De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afwezigheid wegens ziekte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afwezigheid wegens ziekte"— Transcript van de presentatie:

1 Afwezigheid wegens ziekte
3 april, 6 mei en 14 mei 2014 Lesgever: Ronald Gyselinck

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma 9u – 10u45 : deel 1 10u45 – 11u : pauze 11u – 12u30 : deel 2 12u30 – 13u30 : lunch 13u30 – 15u : deel 3 15u – 15u30 : afronden – vragen Afdeling Volwassenenonderwijs 2

3 Afdeling Volwassenenonderwijs
Inhoud Afwezigheid wegens ziekte voor tijdelijke personeelsleden Afwezigheid wegens ziekte voor vast benoemde personeelsleden Controle op ziekte Terbeschikkingstelling wegens ziekte Ambtshalve pensioen Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte Reïntegratie Afdeling Volwassenenonderwijs 3

4 Afdeling Volwassenenonderwijs
Inleiding Afwezigheid omwille van ziekte is geen recht, maar er is wel recht op een aantal bezoldigde ziektedagen Controle op de afwezigheid door Mensura Berekening ziekterecht in het werkstation Ieder personeelslid is verplicht zich te onderwerpen aan de controle melding en opmaak attesten ziekte melden van de verblijfplaats Afdeling Volwassenenonderwijs 4

5 Meldingen ziekteverlof
Personeelslid Aan de directeur(s) Verplichting melding 1ste uur afwezigheid/schooluur (afspraken) Ééndagsziekte: enkel melden in het centrum van de opdracht Bij meerdere dagen ziekte melden aan alle directeurs door toezending ‘afwezigheidsattest’ Bij verlenging melding op de vooravond aan alle directeurs door toezending ‘afwezigheidsattest’ Verplichting melding verblijfplaats Bij vervroegde vrijwillige werkhervatting: melden aan de directeur de dag voordien. Afdeling Volwassenenonderwijs 5

6 Meldingen ziekteverlof
Aan controleorgaan Mensura Verplichting toezending ‘medisch attest’ (niet voor ééndagsziekten) Bij hospitalisatie een nieuw medisch attest indienen Verplichting melding verblijfplaats bij elke wijziging tijdens de ziekte Aanvraag toestemming verplaatsing naar buitenland voor meer dan 1 dag Aanvraag toestemming VVP wegens ziekte Aan ziekenfonds Tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” om hun rechten op uitkering te behouden Afdeling Volwassenenonderwijs 6

7 Meldingen ziekteverlof
Meldingen aan AHOVOS Het centrum meldt de afwezigheid zo snel als mogelijk met een RL Alle ééndagsziekten Alle ziektedagen als vermeld op het ‘afwezigheidsattest’ (dus ook feestdagen, weekends, verloven en vakanties). feestdagen, weekends, …, tussen twee ziekteperioden in en waarvoor geen afwezigheidsattest, worden nooit doorgezonden maar mogelijk wel aangerekend als ziekte. Ingeval van vervroegde diensthervatting vrijwillig te melden de dag voordien aan de directeur verplicht omwille beslissing controlearts Mensura verwittigen van de vervroegde diensthervatting Afdeling Volwassenenonderwijs 7

8 Meldingen ziekteverlof
Aanpassing van de zending vrijwillig te melden de dag voordien aan de directeur verplicht omwille beslissing controlearts annulatie oorspronkelijke ziekteperiode met een RL correcte RL2 + RL3 melding “vervroegde diensthervatting” Het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte = een arbeidsdag en moet niet gemeld worden als ziekte. Afdeling Volwassenenonderwijs 8

9 Controle ziekteverlof
Aanvraag controle door centrumbestuur of werkstation telefonisch 011/ (steeds schriftelijke bevestiging) schriftelijk via ‘aanvraag medische controle’ (fax , of post) specifiek voor het VWO verzoekt Mensura zo vroeg mogelijk én telefonisch de aanvraag tot controle te doen Op initiatief van het controleorgaan Mensura Op verzoek van het personeelslid telefonisch of via medisch attest Controle thuis bij het personeelslid: kan gebeuren alle dagen op de normale uren (08:00 tot 21:00) Afdeling Volwassenenonderwijs 9

10 Controle ziekteverlof
Controle tijdens eerstvolgende spreekuur controlegeneesheer: bij afwezigheid bericht in brievenbus met mogelijk verzoek tot aanbieding nooit bij ééndagsziekte Oproeping ter controle in het controlecentrum van Mensura: indien verzoek tot aanbieding te laat werd gevonden moet het personeelslid contact opnemen met Mensura Afdeling Volwassenenonderwijs 10

11 Controle ziekteverlof: onderzoek
Beslissingen controlearts (attest ter kennisname aan personeelslid) Gerechtvaardigd niet of niet langer gerechtvaardigd onmiddellijk hernemen bij ééndagsziekte bij akkoord hernemen eerstvolgende dag tenzij anders bepaald indien niet akkoord (werkwijze zie achterzijde controleformulier): overleg eigen arts en controlegeneesheer indien akkoord  gevolg geven aan beslissing! Personeelslid informeert bij eigen arts naar eindbeslissing indien geen akkoord  beroepsprocedure via scheidsrechter die definitieve eindbeslissing neemt Afdeling Volwassenenonderwijs 11

12 Controle ziekteverlof: onderzoek
Resultaten worden door Mensura gemeld aan centrum en WS Opvolging resultaten is een verantwoordelijkheid van het centrum, maar WS zal voortaan streng controleren, o.a. eerste 24 uur aanwezigheid thuis verplicht (indien verplaatsing om medische redenen, hiervan bewijs bijhouden) laattijdige aanmelding niet verplicht hernemen Mogelijkheid tot beslissing ‘ongewettigde afwezigheid’ ingevolge artikel 21 van het BVR betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte van 08/12/1993 en inhouding van het salaris voor de niet gerechtvaardigde periode van afwezigheid Afdeling Volwassenenonderwijs 12

13 Vervanging aanstellen
Personeelsleden met ziekteverlof vervangen Hierbij gelden de algemene vervangingsprincipes: Titularis min. 10 werkdagen afwezig De aanstelling van de vervanger, valt binnen de periode van afwezigheid van de titularis (zie ziekteattest titularis) Verlenging mogelijk Volume opdracht titularis mogelijk ≠ volume opdracht vervanger Formule effectieve prestaties: {teller weekopdracht x aantal dagen aanstelling x 40 (max. aantal weken openstelling volledig schooljaar)} / 303 (totaal aantal dagen per schooljaar, bij een schrikkeljaar is dit 304 dagen) VOT-opdracht – schoolvakanties, uitgezonderd de zomervakantie Afdeling Volwassenenonderwijs 13

14 Afdeling Volwassenenonderwijs
Ziekterecht Ieder personeelslid heeft recht op een aantal bezoldigde ziektedagen tijdens zijn aanstelling. Er is echter een verschil in de berekening voor de tijdelijke t.o.v. de vaste personeelsleden. Tijdelijke principes één dag per reeks van tien dagen (met een maximum van 300 dagen per schooljaar) waarvoor een salaris (in HA, BA, OW) door onderwijs als tijdelijk personeelslid werd verstrekt (in VL, VO, HO) verminderd met het al genoten bezoldigd ziekteverlof tijdens de aanstelling als tijdelijke. dertig kalenderdagen voor het schooljaar indien onmiddellijk aangesteld voor een volledig schooljaar en dit gunstiger is dan de 1/10 regeling op de 1ste dag van ziekte in dat schooljaar. Afdeling Volwassenenonderwijs 14

15 Afdeling Volwassenenonderwijs
Ziekterecht indien het personeelslid een nieuwe opdracht of uitbreiding opdracht, niet effectief heeft opgenomen op de eerste werkdag van de aanstelling omwille ziekte is er geen ziekterecht voor die opdracht. Vaste principes Dertig dagen per twaalf maanden sociale anciënniteit, verminderd met het al genoten bezoldigd ziekteverlof in de periode meetellend voor de berekening van die sociale anciënniteit SA = alle diensten die in aanmerking komen of kunnen komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit Alle bezoldigde onderwijsdiensten Alle andere bezoldigde openbare diensten verstrekt in een lidstaat van EU uitgezonderd de nuttige ervaring in de privésector Afdeling Volwassenenonderwijs 15

16 Aanrekenen ziektedagen
Elke melding van ziekte vanuit het niet-tertiair onderwijs wordt aangerekend voor een volledige dag Als men zich ziek meldt in het dagonderwijs en gaat werken in het volwassenonderwijs wordt toch een volledige dag aangerekend. Het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte is een arbeidsdag en voor deze dag mag dan ook geen enkel centrum een zending ziekte doen. Je kan ziek zijn in de periode van 01/09 tot 31/08 voor vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden zonder UB 01/09 tot 30/06 voor tijdelijke personeelsleden met UB (ook TADD) Meldingen van ziekte in het hoger onderwijs worden enkel in rekening gebracht bij de berekening van het ziekterecht Afdeling Volwassenenonderwijs 16

17 Aanrekenen ziektedagen
Afwezigheid wegens ziekte voor een feestdag, weekend of vakantie en afwezig wegens ziekte na een feestdag, weekend of vakantie dan wordt de feestdag, weekend of vakantie eveneens aangerekend als een afwezigheid wegens ziekte. niet van toepassing op de zomervakantie (1/7-31/8) Afwezigheid wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie en tevens afwezig wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie, dan wordt zomervakantie aangerekend als een afwezigheid wegens ziekte. enkel vast benoemde personeelsleden Afdeling Volwassenenonderwijs 17

18 Aanrekenen ziektedagen
Indien de tweede ziekteperiode geen verband houdt met de eerste ziekteperiode, dan geen aanrekening ziekte van de feestdag, weekend of verlof (ook van toepassing op de zomervakantie 01/07 – 31/08) Hiertoe verzoekt het personeelslid aan het controleorgaan (Mensura) om op basis van de medische attesten aan hen bezorgd, het WS ervan op de hoogte te brengen dat beide afwezigheden geen verband houden met elkaar. Afdeling Volwassenenonderwijs 18

19 Aanrekenen ziektedagen
Indien men daadwerkelijk gewerkt heeft op de feestdag of in het weekend of verlof, mag er evenmin een aanrekening ziekte van die gewerkte dagen (vb tewerkstelling op zaterdag in het CVO). Hiertoe is er een bewijs nodig van de directie Arbeidsongeval Bij niet erkenning of niet meer aanvaarding AO ⇒ omzetten naar ziekte Buitendienstongeval fout derde of arbeidsongeval andere werkgever Zending ziekte Afdeling Volwassenenonderwijs 19

20 Aanrekenen ziektedagen
Indien terugbetaling van een afwezigheidsperiode door de verzekering derde: Tijdelijke personeelsleden: aangerekende ziektedagen worden bij de volgende ziekte berekening teruggeven geen zending nodig Vaste personeelsleden: zending annulatie ziektedagen zending “ongeval buiten dienstverband” code 056 Afdeling Volwassenenonderwijs 20

21 Overschrijden ziekterecht
Tijdelijke personeelsleden hebben geen recht meer op een salaris maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds. WS bezorgt aan het personeelslid een attest voor het ziekenfonds hebben wel recht op eindejaarstoelage maar geen recht op UB en vakantiegeld Afdeling Volwassenenonderwijs 21

22 Overschrijden ziekterecht
Vaste personeelsleden Vaste personeelsleden worden TBSWZ (ter beschikkingstelling wegens ziekte) en ontvangen van het werkstation een wachtgeld tussen de 50% (minimum) en 75% (maximum) van het laatste bruto activiteitssalaris WS deelt dit mee aan het centrum, die op zijn beurt het personeelslid hiervan op de hoogte brengt Berekening wachtgeld per jaar geldelijke anciënniteit en per opdracht : 5% x (eerste 5j) + 4% x (volgende 5j) + 2% x (rest j) Afdeling Volwassenenonderwijs 22

23 Afdeling Volwassenenonderwijs
MEDEX – cel pensioenen Een vast personeelslid TBSWZ wordt opgeroepen door Medex voor onderzoek De aanvraag tot onderzoek gebeurt door het werkstation Personeelslid moet zich aanmelden op de dag van uitnodiging Personeelslid krijgt aangetekend de beslissing van het onderzoek en heeft een beroepsmogelijkheid van 30 dagen De beslissing is tweeërlei: Aandoening Indien een ernstige en langdurige ziekte van tenminste 6 maanden ⇒ recht op een wachtgeld van 100% vanaf ingang TBSWZ Afdeling Volwassenenonderwijs 23

24 Afdeling Volwassenenonderwijs
MEDEX – cel pensioenen Geschiktheid geschikt, tijdelijk ongeschikt tijdelijk ongeschikt maar geschikt voor wederaanpassing ½ dagtaak bepaalde duur definitief ongeschikt maar geschikt voor andere tewerkstelling tijdelijk pensioen, definitief pensioen Wederaanpassing ½ dagtaak. voorstel vanwege Medex om de dienst te hervatten met exact de ½ van een fulltime opdracht kan bestaan uit tijdelijk en vaste opdrachten over alle onderwijsniveaus heen afgerond worden  kan toegestaan worden voor maximaal 90 dagen maar in de 10 jaar voorafgaandelijk nog geen 90 dagen hebben opgenomen Afdeling Volwassenenonderwijs 24

25 Afdeling Volwassenenonderwijs
MEDEX – cel pensioenen neemt een aanvang de eerste werkdag na betekening en akkoord personeelslid indien het personeelslid aan dit voorstel geen gevolg geeft, blijft het verder onderworpen aan de regeling TBSWZ (verder ziekteattesten insturen) Zending RL1 – 116 (VVP Pensioencommissie) enkel op de vaste uren. Elke ziekte schort de wederaanpassing op en geeft recht tot toevoegen aan de toegekende periode Ziekte van meer dan 14 dagen schort en beëindigt de wederaanpassing Tijdens de wederaanpassing heeft het personeelslid recht op het volledige salaris voor de opdracht bij aanvang van het verlof Afdeling Volwassenenonderwijs 25

26 Afdeling Volwassenenonderwijs
MEDEX – cel pensioenen Definitief ongeschikt maar geschikt voor andere tewerkstelling in een ander ambt Personeelslid wenst geen andere tewerkstelling personeelslid blijft ziek (TBSWZ) en bezorgt verder ziekteattesten uiterlijk na 12 maanden definitief op pensioen Personeelslid verzoekt om andere tewerkstelling toepassing 1ste van de maand volgend op verzoek Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling Zending RL2 067 “TBS Pensioencommissie” Melding TBSOB in ambt van ongeschiktheid (R/W in organiek ambt) Bekomt een salaris bij R/W, anders een wachtgeld Afdeling Volwassenenonderwijs 26

27 Afdeling Volwassenenonderwijs
Ambtshalve pensioen Definitief ongeschikt én ongeschikt voor tewerkstelling in een ander ambt Uitspraak Medex bij TBSWZ vastbenoemden Tijdelijk (max 2 jaar) of definitief pensioen Indien vastbenoemd, 60 jaar en ziek dan: ambtshalve pensioen na 365 dagen arbeidsongeschiktheid (ziekte, TBSWZ en tijdelijk pensioen) vanaf 60 jaar ambtshalve pensioen op de P-datum indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening overheidspensioen Pensioen steeds op de 1ste maand volgend op betekening door Medex aan het personeelslid of na uitputting ziekterecht (berekening in werkstation) Afdeling Volwassenenonderwijs 27

28 Anders werken – VVP ziekte
Verlof Verminderde Prestaties omwille van ziekte Het tijdelijk of vast benoemde personeelslid dat afwezig is wegens ziekte, kan bij het controleorgaan vragen om zijn ambt opnieuw met verminderde prestaties op te nemen onder een aantal voorwaarden: ten minste 50% aangesteld in het niet-tertiair onderwijs. het recht op ziekteverlof noch als tijdelijke noch als vaste hebben uitgeput. het VVP wegens ziekte moet onmiddellijk aansluiten op een afwezigheid wegens ziekte of op een verlof verminderde prestatie omwille ziekte, maar kan ook onmiddellijk aansluiten op een wederaanpassing ½ dagtaak of verlof verminderde prestaties omwille arbeidsongeval of beroepsziekte Vervolgens: Moet de behandelende arts vooreerst een plan opmaken met als finaliteit het opnieuw opnemen van de opdracht(en) die het personeelslid uitoefende vóór de arbeidsongeschiktheid een aanvang nam. Afdeling Volwassenenonderwijs 28

29 Anders werken – VVP ziekte
In dat plan wordt de voorziene aanvang bepaald, aan welk percentage het personeelslid nog zal werken (ten minste 50% van een fulltime opdracht over alle niveaus) en wordt de vermoedelijke datum van de volledige hervatting vastgelegd. Het plan kan zijn aanvang nemen aansluitend de arbeidsongeschiktheid of tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Het personeelslid dient het plan in bij Mensura en moet wachten op goedkeuring van de controlegeneesheer alvorens het VVP wegens ziekte aan te vangen. Alvorens Mensura de aanvraag kan behandelen moet er voorafgaand de aanvangsdatum ook een medisch attest toegezonden zijn. Mensura kan het plan al of niet aanvaarden. Bij niet aanvaarding kan het personeelslid een wijzigend plan voorleggen of beroep aantekenen. Afdeling Volwassenenonderwijs 29

30 Anders werken – VVP ziekte
Na aanvaarding van het plan zal een controlegeneesheer bij het personeelslid langs gaan. Best is dat het personeelslid hiervoor een afspraak maakt bij Mensura. Bij goedkeuring door de controlegeneesheer neemt het VVP wegens ziekte een aanvang op de ingangsdatum bepaald in het plan tenzij de controle later gebeurde. In dat geval neemt het VVP wegens ziekte een aanvang op de eerstvolgende volgende werkdag. De goedkeuring wordt aan het centrum door het controleorgaan medegedeeld en kan maar voor maximaal twee maanden. Verlengingen worden pas toegestaan na voorafgaande nieuwe controle. Bij afwijzingen kan er, net als bij ziekte, beroep worden ingediend. Afdeling Volwassenenonderwijs 30

31 Anders werken – VVP ziekte
Het CVO dient de VVP wegens ziekte te melden aan AHOVOS RL1 - code 158 “VVP wegens ziekte %” die gebruikt wordt voor een hervattingspercentage tussen 50 en 74 % en welke wordt aangerekend voor een halve dag ziekteverlof. RL1 - code 159 VVP wegens ziekte >=75 % die gebruikt wordt voor een hervattingspercentage van >= 75 % en wordt aangerekend voor 1/4de dag ziekteverlof Het personeelslid moet ten minste het volume presteren als vermeld op het plan. Dus iets meer kan. Een ziekteperiode en andere dienstonderbrekingen tijdens de goedgekeurde periode schorten het VVP/ziekte op. Ziekte wordt aangerekend voor een volledige dag. Afdeling Volwassenenonderwijs 31

32 Anders werken – VVP ziekte
Overige dienstonderbrekingen worden niet aangerekend als ziekteverlof. De opschorting brengt echter geen verlenging van de VVP/ziekte met zich mee. Betrokkene kan nadien wel hervatten in het stelsel van VVP/ziekte, maar enkel tijdens de goedgekeurde periode. De VVP ziekte neemt een definitief einde wanneer het personeelslid geen recht meer heeft op bezoldigd ziekteverlof, wanneer het hervattingspercentage wijzigt of wanneer er geen goedkeuring meer is vanwege Mensura. Tijdens het VVP ziekte heeft het personeelslid recht op het volledige salaris voor de opdracht bij aanvang van het verlof Uitbreiding van de opdracht met behoud van het VVP/ziekte kan enkel indien hierop onmiddellijk de dienstonderbreking VVP/ziekte genomen wordt. Deze uitbreidingen worden echter niet bezoldigd. Afdeling Volwassenenonderwijs 32

33 Anders werken – re-integratie
Re-integratie in een aangepaste of ander functie (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) Op verzoek personeelslid/arts via Attest vaststelling definitieve arbeidsongeschiktheid Aangetekend verzoek aan de inrichtende macht Goedkeuring door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Zending bij akkoord van de werkgever. zending RL1- “TBS re-integratie” code met melding TBSOB in functie van ongeschiktheid vanaf 1ste maand volgend op de beslissing Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling Behoud salaris Afdeling Volwassenenonderwijs 33

34 Anders werken – ziekteverzekering
Deeltijdse werkhervatting (ziekenfonds) Toestemming adviserende geneesheer ziekenfonds Voorwaarden Onbezoldigd ziekte als tijdelijke Zending = geen wettelijk kader TBSPA voor de niet gepresteerde uren ontslag voor de niet gepresteerde uren Bezoldiging Volgens de nog gepresteerde opdracht Uitkering ziekenfonds voor de resterende uren Afdeling Volwassenenonderwijs 34

35 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verdere info Edulex Wetwijs Formulierenwebsite Startpagina volwassenenonderwijs Pagina Directies - personeelsadministratie Afdeling Volwassenenonderwijs 35

36 Contact met de afdeling volwassenenonderwijs
Het telefoonnummer van uw contactpersoon is terug te vinden op Startpagina volwassenenonderwijs Contact opnemen met het werkstation doet u via Vermeld steeds het instellingsnummer in het onderwerp van de mail! Opsturen van documenten via het scanadres Steeds het stamboeknummer van het personeelslid vermelden in het onderwerp van de mail! Een vraag specifiek over de presentatie van deze infosessie? Caroline De Nul – Afdeling Volwassenenonderwijs 36


Download ppt "Afwezigheid wegens ziekte"

Verwante presentaties


Ads door Google