De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 www.welzijnensamenleving.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 www.welzijnensamenleving.be."— Transcript van de presentatie:

1 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 www.welzijnensamenleving.be

2 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2 Toelichting richtlijnen financieel jaarverslag 2010 Team Algemene Werking en Financiën Maandag 21 februari 2011

3 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin REGELGEVING Koninklijk besluit van 19 december 2003 Decreet van 19 december 1997 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 Ministerieel besluit van 23 februari 2006 3 www.juriwel.be

4 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010  Een goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar 2010  Het verslag van de commissaris (enkel voor de CAW’s)  De resultatenrekening per activiteitencentra  Bijlage met de brutoloonkost AWW en de gebruikte verdeelsleutels  Begroting 2011(vzw + ac vo)  Detail van de 73-rekeningen  Het fiscale attest van het sociaal secretariaat 2010 4

5 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5 GOEDGEKEURDE JAARREKENING  Verkort of volledig model (www.balanscentrale.be)www.balanscentrale.be  Goedgekeurd door de algemene vergadering  Ondertekend door de gemandateerde vertegenwoordigers van de vzw  Neer te leggen bij de Nationale Bank binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening werd goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiten van het boekjaar  Raadpleegbaar op balanscentrale Raadpleegbaar op balanscentrale

6 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin SAMENSTELLING JAARREKENING  Balans  Resultatenrekening  Toelichting  Sociale balans (>= 20 werknemers)  Commissarisverslag 6 wijziging besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 art. 25 (inwerking 01/01/2009)

7 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin COMMISSARISVERSLAG (enkel voor CAW’s)  Benoeming van commissaris die lid is van het IBR (www.ibr-ire.be)www.ibr-ire.be  Algemene vergadering  voorrecht het aantal commissarissen, benoeming en bezoldiging vast te leggen  Vaste termijn van 3 jaar, hernieuwbaar  Goedkeuring ondernemingsraad  Neer te leggen samen met de jaarrekening 7

8 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin AANDACHTSPUNTEN BALANS  Reserves Vlaamse overheid die vermeld staan op het afrekeningsformulier moeten op een bestemd fonds ‘Reserve Vlaamse overheid’ worden geboekt  Een reserve voor sociaal passief wordt op de 131-rekening geboekt ‘Fondsen bestemd voor sociaal passief’ en is dus geen voorziening  Duidelijk verschil tussen voorzieningen en bestemde fondsen 8

9 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Verschil voorziening – bestemd fonds 9

10 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Boeking bestemde fondsen 10

11 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Boeking voorzieningen 11

12 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING  Facultatieve vermeldingen 70/74, 70, 73 en 60/61 invullen  Afschrijven van kapitaalsubsidies via de 73-rekening en niet via de financiële opbrengsten  Subsidies volledig boeken in het jaar waarvoor ze werden toegekend  Subsidies op 73-rekening boeken 12

13 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING (vervolg)  Projecten niet gelijklopend met boekjaar  opbrengsten met betrekking op het volgende boekjaar  verkregen opbrengsten  Correcties op subsidieafrekeningen van voorgaande jaren verwerken via het bedrijfsresultaat en niet via de uitzonderlijke resultaten 13

14 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin AANDACHTSPUNTEN TOELICHTING EN SOCIALE BALANS  Alle bladen van de toelichting en de sociale balans die van toepassing zijn moeten volledig worden ingevuld (o.a. bestemd fonds sociaal passief, waarderingsregels, alle subsidies…)  In de staat van de vaste activa moet de kolom ‘Boekjaar’ en ‘Vorig boekjaar’ worden ingevuld 14

15 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin AANDACHTSPUNTEN TOELICHTING EN SOCIALE BALANS (vervolg)  Activa die volledig zijn afgeschreven moeten ook worden opgenomen in de staat van de vaste activa  De inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar moeten ingevuld worden 15

16 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM  Volgens het model en de documentvorm op www.welzijnensamenleving.be www.welzijnensamenleving.be  Activiteitencentrum: elke activiteit die als dusdanig erkend of gesubsidieerd is en elke activiteit waarvoor aan de overheid een afzonderlijk financieel verslag moet worden bezorgd 16

17 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Apart activiteitencentrum??? Afzonderlijk financieel verslag = ander financieel verslag dan het financieel jaarverslag van de organisatie EN/OF Verplichte personeelsinzet met de subsidie 17

18 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Speciale gevallen  Gesco’s, sociale maribel, tussenkomst VDAB tewerkstelling personen met een handicap en andere tewerkstellingsstatuten 18 bij activiteitencentrum waar ze bijhoren  indien niet gelinkt aan project- of werkingssubsidie  activiteitencentrum Vlaamse overheid  Overhead loonkosten (stafmedewerkers, directie en administratie)  Vlaamse overheid  Andere statuten bij eigen activiteitencentrum

19 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM  Projectsubsidies Vlaamse overheid (afdeling Welzijn en Samenleving) indien aparte verantwoording vereist en/of verplichte personeelsinzet  apart activiteitencentrum  NIET bij activiteitencentrum AWW  Alle kosten en alle opbrengsten verdelen over alle activiteitencentra ook afschrijvingen

20 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin AANDACHTSPUNTEN RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM  Aantal VTE invullen boven elk activiteitencentrum (effectieve VTE’s)  Eerste kolom resultatenrekening volledige vzw invullen (= resultatenrekening uit de jaarrekening)  Kosten en opbrengsten kunnen rechtstreeks of met een verdeelsleutel worden toegewezen aan een activiteitencentrum 20

21 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BIJLAGE BRUTOLOONKOST AWW EN TOELICHTING VERDEELSLEUTELS  Volgens model en documentvorm op www.welzijnensamenleving.be www.welzijnensamenleving.be  Verdeelsleutels: op basis van het aantal VTE’s, op basis van het aantal m², op basis van de ontvangen subsidies (vb voor giften)  Omschrijving over wat het activiteitencentrum juist omvat indien dit niet op te maken is uit de naam  Berekening brutoloonkost AWW voor 70% berekening 21

22 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Berekening brutoloonkost AWW 22 Basis code 62 “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” van de resultatenrekening per activiteitencentrum + UITZONDERING: gedetacheerd personeel Personeelskosten decretaal personeel Personeelskosten aanvullende VTE met andere statuten (Gesco, sociale maribel,…)

23 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Berekening brutoloonkost (vervolg)  Verminderen met ontvangen tussenkomst voor aanvullende VTE met andere statuten  Verminderen met de mutatie provisie voor vakantiegeld (+ terugname/-toevoeging)  Kosten geboekt op een 61-rekening worden NIET meegerekend voor het bepalen van de 70% (bv. kosten sociaal secretariaat, interim-personeel,…)  uitzondering gedetacheerd personeel 23

24 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BEGROTING BOEKJAAR 2011  Volgens model en documentvorm op de website www.welzijnensamenleving.be www.welzijnensamenleving.be  Voor de vzw en het activiteitencentrum Vlaamse overheid  VTE’s bovenaan invullen  Indien kosten sneller stijgen dan opbrengsten  toelichten  Afschrijvingskosten begroten 24

25 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DETAIL VAN DE 73 REKENINGEN  Volgens model en documentvorm op de website www.welzijnensamenleving.be www.welzijnensamenleving.be  Subsidieverlener: Vlaamse Overheid + departement of afdeling, provincie, stad, federale overheid, koning Boudewijnstichting,…  Doel: werkingssubsidie, personeel, projectsubsidie (welk?), … 25

26 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DETAIL VAN DE 73 REKENINGEN (vervolg)  Activiteitencentrum: naam van het activiteitencentrum waaronder deze subsidie valt op de resultatenrekening per activiteitencentrum  Bedrag: het toegekende en geboekte bedrag  Totaal van het detail van de 73-rekeningen moet overeenstemmen met de code 73 op de jaarrekening 26

27 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin FISCAAL ATTEST SOCIAAL SECRETARIAAT  Boekjaar 2010  verwerkingsperiode 1/01/2010 t.e.m. 31/12/2010  Code 620 en 621 van de jaarrekening moeten in overeenstemming zijn met het fiscaal attest  Voorziening vakantiegeld op een 623-rekening boeken onder de andere personeelskosten 27

28 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin GELDBELEGGINGEN  Middelen op ethisch verantwoorde manier beheren  geen risico beleggingen  Minderwaarde op o.a. aandelen  geen subsidiabele kost  Afrekening Vlaamse overheid  bij berekening reserves wordt geen rekening gehouden met meer- of minderwaarden op aandelen 28

29 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin GELDBELEGGINGEN (vervolg)  Boekhouding  waardeverminderingen of meerwaarden boeken  Jaarlijks de aanschafwaarde en reële waarde vermelden in financieel verslag  anders opvragen  Jaarlijkse meer- of minderwaarde in financieel verslag vermelden  anders opvragen 29

30 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ERFPACHT EN SCHENKINGEN ERFPACHT  Advies CBN CBN-advies NFP-2 (www.cnc-cbn.be/nl)www.cnc-cbn.be/nl SCHENKINGEN  Adviezen CBN 2010/16 en 2010/17  CBN Bulletin 56  Pacioli nr 229 BIBF-IPCF (www.bibf.be/default.aspx)www.bibf.be/default.aspx 30

31 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin VTE boordtabel 2bis en resultatenrekening per activiteitencentra  De bepaling van het aantal VTE en de toewijzing aan AC moet gelijk zijn in BT en RR  Aantal VTE volgens reële inzet gedurende het jaar, niet volgens personeelskader 31

32 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN  Alle documenten worden ingediend in euro en niet in duizend euro  Op elke bijlage de naam van het CAW vermelden  Alle documenten van het financieel verslag afzonderlijk houden van het inhoudelijk verslag  Op papier en elektronisch (kris.vereertbrugghen@wvg.vlaanderen.be) indienenkris.vereertbrugghen@wvg.vlaanderen.be  Indienen vóór 1 april 2011 32

33 Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin VRAGEN???  Team Algemene Werking en Financien –Marcel Lauwers (teamverantwoordelijke): marcel.lauwers@wvg.vlaanderen.be 02 553 33 83 marcel.lauwers@wvg.vlaanderen.be –Ilse Baele (financiële afrekeningen en analyses) ilse.baele@wvg.vlaanderen.be 02 553 33 31 ilse.baele@wvg.vlaanderen.be 33


Download ppt "Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 www.welzijnensamenleving.be."

Verwante presentaties


Ads door Google