De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vorming voor multidisciplinaire teams Oefensessie – aan de slag met het A-document.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vorming voor multidisciplinaire teams Oefensessie – aan de slag met het A-document."— Transcript van de presentatie:

1 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vorming voor multidisciplinaire teams Oefensessie – aan de slag met het A-document

2 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Verloop oefensessie Kennismaking invulprincipes Wegwijs door INSISTO Aan de slag in INSISTO met eigen casus 2

3 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Het A-document Kennismaking invulprincipes 3

4 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipes A-document 1.Handelingsgerichte diagnostiek 2.Interactioneel en holistisch 3.In samenspraak 4.Multi-perspectief 5.Een onderbouwde werkwijze 4

5 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1) In A-document vraag naar NRTJ: –Onderkennen/classificeren (vereiste in geval van handicap): “Wat is er aan de hand?” –Verklaren/factoren van invloed: “Welke factoren invloed op problematiek?” –Adviseren: “Hoe komen we waar we liever willen zijn?” Via opvoeding Via onderwijs Via interventies/begeleiding/ondersteuning –Professioneel –Vanuit netwerk (informele zorg) 5

6 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1) 5 handige vragen als leidraad voor het handelingsgericht invullen van het A- document: 1.Wat willen de betrokkenen veranderen? (veranderwens) 2.Wat moet er veranderen? (veiligheid) 3.Wat kan er veranderen? (haalbaarheid) 4.Wat heeft de jongere nodig? (behoeften) 5.Wat heeft de omgeving nodig? (ondersteuningsbehoeften) 6

7 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1) Aandacht verschuift van problemen en stoornissen naar passend hulpaanbod Geeft perspectief en handvatten voor het indiceren van NRTJ! –Die aansluit bij noden cliëntsysteem (minderjarige + context!) –Die aansluit bij krachten en mogelijkheden cliëntsysteem (minderjarige + context!) 7

8 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipes – interactioneel & holistisch (2) Schetsen factoren die invloed hebben op problematiek –Helpend of hinderend –Verschillende contexten Op kindniveau Op gezinsniveau Op omgevingsniveau –Modellen/instrumenten als leidraad Risico- en protectieve factoren Goodness-of-fit/poorness-of-fit Veerkracht Diathese stressmodel 8

9 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipes – in samenspraak (3) A-document komt tot stand in samenwerking met andere partners –Cliënt(systeem) –Collega’s intern –Collega’s extern 9

10 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipes – multi-perspectief (4) Samenspraak impliceert de stem van de verschillende betrokkenen. Volgens hun beleving en bewoording! Geen eigen interpretatie!!! 10

11 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Invulprincipes – onderbouwde werkwijze (5) Op basis van kennis en expertise –Recent –Gevalideerd Documenteren van je werkwijze (overzicht van instrumenten, betrokken deskundigen, …) –Cf. diagnostische protocollen VAPH 11

12 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Wegwijs door INSISTO Stap voor stap het A- document invullen 12

13 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P INSISTO InformatieSysteem InterSectorale Toegangspoort Vanaf 1 maart 2014: www.insisto.vlaanderen.be Vandaag oefenen we in een acceptatieomgeving (soort testomgeving): wwwacc.insisto.vlaanderen.be 13

14 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 1: AANMELDEN 14

15 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1.Surf naar wwwacc.insisto.vlaanderen.be (vanaf 1 maart www.insisto.vlaanderen.be ) 15 2.Meld aan via e-Health

16 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Meld aan als burger (tenzij arts, dan kies je arts. Nu tijdens oefensessie nog niet beschikbaar) Kies de voorziening van waaruit je aanmeldt (tijdens oefensessie zal jouw voorziening nog niet in de lijst staan. Wel vanaf 1 maart 2014) 16

17 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 2: WELKOM IN INSISTO 17

18 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Lijst met dossiers Volgens aantal sorteerprincipes –Status: in ontwerp (=in opmaak), ingediend (bij ITP), afgerond (jeugdhulp opgestart), … –Aanmelder –Dossierbeheerder (persoon binnen ITP) Nieuwe aanvraag 18

19 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P A-document heeft voor aanmelder in elk aanvraagdossier 5 invulbladen 1.Identificatie 2.Vraagverheldering 3.Diagnostiek 4.Indicatiestelling 5.Bijkomende gegevens (enkel op uitnodiging toegangspoort) 19

20 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 3: LUIK “IDENTIFICATIE” 20

21 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 21

22 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Over wie identificeer je gegevens? Jezelf als aanmelder Aangemelde minderjarige Gezin Relevante betrokkenen (toe te voegen indien relevant in functie van je NRTJ-vraag) –Gezinsleden (inwonend en niet-inwonend) –Andere relevante betrokkenen (tante, leerkracht, onthaalouder, lief, …) –Relevante hulpverlener(s) 22

23 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie aanmelder 1.Selecteer “aanmelder” uit rechterkolom 2.Reeks contactgegevens zijn al automatisch ingevuld 3.Vul de resterende gegevens in 23

24 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie minderjarige Manueel invullen van aantal gegevens OF via rijksregisternr zoeken  laadt automatisch aantal gegevens in (adres, geboortedatum, naam, …)

25 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie gezin Gezinsvorm: meerdere opties tegelijk zijn mogelijk Genogram: opladen uit eigen bestanden 25

26 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie andere betrokkenen 26

27 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie gezinsbetrokkene (inwonend en niet-inwonend) Ouders zéker toevoegen Onderdelen om extra aandacht aan te besteden: –Relatie –Wettelijke vertegenwoordiging –Ontvangen van documenten (bv. indicatiestellingsverslag) 27

28 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie andere betrokkene 28

29 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie hulpverlener 29

30 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 4: LUIK “VRAAGVERHELDERING” 30

31 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Voor alle geïndentificeerde personen een luik vraagverheldering: maak daar optimaal gebruik van! (cf. multiperspectief) 31

32 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 32 Geef breed maar beknopt overzicht van volledige situatie ontwikkeling, gedrag, school, gezin, vrije tijd, … In geval van handicap: zelfredzaamheid, mobiliteit, motoriek, communicatie, …

33 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Geef per betrokkene (als relevant voor NRTJ-vraag) overzicht van: Formele zorg, binnen én buiten Integrale Jeugdhulp Informele zorg: ondersteuning vanuit netwerk, inzet krachtgerichte methodieken (eigen krachtconferenties, netwerktafels, …), mantelzorg, … 33

34 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Graag chronologisch invullen van hulp (datum invullen) Bij aanvraag herindicatiestelling zeker beleving (wat liep goed/wat liep moeilijk) vorige NRTJ vermelden! 34

35 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vraagverheldering – rapportagevereiste Verwoord vanuit beleving betrokkenen (géén rapportage of interpretatie over de persoon!!) –NIET: “draagkracht moeder is uitgeput. Moeder geeft signalen dat de situatie onhoudbaar is.” –WEL: “Ik ben op, fysiek en mentaal. Het is zover gekomen dat ik mijn zoon ben gaan haten. Iemand moet ons helpen. Want ik ga kopje onder. Ik durf dan niet te denken aan de gevolgen voor mijn zoon.” Aanmelder: jouw kijk/interpretatie op de situatie via je eigen rapportageblad 35

36 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vraagverheldering – aanvraag contact indicatiestellingsteam 36

37 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 5: DIAGNOSTIEK 37

38 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostische verdieping/documentering van problematiek die aanleiding geeft tot NRTJ-vraag Opsplitsing –Problematisch functioneren –Positieve krachten Verplicht in te vullen door MDT’s, zeker in geval van handicap! 38

39 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek – input arts Arts die A-document mee invult kan hier aanduiden dat het gaat om medische gegevens Bij aanvinken “medische informatie” worden de gerapporteerde gegevens versleuteld  vanaf dan zal alleen een arts de informatie kunnen lezen 39

40 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage volgens levensdomeinen (relevante, in functie van NRTJ-vraag!) diagnostische gegevens per levensdomein noteren Voor alle geïdentificeerde betrokkenen (indien relevant!) 40

41 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek problematisch functioneren – per levensdomein rapportage in verschillende blokken 41

42 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage bevinding Feiten/objectieve vaststelling –Documenteren en staven met feiten/vaststellingen –NIET: “bij Jens werd een matige mentale handicap vastgesteld, gecombineerd met autisme” –WEL: “bij Jens werd een matige mentale handicap (TIQ: 49; VIQ: 48; PIQ: 46) vastgesteld. Deze gaat gepaard met autisme die zich uitgesproken manifesteert op vlak van communicatie, sociale relaties en verbeelding.” –NIET: “het gezin kampt met een opvoedingsproblematiek” –WEL: “(…) kampt met een opvoedingsproblematiek. Dat blijkt uit onvermogen ouders om in te staan voor de basiszorg voor hun zoon (hygiëne, voeding, kleding) en een ontwikkelingsstimulerend klimaat aan te bieden (zoon zit ganse dag in buggy).” 42

43 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage levensdomein handicap In geval van NRTJ in functie van een handicap, aantal minimale invulvereisten: –Selecteren handicapcode –Selecteren stoorniscode 43

44 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek handicap - Handicapcode selecteren 44

45 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek handicap - Modaliteit handicap selecteren 45

46 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek handicap - Stoorniscode selecteren 46 Opzoekbaar met behulp van de categorielijsten

47 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage proces Welke voorziening heeft mee input geleverd voor deze vaststelling Module –Typemodule IJH –Vrije bewoording (bv. indien geen aanbod uit IJH Diagnostiek privé groepspraktijk Opname kinderpsychiatrie …) 47

48 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage ingezette instrumenten Benutte gestandaardiseerde instrumenten voor je vaststellingen, bv.: –NOSI –ADOS –PI-dictee –CBCL Benutte niet- gestandaardiseerde instrumenten –Huisbezoek –(Therapeutische) gesprekken –Spelobservatie –Schoolobservatie 48 Geef eveneens beknopt resultaat van de ingezette instrumenten

49 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage ingezette kwalificatie Discipline/kwalificatie toevoegen van al diegenen die hebben bijgedragen aan de bevinding, bv.: –Psycholoog –Kinesist –Neuroloog –KNO-arts –Criminoloog –Sociaal assistent –…–… 49

50 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek - positieve krachten Rapportage over wat goed loopt essentieel om jeugdhulp te kunnen indiceren die aansluit bij de krachten, mogelijkheden en talenten van het cliëntsysteem. 50

51 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek – positieve krachten Rapportage die zich – per (relevant) levensdomein – beperkt tot het neerpennen van de bevindingen. 51

52 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 6: BIJKOMENDE INFORMATIE 52

53 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Bijkomende informatie - Bijlagen opladen Mogelijkheid tot opladen van 4 soorten bijlagen: 1.PAB inschalingsverslag 2.IMB adviesrapport 3.Medisch attest spoedprocedure PAB 4.Vragenlijst wettelijke subrogatie Géén andere rapporten, bijlagen, verslagen…!! 53

54 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 7: INDICATIESTELLING 54

55 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling - synthese 55

56 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling - urgentie Essentieel om goed te documenteren/motiveren indien je aanspraak wil maken op prior. 56 Feitelijke criteria prior: –Migratievraag: vraag naar zelfde of minder intensieve hulpverleningsvorm bij andere voorziening, door jongere die al gebruik maakt NRTJ –Broer/zus: gelijkaardige hulpvraag in zelfde zorgvorm Inhoudelijke criteria die ITP zal beoordelen: –Aan-/afwezigheid eigen kracht en netwerk minderjarige/gezin –Gevaar integriteit –Doorlopen zorgtraject –Effect huidige hulpverlening

57 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling - zorgzwaarte Zorgzwaarte verplicht in te schalen door MDT’s Gestandaardiseerde, intersectorale instrumenten (nog in ontwikkeling) : –> 6 jaar: IZIKA (instrument ter bepaling van de zorgintensiteit voor kinderen & adolescenten) –0-6-jarigen: IZIIK (instrument ter bepaling van de zorgintensiteit van infants en kleuters) 57

58 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling - indicatievoorstel 58

59 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling – indicatievoorstelling – selecteren typemodule(s) 2.Uit lijst die dat oplevert 1 of meer typemodules selecteren en naar grijze kader “gewenste hulp” slepen 59 1.Typemodule selecteren 1.RTJ EN/OF NRTJ 2.Via functie EN/OF probleemge bied

60 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling – regievoorwaarden Bepaalde voorwaarden via sleepfunctie bijkomend suggereren aan jeugdhulpregie (voor toewijzing van NRTJ) 60

61 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling – geldigheid voorstel 61

62 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 8: ONTVANKELIJK MAKEN A-DOCUMENT 62

63 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Checken voorwaarden voor verzending naar de toegangspoort 1.Alle verplichte velden ingevuld; –INSISTO controleert automatisch bij klik op knop “BEWAREN”; –rode aanduiding = welke verplichte velden nog niet ingevuld. 63

64 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Voorwaarden voor verzending naar toegangspoort 2.Akkoord cliënt Print ingevulde document af en laat ondertekenen door cliënten. Verantwoordelijk heid MDT dat cliënt zijn akkoord schriftelijk heeft gegeven. 64

65 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P STAP 9: A-DOCUMENT VERZENDEN NAAR TOEGANGSPOORT 65

66 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 66

67 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Bericht van succesvol verzenden Er kan NIETS meer gewijzigd worden aan de inhoud van het A-document! 67

68 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P ALS DE TOEGANGSPOORT BIJKOMENDE INFORMATIE STELT 68

69 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Driehoekteken: teken dat de toegangspoort in je dossier bijkomende informatie of diagnostiek opvraagt. Ga voor de precieze instructies kijken naar het tabblad “bijkomende informatie” 69

70 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P VIST EN SECOND OPINION 70

71 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing 71

72 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Second opinion Wanneer cliënt niet akkoord met inhoud indicatiestellingsverslag van de toegangspoort, mogelijkheid tot second opinion bij een 2 de toegangspoort (pas vanaf 1 maart 2014) 72

73 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P TOT SLOT NOG HANDIGE WEETJES 73

74 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P : Sta hier op met je PC-muis, en je krijgt meer informatie over wat daar gevraagd wordt Opslaan van gegevens: –Navigeren van ene tabblad naar andere: ingevulde gegevens automatisch bewaard –Idem bij knop “bewaren” –Let op, bij navigeren van ene tabblad naar andere met : risico dat ingevulde gegevens niet bewaard worden kruisje: informatie/dossier verwijderen penseel: informatie bewerken/aanvullen Maak gebruik van handige gebruiksfuncties, bijvoorbeeld: 74

75 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Browser Werk niet met Mozilla Firefox (INSISTO blokkeert erop) Werk met Internet Explorer (versie 9) Indien geen versie 9, installeer dan Google Chrome (gratis browser) 75

76 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Handleidingen Inhoudelijke aanknopingspunten voor opstellen A- document: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams- loket-jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/a- doc_handleiding.pdf Technische handleiding INSISTO: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams- loket-jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/a- doc_tips.pdf 76

77 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Aan de slag in INSISTO met eigen casus Vragen? Hulp nodig? Zit je vast? Trek aan onze mouw, en we komen helpen! Loopt je dossier even vast: druk op f5 77

78 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P TECHNISCHE VRAGEN/PROBLEMEN VANAF 1 MAART 2014: INSISTO@JONGERENWELZIJN.BE 78


Download ppt "WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vorming voor multidisciplinaire teams Oefensessie – aan de slag met het A-document."

Verwante presentaties


Ads door Google