De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.welzijnensamenleving.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.welzijnensamenleving.be."— Transcript van de presentatie:

1

2 Toelichting richtlijnen financieel jaarverslag 2010
Team Algemene Werking en Financiën Maandag 21 februari 2011

3 REGELGEVING Koninklijk besluit van 19 december 2003 Decreet van 19 december 1997 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 Ministerieel besluit van 23 februari 2006

4 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010
Een goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar 2010 Het verslag van de commissaris (enkel voor de CAW’s) De resultatenrekening per activiteitencentra Bijlage met de brutoloonkost AWW en de gebruikte verdeelsleutels Begroting 2011(vzw + ac vo) Detail van de 73-rekeningen Het fiscale attest van het sociaal secretariaat 2010 gewijzigd nieuw gewijzigd

5 GOEDGEKEURDE JAARREKENING
Verkort of volledig model (www.balanscentrale.be) Goedgekeurd door de algemene vergadering Ondertekend door de gemandateerde vertegenwoordigers van de vzw Neer te leggen bij de Nationale Bank binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening werd goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiten van het boekjaar Raadpleegbaar op balanscentrale !

6 SAMENSTELLING JAARREKENING
Balans Resultatenrekening Toelichting Sociale balans (>= 20 werknemers) Commissarisverslag gewijzigd wijziging besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 art. 25 (inwerking 01/01/2009)

7 COMMISSARISVERSLAG (enkel voor CAW’s)
Benoeming van commissaris die lid is van het IBR (www.ibr-ire.be) Algemene vergadering  voorrecht het aantal commissarissen, benoeming en bezoldiging vast te leggen Vaste termijn van 3 jaar, hernieuwbaar Goedkeuring ondernemingsraad Neer te leggen samen met de jaarrekening

8 AANDACHTSPUNTEN BALANS
Reserves Vlaamse overheid die vermeld staan op het afrekeningsformulier moeten op een bestemd fonds ‘Reserve Vlaamse overheid’ worden geboekt Een reserve voor sociaal passief wordt op de 131-rekening geboekt ‘Fondsen bestemd voor sociaal passief’ en is dus geen voorziening Duidelijk verschil tussen voorzieningen en bestemde fondsen !

9 Verschil voorziening – bestemd fonds

10 Boeking bestemde fondsen

11 Boeking voorzieningen

12 AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING
Facultatieve vermeldingen 70/74, 70, 73 en 60/61 invullen Afschrijven van kapitaalsubsidies via de 73-rekening en niet via de financiële opbrengsten Subsidies volledig boeken in het jaar waarvoor ze werden toegekend Subsidies op 73-rekening boeken

13 AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING (vervolg)
Projecten niet gelijklopend met boekjaar  opbrengsten met betrekking op het volgende boekjaar  verkregen opbrengsten Correcties op subsidieafrekeningen van voorgaande jaren verwerken via het bedrijfsresultaat en niet via de uitzonderlijke resultaten

14 AANDACHTSPUNTEN TOELICHTING EN SOCIALE BALANS
Alle bladen van de toelichting en de sociale balans die van toepassing zijn moeten volledig worden ingevuld (o.a. bestemd fonds sociaal passief, waarderingsregels, alle subsidies…) In de staat van de vaste activa moet de kolom ‘Boekjaar’ en ‘Vorig boekjaar’ worden ingevuld !

15 AANDACHTSPUNTEN TOELICHTING EN SOCIALE BALANS (vervolg)
Activa die volledig zijn afgeschreven moeten ook worden opgenomen in de staat van de vaste activa De inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar moeten ingevuld worden

16 RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM
Volgens het model en de documentvorm op Activiteitencentrum: elke activiteit die als dusdanig erkend of gesubsidieerd is en elke activiteit waarvoor aan de overheid een afzonderlijk financieel verslag moet worden bezorgd

17 Apart activiteitencentrum???
Afzonderlijk financieel verslag = ander financieel verslag dan het financieel jaarverslag van de organisatie EN/OF Verplichte personeelsinzet met de subsidie

18 Speciale gevallen Gesco’s, sociale maribel, tussenkomst VDAB tewerkstelling personen met een handicap en andere tewerkstellingsstatuten bij activiteitencentrum waar ze bijhoren  indien niet gelinkt aan project- of werkingssubsidie  activiteitencentrum Vlaamse overheid Overhead loonkosten (stafmedewerkers, directie en administratie)  Vlaamse overheid Andere statuten bij eigen activiteitencentrum

19 AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM
Projectsubsidies Vlaamse overheid (afdeling Welzijn en Samenleving) indien aparte verantwoording vereist en/of verplichte personeelsinzet  apart activiteitencentrum  NIET bij activiteitencentrum AWW Alle kosten en alle opbrengsten verdelen over alle activiteitencentra ook afschrijvingen

20 AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM
Aantal VTE invullen boven elk activiteitencentrum (effectieve VTE’s) Eerste kolom resultatenrekening volledige vzw invullen (= resultatenrekening uit de jaarrekening) Kosten en opbrengsten kunnen rechtstreeks of met een verdeelsleutel worden toegewezen aan een activiteitencentrum !

21 BIJLAGE BRUTOLOONKOST AWW EN TOELICHTING VERDEELSLEUTELS
Volgens model en documentvorm op Verdeelsleutels: op basis van het aantal VTE’s, op basis van het aantal m², op basis van de ontvangen subsidies (vb voor giften) Omschrijving over wat het activiteitencentrum juist omvat indien dit niet op te maken is uit de naam Berekening brutoloonkost AWW voor 70% berekening nieuw

22 Berekening brutoloonkost AWW
Basis code 62 “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” van de resultatenrekening per activiteitencentrum + UITZONDERING: gedetacheerd personeel Personeelskosten decretaal personeel Personeelskosten aanvullende VTE met andere statuten (Gesco, sociale maribel,…)

23 Berekening brutoloonkost (vervolg)
Verminderen met ontvangen tussenkomst voor aanvullende VTE met andere statuten Verminderen met de mutatie provisie voor vakantiegeld (+ terugname/-toevoeging) Kosten geboekt op een 61-rekening worden NIET meegerekend voor het bepalen van de 70% (bv. kosten sociaal secretariaat, interim-personeel,…) uitzondering gedetacheerd personeel

24 Voor de vzw en het activiteitencentrum Vlaamse overheid
BEGROTING BOEKJAAR 2011 Volgens model en documentvorm op de website Voor de vzw en het activiteitencentrum Vlaamse overheid VTE’s bovenaan invullen Indien kosten sneller stijgen dan opbrengsten  toelichten Afschrijvingskosten begroten gewijzigd

25 DETAIL VAN DE 73 REKENINGEN
Volgens model en documentvorm op de website Subsidieverlener: Vlaamse Overheid + departement of afdeling, provincie, stad, federale overheid, koning Boudewijnstichting,… Doel: werkingssubsidie, personeel, projectsubsidie (welk?), …

26 DETAIL VAN DE 73 REKENINGEN (vervolg)
Activiteitencentrum: naam van het activiteitencentrum waaronder deze subsidie valt op de resultatenrekening per activiteitencentrum Bedrag: het toegekende en geboekte bedrag Totaal van het detail van de 73-rekeningen moet overeenstemmen met de code 73 op de jaarrekening

27 FISCAAL ATTEST SOCIAAL SECRETARIAAT
Boekjaar 2010  verwerkingsperiode 1/01/2010 t.e.m. 31/12/2010 Code 620 en 621 van de jaarrekening moeten in overeenstemming zijn met het fiscaal attest Voorziening vakantiegeld op een 623-rekening boeken onder de andere personeelskosten ! !

28 GELDBELEGGINGEN Middelen op ethisch verantwoorde manier beheren  geen risico beleggingen Minderwaarde op o.a. aandelen  geen subsidiabele kost Afrekening Vlaamse overheid  bij berekening reserves wordt geen rekening gehouden met meer- of minderwaarden op aandelen

29 GELDBELEGGINGEN (vervolg)
Boekhouding  waardeverminderingen of meerwaarden boeken Jaarlijks de aanschafwaarde en reële waarde vermelden in financieel verslag  anders opvragen Jaarlijkse meer- of minderwaarde in financieel verslag vermelden  anders opvragen

30 ERFPACHT EN SCHENKINGEN
Advies CBN CBN-advies NFP-2 (www.cnc-cbn.be/nl) SCHENKINGEN Adviezen CBN 2010/16 en 2010/17 CBN Bulletin 56 Pacioli nr 229 BIBF-IPCF (www.bibf.be/default.aspx)

31 VTE boordtabel 2bis en resultatenrekening per activiteitencentra
De bepaling van het aantal VTE en de toewijzing aan AC moet gelijk zijn in BT en RR Aantal VTE volgens reële inzet gedurende het jaar, niet volgens personeelskader

32 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN
Alle documenten worden ingediend in euro en niet in duizend euro Op elke bijlage de naam van het CAW vermelden Alle documenten van het financieel verslag afzonderlijk houden van het inhoudelijk verslag Op papier en elektronisch indienen Indienen vóór 1 april 2011

33 Team Algemene Werking en Financien
VRAGEN??? Team Algemene Werking en Financien Marcel Lauwers (teamverantwoordelijke): Ilse Baele (financiële afrekeningen en analyses)


Download ppt "Www.welzijnensamenleving.be."

Verwante presentaties


Ads door Google