De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Overzicht programma Schoollisting en salarisberekening: Inleiding Reglementering De schoollisting De salarisberekening De totale loonkost Brutowedde en H/S Nettowedde BBSZ / Werkbonus / Vlaamse Korting opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Inleiding Waarom organiseren we deze cursus ? Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris voor de geleverde prestaties Het salaris = de geldelijke uitwerking van de personeelsinformatie via elektronische zendingen / via papier Inzicht krijgen in de basisprincipes van de salarisberekening De structuur en de meest voorkomende codes van de schoollisting leren kennen opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Inleiding Hoe is deze cursus opgebouwd ? op basis van de schoollisting via een overzicht van de meest voorkomende codes via een overzicht van de basisregels van de salarisberekening aan de hand van praktische voorbeelden opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Reglementering & info KB van 15 april 1958 KB van 1 december 1970 Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk : Pers/2003/16 (13AC) Nuttige informatie via Wedde-info onderwijspersoneel Wetwijs Cursus schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
De schoollisting Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zendt na afsluiting (maand)betaling een schoollisting naar de schoolsecretariaten De schoollisting = lijst met detail salarisberekeningen personeelsleden van de school opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Schoollisting Nut schoollisting Schoollisting = instrument van controle schoollisting is verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens m.b.t. salaris controle schoollisting helpt om fouten te detecteren en te signaleren Schoollisting = bron van informatie voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over salaris voor invullen / opmaken van attesten (ziekenfonds, R.V.A.,...) Schoollisting Voorbeeld 1 opleiding schoolsecretariaten

8 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
KC/RW (kaartcode/ regularisatie wedde) KC 05: betaling lopend maandsalaris achterstallig salaris voor periodes uit het verleden voorbeeld 1 KC 06: bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een periode uit het verleden voorbeeld 2 RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06: KC 05 : bevat het “recht op” KC 06 : bevat het “vroeger ontvangen” bedrag opleiding schoolsecretariaten

9 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
Salarisherzieningen kunnen uitmonden in een positief of negatief saldo: Bij positief saldo  bedrag wordt uitbetaald samen met het maandsalaris Bij negatief saldo  3 mogelijkheden om bedrag te recupereren: schuld wordt volledig gerecupereerd op het maandsalaris schuld wordt in schijven gerecupereerd op het salaris  bijkomende KC 55/7 en 65/7 schuld kan niet worden gerecupereerd op salaris (geen maandsalaris of het maandsalaris is ontoereikend)  bijkomende KC 55/8  schuld wordt gerecupereerd door middel van een terugvorderingsbrief opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Voorbeelden voorbeeld 3: bijzondere bijdrage sociale zekerheid voorbeeld 4: Vlaamse korting en werkbonus voorbeeld 5: rubrieken betaallijn opleiding schoolsecretariaten

11 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
De opdracht: De onderwijsopdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx) xxx.x = teller opdrachtbreuk = aantal gepresteerde uren/lestijden per week (zending school) xxxx = de noemer van de opdrachtbreuk. De noemerbepaling gebeurt bij het Agentschap noemer is afhankelijk van ambt noemer = minimum aantal uren of lestijden per week dat voor het ambt met voltijdse prestaties vereist is vb:8 lestijden onderwijzer  8/24  008.0/0024 vb: 8,5 lestijden onderwijzer ASV  8,5/22  008.4/0022 opleiding schoolsecretariaten

12 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
SC = sociale code  Heeft betrekking op de betaalwijze en de toe te passen sociale afhoudingen Soort betaling SC Betaalwijze Soort inhouding Salaris 95 12den FOP + VGZ vastbenoemden 83 300sten met UB RSZ tijdelijken 81 Toelage 00 geen sociale inhoudingen RSZ = Rijkssociale Zekerheid FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen UB = Uitgestelde bezoldiging (verloning tijdens zomervakantie) opleiding schoolsecretariaten

13 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
F = Functie 1 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld onvolledig schooljaar + UB betaling per kalenderdag 2 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld volledig schooljaar + UB maandsalaris = 1/12 jaarsalaris 2 = hoofdambt  tijdelijken zonder UB 4 = hoofdambt  vastbenoemd opleiding schoolsecretariaten

14 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat) Burgerlijke staat : 0 = ongehuwd met haardtoelage 1 = ongehuwd 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend 3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar 4 = gescheiden 5 = feitelijk gescheiden 9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage voorbeeld 7 opleiding schoolsecretariaten

15 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
Personen fiscaal ten laste = PTL bestaat uit 2 posities: 1ste positie = informatie personeelslid / partner 2de positie = informatie aantal kinderen ten laste Opmerking: partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner opleiding schoolsecretariaten

16 Weerslag PTL-B op de bedrijfsvoorheffing
Omzendbrief van 14/12/ kenmerk PERS/2005/24 Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - verminderingen wegens gezinslasten punt 5 a + b Omzendbrief van 01/10/ kenmerk PERS/2003/16 Verklaring schoollisting punt 3 bijlage  overzicht codering combinatie van de parameters B en PTL voorbeeld 7 opleiding schoolsecretariaten

17 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
ANC = geldelijke anciënniteit (GA) GA wordt bepaald in functie van: salarisschaal de reeds gepresteerde diensten GA wordt vastgesteld op de 1ste van de maand De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 141  minimumleeftijd 22 jaar) de verworven GA wordt uitgedrukt in jaren en maanden GA kan verschillen bij meerdere barema’s Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..) voorbeeld 8 voorbeeld 9 opleiding schoolsecretariaten

18 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting
Soort ambt Gewoon hoofdambt (term wordt niet vermeld) Speciaal hoofdambt Overwerk Bijbetrekking Kenmerk 01 = bedreiging beroepsziekte  bezoldiging 90 % voorbeeld 10 opleiding schoolsecretariaten

19 Geldelijke uitwerking
Inhoud Berekening van de loonkost Brutowedde en H/S Nettowedde BBSZ / Werkbonus / Vlaamse korting WOP opleiding schoolsecretariaten

20 Berekenen van de loonkost
Goed om weten vooraf: sociale bijdrage werkgever Werkgeversaandeel (patronale bijdrage) Personeelslid ondervindt hier niets van Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage opleiding schoolsecretariaten

21 Berekenen van de brutowedde
Niet-geïndexeerde jaarwedde: Vier parameters: hoofdambt geldelijke anciënniteit salarisschaal opdrachtbreuk Bepalen van de jaarwedde: fulltime op jaarbasis niet-geïndexeerd opleiding schoolsecretariaten

22 Berekenen van de brutowedde
Geïndexeerde jaarwedde: Jaarwedde aan 100% is gekend De indexcoëfficiënt (spilindex) index 1,4859 principe van de indexering Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde opleiding schoolsecretariaten

23 Berekenen van de brutowedde
Bruto geïndexeerde maandwedde: Geïndexeerde jaarwedde is gekend Jaarwedde / 12 = bruto geïndexeerde maandwedde  is gelijk voor vastbenoemden of tijdelijken (volledig schooljaar) opleiding schoolsecretariaten

24 Haard – of standplaatstoelage
Reglementering K.B. 26/11/1997 Voorwaarden: inkomensgrens haardtoelage gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste / kinderbijslag aan te vragen standplaatstoelage personeelslid voldoet niet aan de voorwaarden haardtoelage automatisch toegekend opleiding schoolsecretariaten

25 Berekenen van de brutowedde
Deeltijdse prestaties: Geïndexeerde maandwedde X opdrachtbreuk Geïndexeerde H/S X opdrachtbreuk opleiding schoolsecretariaten

26 Berekenen van de brutowedde
Tijdelijk voor onvolledig schooljaar < 300 bezoldigde dagen maandwedde = X/360 van geïndexeerde jaarwedde X = het aantal gepresteerde dagen voor die bepaalde maand opleiding schoolsecretariaten

27 Berekenen van de brutowedde
Tijdelijk voor volledig schooljaar of vast maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde indien een onvolledige maand: aantal gepresteerde dagen is ≤ 15  te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen aantal gepresteerde dagen > 15  te betalen : X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen opleiding schoolsecretariaten

28 Berekenen van de brutowedde
Voorbeeld: vastbenoemd personeelslid neemt volledig ouderschapsverlof. Indien ingangsdatum 04/01: gepresteerde dagen = 3 (van 01/01 tem 03/01) 3 < 15  3/30 Indien ingangsdatum 20/01: gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01) 19 > 15 niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01) 30 – 12 dagen = 18 dagen  18/30 opleiding schoolsecretariaten

29 Berekenen van de bruto belastbare wedde
Sociale afhoudingen: Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ) = 13,07% van de bruto geïndexeerde maandwedde + H/S opleiding schoolsecretariaten

30 Berekenen van de bruto belastbare wedde
Sociale afhoudingen: Werknemersaandeel vastbenoemden 7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde 3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde opleiding schoolsecretariaten

31 Berekenen van de bruto belastbare wedde
Bruto belastbare maandwedde = bruto geïndexeerde maandwedde + H/S – sociale afhoudingen Ter info : code 250 op attest (taksfiche) opleiding schoolsecretariaten

32 Berekenen van de nettowedde
Fiscale afhoudingen: Afhouden van belastbare maandwedde Bedrijfsvoorheffing: belasting vooraf Code 286 op attest Bedrag afhankelijk van : grootte van de belastbare maandwedde persoonlijke fiscale situatie (BS + PTL) Opgelet: bij EJT,VG en achterstallen opleiding schoolsecretariaten

33 Berekenen van de nettowedde
bruto belastbare maandwedde - bedrijfsvoorheffing Ter info: Komt niet op de taksfiche (attest ) opleiding schoolsecretariaten

34 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Algemeen: BBSZ vanaf 1 april 1994 Code 287 op attest BBSZ wordt afgetrokken van nettowedde Voorbeeld tijdelijk personeelslid: opdracht start op 1/09: geen BBSZ want per kwartaal en juli en augustus UB vanaf wedde oktober: wel BBSZ want is eerste maandwedde 4de kwartaal opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Extra’s Werkbonus: Bij openbare sector vanaf 01/07/2000 Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen) Doel: verschil met werkloosheid vergroten Wordt opgeteld bij het netto-BBSZ opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Extra’s Vlaamse korting: Forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing met 10,40 € Voorwaarden: wonen in Vlaams gewest en inkomen tussen 6.980,00 € en ,00 € op jaarbasis Vanaf januari 2010 (opnieuw maandelijks) opleiding schoolsecretariaten

37 Berekenen van de nettowedde
Algemeen : Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S - Sociale afhouding(en) Bruto belastbare maandwedde - Fiscale afhouding (bedrijfsvoorheffing) Nettowedde - BBSZ + werkbonus + Vlaamse korting Effectief uit te betalen bedrag opleiding schoolsecretariaten

38 Voorbeeld 1 : Vastbenoemde leerkracht
Anc : 18j 02 maand Jaarwedde : ,00 Geïndexeerde jaarwedde : ,00 x 1,4859 = ,09 Geïndexeerde maandwedde : ,09 / 12 = 3.165,09 FOP : 3.165,09 * 7,5% = 237,38 VGZ : 3.165,09 * 3,55 % = 112,36 Bruto belastbaar : 3.165,09 – 237,38 – 112,36 = 2.815,35 Bedrijfsvoorheffing : 922,00 (zie simulatie bedrijfsvoorheffing) Netto : 2.815,35 – 922,00 = 1.893,35

39 Voorbeeld 2 : tijdelijke leerkracht aangesteld voor volledig schooljaar met standplaatstoelage
Anc : 01j 0m Jaarwedde : ,65 Geïndexeerde jaarwedde : ,65 * 1,4859 = ,38 Geïndexeerde standplaatstoelage : 179,98 x 1,4859 = 267,43 Geïndexeerde maandwedde : ,38 /12 = 2.218,29 Geïndexeerde standplaatstoelage per maand : 267,43 / 12 = 22,27 RSZ – bijdrage : 2.218, ,27 = 2.240,56 * 13,07 % = 292,83 Bruto – belastbaar : 2.240, ,83 = 1.947,73 Bedrijfsvoorheffing : 487,87 ( zie simulatie bedrijfsvoorheffing) Netto : 1.947,73 – 487,87 = 1.459,86

40 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Vragen? opleiding schoolsecretariaten

41 Voorbeelden Schoollisting en salarisberekening
opleiding schoolsecretariaten

42 Soort inrichtende macht
Voorbeeld 1 Soort instelling Soort inrichtende macht Naam + Voornaam

43 Voorbeeld 1 Naam + Voornaam

44 Voorbeeld 2

45 Voorbeeld 3

46 Voorbeeld 4

47 Voorbeeld 5

48 Voorbeeld 6 2

49 Voorbeeld 7

50 Voorbeeld 7

51 Voorbeeld 8

52 Voorbeeld 9

53 Voorbeeld 10


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google