstuurd (behalve tijdens de schoolvakanties)

79 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Communicatie □Lerarendirect oWat: overzichtelijke en praktische informatie voor leraars oThema’s: beleidsnieuws, omzendbrieven, discussienota’s, loopbaaninformatie, FAQ, nascholing,… oWordt elke woensdagmiddag verstuurd (behalve in de schoolvakanties)

80 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Afdeling Volwassenenonderwijs □ Contact oAfdelingshoofd sigrid.callebert@ond.vlaanderen.be oCoördinator daphne.es@ond.vlaanderen.be oDossierbehandelaar steven.vancalster@ond.vlaanderen.be oGroepschef tanja.vanherck@ond.vlaanderen.be

81 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Contact oInstellingen en leerlingen SO en VWO volwassenenonderwijsbeleid@vlaanderen.be oArbeidsvoorwaardenbeleid personeelsbeleid.onderwijs@vlaanderen.be oInspectie http://www.onderwijsinspectie.be inspecteur voor BE: inge.schuurmans@skynet.be inge.schuurmans@skynet.be

82 RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming vragen steven.vancalster@ond.vlaanderen.be


Download ppt "RONDE VAN VLAANDEREN – BASISEDUCATIE Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google