De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014 WELKOM!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014 WELKOM!"— Transcript van de presentatie:

1 Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014 WELKOM!

2 WELKOM Welkomstwoord : dhr. Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten

3 Ronde van Vlaanderen voor directies 2014 BASISONDERWIJS PROGRAMMA: Welkomstwoord Nieuwe toelatingsvoorwaarden Rechtspositie leerlingen (ouders) STEM M-decreet Vragenronde Pauze Innovatie Wijzigingen in het inschrijvingsrecht Peilingen en paralleltoetsen Cultuur in onderwijs Vragenronde

4 Nieuwe toelatingsvoorwaarden (Onderwijsdecreet XXIV)

5 Nieuwe toelatingsvoorwaarden Ongewijzigd: Kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) Buitengewoon lager onderwijs Gewijzigd: gewoon lager onderwijs (vijf- en zesjarigen) Essentie: taalproef valt weg (na evaluatie)

6 Zesjarigen 2014-2015: ° 2008 220 halve dagen aanwezigheid: recht op instap gewoon lager onderwijs Geen 220 halve dagen: klassenraad lager onderwijs beslist

7 Vijfjarigen 2014-2015: ° 2009 Beslissingsrecht ouders vervalt Beslissing steeds bij klassenraad lager onderwijs - ook bij 185 halve dagen aanwezigheid Advies CLB (uitzonderingssituatie)

8 Klassenraad laat leerling niet toe Schriftelijke motivatie aan ouders Inschrijving vóór 1 september: uiterlijk 10 de schooldag september Inschrijving vanaf 1 september: binnen tien schooldagen Termijn overschreden = toelating

9 Vanaf? Geldig voor instap gewoon lager onderwijs 2014-2015 Instap in huidig schooljaar (bijv. nieuwkomers) = huidige toelatingsvoorwaarden Edulex: BaO/2001/10 omzendbrief Toelatingsvoorwaarden gewoonBaO/2001/10 omzendbrief Toelatingsvoorwaarden gewoon

10 Rechtspositie leerlingen (ouders) basisonderwijs vanaf 1 september 2014 Evaluatie Zittenblijven Getuigschrift basisonderwijs Leerlingengegevens Inzagerecht, recht op toelichting en kopie Doorgeven bij schoolveranderen Tuchtmaatregelen Beroepscommissie

11 Evaluatie: zittenblijven Definitie: aanbod afgelopen schooljaar nogmaals laten volgen School beslist, na overleg met CLB T.a.v. ouders: Schriftelijk motiveren Mondeling toelichten Aandachtspunten volgend schooljaar Edulex: BaO/2014/03 omzendbrief Zittenblijven BaO/2014/03 omzendbrief Zittenblijven

12 Evaluatie: getuigschrift BaO Bij niet toekennen: schriftelijke motivering met bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan Niet meegeven getuigschrift (en rapporten) kan niet Beslissing getuigschrift uiterlijk op 30 juni Beroepsmogelijkheid: via beroepscommissie, maar enkel na overleg met de directeur Edulex: BaO/98/11 - omzendbrief GetuigschriftBaO/98/11 - omzendbrief Getuigschrift

13 Leerlingengegevens “Gegevens door de school verzameld m.b.t. de leerling, inclusief evaluatiegegevens” Recht ouders op inzage in / toelichting bij gegevens eigen kind Recht op kopie: Na toelichting Prijs in bijdrageregeling Vertrouwelijk behandelen

14 Leerlingengegevens Algemeen principe: overdracht tussen scholen Voorwaarden: Gegevens m.b.t. onderwijsloopbaan leerling In het belang leerling Nooit: gegevens schending leefregels Recht op verzet door ouders: Na inzage in de gegevens (op verzoek) Niet als regelgeving overdracht oplegt Edulex: BaO/2014/04 – omzendbrief Leerlingengegevens BaO/2014/04 – omzendbrief Leerlingengegevens

15 Bewarende en tuchtmaatregelen Bewarende maatregel: preventieve schorsing Handhaven leefregels Nagaan of tuchtsanctie nodig is Tuchtsancties: tijdelijke en definitieve uitsluiting Uitzonderlijke maatregelen voor leerlingen lager onderwijs – lessen niet volgen Directeur (of afgevaardigde) beslist Opvang, tenzij motivatie ouders waarom niet haalbaar Tuchtsancties: overeenstemming met ernst feiten

16 Preventieve schorsing Maximaal 5 opeenvolgende schooldagen 1 x verlengbaar: Tuchtonderzoek niet afgerond wegens externe factoren Motivering aan ouders

17 Tijdelijke uitsluiting 1 – 15 opeenvolgende schooldagen Niet verlengbaar Nieuwe tijdelijke uitsluiting enkel na nieuw feit

18 Definitieve uitsluiting Leerling wordt uitgeschreven: Na inschrijving in andere school Uiterlijk één maand na schriftelijke kennisgeving uitsluiting (vakanties tussen 1/9 en 30/6 niet inbegrepen)

19 Te volgen procedure Preventieve schorsing: niet in decreet opgenomen Tijdelijke en definitieve uitsluiting: Idem huidige procedure schorsen voor meer dan een dag en uitsluiten: Garantie rechten van verdediging Voorafgaandelijk advies klassenraad Ouders hebben inzage in tuchtdossier en worden gehoord Schriftelijke motivatie en kennisgeving van tuchtsanctie

20 Te volgen procedure Tijdelijke en definitieve uitsluiting Nieuw: Tuchtdossier moet advies klassenraad bevatten Bij definitieve uitsluiting: uitbreiding klassenraad met CLB (raadgevende stem) Intentie tuchtmaatregel schriftelijk aan de ouders meedelen Leerling: inzagerecht tuchtdossier / hoorrecht Bijstand vertrouwenspersoon mogelijk Beroepsmogelijkheden meegeven

21 Beroepsmogelijkheden Preventieve schorsing: geen Tijdelijke uitsluiting: Intern Schoolreglement Definitieve uitsluiting: via beroepscommissie Edulex: BaO2014/04 - omzendbrief Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluitingBaO2014/04 - omzendbrief Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting

22 Beroepscommissie Getuigschrift basisonderwijs en definitieve uitsluiting Volheid van beslissing: ontvankelijkheid, bevestigen of vernietigen oorspronkelijke beslissing Schoolbestuur richt beroepscommissie op Essentieel: interne én externe leden Stemming: gelijk aantal internen / externen Bij gelijk aantal stemmen: voorzitter (extern) beslist

23 Schoolreglement Kleuter- en lager onderwijs: Wijze van samenstelling schoolraad en ouderraad Recht op inzage, toelichting en kopie leerlingengegevens Extramuros-activiteiten

24 Schoolreglement Lager onderwijs: Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting + beroepsprocedures (termijnen!) Getuigschrift: beroepsprocedure Leerlingenevaluatie Edulex: BaO/2002/1 omzendbrief Schoolreglement BaO/2002/1 omzendbrief Schoolreglement

25 Contact Spreker : veronique.adriaens@ond.vlaanderen.be (Departement Onderwijs en Vorming) tel. 02/553.92.32 Contactpersoon op omzendbrief

26 STEM Achtergrond Wat betekent dit voor mijn school ? STEM beleidskader STEM contact Science Technology Engineering en Mathematics

27 Achtergrond - 1 Techniek, wetenschap technologie in een digitale stroomversnelling snelheid van technische innovaties leidt tot nieuwe beroepen en tot nieuwe onderwijs-structurele, organisatorische en -didactische uitdagingen

28 Achtergrond - 2 Kinderen zijn “Digital Natives” nieuwe media zijn haast “natuurlijke” leeromgevingen leren op andere manieren via diverse media

29 Achtergrond - 3 School heeft essentiële rol vanuit haar eigen pedagogische visie en autonomie: kritisch en probleemoplossend denken keuzes maken in aanbod aan informatie creatief experimenteren aanbod voor iedereen garanderen

30 Achtergrond - 4 Samenleving staat evengoed voor ongekende uitdagingen energie milieu voeding vergrijzing …

31 Achtergrond - 5 STEM: Onderwijs én arbeidsmarktverhaal Innovatie én toegang tot die innovatie Jeugdwerkloosheid Economische vraag Vijver vergroten Onderwijs opent de keuzewaaier

32 Wat betekent dit voor mijn school? STEM-ACTIEPLAN 2012 – 2020: 1.Expertisenetwerken Lerarenopleiding: didactiek voor Techniek in de Basisschool 2.100 STEM-Coaches voor Basisonderwijs 3.Gastdocenten voor Basis- en Secundair Onderwijs 4.40 scholen 2014-15: School of Excellence of Start Up

33 School-STEM 2012 - 2020: vervolg 5. STEM-Leergemeenschappen in de 5 provincies 6. STEM-Academies voor vrije tijd 7. Onderwijskiezer : STEM-site 8. KlasCement : STEM goede voorbeelden uit de praktijk

34 School-STEM 2012 - 2020: vervolg 9. VLOR : reflectie-instrument 10. Vlaamse Scholieren Koepel: bevraging leden 11. Toptalentenfocus : Olympiades + SES 12. STEM-Didactisch onderzoek

35 STEM-Beleidskader Vlaams Parlement: 2 Resoluties + Staten-Generaal STEM Vlaamse Regering - februari 2012 STEM Actieplan 2012-2020 STEM (interdepartementale) Stuurgroep STEM (onafhankelijk) Platform

36 STEM-Contact Spreker : Christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be (Departement Onderwijs en Vorming) www.onderwijs.vlaanderen.be/STEM

37 M-decreet Achtergrond: het waarom Het decreet en de weg ernaartoe Wat betekent het decreet voor jou als directie?

38

39

40 M-decreet Inwerkingtreding: 1 september 2015 Beperkt aantal maatregelen schooljaar 2014- 2015 1 januari 2015 mentaal kantelpunt Opportuniteit voor communicatie (‘bredere verhaal’ rond M-decreet) Gevoelig, veel besproken dossier

41 Terugblik 1970: wet op buitengewoon onderwijs 1980: wet op buitengewoon en geïntegreerd onderwijs 1994: Salamanca Statement 1998: VLOR-advies over inclusief onderwijs 1999-2004: Eindverslag Maatwerk in Samenspraak – Memorandum Ruimte voor Inclusief Onderwijs (O&V / VAPH / GKV) 2004-2009: Leerzorgkader 2006: VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 2008: Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet (handicap) 2009: Ratificering VN-Verdrag en optioneel protocol 2012: DAM-decreet (D®AM) 2013 (09/09): BNM-decreet 2013 (08/11): M-decreet: ingediend in Commissie Onderwijs 2014 (12/03): stemming in plenaire vergadering Vlaams Parlement 2014 (21/03): afkondiging door VlaReg – Interfederaal Gelijkekansencentrum

42 M-decreet Niets doen is geen optie Evenwicht tussen ‘too little too late’ en ‘too much too soon’ Eerste stap – geen eindpunt Geen plaats voor doembeelden Toch een ‘sense of urgency’

43 M-decreet Aandeel Buo/gewoon onderwijs (2012-2013): Totaal: 4,49% (50.681 leerlingen) Kleuter: 0,75% Lager: 6,77% (10,2% van 11-jarige jongens – geboortejaar 2001) Secundair: 4,60% Aanvoelen in gewoon onderwijs: de [EM]M[ER] loopt over GON: 1,33% (± 15.000 leerlingen) Van geïdentificeerde leerlingen 23% gewoon onderwijs en 77% buitengewoon onderwijs Budget 2013: 880mio € /10,6mia € totaal onderwijsbudget

44 M-decreet Leerzorg, M-decreet: geen miskenning van inspanningen Geen kwaliteitsuitspraken over individuele scholen, individuele leraren Wel: appèl aan het onderwijs als “systeem” Situatie = gevolg van vroegere keuzes en aangeboden kaders

45 M-decreet Streaming als antwoord op diversiteit naar: Inhouden Onderwijs- en ondersteuningsvormen Fysieke plaatsen waar geleerd kan worden Oplossingen kunnen niet in deze richting blijven liggen : limieten op onderwijskundig en –organisatorisch vlak, maatschappelijk en budgettair

46 M-decreet M-decreet = toepassing eerdere juridische kaders voor onderwijs: gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet (2008) VRPH (2009) Sociaal model van handicap Rechtenbenadering (recht op redelijke aanpassingen Toezicht op implementatie (CGKR, rapportering)

47 M-decreet : concrete maatregelen Aanbod Buitengewoon Onderwijs Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsrecht Ondersteunende maatregelen

48 Aanbod buitengewoon onderwijs Type 1 en 8 vervangen door basisaanbod Geen medische criteria Zijn aanpassingen onredelijk binnen gemeenschappelijk curriculum Evaluatie om de 2 jaar (bao) of op het einde van de opleidingsfase OV3 (so) Andere types omschreven volgens wetenschappelijke criteria Type 9: leerlingen met autismespectrumstoornissen (die geen verstandelijke beperking hebben)

49 Aanbod buitengewoon onderwijs Nieuw aanbod op 1 september 2015: programmatieprocedure Goedgekeurd door Vlaamse Regering Advies VLOR, inspectie, AgODi Uiterste datum aanvraag type 9: 1 juli 2014 overige: 30 november 2014

50 Toelatingsvoorwaarden Vóór doorverwijzing BuO of een individueel curriculum zet gewone school een aantal stappen: Fases zorgcontinuüm doorlopen Redelijke aanpassingen aanbieden (leerling en omgeving) CLB + school + ouders maken analyse en zoeken best passende ondersteuning Aanpassingen blijken onredelijk: individueel curriculum Voldoen aan criteria types (+ OV)

51 Toelatingsvoorwaarden GON: Gemotiveerd verslag (≠ verslag toelating BuO) Gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen Voldoen aan criteria types Toekomst: GON/ION-ondersteuning herbekijken

52 Inschrijvingsrecht Inschrijvingsrecht in gewoon onderwijs: Geldt voor leerlingen die gemeenschappelijk curriculum volgen – met aanpassingen (cfr. GON) Geldt voor leerlingen met verslag BuO: Overleg ouders, klassenraad, CLB Analyse: zijn aanpassingen onredelijk of onvoldoende Inschrijving ontbinden of individueel traject in gewoon onderwijs + GON/ION

53 Inschrijvingsrecht Nood aan aanpassingen wijzigt tijdens schoolloopbaan: Analyse: zijn aanpassingen onredelijk Overleg ouders, klassenraad en CLB Inschrijving ontbinden volgend schooljaar of individueel traject in gewoon onderwijs + GON/ION Rechtsbescherming: Samenstelling en bevoegdheden Commissie Leerlingenrechten Dossier overmaken aan Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

54 Ondersteunende maatregelen Welke extra ondersteuning? 70-tal begeleiders: structurele ondersteuningstructurele ondersteuning Prioritaire nascholing Tweedelijns inclusienetwerk Informatie, brochures: website specifieke onderwijsbehoeftenwebsite specifieke onderwijsbehoeften Geen besparing vrijgekomen middelen opnieuw geïnvesteerd in zorg Expertise BuO waarderen en inschakelen

55 Het M-decreet is….

56 Contact Sprekers : Theo.Mardulier@ond.vlaanderen.be (Departement Onderwijs en Vorming) Tine.Debruyne@ond.vlaanderen.be (Agentschap voor Onderwijsdiensten) http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke- onderwijsbehoeften/Beleid/M-decreet/default.htm

57 VRAGEN ? Behandelde thema’s deze voormiddag : Nieuwe toelatingsvoorwaarden Rechtspositie leerlingen (ouders) STEM M-decreet Je kan je vraag ook stellen via het vragenformulier, terug te vinden in de bundel.

58 PAUZE Na de pauze : Innovatie Wijzigingen in het inschrijvingsrecht Peilingen en paralleltoetsen Cultuur in onderwijs Vragenronde

59 Innovatie (zie prezi-presentatie)

60 Contact Spreker : Lise.Vanproeyen@ond.vlaanderen.be (Agentschap voor Onderwijsdiensten)

61 Wijzigingen in het inschrijvingsrecht Basisonderwijs Aanleiding Wijzigingen Vanaf wanneer ? Meer informatie

62 Aanleiding 1 september 2012: nieuw decreet inschrijvingsrecht Najaar 2013: evaluatie eerste implementatiejaar Bijsturingen in functie van: Vereenvoudiging Draagvlak

63 Wijzigingen 1.Capaciteit en vrije plaatsen 2.Weigeringslijst voor jongste kleuters 3.Dubbele contingentering 4.Aanmelden 5.Herstructureringen en fusies 6.Brussel

64 1. Capaciteit en vrije plaatsen Vrije plaatsen bekendmaken op belangrijke momenten voor ouders Minstens op volgende momenten: 1. Voor de start van de inschrijvingsprocedure 2. Voor de voorrangsperiode indicator- en niet- indicatorleerlingen 3. Voor de vrije inschrijvingsperiode

65 1. Capaciteit en vrije plaatsen Capaciteit Anderstalige Nieuwkomers: geldt altijd op niveau vestigingsplaats wordt gerelateerd aan de totale capaciteit van de vestigingsplaats: -Capaciteit ≤ 100 leerlingen => capaciteit AN = minstens 4 -Capaciteit > 100 leerlingen => capaciteit AN = minstens 8

66 1. Capaciteit en vrije plaatsen Campusscholen: Doorstroom kleuter – lager blijft mogelijk Definitie campus ongewijzigd Ook doorstroom tussen kleuterscholen onderling en lagere scholen onderling wordt mogelijk: opnemen in schoolreglement één capaciteit bepalen één inschrijvingsregister

67 2. Weigeringslijst jongste kleuters Weigeringslijst voor jongste kleuters wordt beperkt tot 30 juni Vanaf 1 juli: weigeringslijst voor hetzelfde geboortejaar, van meest recente inschrijvingsperiode Opgelet! Weigeringslijst voor 2014-2015 (°2012) geldt nog tot 1 september 2015

68 3. Dubbele contingentering Verplichting tot dubbele contingentering wordt beperkt tot: Twee jongste geboortejaren in het kleuteronderwijs Eerste leerjaar (ook in basisscholen!)

69 3. Dubbele contingentering Twee indicatoren geschrapt voor inschrijvingsrecht Schooltoelage opleiding moeder Thuislozen trekkende bevolking Indicator schooltoelage = schooltoelage ontvangen in het schooljaar vóór het schooljaar waarvoor wordt ingeschreven of daaraan voorafgaande schooljaar

70 4.Aanmelden Dossiers indienen tegen 15 september 2014 Uitzondering: scholen met type 9 kunnen indienen tot 16 februari 2015 Aantal nieuwe elementen in aanmeldingsdossier Bv. mogelijkheid om uit te schrijven in school van lagere keuze na inschrijving in school van hogere keuze

71 4. Aanmelden Inschrijvingen tijdens aanmeldingen: Mag, voor inschrijvingen voor het lopende schooljaar. Voorwaarden: - school heeft een vrije plaats; en - communicatie aan LOP of scholen in dezelfde gemeente; en - alle toegewezen leerlingen via de aanmeldingsprocedure worden ingeschreven

72 5.Herstructureringen en fusies Zittende leerlingen nemen hun verworven recht mee bij fusie of herstructurering: naar de nieuwe school, betrokken bij de fusie of naar een andere school van het schoolbestuur (op billijke afstand)

73 6.Brussel Niveau vereiste taalkennis om aanspraak te maken op voorrang Nederlands wordt verhoogd van B1 naar B2 Leerling uit voorrangsperiode Nederlands die vertrekt altijd vervangen door andere leerling voorrang Nederlands

74 Vanaf wanneer? Vanaf 1 september 2014, dus voor elke inschrijving voor schooljaar 2015-2016 inschrijvingen voor schooljaar 2014-2015 vanaf 1 september 2014 Maar: respecteren van engagementen aan ouders dus: weigeringslijsten voor schooljaar 2014-2015 blijven geldig

75 Meer informatie? Contact - Inschrijvingsrecht basisonderwijs sara.demeerleer@ond.vlaanderen.be veerle.vandevelde@ond.vlaanderen.be Tel: 02/553.92.12 – 02/553.92.07 marieke.smeyers@ond.vlaanderen.be Tel: 02/553.92.41 Omzendbrief BaO/2012/01

76 Peilingen en parallelproeven

77 Overzicht 1.Wat zijn peilingen en paralleltoetsen en wat zijn ze juist niet? 2.Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor het onderwijsbeleid? 3.Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor uw school? 4.Wat gebeurt er met de resultaten van de peilingen?

78 Wat zijn peilingen en paralleltoetsen? Betrouwbare en valide toetsen die evalueren in welke mate leerlingen de eindtermen beheersen Voor elke peiling(stoets) bestaat er een paralleltoets In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming; uitgevoerd door het Steunpunt ‘Toetsontwikkeling en Peilingen’ van de KU Leuven

79 En wat zijn ze niet? Geen centrale examens Geen bekendmaking van de resultaten aan derden Geen leerwinst Complementair aan andere vormen van externe kwaliteitsbewaking

80 2014 2010 2009 2012 2013 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1 ste graad A-stroom: Biologie + praktische proef 1 ste graad A-stroom: IVV 1 ste graad A-stroom: IVV 1 ste graad A-stroom: Frans (lezen, luisteren, schrijven) 1 ste graad B-stroom: Wiskunde 1 ste graad A-stroom: Wiskunde 3 de graad ASO+TSO+KSO : Nederlands 3 de graad BSO: PAV 3 de graad ASO+TSO+KSO: Frans 2 de graad ASO: Wiskunde SECUNDAIRSECUNDAIR BASISBASIS Wiskunde Nederlands (lezen) Wereld- oriëntatie: domein natuur Nederlands (bis) Frans (lezen, luisteren, schrijven, spreken) Wiskunde (bis) Wereld- oriëntatie: domein tijd, ruimte, maatschappij, brongebruik Informatie- Verwerving en -Verwerking Nederlands (tris) 1 ste graad A-stroom: IVV (bis) 1 ste graad A-stroom: IVV (bis) 3 de graad ASO/ TSO+KSO: Wiskunde

81 Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor het onderwijsbeleid? Peilingen geven een antwoord op de vragen: a)in welke mate leerlingen de eindtermen beheersen b)of alle leerlingen en scholen het even goed doen c)wat we kunnen doen om ons onderwijs te verbeteren d)of de kwaliteit van ons onderwijs gelijk blijft over de tijd heen

82 Enkele resultaten: peiling Nederlands - lezen en luisteren - eind BaO (2013) Lezen: 91% herhalingspeiling: lezen 2002: 89%; 2007: 89% Luisteren: 87% herhalingspeiling: luisteren: 2007: 87%

83 Enkele resultaten: peiling Nederlands - lezen en luisteren - eind BaO (2013) Sterke resultaten voor lezen en luisteren Sterk effect van thuistaal gunstige sociaal economische thuissituatie cognitief stimulerend thuisklimaat Ervaren leerkrachten en deeltijds werkende leerkrachten deden het beter

84 Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor uw school? Zelfevaluatie (interne kwaliteitszorg) Informatierijke omgeving Feedbackrapporten voor alle deelnemende scholen Paralleltoetsen voor alle scholen en alle vakken

85 Inhoud van een schoolfeedback- rapport? Beheersing van de eindtermen Analyse van verschillen op schoolniveau Situering school op basis van ruwe resultaten Situering school rekening houdend met leerling– en schoolkenmerken: ‘gecorrigeerde resultaten’

86 Situering scholen – ruwe resultaten

87 Situering scholen – gecorrigeerde resultaten

88 Wat gebeurt er met de resultaten van de peilingen? Colloquium: bekendmaking van de resultaten Brochure met overzicht van voornaamste resultaten Conferentie: vanuit het onderwijsveld duiding krijgen bij de resultaten en mogelijke acties Beleid aan de slag: peilingsresultaten zijn input voor het beleid

89 Waar kan je meer informatie vinden over de peilingen en de paralleltoetsen? Peilingen ( brochures, colloquia, conferenties): http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/index.htm# Paralleltoetsen zijn beschikbaar op: http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen/ Daarnaast vind je ook op deze website andere instrumenten terug die scholen ondersteunen in hun interne kwaliteitszorg: SALTO, een screeningsinstrument aanvang lager onderwijs taalvaardigheid LVS, Leerlingvolgsysteem CITO–Vlaamse versie Toolkit breed evalueren

90 De paralleltoetsen zijn een middel om een zicht te krijgen op de prestaties en vorderingen van uw leerlingen Jullie medewerking en deelname aan de peilingen is cruciaal om de kwaliteit van het Vlaams onderwijs te evalueren

91 Contact Spreker : Eva.Vandegaer@ond.vlaanderen.be (Departement Onderwijs en Vorming)

92 Cultuur in onderwijs Canon Cultuurcel Cultuur in elke klas Dynamo 3 DynamoOPWEG DynamoPROJECT Informatie en inspiratie

93 Cultuur in onderwijs : overzicht Canon Cultuurcel Cultuur in elke klas Dynamo 3 – DynamoOPWEG – DynamoPROJECT – Informatie en inspiratie Cultuurkuur.be

94 Cultuur in onderwijs

95 ‘Jonge mensen uitdagen om die taal te verkennen die hen het beste ligt’ Prof. Peter Adriaenssens Waar ben ik goed in?

96 CANON Cultuurcel De leerkracht als cultuurdrager Wie ben ik? / Wie zijn wij?

97 cultuur in elke klas

98 Dynamo 3 OPWEG met deLIJN PROJECTsubsidies Informatie en inspiratie www.dynamo3.be

99 Dynamo 3 5 jaar dynamo3 1800 dynamoscholen 440 projecten per jaar Coaching en schoolbezoeken dynamoOPWEG 1000 - 5000

100 dynamoOPWEG Vraag je dynamoOPWEG vouchers aan Print ze eenvoudig af Voorbeeldjes Museum M STAM Bib Gc Cc

101 dynamoPROJECT Max 1500 euro per schooljaar per schoolvestiging Samenwerking externe partner Materiaal Vervoer Toegangstickets 2 nieuwe indieningsdata: 15 november 2014: periode 1 februari tot 30 juni 15 mei 2015: periode 1 september en 31 januari

102 Informatie en inspiratie www.cultuurkuur.be

103 Contact canon@ond.vlaanderen.be vragen@uitdatabank.be

104 VRAGEN ? Behandelde thema’s deze namiddag : Innovatie Wijzigingen in het inschrijvingsrecht Peilingen en paralleltoetsen Cultuur in onderwijs Je kan je vraag ook stellen via het vragenformulier, terug te vinden in de bundel.

105 Dank je wel voor je komst ! Geef je mening over de organisatie van de Ronde van Vlaanderen : Op het evaluatieformulier dat in je bundel zit Via de link die je morgen in je mailbox vindt


Download ppt "Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014 WELKOM!"

Verwante presentaties


Ads door Google