De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 integratie energiebeheersing en duurzaamheid bij VIPA rusthuizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 integratie energiebeheersing en duurzaamheid bij VIPA rusthuizen."— Transcript van de presentatie:

1 1 integratie energiebeheersing en duurzaamheid bij VIPA rusthuizen

2 2 achtergrond en duiding EPI-studie rusthuizen duurzaamheidscriteria VIPA

3 3 VIPA : evaluatiecriteria ecologisch bouwen omzendbrief 29/04/2003 invoeren energie- en grondstoffenzuinig beleid garanderen comfort & gezond binnenklimaat huidige regelgeving energieprestatieregelgeving EPB Vlaanderen : BVR 01/01/2006 >> E100 Brussel : BBHR 21/12/2007 >> E90 eisen energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

4 4 huidige regelgeving Waarom actualiseren ? - overlapping VIPA/EPB-eisen - 2 parallelle procedures > administratieve vereenvoudiging - begroting inspanning via bevestiging energieprestatie-eis - sectorspecifieke benadering - aanreiken normenkader > definitie thermisch comfort > kwaliteitseis binnenlucht > definitie akoestisch comfort - evolutie doelstelling op Vlaams niveau

5 5 1.Vlaams Klimaatplan 2006-2012 invulling VIPA : specifiek energieprestatie-peil opleggen voor VIPA-projecten (VORA 2008) 2.Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling invulling VIPA : energieprestatie-eisen + criteria toegankelijkheid, comfort, stedenbouwkundige integratie, materiaalgebruik, flexibiliteit en leefbaarheid basis : visienota DUWOBO (LNE) & Green Guide for Health Care (US ) integratie regelgeving

6 6 afstemming regelgeving energieprestatie EPB / VIPA EPW > E80 EPU > E80 ASB > ?? MB duurzaamheid comfort materialen ontwerp beheer … Criteria Ecologisch Bouwen

7 7 % aanvragen bij VIPA per sectorEPU/EPWASBtot personen met een handicap241034 bijzondere jeugdbijstand516 preventieve & ambulante gezondheidszorg12 voorzieningen bejaarden & thuiszorg25 algemeen welzijnswerk66 kinderopvang55 verzorgingsinstellingen12 totaal4753100 afstemming regelgeving Andere Specifieke Bestemmingen : niet louter woonfunctie, niet louter kantoor of schoolfunctie …. > geen Epeil binnen EPB

8 8 achtergrond en duiding EPI-studie rusthuizen duurzaamheidscriteria VIPA

9 9 EPI- studie rusthuizen Hoe energieprestatie voor gebouwen met uitgesproken zorgfunctie (VIPA ASB) beoordelen ? bestaande modellen energieprestatie-berekening (EPW/EPU) niet geschikt voor zorgprofiel >behoefte aan aangepaste rekenmethodiek bestaande ASB-eisen binnen EPB beperkt tot eisen isolatiepeil en ventilatie quid verlichting, productie warm water, zonwering, koeling? > behoefte aan omvattend beoordelingskader energieverbruik eisen energieprestatie mét comfortgarantie voor kwetsbare gebruikers > behoefte aan beoordelingskader gebruikerscomfort

10 10 Energie-Prestatie-Indicatoren rusthuizen studie-opdracht : energie-prestatie-indicatoren bepalen via analyse 6 cases van rusthuizen ( SWW / comfortcriteria / ventilatie / gebruikspatroon ) + aanreiken aangepaste rekenmethodiek energieprestatie (aansluitend op EPB) + beoordelingskader comfort (thermisch, visueel, akoestisch, binnenlucht kwaliteit) samenwerkingsverband : KULeuven, labo bouwfysica / UGent, vakgroep Architectuur&Stedenbouw/ bouwfysisch studiebureau Daidalos-Peutz / FDA architecten en ingenieurs nv/ Ingenium nv EPI-studie rusthuizen

11 11 Energie-Prestatie-Indicatoren rusthuizen 4 kwaliteitsniveaus met maatregelenpakket : E100 = equivalent voor huidig niveau EPB E80 = kwaliteitsniveau ‘evaluatiecriteria ecologisch bouwen’ E60 = laag energieniveau E40 = zeer laag energieniveau oververhittingscriterium : verplichting minimale zonwering + bepaling grens overschrijdingsuren kader : interne warmtewinsten, verbruik & distributie sanitair warm water, ventilatiebehoefte, verlichtingsverbruik EPI-studie rusthuizen

12 12 achtergrond en duiding EPI-studie rusthuizen duurzaamheidscriteria VIPA

13 13 duurzaamheidscriteria VIPA. integratie evaluatiecriteria ecologisch bouwen norm energieprestatie. sectorspecifiek >> rusthuizen ≠ andere sectoren. globaal toetsingsinstrument eisen en score-items >> minimale totale score verplicht concrete aftoetsbare eisen & score-items integrale benadering & onderlinge samenhang. enkel aanvullende items niet opgenomen bv brandveiligheid, hitteplan, …

14 14 duurzaamheidscriteria VIPA aandachtspunten DUWOBO toepassing binnen WVG. 1. Gebruikerscomfort 11 2. Energiebeheersing 11 3. Duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik 7 4. Geïntegreerde benadering 4 5. Gebouwbeheer 3 DUURZAAMHEIDSTOETS 36 MINIMUMSCORE 21 + 5

15 15 duurzaamheidscriteria VIPA 1. Gebruikerscomfort 1.1 fysieke toegankelijkheid 2e 1.2 zomercomfort e 1.3 gebruik ramen e 1.4 daglichttoetreding e 1.5 regeling thermisch comfort s 1.6 akoestisch comfort 2s 1.7 contact met buitenomgeving e,s 1.8 gebruik buitenomgeving s

16 16 duurzaamheidscriteria VIPA 1.2 zomercomfort eis overschrijdingsuren operatieve temperatuur bij klasse B maximaal 260 uur (3% van de gebruikstijd) De beoordeling van het thermisch comfort is gebaseerd op NBN EN ISO 7730 2005, de beoordeling van de comfortklasse is gebaseerd op NBN EN 15251. link energiebeheersing : basisvoorwaarde beperking bezonningslast kader voor beoordeling zomercomfort :

17 17 duurzaamheidscriteria VIPA 1.2 zomercomfort eis Algemeen : zonwerende beglazing g< 0,45 minstens regelbare zonwering g totaal < 0,15 + In de rusthuiskamers : g.A < 1,8 m² g.A < 0,6 m² of aantonen garantie zomercomfort N W Z O (A = glasoppervlak, g= zontoetredingsfactor)

18 18 duurzaamheidscriteria VIPA geluidsoverlast = belangrijke bron van stress impact op privacy & welzijn van bewoners, personeel en bezoekers aandacht voor : - isolatie luchtgeluid & contactgeluid tussen de ruimtes - geluid technische installaties - zaalakoestiek van de ruimten - luchtgeluidisolatie van de gevel EPI–studie : comfortnorm akoestiek voor rusthuizen normaal akoestisch comfort verhoogd akoestisch comfort 1.6 akoestisch comfort 2 x score - eisen normaal akoestisch comfort in bestek - eisen verhoogd akoestisch comfort in bestek score

19 19 duurzaamheidscriteria VIPA 1.7 contact buitenomgeving eis + score - vanuit elke verblijfsruimte ongehinderd visueel contact met buitenruimte - éénzijdige frontale daglichttoetreding in gangen wordt vermeden - vanuit elke ruimte voor personeel ongehinderd visueel contact met buitenruimte eis score ongehinderd visueel contact met buitenruimte = belangrijke voorwaarde in comfortervaring bewoners & personeel & bezoekers

20 20 duurzaamheidscriteria VIPA 2. Energiebeheersing 2.1 globaal isolatiepeil K35 & U-waarden e 2.2 productie & distributie verwarming e 2.3 eisen ventilatie e,s 2.4 distributie warm water e 2.5 energiezuinige binnenverlichting e,s 2.6 energiezuinige toestellen e,s 2.7 prestatie-eis koelingssysteem e 2.8 verbetering energieprestatie s

21 21 duurzaamheidscriteria VIPA 2. Energiebeheersing MAATREGELENPAKKET E80 bouwkundig : K35 + buitenzonwering 2.1 K35 & U-waarden eis 1.2 zomercomfort eis installaties 2.2 eisen productie en distributie verwarming eis 2.3 eisen ventilatie eis 2.4 distributie warm water eis 2.5 energiezuinige binnenverlichting eis

22 22 duurzaamheidscriteria VIPA 2.1 K35 & U-waarden eis > installatie : toepassing huidige eisen omzendbrief 2.2 eisen productie en distributie verwarming eis 2.3 eisen ventilatie eis > gebouwschil : toepassing huidige eisen omzendbrief > EPI –studie : analyse bestaande rusthuizen > aansluitend op EPB > sectorspecifieke invulling > EPI-studie : bepaling kader 2.4 distributie warm water eis

23 23 duurzaamheidscriteria VIPA 2.5 energiezuinige binnenverlichting eis + score elektriciteitsverbruik verlichting in gezondheids- en verzorgingsinstellingen 45 % van totaal verbruik (cijfers VITO) - in verblijfsruimten : max verlichtingsvermogen 3,3W/m².100lux - in circulatie, administratieve en personeelsruimten : max verlichtingsvermogen 2,5 W/m².100lux - minimaal per lokaal behoefteregeling eis score - in niet permanent gebruikte ruimtes : automatische regeling

24 24 duurzaamheidscriteria VIPA 2.8 verbetering energieprestatie score E80 / K35 : te realiseren met gangbare technieken E60 / K30 : te realiseren met extra inspanningen tov gangbare technieken MAAR economisch interessanter op termijn van 20 jaar score - energieprestatie-peil E60 wordt bevestigd EPI-studie II : verdere aftoetsing maatregelen E60 onderzoek op basis van dossiers aanvraag PA met ambitie-formulering E60

25 25 duurzaamheidscriteria VIPA 3. Duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik 3.1 rationeel watergebruik e,e 3.2 duurzaam houtgebruik e 3.3 afwerkingsmaterialen e,s 3.4 duurzaam bouwconcept s 3.5 hernieuwbare energie s

26 26 duurzaamheidscriteria VIPA 3.1 rationeel watergebruik eis > toepassing huidige omzendbrief : - regenwaterrecuperatie - waterverbruik 3.4 duurzaam bouwconcept score > flexibele, aanpasbare en multifunctionele invulling bouwprogramma stimuleren - basisstructuur : vaste kernen met een flexibele invulling - opbouw : consequent dimensioneringsraster op verschillende niveaus (modulair) score

27 27 duurzaamheidscriteria VIPA 3.5 hernieuwbare energie score > haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling verplicht bij EPB (gebouwen > 1000 m²) - implementeren energiesystemen volgens de haalbaarheidsstudie of - 10 % van de jaarlijkse energiebehoefte = groene/hernieuwbare energie door de installatie op het terrein score

28 28 duurzaamheidscriteria VIPA 5. Gebouwbeheer 5.1 basis kwaliteitsopvolging e 5.2 opleiding ifv beheer s 5.3 energiestromen meten e 4. Geïntegreerde benadering 4.1 geïntegreerd ontwerp e,e 4.2 duurzame inplanting s 4.3 bereikbaarheid s

29 29 duurzaamheidscriteria VIPA 4.1 geïntegreerde ontwerp eis > integrale benadering bouwproces : functioneel programma comfort- eisen legionella leefbaarheid energie- prestatie brandveiligheid vergunning stedenbouw technische normen erkennings- normen financiering > samenwerkend team specialisten > referentiedocument gedurende proces noodzakelijk veiligheids- coördinatie milieuwetgeving

30 30 duurzaamheidscriteria VIPA - multidisciplinair bouwteam vanaf het begin ontwerpproces om de duurzaamheidsdoelstellingen bij ontwerp en uitvoering te garanderen - doorheen het ontwerp- en bouwproces wordt een programma van eisen als leidraad gebruikt 4.1 geïntegreerde ontwerp eis > verhoging subsidie algemene kosten : 7 % >>>> 10% eis

31 31 duurzaamheidscriteria VIPA 4.2 duurzame inplanting score - er wordt binnen het project geen nieuw terrein buiten de gemeentelijke kern aangesneden : inbreidingsgerichte nieuwbouw of verbouwing of aankoop met verbouwing 4.3 bereikbaarheid score - er bevindt zich een opstapplaats voor openbaar vervoer binnen een wandelafstand van 200 m.

32 32 duurzaamheidscriteria VIPA 5.1 basis kwaliteitsopvolging eis 5.2 opleiding ifv beheer score - in bestek : monitoring van gebouw en technieken tot 24 maanden nà de voorlopige oplevering - één persoon = verantwoordelijke voor de opvolging van ontwerpdoelstellingen - opleidingspakket voor gebouwbeheerders te voorzien in het aanbestedingspakket van de werken - interne kennisoverdracht gebouwbeheer : beschikbaar stellen vd noodzakelijke informatiepakketten

33 33 Criteria ecologisch bouwen MB duurzaamheidscriteria toepassing rusthuizen

34 34 info : www.vipa.bewww.vipa.be ann.beusen@wvg.vlaanderen.be


Download ppt "1 integratie energiebeheersing en duurzaamheid bij VIPA rusthuizen."

Verwante presentaties


Ads door Google