De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS"— Transcript van de presentatie:

1 ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS

2 Organisatie van het volwassenenonderwijs
Indeling volwassenenonderwijs Onderwijsbevoegdheid centra Organisatie aanbod Toelatingsvoorwaarden Evaluatie & studiebekrachtiging Ondersteuningsstructuur Kwaliteitszorg

3 Indeling volwassenenonderwijs
(Vanaf 1 september 2007)

4 Indeling volwassenenonderwijs (1)
3 aaneensluitende niveaus: Basiseducatie (BE) Secundair volwassenenonderwijs (SVWO) Hoger beroepsonderwijs (HBO)

5 Indeling volwassenenonderwijs (2)
Basiseducatie niveau basisonderwijs en 1ste graad voltijds secundair (behalve NT2 en talen) 7 leergebieden eindtermen en basiscompetenties

6 Indeling volwassenenonderwijs (3)
Secundair volwassenenonderwijs niveau 2de en 3de graad voltijds SO (behalve NT2 en talen) 31 studiegebieden (specifieke) eindtermen en basiscompetenties geen indeling in onderwijsvorm en graden, geen vakken

7 Indeling volwassenenonderwijs (4)
Hoger beroepsonderwijs niveau hoger onderwijs (niet bachelor of master) 6 studiegebieden (analogie HO) beroepsgerichte opleidingen basiscompetenties afstemming decreet lerarenopleiding

8 Onderwijsbevoegdheid centra
(Vanaf 1 september 2007)

9 Onderwijsbevoegdheid centra (1)
Centra voor basiseducatie (CBE) Verplicht organisatie opleidingen BE (uitz. leergebied talen) organisatie leertrajectbegeleiding (LTB)  schooljaar : individueel plan uitreiking van rechtswege geldende studiebewijzen Optioneel organisatie opleidingen leergebied talen organisatie openleercentra (OLC) organisatie activerings- & keuzebegeleidingsactiviteit (A&K) schooljaar : huidige aanvraagprocedure

10 Onderwijsbevoegdheid centra (2)
Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) organisatie opleidingen SVWO of HBO (mits onderwijsbevoegdheid) organisatie OLC organisatie A & K organisatie LTB assessment titel beroepsbekwaamheid evaluatie afstandsonderwijs regionale examencommissie (enkel CVO met algemene vorming) uitreiking van rechtswege geldende studiebewijzen

11 Organisatie aanbod (Vanaf 1 september 2007)

12 Organisatie aanbod (1) Resolute keuze voor modulaire structuur
leerstof in modules een of meer modules = opleiding door VR goedgekeurde opleidingsprofielen

13 Organisatie aanbod (2) Een opleidingsprofiel (OP) bevat:
het minimale aantal lestijden van de opleiding VR kan afwijken voor specifieke doelgroepen het aantal modules het minimale aantal lestijden van de module(s) verdeling (specifieke) eindtermen of basiscompetenties over modules

14 Organisatie aanbod (3) Ontwikkelingsprocedure OP:
voordracht stuurgroep (VOCVO & PBD) jaarlijks vóór 30 juni aan entiteit ILSVO advies VLOR en entiteit Curriculum jaarlijks vóór 30 oktober goedkeuring door VR implementatie daaropvolgende schooljaar goedgekeurde OP

15 Organisatie aanbod (4) OVERGANGSMAATREGEL 1
Lineaire opleidingen en voorlopige modulaire structuurschema’s  rangschikking onderwijsvorm en graad

16 Organisatie aanbod (5) OVERGANGSMAATREGEL 2
Afbouw bestaande lineaire opleidingen en voorlopige modulaire structuurschema’s indien goedgekeurde OP op 1/09/2007  uiterlijk 1/09/2009 Indien geen goedgekeurde OP op 1/09/2007  uiterlijk 01/09/2012 ontwikkeling door stuurgroep

17 Organisatie aanbod (6) OVERGANGSMAATREGEL 3
Ambtshalve concordantie lineaire opleidingen  goedgekeurde OP CVO dient voorstel van concordantie in bij afdeling VO vóór 31 januari 2008 inspectie VWO adviseert vóór 30 maart 2008 gunstig advies = ambtshalve toekenning onderwijsbevoegdheid vanaf 1 september 2008

18 Organisatie aanbod (7) Aanwending onderwijstijd
VR bepaalt de verlofregeling & aanwending onderwijstijd centrum 40 weken administratief open start module naar keuze Aantal geplande lestijden = aantal lestijden OP (afwijking max 8%) effectief volume opdracht leraar op weekbasis < 125 procent van betrekking op weekbasis afwijking mits schriftelijk akkoord leraar

19 Organisatie aanbod (8) Flexibele onderwijsvormen
Gecombineerd onderwijs Contractonderwijs Maatwerk

20 Organisatie aanbod (9) Gecombineerd onderwijs CBE / CVO
Combinatie van contact- en afstandsonderwijs Financiering/subsidiëring: 120% Criteria: min 25% contactonderwijs één of meer modules van goedgekeurd OP cursusmateriaal/didactisch materiaal -> multimediaal gebruik duidelijk omschreven evaluatievorm cursistenopvolgsysteem

21 Organisatie aanbod (10) Aanvraagprocedure:
indienen dossier uiterlijk 2 maanden vóór aanvang ! Aanvang op 1/09 = indienen dossier op 15/05  Afdeling Volwassenenonderwijs minister keurt aanvraag goed of af op advies van de inspectie inspectie gaat ter plaatse na of doelstellingen worden bereikt JA: verlenging voor 5 opeenvolgende schooljaren NEEN: aanvraagprocedure

22 Organisatie aanbod (11) Overgangsmaatregel - projecten op 1/9/2007
reeds goedgekeurd: ambtshalve opnieuw onderzoek inspectie reeds ingediend: advies inspectie nog in te dienen: uiterste indieningstermijn = 30 juni  toetsing aan criteria zoals opgenomen in het decreet Reeds goedgekeurde projecten voor en lopen verder

23 Organisatie aanbod (12) Contractonderwijs CBE / CVO
Erkend niet-gefinancierd / -gesubsidieerd onderwijs  certificering Niet-erkend niet-gefinancierd / -gesubsideerd onderwijs  géén certificering

24 Organisatie aanbod (13) Maatwerk CBE
niet-erkend gesubsidieerd onderwijs criteria: voldoet aan wettelijke bepalingen decreet VWO op vraag van derden ten minste 6 cursisten eindtermen of basiscompetenties uit leergebieden duur in verhouding met doelstellingen duidelijk omschreven evaluatievorm  géén certificering

25 Organisatie aanbod (14) Aanvraagprocedure
indienen dossier uiterlijk 1 maand vóór aanvang ! Aanvang op 1/09 = indienen dossier op 15/05  Afdeling Volwassenenonderwijs minister keurt binnen 10 werkdagen na ontvangst de aanvraag, op advies van de inspectie, goed of af

26 Toelatingsvoorwaarden
(Vanaf 1 september 2007)

27 Toelatingsvoorwaarden (1)
Basiseducatie voldaan aan deeltijdse leerplicht 18 jaar Alfabetisering NT2, NT2 en talen: voldaan aan voltijdse leerplicht  16 jaar

28 Toelatingsvoorwaarden (2)
Secundair volwassenenonderwijs voldaan aan voltijdse leerplicht  16 jaar studiegebied algemene vorming: voldaan aan deeltijdse leerplicht  18 jaar

29 Toelatingsvoorwaarden (3)
Hoger beroepsonderwijs voldaan aan deeltijdse leerplicht  18 jaar in bezit van één van studiebewijzen in art. 34, §1, decreet VWO afwijkende toelatingsvoorwaarden: humanitaire redenen medische, psychische of sociale redenen algemeen niveau, getoetst door toelatingsproef

30 Toelatingsvoorwaarden (4)
Afwijking 1 leer- en studiegebied NT2: 12-16j leerlingen SO  VR legt nadere voorwaarden vast

31 Toelatingsvoorwaarden (5)
Afwijking 2 leergebied alfabetisering NT2, leer- en studiegebied NT2 Organisatie en coördinatie intake, testing en doorverwijzing = HvN voorwaarde voor financiering/subsidiering !

32 Toelatingsvoorwaarden (6)
Geen aanvullende toelatingsvoorwaarden aanvangsmodule of niet-sequentieel geordende module Voorwaarden voor sequentieel geordende module (EVK/EVC) Lineair aanbod: overgangsbepalingen tot 1/09/2012

33 Evaluatie & studiebekrachtiging
(Vanaf 1 september 2007)

34 Evaluatie & studiebekrachtiging (1)
Evaluatie per module Evaluatiereglement evaluatievoorwaarden evaluatievorm evaluatieperiode samenstelling evaluatiecommissies wijze van beraadslaging voorwaarden tweede evaluatieperiode HBO procedure behandeling conflicten cursist <> evaluatiecommissie vrijstellingsprocedure voor evaluatie en regeling voor betwisting

35 Evaluatie & studiebekrachtiging (2)
Studiebekrachtiging - 4 studiebewijzen deelcertificaat certificaat getuigschrift diploma attest (overgangsmaatregel tot 1/09/2012) Uitreiking: ten laatste op einde 2de maand na evaluatie Modellen van studiebewijzen (BVR en omzendbrief)

36 Evaluatie & studiebekrachtiging (3)
Attest (overgangsbepaling tot 1/09/2012) eenheid Deelcertificaat module submodule (overgangsbepaling tot 1/09/2012)

37 Evaluatie & studiebekrachtiging (4)
Certificaat opleiding BE opleiding SVWO (uitzonderingen zie ‘getuigschrift’ & ‘diploma’) opleiding HBO minder dan 900 lestijden Getuigschrift opleiding bedrijfsbeheer lineaire opleiding (overgangsbepaling tot 1/09/2012)

38 Evaluatie & studiebekrachtiging (5)
Diploma secundair onderwijs opleidingen algemene vorming (art. 41, §4,1°) combinatie aanvullende algemene vorming + diplomagerichte opleiding diplomagerichte opleiding indien cursist houder diploma secundair onderwijs  Overgangsmaatregel aanvullende algemene vorming - tot 1 september 2009 => Algemene vorming BSO 3 of algemene vorming TSO 3

39 Evaluatie & studiebekrachtiging (6)
 Diplomagerichte opleiding = bepaald door VR na advies inspectie min 480 lestijden brede maatschappelijke participatie toegang tot hoger onderwijs toegang tot arbeidsmarkt

40 Evaluatie & studiebekrachtiging (7)
Diploma van gegradueerde opleiding HBO min 900 lestijden opleiding HBO < 900 lestijden: start vóór 1/09/2006 (overgangsbepaling tot 31/08/2010) Diploma van leraar opleiding HBO van het studiegebied onderwijs

41 Evaluatie & studiebekrachtiging (8)
Neerslag van evaluaties te bewaren gedurende drie schooljaren Processen-verbaal van de evaluaties te bewaren gedurende een termijn van dertig jaar Vrijstellingsproef te bewaren in cursistendossier

42 Ondersteuningsstructuur
(Vanaf 1 januari 2008)

43 Ondersteuningsstructuur (1)
Ondersteuningsstructuur VWO = 2-ledig ondersteuning volwassenenonderwijs expertise- en kennisontwikkeling volwassenenonderwijs

44 Ondersteuningsstructuur (2)
Ondersteuning VWO Opdrachten: agogische en organisatorische ondersteuning deskundigheidsbevordering personeel onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg ondersteuning realisatie (specifieke) eindtermen en basiscompetenties Dubbele structuur: Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO) Pedagogische begeleidingsdiensten (PBD)

45 Ondersteuningsstructuur (3)
VOCVO Centra voor Basiseducatie Centra voor Volwassenenonderwijs niet ondersteund door PBD Vzw + vertegenwoordiging centra in algemene vergadering subsidie EUR/jaar Vijfjaarlijks beleidsplan + jaarlijks ondersteuningsplan Jaarlijks activiteitenverslag + financieel rapport + Vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst VR

46 Ondersteuningsstructuur (4)
Overgangsmaatregel Transitie VOCB naar VOCVO 1/09/ /12/2007 VOCB EUR éénmalige forfaitaire toelage: herstructureringskosten financieel rapport aan VR

47 Ondersteuningsstructuur (5)
PBD Centra voor Volwassenenonderwijs aangesloten bij PBD bijkomende middelen EUR/jaar Vijfjaarlijks beleidsplan + jaarlijks ondersteuningsplan Jaarlijks activiteitenverslag + financieel rapport + Vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst VR

48 Ondersteuningsstructuur (6)
Kennis- en expertiseontwikkeling VO Samenwerkingsverband VOCVO en PBD VOCVO en PBD: elk 20% van subsidie protocol tot samenwerking oprichting stuurgroep: 2 vertegenwoordigers VOCVO 4 vertegenwoordigers PBD 3 vertegenwoordigers directies en leraren CBE 3 vertegenwoordigers directies en leraren CVO Vijfjaarlijks beleidsplan en jaarlijks actieplan Jaarlijks activiteitenverslag en financieel rapport + vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst met VR

49 Ondersteuningsstructuur (7)
 Opdrachten visie- en conceptontwikkeling evaluatie (specifieke) eindtermen en basiscompetenties ontwikkeling OP voorstellen experimenteel nieuwe leer- en studiegebieden ontwikkeling netoverschrijdende leerplannen ontwikkeling instrumenten & procedures EVC ontwikkeling (& uitwisseling) expertise afstandsleren, e-leren ontwikkeling (& uitwisseling) expertise geletterdheid coördinatie samenwerkingsverbanden kennis- en expertiseontwikkeling VWO

50 Ondersteuningsstructuur (8)
Evaluatie ondersteuningsstructuur 2009: financiële en kwalitatieve audit m.b.t. samenwerkingsverband VOCVO en PBD 2012: integrale ondersteuningsstructuur  VR bepaalt modaliteiten

51 Kwaliteitszorg (Vanaf 1 september 2007)

52 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgsysteem op centrumniveau m.b.t:
organisatie onderwijsaanbod leertrajectbegeleiding individuele cursist uitvoering andere onderwijsopdrachten en –bevoegdheden organisatie en beheer instelling behandeling cursist en personeelsleden uitvoering administratieve en organisatorische opdrachten permanente vorming personeel Ondersteuning VOCVO / PBD Ombudsdienst op consortiumniveau Inspectie volwassenenonderwijs


Download ppt "ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS"

Verwante presentaties


Ads door Google