De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming INFOMOMENT VOLWASSENENONDERWIJS 29 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming INFOMOMENT VOLWASSENENONDERWIJS 29 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming INFOMOMENT VOLWASSENENONDERWIJS 29 juni 2009

2 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Welkom

3 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs Goed voor de sterken, confronterend voor de zwakken!

4 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Overzicht toelichting □Uitgangspunten □Krachtlijnen kwaliteitssysteem □Scholen ondersteunen □Scholen bewaken □Organisatie van de inspectie

5 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemene uitgangspunten (1) □Decreet van 17 juli 1991 wordt vervangen □Aanbevelingen van het auditrapport Andersen (2001) oBetere afbakening van verantwoordelijkheden (PBD – inspectie – overheid) oDuidelijk kader oRol van de scholen

6 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemene uitgangspunten (2) □Aandacht voor beleidsvoerend vermogen □Begeleiding en nascholing gaan hand in hand □Controle door de inspectie: oGeëxpliciteerd referentiekader oGedifferentieerde doorlichtingen, rekening houdend met de interne kwaliteitszorg binnen de scholen

7 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemene uitgangspunten (3) □Positionering van inspectie en onderwijsontwikkeling binnen de Vlaamse overheid □Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming □Herwerking van de rechtspositie van de inspectie

8 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Krachtlijnen van het kwaliteitszorgsysteem voor onderwijs “Goed voor de sterken, Confronterend voor de zwakken!”

9 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteitsperspectief

10 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteitsvolle scholen … □ bereiken de maatschappelijk vastgelegde onderwijsdoelen oET/OD -> leerplannen; modulaire opbouw; … □ respecteren de onderwijsregelgeving □ beschikken over beleidsvoerend vermogen owaarborg om de doelen maximaal te kunnen realiseren □ bewaken de eigen kwaliteit (eigen kwaliteitszorgsysteem) overantwoordelijkheid nemen – verantwoording afleggen

11 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteitsvolle scholen □ hebben recht op middelen voor nascholing □ worden ondersteund door de pedagogische begeleidingsdiensten □ worden extern maar gericht op kwaliteit opgevolgd door de overheid oGedifferentieerd toezicht door de inspectie

12 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Scholen ondersteunen Nascholing en pedagogische begeleiding

13 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Onderwijsinstellingen en CLB’s □Ondersteuning van de instellingen: oVia de pedagogische begeleidingsdienst oNascholingsmiddelen ●Nascholingsplan ●Bedrag per niveau in het decreet en verdeling op basis van organieke ambten oNascholing op initiatief van de Vlaamse Regering ●Eigen beleidsprioriteiten

14 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Werking Ped. Beg.Dienst □! Ook op contractuele basis voor ‘koepelloze’ scholen / ook bij andere PBD voor gesubs. Instellingen □Opdrachten ●Ondersteuning van eigen pedagogisch, … project ●Bevorderen kwaliteit ●Begeleiding na doorlichting ●Onderwijsinnovaties ●Aanbodgestuurde nascholing (ook directies) ●Overleg over kwaliteit □Driejaarlijks begeleidingsplan en jaarverslag □Werkingscode □Eigen kwaliteitszorg

15 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie PBD (1) □Omkadering PBD oNormaal: 1 halftijdse betrekking per 350 organieke betrekkingen oMax. 85% vaste benoeming oVerloven wegens bijzondere opdrachten: ●150,5 voltijdse betrekkingen

16 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie PBD (2) □Samenwerkingsverband □Zesjaarlijkse evaluatie van de werking van de PBD (visitatie)

17 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteit bewaken Rol en werking van de onderwijsinspectie

18 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kerntaken en bevoegdheden van de inspectie □Impliciete uitgangspunten: oRespect voor pedagogische vrijheid oGeen onnodige belasting van instellingen oDeontologische code oWerkingscode □Advies bij opname in de erkenning (controle van de erkenningsvoorwaarden ter plaatse) □Kernactiviteit: doorlichtingen

19 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Gedifferentieerd doorlichten □Doel van doorlichtingen oKwaliteitsonderzoek -> beoordeling oWaardering voor sterke scholen, nieuwe uitdagende kans voor zwakke scholen □Doorlichtingsteam oInspecteurs oExternen mogelijk □Context van het kwaliteitsoordeel oNaleving onderwijsreglementering oBeleidsvoerend vermogen als mogelijke verklaringsgrond voor tekorten

20 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Gedifferentieerd doorlichten: methodologische aspecten □Referentiekader (Vlareg) ●CIPO, componenten onder te verdelen in domeinen, indicatoren en variabelen ●Aspecten die mee worden opgenomen: GOK-beleid, zorgbeleid, evaluatiebeleid, nascholingsbeleid, … □Doorlichtingsinstrumenten op basis van referentiekader □Interne doelstelling: maximale gelijkgerichtheid oéén CIPO, ogelijke instrumenten

21 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming CONTEXTINPUT PROCES OUTPUT Algemeen Onderwijs PersoneelLogistiek identificatie inplanting historiek reglementair kader personeelskenmerken leerlingen-/ cursistenkenmerken personeelsbeheer professionalisering materieel beheer welzijn (leer)prestaties schoolloopbaan outcomes tevredenheid besluitvorming kwaliteitszorg leiderschap visie CIPOCIPO curriculum begeleiding evaluatie

22 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Gedifferentieerd doorlichten □Frequentie en intensiteit van de doorlichtingen gebaseerd op: ●Indicatoren van het referentiekader ●Vorige doorlichtingsverslagen ●Minstens om de tien jaar □Toezicht op infrastructuur kan afzonderlijk van de doorlichting gebeuren □ Concrete aanpak in drie fasen: oVooronderzoek oDoorlichtingsfase oAdviesverstrekking en verslaglegging

23 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteits- onderzoek Vooronderzoek Doorlichtings- fase Verslag Bronnen analyseren Onder- zoeken Interpreteren Onder- zoeken Bronnen analyseren Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren

24 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vooronderzoek Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren Vorige DL- en OPV-verslag(en) Schoolrapport en referentiegroepen (C, I, O) Informatiedossier (P) Analyse en synthese Vragen voor verfijning ter plaatse Dag 1

25 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vooronderzoek Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren Vragen voor verfijning ter plaatse Gesprekken Documenten Observaties Dag 2

26 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vooronderzoek Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren Interpreteren Integraal beeld van ingeschatte sterktes en zwaktes Delibereren Representatieve selectie van ingeschatte sterktes en zwaktes Doorlichtingsfocus Dag 3

27 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Doorlichtingsfase Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren 1.Outputgegevens met het oog op beoordeling – advies 2.Procesgegevens met het oog op verklaring van de outputgegevens met het oog op stimulering

28 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Doorlichtingsfase Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren □ Observaties □ Gesprekken in functie van de beeldvorming van wat gebeurt waarde en betekenis van andere gegevens zoals documenten

29 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Doorlichtingsfase Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren Met volgende basisvragen als leidraad: -Welke initiatieven worden ontplooid? -Welke effecten wil men met deze initiatieven bereiken? -Welke ontwikkelingen zijn aan de gang? -Hoe verantwoordt men de gekozen initiatieven, effecten, ontwikkelingen, … ? -Hoe evalueert men zelf het bekomen resultaat? -Hoe worden (verwante) evaluaties door anderen gebruikt?

30 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Doorlichtingsfase Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren In welke mate getuigen de bekomen gegevens van -een weloverwogen aanpak -in de instelling algemeen verspreide trends -samenhang

31 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Doorlichtingsfase Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren Rekening houdend met de verzamelde gegevens, context en input: -Realiseert de instelling met haar leerlingen/cursisten in voldoende mate de wettelijk vastgelegde verwachtingen? (beoordeling – advies) -Wat is het huidige kwaliteitsniveau van de instelling? (stimulerende situering)

32 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming □Doorlichtingsverslag: ●Beschrijvend gedeelte ●Concluderend gedeelte ●Openbaarheid van bestuur □Mogelijke adviezen: ●Gunstig ●Beperkt gunstig ●Ongunstig (in dit geval ook uitspraak over beleidsvoerend vermogen) Verslag en advies Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren

33 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming □Decreet: uitzonderingen! □Actieve openbaarheid owebsite schooldoorlichtingen □Verantwoordelijkheid instelling verifiëring interne communicatie verslag: Bestuur, personeel, ouders, llng/cursisten eerst geïnformeerd, pas nadien op website! Verslag: openbaarheid Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren

34 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Verslagformat Bronnen analyseren Onder- zoeken InterpreterenDelibereren -Eén sjabloon voor alle instellingen -Structuur van het verslag: Titelblad met identificatiegegevens 1.Inleiding 2.Relevante kenmerken 3.Focus van de doorlichting 4.Kwaliteitsprofiel 5.Resultaten 6.Aspecten van de werking 7.Sterktes en zwaktes 8.Advies 9.Regeling voor het vervolg Bijlagen: verklarende woordenlijst en veelgebruikte afkortingen

35 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Gedifferentieerd doorlichten:opvolging □Doorlichtingen oNa beperkt gunstig advies: ●Opvolgingsdoorlichting ●Opvolgingsverslag: ► Gunstig advies ► Ongunstig advies ●Nieuwe tekortkomingen vastgesteld tijdens opvolgingsdoorlichting: aanvullend doorlichtingsverslag

36 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Gedifferentieerd doorlichten:tijdelijke erkenning □Doorlichtingen oNa ongunstig advies: ●Start procedure intrekking erkenning ●Op vraag: tijdelijke erkenning met verbeteringsplan ●Nieuwe doorlichting, met paritair college ●Advies: ► Gunstig ► Beperkt gunstig ► Definitieve intrekking erkenning (hele instelling of structuuronderdeel / beperkingen)

37 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Gedifferentieerd doorlichten: zoals voorheen, maar anders □Integraal wordt gedifferentieerd okijken naar wat tijdens het vooronderzoek is opgevallen oop neutrale wijze de focus van de doorlichting afbakenen oeen gericht en diepgaand onderzoek voeren □Versterkt vertrouwen in de autonomie van s/c/a odelibereren = sterk en zwak ‘wegen’ ostimuleren eerder dan sturen osignaal bij ernstige structurele tekorten

38 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Een sterk toezichtsconcept □Ook voor Leertijd, deeltijdse vorming □Concept ook bij toezicht op andere certificeerbare opdrachten □Afstemming toezicht – ondersteuning: oPermanent overlegorgaan

39 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Organisatie van de inspectie

40 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenstelling van de inspectie □Evenwichtige samenstelling: oPariteit vervangen door waarborgregeling: min. 35% afkomstig uit OGO of GO en min. 35% GVO oPariteit wel behouden bij opvolging ongunstig advies □Externe deskundige bij doorlichtingen oOnderworpen aan deontologie □Enveloppe voor lonen en werking

41 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Niveaugebonden waarborgen □ relevante beroepservaring o40% gewoon BaO o26% gewoon SO o3% volw. Ond. en BE o2% CLB en coördinatie lln.begeleiding o2% kunstonderwijs of kunstvakken o7% buitengewoon onderwijs

42 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De inspectie binnen O & V □Binnen beleidsdomein Onderwijs en Vorming oprichting van een nieuw agentschap oOpdrachten: ●Kwaliteitstoezicht onderwijs (door autonome inspectie), ●Eindtermen, peilingsproeven, … ●Kwalificatiestructuur, ●Examencommissies, … oAansturing via o.a. beheersovereenkomst

43 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Statuut inspectie □Inspectie: apart statuut met eigen rechtspositie binnen onderwijscontext oAdvies Raad van State: ●Inspectie moet apart korps blijven, te onderscheiden van administratie oDecreet kwaliteit: ●Vlaamse Regering stelt inspectie ter beschikking van agentschap ●Inspectie behoudt onderwijsstatuut

44 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Werving inspecteurs □Aanwervingsvoorwaarden oIn eerste instantie: personeelsleden uit onderwijs/basiseducatie ●Voorwaarde: ten minste 8 jaar dienstanciënniteit oOok externe kandidaten komen in aanmerking ●Voorwaarde: ten minste 8 jaar relevante ervaring in of met onderwijs aangevuld met ervaring in kwaliteitszorg/evaluatie in educatieve sectoren. □Selectieprocedure o2 fasen ●1 e fase: test van generieke competenties ●2 e fase: interview (eventueel voorafgegaan door bijkomende testen)

45 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Werving inspecteurs (2) □Test van de generieke competenties oJobpunt Vlaanderen oAlgemene wervingsreserve: zes jaar. (periode van zes jaar wordt zonodig verlengd met de periode van de tijdelijke aanstelling). □Interview + eventueel bijkomende testen oOproep gebaseerd op functieprofiel + vermelding van inzetbaarheid oSelectiecommissie oSpecifieke wervingsreserve: vier jaar

46 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ambten bij de inspectie Vandaag1 september 2009 - Inspecteur Bao - Inspecteur SO - Inspecteur DKO - Inspecteur VO - Inspecteur CLB -Coördinerend inspecteur -Inspecteur-generaal Bao -Inspecteur-generaal SO -Coördinerend inspecteur-generaal -Inspecteur -Coördinerend inspecteur -Inspecteur-generaal

47 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Rechtspositie inspectie (1) □Proeftijd in het ambt van inspecteur oDuur: 1 jaar oWordt verminderd met duur tijdelijke aanstelling oOpleidingsprogramma oEvaluatie tijdens de laatste maand van de proeftijd: □Vaste benoeming: maximum 85%

48 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Rechtspositie inspectie (2) □Ambt van coördinerend inspecteur / IG oMandaat 4 jaar: hernieuwbaar indien positieve evaluatie ●CI : “interne werving” – IG: intern en extern ●CI : Indien geen (geschikte) kandidaat bij interne werving dan kunnen ook externen zich kandidaat stellen: oSelectieprocedure: 2 fasen ●Test van generieke competenties  algemene wervingsreserve ●Interview door selectiecommissie oBenoeming mogelijk

49 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tenslotte □ Ook voor inspectie – ped.begeleiding oFunctiebeschrijving en evaluatie □Inspectie en begeleiding LBV: geen wijzigingen

50 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vragen

51 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSDECREET XIX

52 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS (Centra voor Basiseducatie & Centra voor Volwassenenonderwijs)

53 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS □Vandaag odefinitie: omvat ten minste 25% contactonderwijs; oaanvraagprocedure met voorlopige goedkeuring; o120% financiering/subsidiëring mits goedkeuring;  ongeacht het aandeel afstandsonderwijs!

54 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS □Vanaf 1 september 2009 (ODXIX) odefinitie: omvat ten minste een evaluatiemoment in contactonderwijs; omelding (zending); oaanvraagprocedure voor 120% financiering/subsidiëring mits aandeel afstandsonderwijs minimaal 25% + overgangsmaatregel; oaanvullende financiering/subsidiëring (projecten).

55 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS □Melding ovia elektronische gegevensuitwisseling tussen centrum en overheid (zending Edison); ogeen papieren dossier; ogeen voorlopige goedkeuring vereist.

56 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS □Aanvraag 120% financiering/subsidiëring oaandeel afstandsonderwijs minimaal 25% oaanvraag uitsluitend elektronisch (mail) indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs ●2 maanden voor de start van het gecombineerd onderwijs ► 30 juni voor start op 1 september! ●ingescande protocol onderhandeling lokaal comité bijgevoegd ogeen advies inspectie op basis van dossier en dus geen voorlopige goedkeuring voor 1 jaar

57 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS oinspectie verstrekt advies na onderzoek ter plaatse ogunstig advies inspectie = 120% financiering/subsidiëring vanaf het schooljaar waarin het gecombineerd onderwijs van start is gegaan en voor vijf opeenvolgende schooljaren oongunstig advies inspectie = 100% financiering/subsidiëring

58 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS Overgangsmaatregel! Het volume aan lesurencursist gegenereerd in gecombineerd onderwijs waaraan de inspectie voor de schooljaren 2008-2009 tot en met 2012-2013 een positief advies heeft verleend, wordt tot en met 2012-2013 met een factor 1,2 vermenigvuldigd, ongeacht het aandeel afstandsonderwijs.

59 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS □Aanvullende financiering/subsidiëring (projecten) orechtsgrond: ODXIX ojaarlijks budget 200.000 euro oondersteunen en stimuleren van gecombineerd onderwijs oaanvullende financiering/subsidiëring in de vorm van een 400 tot 1000 leraarsuren (CVO) of ½ tot 1 VTE (CBE) gedurende één schooljaar.  Aanvraag uitsluitend elektronisch (mail) indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs voor 30 april

60 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS oontvankelijkheidscriteria: ●1 of meer modules van een erkende en gefinancierde/gesubsidieerde opleiding; ●luik afstandsonderwijs minimaal 50% en minstens 200 lestijden; ●openleercentrum voorzien; ●ingescand protocol onderhandelingen lokaal comité bijgevoegd.

61 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS oontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie; oselectiecommissie draagt aan de Vlaamse Regering de gunstig beoordeelde aanvragen voor en het aantal toe te kennen leraarsuren of VTE per gunstig beoordeelde aanvraag;

62 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS oVlaamse Regering bepaalt aan welke gunstig beoordeelde aanvragen een aanvullende financiering/subsidiëring wordt toegekend op basis van voorrangscriteria: ●diplomagerichte opleidingen; ●onderwijs aan gedetineerden; ●integrale opleidingen; ●minimaal 75% afstandsonderwijs; ●aanvragen gegroeid uit samenwerkingsverbanden.

63 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming GECOMBINEERD ONDERWIJS oEngagementen van het centrumbestuur ●het ontwikkelde gecombineerd onderwijs effectief organiseren binnen een termijn van max 2 schooljaren; ●gedurende de looptijd van het project gegevens verzamelen; ●onderling samenwerken met centrumbesturen van andere projecten; ●tevredenheidsmetingen uitvoeren; ●stuurgroep en consortium volwassenenonderwijs informeren; ●indienen van een eindrapport.

64 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TOELATINGSVOORWAARDEN (Centra voor Volwassenenonderwijs)

65 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TOELATINGSVOORWAARDEN □Toelatingsvoorwaarden hoger beroepsonderwijs □Samenwerking onderwijs – defensie □Medisch geschiktheidsattest

66 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TOELATINGSVOORWAARDEN HBO □Wijzigingen vanaf 1 september 2009 oToegevoegd als toelatingsvoorwaarde: in bezit zijn van certificaat hoger beroepsonderwijs; oGewijzigd: studiegetuigschrift tweede jaar van de derde graad BSO dient drie jaar oud te zijn; oModaliteiten afwijkende toelatingsvoorwaarden (humanitaire, medische, psychische of sociale redenen en toelatingsproef) dienen in centrumreglement opgenomen te worden.

67 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming SAMENWERKING ONDERWIJS - DEFENSIE □Bilateraal samenwerkingsakkoord tussen Ministerie van Landsverdediging en Ministerie van Onderwijs en Vorming in kader van het gemengde loopbaanconcept militairen. □Van toepassing op alle CVO’s aangesloten bij een koepel of CVO’s van het GO! + ondertekenende koepelloze CVO’s

68 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming SAMENWERKING ONDERWIJS - DEFENSIE □Drie luiken: osamenwerking op vlak van organisatie opleidingen ●terbeschikkingstelling infrastructuur, middelen en leerkrachten/onderrichters ●voorzien van plaatsen voor militairen in opleidingen CVO’s ●terbeschikking stellen opleidingsprofielen en leerplannen

69 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming SAMENWERKING ONDERWIJS - DEFENSIE oAutomatische vrijstellingen voor militairen op basis van EVK (vastgelegd in BVR) + engagement op verdere vrijstellingen via EVC oGegarandeerde doorverwijzing van militairen naar CVO’s

70 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming SAMENWERKING ONDERWIJS - DEFENSIE □Organisatie en coördinatie door Programmatiecomité: oVoor defensie leden van algemene directie oVoor volwassenenonderwijs ●2 vertegenwoordigers van departement onderwijs ●2 vertegenwoordigers van decretale stuurgroep ●2 vertegenwoordigers van consortia volwassenenonderwijs □Besluit Vlaamse Regering met automatische vrijstellingen in de maak

71 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTEST □Situering oEuropese regelgeving: Verordening (EG) NR. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/4/2004 inzake levensmiddelenhygiëne; oFederale regelgeving op de voedselveiligheid, levensmiddelenhygiëne, gezondheidstoezicht (controleorgaan: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen); oOnderwijsregelgeving (ODXIX): Vlaamse Regering kan in uitvoering van federale, Europese of andere hiërarchisch hogere regelgeving aanvullende toelatingsvoorwaarden bepalen.

72 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTEST □Bijkomende toelatingsvoorwaarde VWO ovoor opleidingen waarin cursisten rechtstreeks of onrechtstreeks met voedingswaren of –stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen kunnen verontreinigen of besmetten  medisch attest vereist als toelatingsvoorwaarde olijst opleidingen als bijlage bij omzendbrief (studiegebieden personenzorg en voeding, analogie met SO): zowel modulaire als lineaire opleidingen;

73 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTEST obijkomende toelatingsvoorwaarde geldt vanaf 1 september 2009 voor cursisten die met een bedoelde opleiding willen starten, maar is niet van toepassing op cursisten die een desbetreffende opleiding al volgden tot het einde van het schooljaar 2008-2009; oeen cursist moet vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip plaatsvindt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid (opgesteld door een arts) voor kunnen leggen;

74 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTEST omedisch geschiktheidsattest is eenmalig en geldt voor de hele duur van het opleidingstraject, ook bij verandering van centrum en/of overschakeling naar een andere verwante opleiding; oeen herevaluatie van het medisch geschiktheidsattest is wel nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte), de cursist het opleidingstraject zelf onderbreekt of de onderbreking in de modulaire organisatie van het opleidingstraject langer dan één jaar bedraagt. okopie medisch geschiktheidsattest in cursistdossier m.o.o. controle door verificatie

75 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming STUDIEBEWIJZEN (Centra voor Volwassenenonderwijs of Centra voor Basiseducatie)

76 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming STUDIEBEWIJZEN □Uitbreiding van de mogelijkheid tot behalen van een diploma secundair onderwijs (CVO) □Deelcertificaatsupplement (CBE) □Diplomasupplement (CVO)

77 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DIPLOMA SO □Het decreet VWO bepaalt welke opleidingen of combinaties van opleidingen leiden tot een diploma SO: ode opleidingen economie-moderne talen, economie- wiskunde, humane wetenschappen ASO3, moderne talen- wetenschappen, moderne talen – wiskunde en wetenschappen – wiskunde van het studiegebied algemene vorming; ode opleiding aanvullende algemene vorming, gecombineerd met een certificaat van een door de Vlaamse Regering bepaalde opleiding van een ander studiegebied in het SVWO; oeen door de Vlaamse Regering bepaalde opleiding van een ander studiegebied dan algemene vorming in het SVWO, als de cursist bij zijn inschrijving houder is van een diploma van het SO.

78 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DIPLOMA SO □Onderwijsdecreet XIX voegt een mogelijkheid tot behalen van diploma SO in het volwassenenonderwijs toe: ode opleiding aanvullende algemene vorming, gecombineerd met een of meer deelattesten als bewijs van slagen voor het specifiek gedeelte, eigen aan de gekozen onderverdeling, van een examenprogramma tot het behalen van een diploma SO in het TSO of BSO voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds SO, voor zover de onderverdeling overeenkomt met een diplomagerichte opleiding (artikel 42)

79 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DEELCERTIFICAATSUPPLEMENT □CBE’s moeten steeds bij een deelcertificaat van een open module een supplement uitreiken met vermelding van de bereikte basiscompetenties of eindtermen □Bedoeling: zorgen voor herkenbaarheid binnen het volwassenenonderwijs aangezien de inhoud van open modules kan verschillen van centrum tot centrum

80 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DEELCERTIFICAATSUPPLEMENT □Omwille van herkenbaarheid moet het deelcertificaatsupplement voldoen aan bepaalde modaliteiten □Een model zal later ter beschikking zijn in de omzendbrief

81 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DIPLOMASUPPLEMENT □CVO’s moeten steeds bij het diploma van gegradueerde een supplement uitreiken met een beschrijving van de studie □Bedoeling: verhoging van de transparantie en mobiliteit in Europa

82 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DIPLOMASUPPLEMENT □Omwille van transparantie moet het diplomasupplement voldoen aan bepaalde modaliteiten □Op verzoek van cursist ook eenmalig en kosteloos in het Engels □Nederlandstalig en Engelstalig model ter beschikking bij omzendbrief

83 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OPEN MODULES (Centra voor Basiseducatie)

84 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OPEN MODULES □Situering oEvaluatie eerste fase modularisering BE oInstroom aanbod wiskunde te klein om opleiding comfortabel te organiseren en sterk uiteenlopende individuele leervragen  Flexibisering van het aanbod wiskunde:  drie nieuwe modulaire opleidingen;  zwevende modules;  open modules.

85 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OPEN MODULES □Rechtsgrond: ODXIX ovoldoen aan de wettelijke bepalingen van het decreet vwo; oaantal lestijden 20 – 40 – 60; oten minste 1 cursist; ouitsluitend eindtermen of basiscompetenties uit leergebieden BE; oduur open module in verhouding met doelstellingen; owijze van evaluatie duidelijk omschreven.

86 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OPEN MODULES □Invoering oPer 1 februari 2010 en uitsluitend voor het leergebied wiskunde oProcedure later in omzendbrief ●Meldingsplicht ●Document op centrum ter beschikking voor verificatie en inspectie □Evaluatie: 2 jaar na inwerkingtreding

87 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vragen

88 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Pa uze Pa uze

89 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VOORDRACHTGEVERS (Centra voor Basiseducatie & Centra voor Volwassenenonderwijs)

90 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VOORDRACHTGEVERS □Vandaag oCBE oCVO: exotische talen richtgraad 1 en richtgraad 2 omax. 5% van leraarsuren/VTE oakkoord LOC osysteem DBSO

91 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VOORDRACHTGEVERS □Vanaf 1 september 2009 (SenSe&HBO5/ODXIX) oCVO en CBE oalle opleidingen omax. 5% van leraarsuren / VTE oakkoord LOC okrediet ●19,34 euro per 1/36 VTE basiseducatie ●33,77 euro per leraarsuur secundair vwo ●41,19 euro per leraarsuur hoger beroepsonderwijs

92 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VOORDRACHTGEVERS □PROCEDURE oVóór 1 oktober van het schooljaar het aantal leraarsuren/VTE meedelen aan de afdeling Volwassenenonderwijs oOPGELET! Dit aantal kan in de loop van het schooljaar niet meer worden gewijzigd, behoudens vermindering bij overmacht.

93 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming VOORDRACHTGEVERS □Berekening en toekenning ohet aantal meegedeelde leraarsuren/VTE x het geïndexeerde krediet = totale krediet voor de aanwerving van voordrachtgevers ovoorschot van 25% in de loop van de maand november osaldo van 75% in de loop van de maand juni

94 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OVERHEVELING STRUCTUURONDERDEEL (Centra voor Volwassenenonderwijs)

95 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OVERHEVELING STRUCTUURONDERDEEL □Vandaag orechtsgrond: artikel 65 decreet vwo; odefinitie structuuronderdeel: module, opleiding of geheel onderwijsaanbod in een vestigingsplaats; oeenzelfde regeling voor secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs; ooverheveling structuuronderdeel = automatische uitbreiding onderwijsbevoegdheid ontvangende centrum.

96 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OVERHEVELING STRUCTUURONDERDEEL □Vanaf 1 september 2009 orechtsgrond: artikel 65 decreet vwo, gewijzigd door ODXIX en decreet SenSe & HBO5; odefinitie structuuronderdeel: opleiding of geheel onderwijsaanbod in een vestigingsplaats; oregeling voor secundair volwassenenonderwijs en uitzondering voor structuuronderdelen hoger beroepsonderwijs van regiovreemde vestigingsplaatsen;

97 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OVERHEVELING STRUCTUURONDERDEEL ooverheveling structuuronderdeel = geen automatische uitbreiding onderwijsbevoegdheid ontvangende centrum, positief advies bij consensus van consortium volwassenenonderwijs is vereist. obij een overheveling van een structuuronderdeel naar een centrum dat al onderwijsbevoegdheid heeft voor het desbetreffende structuuronderdeel én die gepaard gaat met een overdracht van leraarsuren, wordt deze overdracht – in het geval het overhevelende centrum het structuuronderdeel blijft aanbieden – begrensd tot 2%.

98 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OVERHEVELING STRUCTUURONDERDEEL Voorbeeld Centrum X heeft onderwijsbevoegdheid voor de opleiding begeleider in de kinderopvang en wil deze onderwijsbevoegdheid overhevelen naar centrum Y, gelegen in het werkingsgebied van hetzelfde consortium volwassenenonderwijs. De algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs verleent een positief advies bij consensus aan de overdracht. Centrum Y krijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding begeleider in de kinderopvang. Centrum X behoudt zelf ook de onderwijsbevoegdheid voor de opleiding begeleider in de kinderopvang. Indien de overdracht van de opleiding begeleider in de kinderopvang gepaard gaat met een overdracht van leraarsuren, dan wordt deze overdracht niet begrensd tot 2%. (Een begrenzing tot 2% zou wel van toepassing zijn indien centrum Y de onderwijsbevoegdheid voor de opleiding begeleider in de kinderopvang reeds had vóór de overheveling.)

99 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OVERHEVELING STRUCTUURONDERDEEL oDe overheveling van een structuuronderdeel hoger beroepsonderwijs is niet meer mogelijk  de programmatieprocedure voorzien in het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs moet worden gevolgd; oUitzondering: overheveling van structuuronderdelen hoger beroepsonderwijs van een regiovreemde VP naar een CVO met hoofdvestigingsplaats in hetzelfde werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs

100 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OVERHEVELING STRUCTUURONDERDEEL □Procedure ovoor 31 mei aan afdeling Volwassenenonderwijs melden omet overdracht van leraarsuren = aanpassing historische forfaits van beide centra ooverdracht gaat in op 1 september

101 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSBEVOEGDHEID REGIOVREEMDE VESTIGINGSPLAATSEN (Centra voor Volwassenenonderwijs)

102 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSBEVOEGDHEID REGIOVREEMDE VESTIGINGSPLAATS □Vanaf 1 september 2009 orechtsgrond: artikel 70 decreet vwo, §4 ingevoegd door ODXIX; oonderwijsbevoegdheid regiovreemde vestigingsplaats = de onderwijsbevoegdheid die tijdens de referteperiode 1 april 2008 tot 31 maart 2009 effectief in deze vestigingsplaats werd uitgeoefend;

103 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSBEVOEGDHEID REGIOVREEMDE VESTIGINGSPLAATS oindien de onderwijsbevoegdheid betrekking heeft op een opleiding van studiegebied talen richtgraad 1 en 2 of het studiegebied talen richtgraad 3 en 4, dan kan het centrumbestuur de onderwijsbevoegdheid voor deze opleiding zowel op niveau richtgraad 1 als niveau richtgraad 2 of zowel op niveau richtgraad 3 als niveau richtgraad 4 uitoefenen; ohet centrumbestuur kan bij de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de regiovreemde vestigingsplaats behoort een aanvraag indienen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid (bijlage III decreet of ambtshalve concordanties);

104 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSBEVOEGDHEID REGIOVREEMDE VESTIGINGSPLAATS ohet centrumbestuur verwerft de onderwijsbevoegdheid voor de regiovreemde vestigingsplaats mits de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs er een positief advies bij consensus aan verleent.

105 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSBEVOEGDHEID REGIOVREEMDE VESTIGINGSPLAATS Voorbeeld 1 Centrumbestuur X heeft onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Hotel TSO 3 en heeft deze opleiding ook effectief ingericht in de regiovreemde vestigingsplaats tijdens de referteperiode 1 april 2008 tot 31 maart 2009. De opleiding Hotel TSO 3 werd geconcordeerd naar de nieuwe modulaire opleidingen hotel, hotelbedrijf, hulpkelner, hulpkok, kelner, kok, keukenverantwoordelijke en zaalverantwoordelijke.

106 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSBEVOEGDHEID REGIOVREEMDE VESTIGINGSPLAATS Centrumbestuur X heeft tijdens de referteperiode 1 april 2008 tot 31 maart 2009 ook de nieuwe modulaire opleidingen hulpkok en kelner effectief georganiseerd in de regiovreemde vestigingsplaats. De onderwijsbevoegdheid in de regiovreemde vestigingsplaats van centrumbestuur X bestaat uit de opleidingen Hotel TSO 3, hulpkok en kelner. Mits positief advies bij consensus van de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de regiovreemde vestigingsplaats behoort, kan het centrumbestuur ook de opleidingen hotel, hotelbedrijf, hulpkelner, kok, keukenverantwoordelijke en zaalverantwoordelijke in de regiovreemde vestigingsplaats organiseren.

107 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ONDERWIJSBEVOEGDHEID REGIOVREEMDE VESTIGINGSPLAATS Voorbeeld 2 Centrumbestuur Y heeft onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Frans richtgraad 1 en heeft deze opleiding ook effectief ingericht in de regiovreemde vestigingsplaats tijdens de referteperiode 1 april 2008 tot 31 maart 2009. De onderwijsbevoegdheid in de regiovreemde vestigingsplaats van centrumbestuur Y bestaat bijgevolg uit de opleiding Frans richtgraad 1 en Frans richtgraad 2.

108 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PUNTENENVELOPPE (Centra voor Basiseducatie)

109 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PUNTENENVELOPPE □Situering oRechtsgrond: artikel 87 decreet vwo en BVR 12 oktober 2007 oCAO I basiseducatie □Berekening vanaf 1 september 2009 oop basis van het aantal LUC - referteperiode 1 april n-1 tot 31 maart n o1 punt = 341 LUC

110 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PUNTENENVELOPPE □Overgangsmaatregel (CAO) oCBE Zuid-Oost-Vlaanderen: 120 extra punten oCBE Brugge-Oostende-Westhoek: 120 extra punten oCBE Limburg Midden-Noord: 240 extra punten  Aanstelling personeelsleden die op 31/08/2008 belast waren met coördinatieopdracht en vanaf 1/09/2008 ononderbroken aangesteld zijn in de functie van stafmedewerker  1 punt wordt toegekend conform de schijven LUC die vastgelegd zijn bij BVR van 12 oktober 2007 (beschikbaar als bijlage bij omzendbrief)

111 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PERSONEEL (Centra voor Volwassenenonderwijs of Centra voor Basiseducatie)

112 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OD XIX: PERSONEEL □Taalregeling (CVO en CBE) □Cumulatieregeling (CVO) □Andere maatregelen (CVO of CBE)

113 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TAALREGELING □Regelgeving oArtikel 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies en 103novies van DRP Gemeenschapsonderwijs oArtikel 19bis, 19ter, 19 quater, 19 quinquies, 19sexies en 84septies decies van DRP Gesubsidieerd onderwijs oArtikel 128ter t/m 128sexies Decreet VWO voor CBE oOpheffing hoofdstuk IV Taalkennis van het personeel van de Wet 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs

114 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TAALREGELING □Bewijs kennis van onderwijstaal (Nederlands) oBekwaamheidsbewijs waarop de aanwerving steunt behaald in het Nederlands o NIEUW: Vlaams studiebewijs of gelijkwaardig studiebewijs dat de vereiste taalkennis aantoont: ●Europees Referentiekader voor Talen ●Certificaat NT2 behaald in een CVO o Getuigschrift van een examencommissie

115 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TAALREGELING CVO Vereiste niveaus ERK taalkennis Nederlands CVO □Bestuurs- en onderwijzend personeel: C1 (Effectiveness - RG4) □Ondersteunend personeel: B2 (Vantage – Rg3) □Uitzonderingen: oLeraar levende vreemde talen: B2 (Vantage – RG3) oLeraar exotische talen in RG1 en RG2: A2 (Waystage – RG1) Arabisch, Chinees, Grieks, Japans, Pools, Russisch en Turks

116 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TAALREGELING CBE Vereiste niveaus ERK taalkennis Nederlands CBE □Functie van directeur, stafmedewerker en leraar: C1 (Effectiveness - RG4) □Uitzondering: functie van leraar levende vreemde talen: B2 (Vantage – RG3) □Functie van beleidsondersteunend administratief medewerker, uitvoerend administratief medewerker en ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting: B2 (Vantage – RG3)

117 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TAALREGELING □Overgangsmaatregel voor personeelsleden die voor 1 september 2009 aan de vroegere taalregeling voldeden □Afwijkingen oGeen geschikt kandidaat: aanvraag afwijking mogelijk oAfwijking geldt voor drie jaar te rekenen vanaf 1° aanstelling vanaf 1 september 2009 oAfwijking ook mogelijk voor personeelsleden die in het verleden al drie of bijkomende afwijkingen kregen

118 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming CUMULATIEREGELING □Doelstelling: Tegemoet komen aan een tekort op de arbeidsmarkt □Regelgeving: oWijziging van de Wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 oArtikel 23 en 50 DRP Gemeenschapsonderwijs oArtikel 21 en 42 DRP Gesubsidieerd onderwijs

119 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming CUMULATIEREGELING □Cumulatie met activiteiten of inkomsten buiten onderwijs opgeheven. oZuivere zijinstromer = HA in onderwijs oMogelijkheid tot aanstelling gepensioneerde ook ouder dan 65 jaar □Cumulatie binnen onderwijs toegelaten tot 140% oGeen afwijkingen meer mogelijk

120 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming CUMULATIEREGELING Andere maatregelen □Betere bezoldiging ALLE bijbetrekkingen voor elke personeelscategorie, ook voor bestuurspersoneel in eigen CVO □Opnieuw in actieve dienst treden ook mogelijk in CVO voor personeel met AVP/VVP/TBS58+/Bonus mits toestemming personeelslid □Bezoldiging van alle prestaties bij reglementaire vervanging afwezigheid<10 dagen □Salaris van herindiensttreder en vervanger korte afwezigheid: als tijdelijke en in hoofdambt zonder invloed op salaris andere lopende opdrachten.

121 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ANDERE MAATREGELEN □LIO-baan voor CBE-personeel mogelijk □Reïntegratie van arbeidsongeschikt verklaard personeelslid (stappenplan op website: www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directi es/personeelsadministratie.htm) □Vacantverklaring betrekking langdurig afwezige directeur (omzendbrief) □Toegekende overgangsmaatregelen bekwaamheidsbewijzen en salarisschaal op 1 september 2000 definitief verworven.

122 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ADMINISTRATIEVE AFSPRAKEN (Centra voor Volwassenenonderwijs of Centra voor Basiseducatie)

123 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ADMINISTRATIEVE AFSPRAKEN SCHOOLJAAR 09-10 CVO □Controle aanwending puntenenveloppe – doc 3A komt te vervallen – controle zal gebeuren op basis van EPD gegevens □Controle leraarsuren – doc 3B wordt vereenvoudigd – nood aan de concordantie tussen vakken en modules om de rechten van het personeel te vrijwaren □Doc 2 komt volledig te vervallen

124 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ADMINISTRATIEVE AFSPRAKEN SCHOOLJAAR 09-10 CVO □Controle planningsdocumenten bij het doorsturen van zendingen wordt versoepeld □Er wordt een CVO 2-5 rapport in Excel formaat ter beschikking gesteld

125 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ADMINISTRATIEVE AFSPRAKEN SCHOOLJAAR 09-10 CBE □Gegevens over de referteperiode 0910 overmaken via Edisonzendingen □Insturen doc.2 komt te vervallen op voorwaarde dat de acceptatietesten (Edison) goed verlopen □Controle aanwending zal blijven gebeuren op basis van 3A en 3B □Het doorgeven van de DIMONA aangifte dient vanaf januari 2010 elektronisch te gebeuren – hiervoor moet gekeken worden naar een nieuw pakket of naar een aanpassing van het huidige pakket

126 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FINANCIERING: AFTOPPING GROEI (Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie)

127 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FINANCIERING: AFTOPPING GROEI □Principe dat de jaarlijkse groei aan leraarsuren en punten (CVO), en VTE, punten en werkingsmiddelen (CBE) beperkt wordt tot een door de Vlaamse Regering vastgelegd percentage. (art. 90 en 107 decreet VWO) □Toepassing van die groeibeperking is nu voorzien in een besluit Vlaamse Regering. Wordt voor volgend jaar toegepast voor CBE, nog niet voor CVO.

128 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FINANCIERING: AFTOPPING GROEI □Uitgangspunten oAftopping volgens aandeel in de totale groei = sterkste stijgers worden meest afgetopt. oGeen verdere aftopping bij de dalers. Zij krijgen hun omkadering volgens de gewone formules. De daling wordt daarbij wel in rekening gebracht. oWat dalers in omkadering verliezen wordt meegeteld voor de groei van de stijgers. (= effectief stijgingspercentage op centrumniveau kan dus hoger liggen dan maximaal stijgingspercentage op sectorniveau)

129 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FINANCIERING: AFTOPPING GROEI oAftopping gebeurt enkel bij stijgers die meer stijgen dan het maximale voorziene percentage. (bv. 2% stijging, alle centra die tussen 0 en 2% in omkadering stijgen krijgen volledige omkadering) oAftopping beperkt tot het maximale voorziene percentage (bv. 2% stijging, centra met meer dan 2% stijging kunnen na aftopping nooit minder dan 2% stijging omkadering hebben)

130 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FINANCIERING: AFTOPPING GROEI □Overgangsmaatregelen in financieringssysteem hebben geen invloed op het systeem van aftoppen. Het aftoppen gebeurt na het toepassen van de overgangsmaatregel. □Uitzondering: overgang puntenenveloppe CBE. De 480 gekleurde punten voor drie centra worden uit het systeem gehouden. De stijging op deze punten wordt verdeeld over alle centra heen volgens hun aandeel in de stijging.

131 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vragen

132 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 (Centra voor Basiseducatie, Centra voor Volwassenenonderwijs & Consortia Volwassenenonderwijs)

133 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 □Situering oTweede Rondetafelconferentie NT2 2002  Afsprakenkader NT2 van 18 juli 2003 (gewijzigd op 14 september 2007) oEvolutie organisatie aanbod NT2 ●verplicht karakter NT2-opleidingen ●huizen van het Nederlands ●nieuwe structuren voor de aanbodsverstrekkers ●onderzoeksresultaten en evaluaties ●nieuwe discussies over het NT2-aanbod

134 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 □Derde Rondetafelconferentie NT2 (15 december 2008) o250 experten NT2 o6 themawerkgroepen  platformtekst met beleidsaanbevelingen en concrete acties  een van de beleidsaanbevelingen: nieuw afsprakenkader NT2

135 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 □Nieuw afsprakenkader NT2 (15 mei 2009) oTot stand gekomen in overleg met alle betrokken organisaties, kabinetten en administraties oAfspraken tussen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Vorming, Wonen en Inburgering over: ●de organisatie en de afstemming van het aanbod NT2; ●de wederzijdse erkenning van studiebewijzen; ●de oriëntering, niveaubepaling, en leertrajecten van cursisten; ●de samenwerking tussen CBE, CVO, UTC, VDAB, Syntra- Vlaanderen, de onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands en de consortia volwassenenonderwijs

136 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 □Wijzigingen t.o.v. vorig afsprakenkader oonthaalbureaus, VDAB en Huizen van het Nederlands krijgen een regisseursrol ocommunicatie: een regionaal contactpersoon per organisatie obenamingen voor verschillende niveaus van het ERK + rangschikking opleidingen volgens ERK

137 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 oCBE, CVO en UTC zijn aanbodverstrekkers + strengere criteria voor ‘gekwalificeerde derden’ ospecifieke taalvaardigheidscursussen VDAB en Syntra in nevenschakeling met beroepsopleiding oHuizen van het Nederlands i.s.m. consortia volwassenenonderwijs  afspraken over behoefte en aanbod (zomeraanbod, intensief aanbod, gecombineerd onderwijs, weekendaanbod, enz…)

138 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 osluitende lokale werkafspraken over minimale en maximale groepsgrootte ooriëntering cursisten NT2 naar UTC gekoppeld aan strikte voorwaarden odoorverwijzing cursist NT2 naar CVO: Huis van het Nederlands bezorgt alle info (garantie vrije keuze) ●verplicht traject: belang verwachtingen regisseur m.b.t. intensiteit en plaats

139 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 oafwijkingsmogelijkheden oriëntering Huis van het Nederlands naar CBE, CVO of UTC odelegatiemogelijkheid bevoegdheid verlenen vrijstellingen van onderwijsinstelling naar Huis van het Nederlands ooverzicht van studiebewijzen en onderlinge overeenstemming (bijlage afsprakenkader)

140 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 oafspraken controle regelmatige deelname o2jaarlijkse evaluatie afsprakenkader NT2 + advies VLOR  GELDIG VANAF 1 SEPTEMBER 2009

141 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 □Tot slot… oAfsprakenkader = algemeen kader voor alle betrokken instellingen/organisaties oAlgemene vergadering van elk Huis van het Nederlands  concrete werkafspraken tussen de verschillende instellingen/organisaties vast in een schriftelijke overeenkomst (ten minste over communicatie)

142 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming NIEUW AFSPRAKENKADER NT2 Integrale tekst van het nieuwe afsprakenkader NT2 én de platformtekst NT2 op: http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonder wijs/beleid/rtc_nt2.htm

143 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vragen http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/

144 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming TOT ZIENS OP … □Infosessies o27 augustus voor CVO’s (instellingen en leerlingen) o4 september voor CVO’s (personeel) o10 september voor CBE’s (aanbod, organisatie en personeel) □Studiedag 23 oktober oVM: geïntegreerde trajecten oNM: tweedekansonderwijs/samenwerkingsverbanden CVO’s – CBE’s

145 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Sprekers □Nicole Speleers, afdelingshoofd Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en Volwassenenonderwijs □Peter Michielsens, coördinerend inspecteur-generaal □Chama Rhellam, adjunct van de directeur afdeling Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en Volwassenenonderwijs □Patrick Weckesser, adjunct van de directeur afdeling Volwassenenonderwijs □Lieve Gyselinck, senior hoofdmedewerker afdeling Volwassenenonderwijs □Jeroen Backs, raadgever Kabinet Vlaams minister Frank Vandenbroucke


Download ppt "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming INFOMOMENT VOLWASSENENONDERWIJS 29 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google