De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Schoollisting en salarisberekening: 1.Inleiding 2.Reglementering 3.De schoollisting 4.De salarisberekening  De totale loonkost  Brutowedde en H/S  Nettowedde  BBSZ / Werkbonus / Vlaamse Korting

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding  Waarom organiseren we deze cursus ?  Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris voor de geleverde prestaties  Het salaris = de geldelijke uitwerking van de personeelsinformatie via elektronische zendingen / via papier  Inzicht krijgen in de basisprincipes van de salarisberekening  De structuur en de meest voorkomende codes van de schoollisting leren kennen

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding  Hoe is deze cursus opgebouwd ?  op basis van de schoollisting  via een overzicht van de meest voorkomende codes  via een overzicht van de basisregels van de salarisberekening  aan de hand van praktische voorbeelden

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering & info  KB van 15 april 1958  KB van 1 december 1970  Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk : Pers/2003/16 (13AC)  Nuttige informatie via Wedde-info onderwijspersoneel Wetwijs Cursus schoolsecretariaten

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten De schoollisting  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zendt na afsluiting (maand)betaling een schoollisting naar de schoolsecretariaten  De schoollisting = lijst met detail salarisberekeningen personeelsleden van de school

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoollisting Nut schoollisting 1.Schoollisting = instrument van controle  schoollisting is verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens m.b.t. salaris  controle schoollisting helpt om fouten te detecteren en te signaleren 2.Schoollisting = bron van informatie  voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over salaris  voor invullen / opmaken van attesten (ziekenfonds, R.V.A.,...) Schoollisting Voorbeeld 1

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting KC/RW (kaartcode/ regularisatie wedde)  KC 05:  betaling lopend maandsalaris  achterstallig salaris voor periodes uit het verleden  voorbeeld 1 voorbeeld 1  KC 06:  bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een periode uit het verleden  voorbeeld 2 voorbeeld 2  RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06:  KC 05 : bevat het “recht op”  KC 06 : bevat het “vroeger ontvangen” bedrag

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting Salarisherzieningen kunnen uitmonden in een positief of negatief saldo:  Bij positief saldo  bedrag wordt uitbetaald samen met het maandsalaris  Bij negatief saldo  3 mogelijkheden om bedrag te recupereren: 1.schuld wordt volledig gerecupereerd op het maandsalaris 2.schuld wordt in schijven gerecupereerd op het salaris  bijkomende KC 55/7 en 65/7 3.schuld kan niet worden gerecupereerd op salaris (geen maandsalaris of het maandsalaris is ontoereikend)  bijkomende KC 55/8  schuld wordt gerecupereerd door middel van een terugvorderingsbrief

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeelden  voorbeeld 3: bijzondere bijdrage sociale zekerheid voorbeeld 3  voorbeeld 4: Vlaamse korting en werkbonus voorbeeld 4  voorbeeld 5: rubrieken betaallijn voorbeeld 5

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting De opdracht: De onderwijsopdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)  xxx.x = teller opdrachtbreuk = aantal gepresteerde uren/lestijden per week (zending school)  xxxx = de noemer van de opdrachtbreuk. De noemerbepaling gebeurt bij het Agentschap  noemer is afhankelijk van ambt  noemer = minimum aantal uren of lestijden per week dat voor het ambt met voltijdse prestaties vereist is  vb:8 lestijden onderwijzer  8/24  008.0/0024  vb: 8,5 lestijden onderwijzer ASV  8,5/22  008.4/0022

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting Soort betalingSCBetaalwijzeSoort inhouding Salaris9512 den FOP + VGZ vastbenoemden Salaris83300 sten met UBRSZ tijdelijken Salaris8112 den RSZ tijdelijken Toelage0012 den geen sociale inhoudingen SC = sociale code  Heeft betrekking op de betaalwijze en de toe te passen sociale afhoudingen  RSZ = Rijkssociale Zekerheid  FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen  VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen  UB = Uitgestelde bezoldiging (verloning tijdens zomervakantie)

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting F = Functie  1 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld onvolledig schooljaar + UB  betaling per kalenderdag  2 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld volledig schooljaar + UB  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  2 = hoofdambt  tijdelijken zonder UB  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  4 = hoofdambt  vastbenoemd  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)  Burgerlijke staat :  0 = ongehuwd met haardtoelage  1 = ongehuwd  2 = gehuwd of wettelijk samenwonend  3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar  4 = gescheiden  5 = feitelijk gescheiden  9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage voorbeeld 7

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting  Personen fiscaal ten laste = PTL  bestaat uit 2 posities: − 1 ste positie = informatie personeelslid / partner − 2 de positie = informatie aantal kinderen ten laste  Opmerking: − partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Weerslag PTL-B op de bedrijfsvoorheffing  Omzendbrief van 14/12/ kenmerk PERS/2005/24 Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - verminderingen wegens gezinslasten  punt 5 a + b  Omzendbrief van 01/10/ kenmerk PERS/2003/16 Verklaring schoollisting  punt 3 bijlage  overzicht codering combinatie van de parameters B en PTL voorbeeld 7

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting ANC = geldelijke anciënniteit (GA)  GA wordt bepaald in functie van:  salarisschaal  de reeds gepresteerde diensten  GA wordt vastgesteld op de 1 ste van de maand  De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 141  minimumleeftijd 22 jaar)  de verworven GA wordt uitgedrukt in jaren en maanden  GA kan verschillen bij meerdere barema’s  Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..) voorbeeld 8 voorbeeld 9

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting Soort ambt  Gewoon hoofdambt (term wordt niet vermeld)  Speciaal hoofdambt  Overwerk  Bijbetrekking Kenmerk  01 = bedreiging beroepsziekte  bezoldiging 90 % voorbeeld 10

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geldelijke uitwerking Inhoud  Berekening van de loonkost  Brutowedde en H/S  Nettowedde  BBSZ / Werkbonus / Vlaamse korting  WOP

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de loonkost Goed om weten vooraf:  s ociale bijdrage werkgever  Werkgeversaandeel (patronale bijdrage)  Personeelslid ondervindt hier niets van  Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ  Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de brutowedde Niet-geïndexeerde jaarwedde: 1.Vier parameters:  hoofdambt  geldelijke anciënniteit  salarisschaal  opdrachtbreuk 2.Bepalen van de jaarwedde:  fulltime op jaarbasis niet-geïndexeerd

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de brutowedde Geïndexeerde jaarwedde:  Jaarwedde aan 100% is gekend  De indexcoëfficiënt (spilindex)  index 1,4859  principe van de indexering  Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de brutowedde Bruto geïndexeerde maandwedde: 1.Geïndexeerde jaarwedde is gekend 2.Jaarwedde / 12 = bruto geïndexeerde maandwedde  is gelijk voor vastbenoemden of tijdelijken (volledig schooljaar)

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Haard – of standplaatstoelage  Reglementering K.B. 26/11/1997  Voorwaarden:  inkomensgrens  haardtoelage −gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner −alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste / kinderbijslag −aan te vragen  standplaatstoelage −personeelslid voldoet niet aan de voorwaarden haardtoelage −automatisch toegekend

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de brutowedde Deeltijdse prestaties:  Geïndexeerde maandwedde X opdrachtbreuk  Geïndexeerde H/S X opdrachtbreuk

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de brutowedde Tijdelijk voor onvolledig schooljaar  < 300 bezoldigde dagen  maandwedde = X/360 van geïndexeerde jaarwedde  X = het aantal gepresteerde dagen voor die bepaalde maand

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de brutowedde Tijdelijk voor volledig schooljaar of vast  maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde  indien een onvolledige maand:  aantal gepresteerde dagen is ≤ 15  te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen  aantal gepresteerde dagen > 15  te betalen : X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de brutowedde Voorbeeld: vastbenoemd personeelslid neemt volledig ouderschapsverlof.  Indien ingangsdatum 04/01:  gepresteerde dagen = 3 (van 01/01 tem 03/01)  3 < 15  3/30  Indien ingangsdatum 20/01:  gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01)  19 > 15  niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01)  30 – 12 dagen = 18 dagen  18/30

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de bruto belastbare wedde Sociale afhoudingen:  Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ) = 13,07% van de bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de bruto belastbare wedde Sociale afhoudingen:  Werknemersaandeel vastbenoemden  7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde  3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de bruto belastbare wedde  Bruto belastbare maandwedde =  bruto geïndexeerde maandwedde  + H/S  – sociale afhoudingen Ter info : code 250 op attest (taksfiche)

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de nettowedde Fiscale afhoudingen:  Afhouden van belastbare maandwedde  Bedrijfsvoorheffing: belasting vooraf  Code 286 op attest  Bedrag afhankelijk van :  grootte van de belastbare maandwedde  persoonlijke fiscale situatie (BS + PTL) Opgelet: bij EJT,VG en achterstallen

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de nettowedde  Nettowedde =  bruto belastbare maandwedde  - bedrijfsvoorheffing Ter info: Komt niet op de taksfiche (attest )

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Algemeen:  BBSZ vanaf 1 april 1994  Code 287 op attest  BBSZ wordt afgetrokken van nettowedde  Voorbeeld tijdelijk personeelslid:  opdracht start op 1/09: geen BBSZ want per kwartaal en juli en augustus UB  vanaf wedde oktober: wel BBSZ want is eerste maandwedde 4 de kwartaal

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Extra’s  Werkbonus:  Bij openbare sector vanaf 01/07/2000  Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)  Doel: verschil met werkloosheid vergroten  Wordt opgeteld bij het netto-BBSZ

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Extra’s  Vlaamse korting:  Forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing met 10,40 €  Voorwaarden: wonen in Vlaams gewest en inkomen tussen 6.980,00 € en ,00 € op jaarbasis  Vanaf januari 2010 (opnieuw maandelijks)

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekenen van de nettowedde Algemeen : Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S - Sociale afhouding(en) Bruto belastbare maandwedde - Fiscale afhouding ( bedrijfsvoorheffing ) Nettowedde - BBSZ + werkbonus + Vlaamse korting Effectief uit te betalen bedrag

38 38 Voorbeeld 1 : Vastbenoemde leerkracht Anc : 18j 02 maand Jaarwedde : ,00 Geïndexeerde jaarwedde : ,00 x 1,4859 = ,09 Geïndexeerde maandwedde : ,09 / 12 = 3.165,09 FOP : 3.165,09 * 7,5% = 237,38 VGZ : 3.165,09 * 3,55 % = 112,36 Bruto belastbaar : 3.165,09 – 237,38 – 112,36 = 2.815,35 Bedrijfsvoorheffing : 922,00 (zie simulatie bedrijfsvoorheffing) Netto : 2.815,35 – 922,00 = 1.893,35

39 39 Voorbeeld 2 : tijdelijke leerkracht aangesteld voor volledig schooljaar met standplaatstoelage Anc : 01j 0m Jaarwedde : ,65 Geïndexeerde jaarwedde : ,65 * 1,4859 = ,38 Geïndexeerde standplaatstoelage : 179,98 x 1,4859 = 267,43 Geïndexeerde maandwedde : ,38 /12 = 2.218,29 Geïndexeerde standplaatstoelage per maand : 267,43 / 12 = 22,27 RSZ – bijdrage : 2.218, ,27 = 2.240,56 * 13,07 % = 292,83 Bruto – belastbaar : 2.240, ,83 = 1.947,73 Bedrijfsvoorheffing : 487,87 ( zie simulatie bedrijfsvoorheffing) Netto : 1.947,73 – 487,87 = 1.459,86

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vragen?

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoollisting en salarisberekening Voorbeelden

42 42 Voorbeeld 1 Naam + Voornaam Soort instelling Soort inrichtende macht

43 43 Voorbeeld 1 Naam + Voornaam

44 44 Voorbeeld 2

45 45 Voorbeeld 3

46 46 Voorbeeld 4

47 47 Voorbeeld 5

48 48 Voorbeeld 6 2

49 49 Voorbeeld 7

50 50 Voorbeeld 7

51 51 Voorbeeld 8

52 52 Voorbeeld 9

53 53 Voorbeeld 10


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google