De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vorming voor multidisciplinaire teams

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vorming voor multidisciplinaire teams"— Transcript van de presentatie:

1 Vorming voor multidisciplinaire teams
Oefensessie – aan de slag met het A-document

2 Verloop oefensessie Kennismaking invulprincipes Wegwijs door INSISTO
Aan de slag in INSISTO met eigen casus

3 Kennismaking invulprincipes
Het A-document Kennismaking invulprincipes

4 Invulprincipes A-document
Handelingsgerichte diagnostiek Interactioneel en holistisch In samenspraak Multi-perspectief Een onderbouwde werkwijze

5 Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1)
In A-document vraag naar NRTJ: Onderkennen/classificeren (vereiste in geval van handicap): “Wat is er aan de hand?” Verklaren/factoren van invloed: “Welke factoren invloed op problematiek?” Adviseren: “Hoe komen we waar we liever willen zijn?” Via opvoeding Via onderwijs Via interventies/begeleiding/ondersteuning Professioneel Vanuit netwerk (informele zorg)

6 Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1)
5 handige vragen als leidraad voor het handelingsgericht invullen van het A-document: Wat willen de betrokkenen veranderen? (veranderwens) Wat moet er veranderen? (veiligheid) Wat kan er veranderen? (haalbaarheid) Wat heeft de jongere nodig? (behoeften) Wat heeft de omgeving nodig? (ondersteuningsbehoeften)

7 Invulprincipe – handelingsgerichte diagnostiek (1)
Aandacht verschuift van problemen en stoornissen naar passend hulpaanbod Geeft perspectief en handvatten voor het indiceren van NRTJ! Die aansluit bij noden cliëntsysteem (minderjarige + context!) Die aansluit bij krachten en mogelijkheden cliëntsysteem (minderjarige + context!)

8 Invulprincipes – interactioneel & holistisch (2)
Schetsen factoren die invloed hebben op problematiek Helpend of hinderend Verschillende contexten Op kindniveau Op gezinsniveau Op omgevingsniveau Modellen/instrumenten als leidraad Risico- en protectieve factoren Goodness-of-fit/poorness-of-fit Veerkracht Diathese stressmodel

9 Invulprincipes – in samenspraak (3)
A-document komt tot stand in samenwerking met andere partners Cliënt(systeem) Collega’s intern Collega’s extern

10 Invulprincipes – multi-perspectief (4)
Samenspraak impliceert de stem van de verschillende betrokkenen. Volgens hun beleving en bewoording! Geen eigen interpretatie!!!

11 Invulprincipes – onderbouwde werkwijze (5)
Op basis van kennis en expertise Recent Gevalideerd Documenteren van je werkwijze (overzicht van instrumenten, betrokken deskundigen, …) Cf. diagnostische protocollen VAPH

12 Stap voor stap het A-document invullen
Wegwijs door INSISTO Stap voor stap het A-document invullen

13 INSISTO InformatieSysteem InterSectorale Toegangspoort
Vanaf 1 maart 2014: Vandaag oefenen we in een acceptatieomgeving (soort testomgeving): wwwacc.insisto.vlaanderen.be

14 STAP 1: aanmelden

15 Surf naar wwwacc. insisto. vlaanderen. be (vanaf 1 maart www. insisto
Surf naar wwwacc.insisto.vlaanderen.be (vanaf 1 maart Meld aan via e-Health

16 Meld aan als burger (tenzij arts, dan kies je arts
Meld aan als burger (tenzij arts, dan kies je arts. Nu tijdens oefensessie nog niet beschikbaar) Kies de voorziening van waaruit je aanmeldt (tijdens oefensessie zal jouw voorziening nog niet in de lijst staan. Wel vanaf 1 maart 2014)

17 Stap 2: welkom in iNSISTO

18 Lijst met dossiers Nieuwe aanvraag Volgens aantal sorteerprincipes
Status: in ontwerp (=in opmaak), ingediend (bij ITP), afgerond (jeugdhulp opgestart), … Aanmelder Dossierbeheerder (persoon binnen ITP) Nieuwe aanvraag

19 A-document heeft voor aanmelder in elk aanvraagdossier 5 invulbladen
Identificatie Vraagverheldering Diagnostiek Indicatiestelling Bijkomende gegevens (enkel op uitnodiging toegangspoort)

20 STAP 3: luik “identificatie”

21

22 Over wie identificeer je gegevens?
Jezelf als aanmelder Aangemelde minderjarige Gezin Relevante betrokkenen (toe te voegen indien relevant in functie van je NRTJ-vraag) Gezinsleden (inwonend en niet-inwonend) Andere relevante betrokkenen (tante, leerkracht, onthaalouder, lief, …) Relevante hulpverlener(s)

23 Identificatie aanmelder
Selecteer “aanmelder” uit rechterkolom Reeks contactgegevens zijn al automatisch ingevuld Vul de resterende gegevens in

24 Identificatie minderjarige
Manueel invullen van aantal gegevens OF via rijksregisternr zoeken  laadt automatisch aantal gegevens in (adres, geboortedatum, naam, …)

25 Identificatie gezin Gezinsvorm: meerdere opties tegelijk zijn mogelijk
Genogram: opladen uit eigen bestanden

26 Identificatie andere betrokkenen

27 Identificatie gezinsbetrokkene (inwonend en niet-inwonend)
Ouders zéker toevoegen Onderdelen om extra aandacht aan te besteden: Relatie Wettelijke vertegenwoordiging Ontvangen van documenten (bv. indicatiestellingsverslag)

28 Identificatie andere betrokkene

29 Identificatie hulpverlener

30 Stap 4: luik “vraagverheldering”

31 Voor alle geïndentificeerde personen een luik vraagverheldering: maak daar optimaal gebruik van! (cf. multiperspectief)

32 Geef breed maar beknopt overzicht van volledige situatie
ontwikkeling, gedrag, school, gezin, vrije tijd, … In geval van handicap: zelfredzaamheid, mobiliteit, motoriek, communicatie, …

33 Geef per betrokkene (als relevant voor NRTJ-vraag) overzicht van:
Formele zorg, binnen én buiten Integrale Jeugdhulp Informele zorg: ondersteuning vanuit netwerk, inzet krachtgerichte methodieken (eigen krachtconferenties, netwerktafels, …), mantelzorg, …

34 Graag chronologisch invullen van hulp (datum invullen)
Bij aanvraag herindicatiestelling zeker beleving (wat liep goed/wat liep moeilijk) vorige NRTJ vermelden!

35 Vraagverheldering – rapportagevereiste
Verwoord vanuit beleving betrokkenen (géén rapportage of interpretatie over de persoon!!) NIET: “draagkracht moeder is uitgeput. Moeder geeft signalen dat de situatie onhoudbaar is.” WEL: “Ik ben op, fysiek en mentaal. Het is zover gekomen dat ik mijn zoon ben gaan haten. Iemand moet ons helpen. Want ik ga kopje onder. Ik durf dan niet te denken aan de gevolgen voor mijn zoon.” Aanmelder: jouw kijk/interpretatie op de situatie via je eigen rapportageblad

36 Vraagverheldering – aanvraag contact indicatiestellingsteam

37 Stap 5: diagnostiek

38 Verplicht in te vullen door MDT’s, zeker in geval van handicap!
Diagnostische verdieping/documentering van problematiek die aanleiding geeft tot NRTJ-vraag Opsplitsing Problematisch functioneren Positieve krachten Verplicht in te vullen door MDT’s, zeker in geval van handicap!

39 Diagnostiek – input arts
Arts die A-document mee invult kan hier aanduiden dat het gaat om medische gegevens Bij aanvinken “medische informatie” worden de gerapporteerde gegevens versleuteld  vanaf dan zal alleen een arts de informatie kunnen lezen

40 Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage volgens levensdomeinen
(relevante, in functie van NRTJ-vraag!) diagnostische gegevens per levensdomein noteren Voor alle geïdentificeerde betrokkenen (indien relevant!)

41 Diagnostiek problematisch functioneren – per levensdomein rapportage in verschillende blokken

42 Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage bevinding
Feiten/objectieve vaststelling Documenteren en staven met feiten/vaststellingen NIET: “bij Jens werd een matige mentale handicap vastgesteld, gecombineerd met autisme” WEL: “bij Jens werd een matige mentale handicap (TIQ: 49; VIQ: 48; PIQ: 46) vastgesteld. Deze gaat gepaard met autisme die zich uitgesproken manifesteert op vlak van communicatie, sociale relaties en verbeelding.” NIET: “het gezin kampt met een opvoedingsproblematiek” WEL: “(…) kampt met een opvoedingsproblematiek. Dat blijkt uit onvermogen ouders om in te staan voor de basiszorg voor hun zoon (hygiëne, voeding, kleding) en een ontwikkelingsstimulerend klimaat aan te bieden (zoon zit ganse dag in buggy).”

43 Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage levensdomein handicap
In geval van NRTJ in functie van een handicap, aantal minimale invulvereisten: Selecteren handicapcode Selecteren stoorniscode

44 Diagnostiek handicap - Handicapcode selecteren

45 Diagnostiek handicap - Modaliteit handicap selecteren

46 Diagnostiek handicap - Stoorniscode selecteren
Opzoekbaar met behulp van de categorielijsten

47 Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage proces
Welke voorziening heeft mee input geleverd voor deze vaststelling Module Typemodule IJH Vrije bewoording (bv. indien geen aanbod uit IJH Diagnostiek privé groepspraktijk Opname kinderpsychiatrie …)

48 Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage ingezette instrumenten
Benutte gestandaardiseerde instrumenten voor je vaststellingen, bv.: NOSI ADOS PI-dictee CBCL Benutte niet-gestandaardiseerde instrumenten Huisbezoek (Therapeutische) gesprekken Spelobservatie Schoolobservatie Geef eveneens beknopt resultaat van de ingezette instrumenten

49 Diagnostiek problematisch functioneren – rapportage ingezette kwalificatie
Discipline/kwalificatie toevoegen van al diegenen die hebben bijgedragen aan de bevinding, bv.: Psycholoog Kinesist Neuroloog KNO-arts Criminoloog Sociaal assistent

50 Diagnostiek - positieve krachten
Rapportage over wat goed loopt essentieel om jeugdhulp te kunnen indiceren die aansluit bij de krachten, mogelijkheden en talenten van het cliëntsysteem.

51 Diagnostiek – positieve krachten
Rapportage die zich – per (relevant) levensdomein – beperkt tot het neerpennen van de bevindingen.

52 Stap 6: bijkomende informatie

53 Bijkomende informatie - Bijlagen opladen
Mogelijkheid tot opladen van 4 soorten bijlagen: PAB inschalingsverslag IMB adviesrapport Medisch attest spoedprocedure PAB Vragenlijst wettelijke subrogatie Géén andere rapporten, bijlagen, verslagen…!!

54 Stap 7: indicatiestelling

55 Indicatiestelling - synthese

56 Indicatiestelling - urgentie
Essentieel om goed te documenteren/motiveren indien je aanspraak wil maken op prior. Inhoudelijke criteria die ITP zal beoordelen: Aan-/afwezigheid eigen kracht en netwerk minderjarige/gezin Gevaar integriteit Doorlopen zorgtraject Effect huidige hulpverlening Feitelijke criteria prior: Migratievraag: vraag naar zelfde of minder intensieve hulpverleningsvorm bij andere voorziening, door jongere die al gebruik maakt NRTJ Broer/zus: gelijkaardige hulpvraag in zelfde zorgvorm

57 Indicatiestelling - zorgzwaarte
Zorgzwaarte verplicht in te schalen door MDT’s Gestandaardiseerde, intersectorale instrumenten (nog in ontwikkeling): > 6 jaar: IZIKA (instrument ter bepaling van de zorgintensiteit voor kinderen & adolescenten) 0-6-jarigen: IZIIK (instrument ter bepaling van de zorgintensiteit van infants en kleuters)

58 Indicatiestelling - indicatievoorstel

59 Indicatiestelling – indicatievoorstelling – selecteren typemodule(s)
Typemodule selecteren RTJ EN/OF NRTJ Via functie EN/OF probleemgebied Uit lijst die dat oplevert 1 of meer typemodules selecteren en naar grijze kader “gewenste hulp” slepen

60 Indicatiestelling – regievoorwaarden
Bepaalde voorwaarden via sleepfunctie bijkomend suggereren aan jeugdhulpregie (voor toewijzing van NRTJ)

61 Indicatiestelling – geldigheid voorstel

62 Stap 8: ontvankelijk maken A-document

63 Checken voorwaarden voor verzending naar de toegangspoort
Alle verplichte velden ingevuld; INSISTO controleert automatisch bij klik op knop “BEWAREN”; rode aanduiding = welke verplichte velden nog niet ingevuld.

64 Voorwaarden voor verzending naar toegangspoort
Akkoord cliënt Print ingevulde document af en laat ondertekenen door cliënten. Verantwoordelijkheid MDT dat cliënt zijn akkoord schriftelijk heeft gegeven.

65 Stap 9: a-document verzenden naar toegangspoort

66

67 Bericht van succesvol verzenden
Er kan NIETS meer gewijzigd worden aan de inhoud van het A-document!

68 Als de toegangspoort bijkomende informatie stelt

69 Driehoekteken: teken dat de toegangspoort in je dossier bijkomende informatie of diagnostiek opvraagt. Ga voor de precieze instructies kijken naar het tabblad “bijkomende informatie”

70 VIST en Second opinion

71 VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing

72 Second opinion Wanneer cliënt niet akkoord met inhoud indicatiestellingsverslag van de toegangspoort, mogelijkheid tot second opinion bij een 2de toegangspoort (pas vanaf 1 maart 2014)

73 Tot slot nog handige weetjes

74 : Sta hier op met je PC-muis, en je krijgt meer informatie over wat daar gevraagd wordt
Opslaan van gegevens: Navigeren van ene tabblad naar andere: ingevulde gegevens automatisch bewaard Idem bij knop “bewaren” Let op, bij navigeren van ene tabblad naar andere met : risico dat ingevulde gegevens niet bewaard worden kruisje: informatie/dossier verwijderen penseel: informatie bewerken/aanvullen Maak gebruik van handige gebruiksfuncties, bijvoorbeeld:

75 Browser Werk niet met Mozilla Firefox (INSISTO blokkeert erop)
Werk met Internet Explorer (versie 9) Indien geen versie 9, installeer dan Google Chrome (gratis browser)

76 Handleidingen Inhoudelijke aanknopingspunten voor opstellen A-document: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/a-doc_handleiding.pdf Technische handleiding INSISTO: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/a-doc_tips.pdf

77 Aan de slag in INSISTO met eigen casus
Vragen? Hulp nodig? Zit je vast? Trek aan onze mouw, en we komen helpen! Loopt je dossier even vast: druk op f5

78 Technische vragen/problemen vanaf 1 maart 2014: insisto@jongerenwelzijn.be


Download ppt "Vorming voor multidisciplinaire teams"

Verwante presentaties


Ads door Google