De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijs in de personeelsregelgeving CVO Afdeling Volwassenenonderwijs Brussel, 16/12/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijs in de personeelsregelgeving CVO Afdeling Volwassenenonderwijs Brussel, 16/12/2011."— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijs in de personeelsregelgeving CVO Afdeling Volwassenenonderwijs Brussel, 16/12/2011

2 Afdeling Volwassenenonderwijs Programma 9u – 10u45: deel 1 10u45 – 11u: pauze 11u – 12u15: deel 2 12u15 – 13u15: lunch 13u15 – 15u30: deel 3 15u30 – 16u: napraten – vragen

3 Afdeling Volwassenenonderwijs Opzet vormingsessie Doel = structuur en houvast bieden Vraag en antwoord Gezien beperkte tijdsduur: afblokken van te specifieke vragen om overzicht te bewaren Geen ‘klaagbank’

4 Afdeling Volwassenenonderwijs De “personeelsdriehoek” Overheid financiering/subsidiëring salaris DRP’s (subsidiërings- voorwaarden) werkgeverpersoneelslid IM stelt aan (aanstellingsvoorwaarden)

5 Afdeling Volwassenenonderwijs Ambten – betrekkingen Personeelsleden worden aangesteld in een bepaald ambt en in een bepaalde betrekking. Ambten Categorieën Soorten Betrekkingen

6 Afdeling Volwassenenonderwijs Ambten – betrekkingen Soorten van ambten Wervingsambten Leraar secundair volwassenenonderwijs Lector Administratief medewerker Selectieambten Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding Technisch adviseur Bevorderingsambten Technisch adviseur-coördinator Directeur

7 Afdeling Volwassenenonderwijs Ambten – betrekkingen Categorieën van ambten Bestuurs- en onderwijzend personeel Alle ambten binnen het volwassenenonderwijs met uitzondering van het ambt van administratief medewerker Ondersteunend personeel Het ambt van administratief medewerker

8 Afdeling Volwassenenonderwijs Ambten – betrekkingen Betrekkingen In een bepaald CVO In een bepaald ambt Voor een bepaald volume (opdrachtbreuk)

9 Afdeling Volwassenenonderwijs Aanstellingen in ambten – betrekkingen: prestatieregelingprestatieregeling Leraar SVWO Prestatienoemer is vastgelegd per studiegebied (20 sten, 21 sten, 22 sten, 23 sten, 24 sten en 25 sten ) Lector HBO/SLO Prestatienoemer = 20 sten Adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur- coördinator Prestatienoemer = 36 sten

10 Afdeling Volwassenenonderwijs Aanstellingen in ambten – betrekkingen: prestatieregeling Administratief medewerker Prestatienoemer = 32 sten Directeur Geen prestatienoemer vastgelegd Verschillende noemers? Gebruik van ponderatietabelponderatietabel

11 Afdeling Volwassenenonderwijs Aanstellingen in ambten - betrekkingen Per centrum Pakket leraarsuren  leraar SVWO / lector Pakket leraarsuren Puntenenveloppe  Bestuurs- en ondersteunend personeel Puntenenveloppe Eén voltijds ambt van directeur

12 Afdeling Volwassenenonderwijs Aanstellingsvoorwaarden Burgerlijke en politieke rechten genieten Van onberispelijk gedrag zijn Onderdaan zijn van de EU of EVA (of afwijking genieten) Geschikt bekwaamheidsbewijs Voldoen aan vereisten inzake de onderwijstaal Medisch geschikt zijn Voldoen aan dienstplichtwetten TBSOB-regelgeving naleven (!)

13 Afdeling Volwassenenonderwijs Bezoldigingsvoorwaarden Onderdaan EU – EVA (of afwijking) Burgerlijke en politieke rechten In een gezondheidstoestand verkeren die gezondheid van cursisten niet in gevaar brengt Taalvereisten zoals bepaald in DRP In het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin aangesteld

14 Afdeling Volwassenenonderwijs Bezoldigingsvoorwaarden Verder wordt ten aanzien van de betrekking gecontroleerd of: De TBSOB-regelgeving is gerespecteerd De cumulatieregeling is gerespecteerd De regelingen i.v.m. vervangingsopdrachten is gerespecteerd

15 Afdeling Volwassenenonderwijs Aanwerving en aanstelling tijdelijk personeelslid Op basis van aanstellingsvoorwaarden Belangrijk bij eerste indiensttreding: Zo snel mogelijk alle benodigde documenten opsturenbenodigde documenten Aanvragen ‘Nuttige ervaring’Nuttige ervaring Als bekwaamheidsbewijs Voor de geldelijke anciënniteit Aanvragen ‘Valorisatie voorgaande diensten’Valorisatie voorgaande diensten

16 Afdeling Volwassenenonderwijs Aanwerving en aanstelling tijdelijk personeelslid Einde van de opdracht Van rechtswege Via ontslag Via evaluatie

17 Afdeling Volwassenenonderwijs Salarissen Om salaris te kennensalaris Controleer welke salarisschaal gekoppeld is aan betrekking/diploma: website bekwaamheidsbewijzen website bekwaamheidsbewijzen Website weddeschalen onderwijspersoneelweddeschalen onderwijspersoneel Een simulatie kan steeds aangevraagd worden bij de dossierbehandelaar van het werkstation (brutobedragen) Omrekening bruto – netto: voorbeeld omrekenmodule ACVomrekenmodule ACV

18 Afdeling Volwassenenonderwijs Salarissen Ambt van leraar SVWO / lector – aangesteld voor volledig schooljaar Aanstelling waarvoor salaris T = aantal lestijden van de module / 40 N = prestatienoemer volgens studiegebied Salaris = T / N

19 Afdeling Volwassenenonderwijs Salarissen Ambt van leraar SVWO / lector – aangesteld voor een deel van het schooljaar Aanstelling waarvoor salaris X = aantal lestijden van de module volgens opleidingsprofiel Y = aantal dagen van aanstelling van het personeelslid U = aantal geplande lestijden van de module V = aantal effectief gerealiseerde lestijden van de module Salaris = T / N waarbij T = (X/40) * (300/Y) * (U/V)

20 Afdeling Volwassenenonderwijs Geldelijke anciënniteit /vs/ dienstanciënniteit Verschil tussen geldelijke anciënniteit en dienstanciënniteit Geldelijke anciënniteit Dienstanciënniteit Andere terminologie Pensioenanciënniteit Sociale anciënniteit

21 Afdeling Volwassenenonderwijs Cumulatie Maximum aantal prestaties binnen onderwijs = 140% Vallen hier niet onder: prestaties aan universiteiten, hogescholen en centra voor basiseducatie Prestaties als zelfstandige of loontrekkende hebben geen invloed op de regelgeving m.b.t. cumulatie

22 Afdeling Volwassenenonderwijs Cumulatie Regels vaststellen hoofdambt – bijambt Binnen CVO Gecombineerde opdrachten met andere onderwijsinstellingen Bezoldigingswijze Maximale bezoldiging Bij het ambt van directeur is er organiek geen bijbetrekking mogelijk

23 Afdeling Volwassenenonderwijs Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Begrip Voorrangsregeling onder tijdelijke personeelsleden Voorwaarde voor vaste benoeming Is een recht, met een aantal beperkingen

24 Afdeling Volwassenenonderwijs Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Voorwaarden Tenminste drie schooljaren presteren bij zelfde inrichtende macht 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 600 dagen effectief gepresteerd Steeds per ambt (!) Bij leraar SVWO (VE en VO / opleiding en module) Bij lectoren

25 Afdeling Volwassenenonderwijs Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Waar geldt het recht? Bij alle instellingen van de inrichtende macht Wanneer geldt het recht? Kandidatuur indienen vóór 15 juni bij inrichtende macht Ingang TADD op 1 september of op ogenblik dat vacature ontstaat

26 Afdeling Volwassenenonderwijs Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Is TADD een recht? Ja, indien er een vacature beschikbaar is Bij voorrang aanstelling in een vacante betrekking Personeelslid moet opdracht aanvaarden

27 Afdeling Volwassenenonderwijs Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Waarvoor geldt het recht? Voor het ambt waarvoor dienstanciënniteit is bereikt Bij leraar SVWO met VE: voor alle opleidingen/modules waarvoor VE Bij leraar SVWO met VO / lector: voor de opleiding/module waarvoor dienstanciënniteit is bereikt op 30/06 én voor opleidingen/modules waarvoor VE (niet van toepassing bij lector) Overgangsmaatregelen 01/09/2010 (!)

28 Afdeling Volwassenenonderwijs Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) TADD en één definitieve evaluatie ‘onvoldoende’ Deze evaluatie remt de TADD af De TADD kan niet uitbreiden in de instelling en in het ambt waarvoor onvoldoende tot het personeelslid een nieuwe evaluatie heeft gekregen

29 Afdeling Volwassenenonderwijs Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Einde van de TADD Van rechtswege Ontslag of afzetting via tuchtmaatregel Ontslag via evaluatie Vrijwillig ontslag van personeelslid

30 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Vacantverklaring Voor wervingsambten Per inrichtende macht Op basis van toestand op 15 september Bekendmaking van vacante betrekkingen voor 15 oktober  Ingangsdatum vaste benoeming is steeds 1 januari.

31 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Voorwaarden voor vaste benoeming Voorwaarden waaraan de betrekking moet voldoen Voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen

32 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Voorwaarden voor vaste benoeming Voorwaarden waaraan de betrekking moet voldoen Ingericht in uren waarin kan benoemd worden Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling moeten nageleefd zijn Betrekking mag niet ingenomen zijn door mutatie of affectatie Betrekking moet ‘stabiel’ zijn Op 1 januari moet betrekking nog vacant zijn

33 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Voorwaarden voor vaste benoeming Voorwaarden waaraan personeelslid moet voldoen Onderdaan EU of EVA (of vrijstelling) Burgerlijke en politieke rechten genieten Van onberispelijk gedrag zijn Lichamelijk geschikt zijn Voldoen aan de taalvereisten Vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs

34 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Voorwaarden voor vaste benoeming Voorwaarden waaraan personeelslid moet voldoen Op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming Op 31 december TADD zijn Laatste evaluatie was geen ‘onvoldoende’ Betrekking moet in hoofdambt worden uitgeoefend Een kandidaatstelling is vereist

35 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Voorrangsregeling vaste benoeming Onder de personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen beslist de inrichtende macht vrij wie ze benoemd Uitzonderingen (voorrangsregels): 55 jaar en aangesteld in instelling vacature Deeltijds benoemde personeelsleden 960 dagen dienstanciënniteit bij inrichtende macht

36 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Draagwijdte van de vaste benoeming Een personeelslid is vast benoemd voor een bepaald volume van opdracht in een bepaald ambt De benoeming is beperkt tot: De personeelscategorie, het soort ambt en het ambt Het volume van de betrekking Ambt van leraar SVWO:  Met VE: alle opleidingen/modules waarvoor VE  Met VO: opleiding/module waarvoor benoemd met VO + alle opleidingen/modules met VE Ambt van lector: opleiding/module waarvoor benoemd met VO

37 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Meedelen van de vaste benoeming Uiterlijk 3 maanden na benoeming (31 maart) Indien te laat: gedoogperiode van 45 dagen vanaf 1 april  benoeming gaat dan in op 1 juni

38 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming Einde van de vaste benoeming Van rechtswege Via ontslag/afzetting ingevolgde tuchtmaatregel Via evaluatie Via vrijwillig ontslag

39 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Vast benoemde personeelsleden die (een deel van) hun opdracht verliezen, worden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Voorafgaandelijke maatregelen om TBSOB te voorkomen Stappenplan ‘reaffectaties’ en ‘wedertewerkstellingen’

40 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Onderscheid reaffectatie – wedertewerkstelling Reaffectatie= ‘binnen hetzelfde ambt’ Wedertewerkstelling= ‘in een andere ambt’ Belangrijk: definitie ‘hetzelfde ambt’ binnen TBSOB- regelgeving

41 Afdeling Volwassenenonderwijs ‘Rangorde’ aanstellingen Vast benoemde personeelsleden TBSOB eigen CVO/inrichtende macht bij wijze van reaffectatie TBSOB eigen CVO/inrichtende macht bij wijze van wedertewerkstelling Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur (TADD) Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde duur

42 Afdeling Volwassenenonderwijs Vervanging van afwezige personeelsleden Een personeelslid kan pas vervangen worden indien het 10 opeenvolgende dagen afwezig is Uitzonderingen: Bij afwezigheid korter dan 10 dagen voor vervanging personeelslid dat afwezig is wegens omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner Bij vervanging personeelslid afwezig wegens verlofweken postnatale rust Afwezige personeelsleden in een bevorderingsambt

43 Afdeling Volwassenenonderwijs Disputen over aanstellingen Waar kan een personeelslid terecht indien er een dispuut ontstaat over zijn/haar aanstelling? In de eerste plaats: bij de werkgever (= de inrichtende macht / centrumbestuur) Verder ook bij: De onderwijskoepel van het centrum De vakbond (indien aangesloten)

44 Afdeling Volwassenenonderwijs Disputen over aanstellingen Juridische kanalen College van Beroep Bevoegdheid: beroep tegen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ Kamer van Beroep Bevoegdheid: - Beroep tegen een ontslag om dringende redenen - Beroep tegen een preventieve schorsing - Beroep tegen een tuchtstraf Hoger beroep bij Raad van State (GO en Gesubs. Off. Onderwijs) of Burgerlijke rechtbanken (Gesubs. Vrij onderwijs)

45 Afdeling Volwassenenonderwijs Selectie- en bevorderingsambten Gemeenschapsonderwijs /vs/ gesubsidieerd onderwijs Geen vaste ingangsdatum voor benoemingen (>< wervingsambten) Vacant laten worden van een betrekking van een vast benoemde directeur die langdurig afwezig is

46 Afdeling Volwassenenonderwijs Aanwending van de puntenenveloppe Basisprincipe: vrije aanwending in overleg met LOC Uitzondering: 55% van de basisenveloppe : ondersteunend personeel met 82 of 63 punten Vastbenoemde betrekkingen in stand houden Aanstellingen Elke ingerichte betrekking heeft een puntenwaarde In volledige uren Op jaarbasis Vervangingen

47 Afdeling Volwassenenonderwijs Enkele “bijzondere uren” Aanvullende financiering gecombineerd onderwijs ICT-coördinatie Inrichten taalexamencommissie Overgedragen leraarsuren aan een ander CVO Overgedragen leraarsuren naar een volgend schooljaar NT2 – juli en augustus Coördinatie-uren

48 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels Vakantie-, verlof- en afwezigheidsregeling geldig voor alle personeelsleden Algemene vakantie- en verlofregeling en jaarlijkse vakantie Omstandigheidsverlof Afwezigheden voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten Uitzonderlijk verlof wegens overmacht Verlof voor de opvang van kinderen met het oog op adoptie of pleegvoogdij Staking Politiek verlof Verlof wegens (bijzondere) opdracht

49 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels Verlofstelsels die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden VVP gewettigd door sociale of familiale redenen Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet Verlof om van het kabinet van de Koning deel uit te maken (GO) Verlof voor vakbondsopdrachten (GO) of syndicaal verlof (GsO) Verlof om cursussen bij te wonen, om zich voor te bereiden op het afleggen van examens en om examens af te leggen

50 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels Verlofstelsels die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden Verlof voor sociale promotie (GO) Verlof ten behoeve van burgerlijke bescherming of voor het verrichten van (militaire) prestaties in vredestijd Verlof uit hoofde van dwingende redenen van familiaal belang (GO) Verlof om een stage in een andere betrekking van de Staat, Gemenschap, Gewest, provincie, gemeente, een daarmee gelijkgestelde openbare instelling, een officiële of een gesubsidieerde vrije school te vervullen (GO) Verlof om zijn kandidatuur voor wetgevende of provinciale verkiezingen voor te dragen (GO)

51 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels Verlofstelsels die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden Afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale redenen Verlof om prestaties te verrichten voor de ‘erkende politieke groepen’ Verlof tijdelijk andere opdracht

52 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) Enkel voor vast benoemde personeelsleden Op initiatief van het personeelslid Op initiatief van het bestuur Binnen draagwijdte van de vaste benoeming = niet mogelijk!

53 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) Volume TAO Minstens even groot als volume van het verlof TAO Duur Aanvraag hoogstens voor de duur van een schooljaar Voor leraar, lector en administratief medewerker: tot 30/06 Andere ambten : maximum tot 31/08 Niet gebonden aan precieze begin- en einddatum

54 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) Salaris Indien salaris TAO > salaris vast benoemde: weddesupplement Indien salaris TAO < salaris vast benoemde: werkelijk salaris TAO wordt uitbetaald als vast benoemde Indien nog extra tijdelijke opdracht boven het volume van verlof TAO: betaald als zuiver tijdelijke opdracht.

55 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstellingen Terbeschikkingstellingen die gelden voor alle personeelsleden Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) Terbeschikkingstellingen die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Terbeschikkingstelling ten behoeve van jeugdorganisaties

56 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) Algemeen Voor een volledige of onvolledige opdracht Geen vaste begin- en einddatum Indien van 01/09 tot 30/06: ambtshalve verlengd tot 31/08 Maximum 60 maanden gedurende de loopbaan. Na 60 maanden: ambtshalve ontslagnemend Enkel bij akkoord tussen personeelslid en IM

57 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) Voorwaarden Zowel voor vast benoemden als voor tijdelijken Zowel voor opdrachten in hoofdambt als in bijbetrekking Financiële implicaties Onbezoldigd Niet gelijkgesteld met dienstactiviteit Vervangende winstgevende bedrijvigheid is mogelijk

58 Afdeling Volwassenenonderwijs Ziekte Vast benoemde personeelsleden Verlof wegens ziekte of gebrekkigheid Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte Terbeschikkingstelling wegens ziekte Tijdelijke personeelsleden Ziekteverlof ten laste van de Vlaamse Gemeenschap Uitkeringen ten laste van het ziekenfonds Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

59 Afdeling Volwassenenonderwijs Zwangerschap Vast benoemde en tijdelijke personeelsleden Bevallingsverlof Ouderschapsverlof Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner

60 Afdeling Volwassenenonderwijs Informatiekanalen Edulex Wetwijs Startpagina volwassenenonderwijs Website Cursus schoolsecretariaten Agodi Onderwijszakboekje Schooldirect Infolijn Vlaanderen

61 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact met de afdeling volwassenenonderwijs Contacteer steeds in eerste instantie uw dossierbehandelaar Formuleer uw vragen zo duidelijk mogelijk (zeker bij complexe vragen liefst ook schriftelijk) Geef aan hoe dringend de vraag is (niet alles is dringend!) Wat aanstellingen betreft: geen uitspraken over de eigenlijke aanstelling, wel over de toepassing van de regelgeving

62 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact met de afdeling volwassenenonderwijs Dossierbehandelaar per centrum (zie lijst op website)lijst op website Groepchefs Werkstation 44: Sonja Van den Houte (sonja.vandenhoute@ond.vlaanderen.be)sonja.vandenhoute@ond.vlaanderen.be Werkstation 45: Katleen De Clercq (katleen.declercq@ond.vlaanderen.be)katleen.declercq@ond.vlaanderen.be Werkstation 46: Tanja Van Herck (tanja.vanherck@ond.vlaanderen.be)tanja.vanherck@ond.vlaanderen.be Coördinator werkstations Daphné Es (daphne.es@ond.vlaanderen.be)daphne.es@ond.vlaanderen.be Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Dave Bonte (dave.bonte@ond.vlaanderen.be)dave.bonte@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Wegwijs in de personeelsregelgeving CVO Afdeling Volwassenenonderwijs Brussel, 16/12/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google