De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een sterker personeelskader voor een sterkere basiseducatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een sterker personeelskader voor een sterkere basiseducatie"— Transcript van de presentatie:

0 Welkom

1 Een sterker personeelskader voor een sterkere basiseducatie

2 vragen

3 Verschil in geldstromen verleden en heden
BESCHIKBARE MIDDELEN Verschil in geldstromen verleden en heden

4 Groei van de middelen totaal 2007 : 32 miljoen euro

5 Beschikbare middelen 2009 1 globaal budget € 34.612.000,00 Enveloppe
€ ,00 Anciënniteit € ,00 VIA-middelen € ,00 Extra midd. NT2 € ,00 Gedetineerden € ,00 1 globaal budget € ,00

6 Beschikbare middelen 2009 15% Werkingsmiddelen = € 5.191.800,00
1 globaal budget € ,00 85% Loonkost = € ,00 Voor 606 FTE of 863 personeelsleden

7 Beschikbare middelen cao I
85% Loonkost = € ,00 Voor 606 FTE of 863 personeelsleden Via: Efficiëntere aanwending middelen Lagere patronale bijdragen Vrije budgettaire ruimte voor bekostiging cao I basiseducatie = € ,00

8 Beschikbare middelen cao I
Behoud tewerkstelling € ,00 Extra omkadering € ,00 Aanpassing salarisschalen € ,00 Overname tijdskrediet € ,00 Eindeloopbaan € ,00 Vervangingen € ,00 Nascholing € ,00 Budgettaire ruimte: € ,00

9 Beschikbare middelen cao I
functie barema aantal vte’s gem.anc. coördinator 347 naar 501 8 6,00 11j 501 29 26,80 22j administratieve ondersteuning 100 naar 106 10 5,84 11j 329 naar 106 2 2,00 106 38 24,67 17j administratieve uitvoering 122 15 9,02 13j 200 naar 122 5 2,50 10j 202 naar 122 17 9,69 educucatief medewerker 301 216 156,89 4j 346 523 363,22 13j

10 TEWERKSTELLING

11 Tewerkstelling Leraar Basiseducatie
Vóór CODO: 606,63 VTE’s (= 863 koppen) sector BE CODO: zelfde volume aan VTE’s wordt gegarandeerd voor schooljaar voor de sector (verschillen op centrumniveau zijn wel mogelijk) Coördinatieuren: maximaal 3 percent van de VTE kunnen aangewend worden voor andere opdrachten dan de onderwijsopdrachten.

12 Tewerkstelling Aanstelling
Schooljaar : verdeling VTE’s op basis van deelnemersuren 2007 formule: centrum A * VTE / totaal aantal DLU

13 Tewerkstelling Aanstelling
Schooljaar op basis van lesurencursist (=LUC) (art. 85 van het decreet van 15 juni 2007) Fictief voorbeeld: een CBE genereert LUC. Hiermee kan aangesteld worden in het leergebied talen: / 12 * 667 = 1,249 VTE’s + 10% voor subsidiëring educatieve activiteiten = 1,37 VTE’s Controle: document 3B Vrij aan te wenden

14 Tewerkstelling ondersteunende functies Welke functies?
Beleidsondersteunend administratief medewerker Uitvoerend administratief medewerker Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (NIEUW!)

15 Tewerkstelling Aanstelling Op basis van puntenenveloppe
Fictief voorbeeld: CBE X krijgt 585 punten. Hiermee kan ondermeer aangesteld worden: 1 fulltime stafmedewerker = 120 punten, 1 fulltime beleidsondersteunend adm. medew. salarisschaal 106 = 1 * 82 punten = 82 punten 5 fulltime uitvoerende adm. medew. salarisschaal 122 = 5 * 63 punten = 315 punten 1 fulltime ervaringsdeskundige salarisschaal 122 = 63 punten Totaal = 580 punten Controle: document 3A Vrij aan te wenden

16 Tewerkstelling (Midden)kader Welke functies?
Directeur Stafmedewerker Extra middelen voor de fusie van meer dan 2 centra

17 Tewerkstelling Vervanging van de CODO
Nieuw: de vervangers van de CODO-personeelsleden van de centra voor basiseducatie zullen bezoldigd worden indien de titularis 10 werkdagen of meer afwezig is.

18 Tewerkstelling Switch tussen Vlaamse Gemeenschap (= CODO) en additioneel via schorsing van het contract met wederzijdse toestemming Wat? – contract CODO wordt opgeschort voor bepaalde duur met jaarlijkse melding agentschap (betaling tijdelijk stopgezet) - nieuw contract op de additionele middelen (betaling wordt geactiveerd)

19 Tewerkstelling Einde opdracht
Wettelijke basis: de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Redenen: 1° door afloop van de termijn; 2° door voltooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst werd gesloten 3° door de wil van een der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is; 4° door de dood van de werknemer; 5° door overmacht.

20 UW OPDRACHT EN LOON

21 Aanstellingsvoorwaarden
Onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese vrijhandelsassociatie De burgerlijke en politieke rechten genieten Een passend bekwaamheidsbewijs hebben Medisch geschikt zijn Bij vervanging: gepaste vacature Voldoen aan de taalwetgeving

22 Taalwetgeving Grondige kennis vereist van de onderwijstaal
Bewijzen van de grondige kennis door: Het diploma van de aanwerving Examen bij de Vlaamse Gemeenschap BPB in Nederlandse taal Mogelijkheid tot taalafwijking Persoonsgebonden Voor een volledig schooljaar 2 maal hernieuwbaar

23 Documenten aanstelling
Nationaliteit Uittreksel uit het strafregister model 2 < 1 jaar Evt nationaliteitsafwijking Burgerlijke en politieke rechten Bekwaamheidsbewijs Kopie van studiebewijs en diplomasupplement(en) Evt gelijkwaardigheid van diploma of niveaugelijkwaardigheid Medische geschiktheid Medisch attest van de huisarts < 1 jaar Taalregeling Evt taalafwijking

24 Persoonsgebonden gegevens
Woonplaats Pers 1 Burgerlijke staat en personen fiscaal ten laste Evt haardtoelage Vorige diensten Melding en stopzetting opdracht Pers 2 en 5 Pers 3 Overgang op 1/9/2008 Omzendbrief van 29/6/2005: indiensttreding

25 Wekelijkse arbeidsduur
36 uur per week voor alle functies Niet voor de directeur Binnen één centrum: maximum 36 uur Prestaties tussen 7 u en 23 u Beperkt tot 11 uren per dag en tot 2 avondprestaties per week Rusttijd van minstens 11 u Arbeidsprestaties in blokken van 3 uur Geen prestaties op feestdagen

26 Overschrijding wekelijkse arbeidsduur
Gemiddelde berekend over de periode van 16/8/N tot 15/8/N+1 = wekelijkse arbeidsduur Overschrijding beperkt tot 125% van de werkelijke aanstelling op weekbasis Aanstelling 36 u max 45 u Aanstelling 20 u max 25 u

27 Functiebeschrijving en evaluatie
Vanaf 1/9/2010 Constructief en positief personeelsbeleidsinstrument Functiebeschrijving en -gesprekken Evaluatiegesprek en -verslag Centrale regeling die de gevolgen vastlegt

28 Functies - Bekwaamheidsbewijzen -Salaris
Salarisschaal Directeur Tenminste HOKT + BPB 511 Stafmedewerker Tenminste HOKT 501 Leraar basiseducatie Tenm HOKT + BPB 346 Tenm. HOKT 301 Beleidsondersteunend administratief medewerker Tenm. HSO 106 Uitvoerend administratief medewerker Geen studiebewijs 122 Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting Het certificaat of getuigschrift van de opleiding tot ervaringsdeskundige

29 Cumulatieregeling Alle opdrachten worden betaald
Bezoldiging wordt niet beïnvloed door andere onderwijsprestaties Geen beperking prestaties boven FT Inkomsten uit het onderwijs hebben geen invloed Engagement vanaf 1 januari 2009 Afstemming op andere onderwijsniveaus

30 Geldelijke anciënniteit in een CBE
Afwijking op algemeen principe Diensten in een CBE vóór 1/9/2008 Overgangsmaatregel art 197 decreet VWO Verworven anciënniteit blijft op 1/9/2008 of later in CBE Algemeen principe Geen diensten in een CBE vóór 1/9/2008 Diensten berekend zoals in onderwijs Diensten in CBE, consortium, VOCVO en VOCB komen in aanmerking Onderwijsdiensten en openbare diensten a) Algemeen principe De personeelsleden kunnen de gepresteerde diensten, zowel wat de inaanmerkingneming als de berekening ervan betreft, valideren voor de geldelijke anciënniteit in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de vastbenoemde personeelsleden van het volwassenenonderwijs. Voor deze personeelsleden gebeurt de vaststelling van het salaris in overeenstemming met het koninklijk besluit van 10 maart 1965, houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. Dit koninklijk besluit verwijst op zijn beurt, voor wat de inaanmerkingneming van diensten betreft, naar de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het ministerie van openbaar onderwijs (zie ook punt B). b) Afwijking op het algemeen principe: regeling voor de personeelsleden die vóór 1 september 2008 diensten gepresteerd hebben in een CBE (de overgangsmaatregel is van toepassing) De personeelsleden kunnen enkel de diensten die gepresteerd werden vóór 1 september 2008 en die in aanmerking komen als gevolg van artikel 197 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, overnemen in hun geldelijke anciënniteit. De voormelde geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld rekening houdende met de volgende principes:  de geldelijke anciënniteit stemt overeen met de laatste geldelijke anciënniteit in de laatste functie die een personeelslid vóór 1 september 2008 in een Centrum voor Basiseducatie heeft uitgeoefend. Indien het personeelslid twee of meer functies heeft uitgeoefend heeft het recht op de meest gunstige anciënniteit die in één van deze functies is vastgesteld;  de geldelijke anciënniteit wordt toegekend in hoofde van het personeelslid en is dus persoonsgebonden. Dit betekent dat een personeelslid het recht op deze geldelijke anciënniteit bij elke aanstelling en in om het even welk Centrum voor Basiseducatie in om het even welke functie, op 1 september 2008 of later behoudt;  indien voor de berekening van deze geldelijke anciënniteit diensten in aanmerking komen die gepresteerd werden vóór de minimumleeftijd van de salarisschaal, behoudt het personeelslid het salaris overeenkomstig deze geldelijke anciënniteit tot op het ogenblik dat de duur van de in aanmerking komende diensten in overeenstemming is met de minimumleeftijd.

31 Overstap vanuit CBE Overstap van CBE naar andere instelling
Volgende diensten gaan mee als ze gepresteerd werden in: CBE Consortium VOCVO VOCB Voltijdse en deeltijdse diensten

32 Anciënniteit in CBE Specifieke regeling
Diensten van tot Breuk % Duur CBE J M D SCW 1/9/90 31/8/1997 100% 7 CVO 1/9/97 31/8/2007 10 1/9/2007 31/12/2007 4 CBE CVO 1/9/2009 - 50% In CBE : anc. op 1/9/2009 in een CBE : j 4 m In CVO op 1/9/2009: j 4 m

33 Anciënniteit in CBE Algemene regeling
Diensten van tot Breuk % Duur CBE J M D SCW 1/9/90 31/8/1997 100% 7 CVO 1/9/97 31/8/2007 10 1/3/2009 31/8/2010 1/9/2010 - 50% In CBE : anc. op 1/3/2009 in een CBE : j In CBE en CVO op 1/9/2010: j 6m

34 Vakantiegeld Afgestemd op onderwijsregelgeving
Referentiemaand voor de wedde: maart N Referentieperiode: jaar N-1 92% van de wedde maand maart jaar N Uitbetaling tussen 1 mei en 30 juni Wedde loopt verder tijdens verlofdagen Additionele middelen: zelfde regeling Vakantiegeld 2009: overgangsmaatregel

35 Eindejaarstoelage Afgestemd op onderwijsregelgeving
Referentieperiode 1/1/N – 30/9/N Referentieloon: oktober N Uitbetaling in december jaar N Berekeningsbasis volgens VIA-akkoord Zelfde regeling voor aanstelling op basis van additionele middelen EJT 2008

36 Kinderbijslag - vervoerskosten
Voor CODO Gebeurt door RKW = rijksdienst voor kinderbijslag van werknemers Vervoerskosten Regeling ongewijzigd

37 Haard- en standplaatstoelage
Haardtoelage Het salaris mag loongrens niet overschrijden Gehuwde of samenwonende personeelslid, tenzij de echtgenoot of partner deze ontvangt Alleenstaande met 1 kind ten laste met recht op kinderbijslag Document ‘aanvraag haardtoelage’ Standplaatstoelage Geen recht op haardtoelage

38 vragen

39 koffiepauze

40 VERLOFREGELING

41 Verlofregeling Jaarlijks verlof: afgestemd op verlofregeling Vlaamse ambtenaren 35 betaalde verlofdagen Sociaal verlof inbegrepen Mogelijkheid tot overdracht van verlofdagen Evenredige vermindering bij onvolledig jaar Evenredige vermindering bij onvolledige prestaties Ingangsdatum: 1/1/2009

42 Feestdagen – vervangende feestdagen
10 wettelijke feestdagen 4 reglementaire feestdagen De dag na hemelvaart 11 juli 2 november 26 december Collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar Geen vervangende feestdagen meer

43 Vervanging systeem tijdskrediet CODO
Onderbreking en vermindering tot de helft 3 jaar over heel de loopbaan Premie voor onderbreking beperkt tot 1 jaar, behalve voor een aantal situaties Vermindering met een vijfde Maximum 5 jaar over de loopbaan Landingsbanen vanaf de leeftijd van 50 jaar Geen maximumperiode Vermindering met een vijfde of tot de helft

44 Vervanging systeem tijdskrediet CODO
Thematische verloven Palliatief verlof Geen eis van verwantschap of samenwoning 1 maand, te verlengen met 1 maand Bijstand aan zwaar ziek gezins- of familielid Reden: wonen onder hetzelfde dak of voor familieleden tot de 2de graad Onderbreking: 12 maanden Vermindering: 24 maanden Ouderschapsverlof 3 maanden VT of 6 maanden HT, 15 maanden voor 1/5 Voor kinderen tot 6 jaar (8 jaar) Planningsregels 10% drempel Leidt tot uitstel van het recht Aanvraag bij het werkstation

45 Andere sociale verloven
Klein verlet Regeling van de privé-sector KB van 28 augustus 1963 Vaderschapsverlof Sociaal verlof Vaderschapsverlof bij hospitalisatie van de moeder Adoptieverlof

46 Tweede pensioenpijler
Afspraken in het VIA akkoord van 6/6/2005 blijven behouden Sector basiseducatie onderbrengen in de beheersovereenkomst tussen Spaarfonds en Vlaamse Regering VR engageert zich om de groei van middelen binnen VIA te volgen

47 Ziekteverlof Wet van 3 juli 1978
Recht op aantal dagen bezoldigd ziekteverlof Algemene regel Binnen de periode van aanstelling Opdracht effectief opgenomen 30 dagen bij contract van > 3 maanden Resterende dagen door ziekenfonds betaald Controle op het ziekteverlof Omzendbrief van 20/1/1999 5.1. Regeling op het gebied van ziekteverlof Voor de contractuele personeelsleden die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, blijft de voormelde wet van 3 juli 1978 van toepassing. 5.2. Voorwaarde om bezoldigd ziekteverlof te krijgen Het contractueel personeelslid moet zijn opdracht effectief hebben opgenomen. 5.3. De belangrijkste bepaling om het recht op een aantal dagen bezoldigd ziekteverlof vast te stellen - uitputting van dit recht De eerste 30 dagen van afwezigheid wegens ziekte wordt het salaris doorbetaald. Vanaf de 31ste dag valt het personeelslid ten laste van het ziekenfonds. Diensthervatting Na een diensthervatting van meer dan 14 dagen geldt de 30-dagen regel in principe - zie echter hierna - opnieuw voor elke volgende periode van afwezigheid. Hervatting is minder dan 14 dagen Indien er geen 14 dagen diensthervatting is tussen twee ziekteverlofperioden in, dan worden de beide perioden van afwezigheid wegens ziekte samengeteld om het maximum van 30 dagen bezoldigd ziekteverlof te bekomen. Toch opnieuw recht op 30 dagen Het contractueel personeelslid heeft na een werkhervatting van minder dan 14 dagen toch opnieuw recht op 30 dagen bezoldigd ziekteverlof, indien de tweede ziekteperiode een andere ziekte is dan in de vorige ziekteperiode. Voorbeeld Een personeelslid is sinds 01/01/2002 halftijds vast benoemd als kinderverzorger in een kinderdagverblijf verbonden aan een basisschool van het gemeenschapsonderwijs te Brussel. Een andere halftijdse opdracht wordt als contractueel personeelslid uitgeoefend. Het personeelslid heeft van een initiële sociale anciënniteit van 200 dagen op 01/09/2007 nog 24 dagen over. Op 01/09/2007 wordt betrokkene ziek tot en met 05/10/2007. Als vastbenoemd kinderverzorger wordt betrokkene vanaf 25/09/2007 voor 18/36 ter beschikkinggesteld wegens ziekte en als contractueel kinderverzorger(18/36) ontvangt betrokkene vanaf 01/10/2007 een uitkering van de mutualiteit. 5.4. Administratieve toestand van het personeelslid De bezoldigde afwezigheden wegens ziekte zijn periodes van bezoldigd ziekteverlof. Als die periode binnen de periode van de arbeidsovereenkomst van het personeelslid valt dan behoudt het personeelslid tijdens dat verlof het recht op een salaris en op verhoging tot een hoger salaris.

48 Ziektecontrole Controle van CODO door Encare op initiatief van het:
Controleorgaan Centrum voor Basiseducatie Werkstation en personeelslid Formaliteiten te vervullen voor 1 dag : voor het 1e lesuur het centrum verwittigen voor meerdere dagen: Pers 16 vak I zelf invullen vak II door de dokter laten invullen naar centrum sturen Medisch attest : Opsturen naar controleorgaan

49 Arbeidsongevallen CODO
Omzendbrief van 15/12/1999 Gewaarborgd loon tijdens aanstelling Formaliteiten te vervullen Onmiddellijk verwittigen van de werkgever Aangifte bij Agentschap Onderwijsdiensten Model A, model B, model C, getuigenverklaring Eventueel medisch attest naar geneeskundig centrum Dienstonderbreking melden (Pers 3)

50 Moederschapsbescherming
Bevallingsverlof 15 weken 19 weken bij een meerling Prenataal verlof minstens 1 week Postnataal verlof minstens 9 weken Betaald door het ziekenfonds Verlenging bij hospitalisatie van de pasgeborene Maatregelen voor codo in het kader van: Een bedreiging door een beroepsziekte Moederschapsbescherming Omzendbrief van 24/9/2002

51 Eindeloopbaanregeling - Pensioen
Werkgroep uit de leden van VOC BE Akkoord tegen 1 december 2008 Budget : euro Afspraken in cao: Vanaf 60 jaar Personeelsleden worden vervangen Maatregelen binnen het voorziene budget Pensioenregeling: ongewijzigd

52 NASCHOLING

53 Nascholing Hoeveel: 40 euro per jaar per werknemer Waarvoor:
Verplicht te gebruiken voor nascholing, Alle vormen van nascholing in functie van professionaliteit van de werknemer Te bekostigen: inschrijvingskost, materiaal, mobiliteit Centrum maakt best een nascholingsplan op met een financieel luik waarin besteding nascholingsgelden aan bod komt

54 ARBEIDSVERHOUDINGEN

55 VOC basiseducatie Voor wie?: Door wie?
Alle personeelsleden van de CBE (decretaal en additioneel) Alle personeelsleden van het VOCVO Door wie? De overheid onder voorzitterschap minister van onderwijs De werkgevers via Federatie Centra voor Basiseducatie vzw De werknemers via representatieve vakorganisaties: ABVV, ACV en ACLVB. Deze worden op dit moment vertegenwoordigd door ACOD-onderwijs, COC, VSOA-onderwijs, BBTK, LBC-NVK en ACLVB

56 VOC basiseducatie VOC BE onderhandelt over alle regelgeving (decreten en besluiten) die gaan over: Rechtspositieregeling van het personeel (bv. besluit op bekwaamheidsbewijzen) Maatregelen die rechtstreeks impact hebben op de arbeidsduur of organisatie van het werk (bv. besluit op modulaire opleidingsprofielen) VOC BE sluit ook cao’s af VOC BE kan samen met andere onderhandelingscomités (SC X, C2, OOC) vergaderen.

57 Lokaal onderhandelingscomité
Elk centrum moet een LOC hebben Samenstelling: Werkgevers: gemandateerden van het centrumbestuur + directeur (als afgevaardigde of technicus) Werknemers: personeelsleden die vertegenwoordiger zijn van één van de representatieve vakorganisaties en verkozen worden Aantal werknemers: Minimum 3 – maximum 8 Drie tot 25 personeelsleden, dan telkens +1 per schijf van 25 personeelsleden. Werking geregeld in werkingsreglement

58 Lokaal onderhandelingscomité
Bevoegdheden: Informatierecht m.b.t. Tewerkstelling: aantal lesurencursist, personeelsverloop, projectaanvragen, … Structuur van het centrum: organogram, werving en promotie, consortiumactiviteiten, bestuurssamenstelling, verificatieverslag, … Financieel beleid: jaarrekeningen en balans, kosten voor de cursist, contractactiviteiten, samenwerkingsovereenkomsten, … Infrastructuur Alle belangrijke ontwikkelingen in het centrum met impact op het personeel.

59 Lokaal onderhandelingscomité
Bevoegdheden: Onderhandelingsmaterie: alle maatregelen die impact hebben op arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van het personeel, bv. Aanwending van lestijden en punten Arbeidsreglement Navormingsbeleid Prestatieregeling Beleid t.a.v. het toekennen van verloven Aansprakelijkheidsregeling, vaststellen rechten en plichten, aard en duur van dienstverband, …

60 Lokaal onderhandelingscomité
Onderhandelen: Eindigen altijd in een protocol: Ofwel een éénparig akkoord Ofwel het optekenen van de standpunten Let op! Bij een niet akkoord kan het centrumbestuur toch de onderhandelde maatregel invoeren. Bij geen akkoord over arbeidsreglement treedt VOC BE op als bemiddelingsorgaan. Indien éénparig akkoord kan niet afgeweken worden van de onderhandelde maatregel

61 Lokaal onderhandelingscomité
Bevoegdheden Adviesbevoegdheid m.b.t. materies die voor het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn Toezichtsbevoegdheid m.b.t. toepassing sociale wetgeving en sociale en administratieve reglementering uit onderwijswetgeving Bemiddelingsbevoegdheid m.b.t. elk geschil of betwisting van collectieve aard.

62 Andere aspecten arbeidsverhoudingen
Syndicale delegatie naast de vertegenwoordigers van het LOC Bescherming en syndicaal verlof (LOC en syndicale delegatie) Geen lokale cao’s meer mogelijk! Arbeidsreglement: Cao 32 bis: behouden van huidige arbeidsreglement Voor nieuwe werknemers kiezen de personeelsvertegenwoordigers één van de vroegere arbeidsreglementen dat van toepassing wordt Cao I basiseducatie staat hoger dan arbeidsreglement Syndicale premie

63 vragen

64 HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

65 Communicatie Edulex http://onderwijs.vlaanderen.be/edulex/ Wetwijs
Schooldirect

66 Communicatie Lerarendirect http://www.lerarendirect.be
website onderwijs en vorming website VWO

67 Communicatie Edulex Wat? Attendering
Hier kan je alle regelgeving terugvinden die nuttig en van toepassing is, zoals decreten, wetten, besluiten van de Vlaamse Regering, omzendbrieven,… Attendering Indien je op de hoogte wenst te blijven van al de nieuwe wetgeving voor de sector basiseducatie is het handig om u te attenderen:

68 Communicatie

69 Communicatie Zoeken Via metagegevens
Indien je niet goed weet wat je moet ingegeven, bijvoorbeeld welke datum, dan kan je bij referentie VWO intikken

70 Communicatie

71 Communicatie Via rubrieken INDELING PER RUBRIEK
rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > (meer ...) archief basisonderwijs centra voor leerlingenbegeleiding deeltijds kunstonderwijs hoger onderwijs niveau-overschrijdend deel personeel secundair onderwijs volwassenenonderwijs

72 Communicatie INDELING PER RUBRIEK
rubrieken > officieuze codificatie van de wetgeving > volwassenenonderwijs > (meer ...) cbe + cvo - 2 verwijzingen centra voor basiseducatie (cbe) centra voor volwassenenonderwijs (cvo) consortia voor volwassenenonderwijs - 1 verwijzing decreet - 1 verwijzing huizen van het nederlands - 4 verwijzingen

73 Communicatie Toekomst (01.09.2008)
Aangepaste google-functie customized aan Edulex Nieuwe startpagina

74 Communicatie Wetwijs Wat? alle (zowel federale als vlaamse) regelgeving die van toepassing is om een centrum te runnen , bijvoorbeeld ivm milieu. Hoe? vul in de google zoekfunctie "basiseducatie" in en je krijgt een overzicht - daaruit kan je dan eventueel een voorbeeld kiezen.

75 Communicatie U bent hier: Onderwijs en Vorming > weTwijs weTwijs
Startpagina In de kijker Thema's Deadlines Afkortingen Vragen Lees meer Googelen in weTwijs Basiseducatie

76 Communicatie Resultaten voor basiseducatie. (0,08 seconden)   Aangepaste zoekmachineWETWIJS - Basiseducatie Op deze pagina van WeTwijs vindt u actuele webinfo rond het thema 'Basiseducatie'. - Syndicaal overleg (B.S. 18/11/1995) (website Edulex); Decreet van 21/12/2007 tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie (B.S. 07/04/2008) Bewaren van leerlinggebonden documenten Centra voor Basiseducatie (cbe): Omzendbrief vwo/2007/02 (cbe) : De organisatie van het volwassenenonderwijs - Centra voor Basiseducatie. - punt Eindtermen en ontwikkelingsdoelen Basiseducatie en secundair volwassenenonderwijs. inhoudelijke vragensuggestie i.v.m. deze themafiche. reglementering. Decreet van 15/07/2007 betreffende het Verificatie Omzendbrief vwo/2007/02 (CBE) : De organisatie van het volwassenenonderwijs - Centra voor Basiseducatie. (website edulex) - Studiebekrachtiging Omzendbrief vwo/2007/02 (cbe) : De organisatie van het volwassenenonderwijs - Centra voor Basiseducatie. - punt 3.4. Evaluatie en studiebekrachtiging Doorlichting scholen/centra VWO - Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en Centra voor Basiseducatie (CBE). inhoudelijke vragensuggestie i.v.m. deze themafiche Afkortingen : c (waar van toepassing worden de bepalingen van de meest recente cao's opgenomen in de e-fiches); CBE: Centrum voor basiseducatie; CLBO: Commissie Afkortingen : b ... BE: Basiseducatie; BEA: Budget voor Economisch Advies; BEDVO: bedrijfsvoorheffing; BEV: Betaald educatief verlof; BIJZ. BIJDR. SOC Thema's : i ... individueel plan (basiseducatie) · Industriële Onderzoeksfondsen · infrastructuur: algemene bepalingen · inhaalbeweging schoolinfrastructuur ...

77 Communicatie Schooldirect
Wat: elektronische nieuwsbrief en website voor directies Thema’s: onderwijsactualiteit, wetgeving, beleidsintenties, nieuwe omzendbrieven, onderzoeksresultaten, studiedagen,… Wordt elke woensdagmiddag verstuurd (behalve tijdens de schoolvakanties)

78 Communicatie Lerarendirect
Wat: overzichtelijke en praktische informatie voor leraars Thema’s: beleidsnieuws, omzendbrieven, discussienota’s, loopbaaninformatie, FAQ, nascholing,… Wordt elke woensdagmiddag verstuurd (behalve in de schoolvakanties)

79 Afdeling Volwassenenonderwijs
Contact Afdelingshoofd Coördinator Dossierbehandelaar Groepschef

80 Contact Instellingen en leerlingen SO en VWO
Arbeidsvoorwaardenbeleid Inspectie inspecteur voor BE:

81 vragen


Download ppt "Een sterker personeelskader voor een sterkere basiseducatie"

Verwante presentaties


Ads door Google