De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014
WELKOM!

2 WELKOM Welkomstwoord : dhr
WELKOM Welkomstwoord : dhr. Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten

3 Ronde van Vlaanderen voor directies 2014
BASISONDERWIJS PROGRAMMA: Welkomstwoord Nieuwe toelatingsvoorwaarden Rechtspositie leerlingen (ouders) STEM M-decreet Vragenronde Pauze Innovatie Wijzigingen in het inschrijvingsrecht Peilingen en paralleltoetsen Cultuur in onderwijs

4 Nieuwe toelatingsvoorwaarden (Onderwijsdecreet XXIV)

5 Nieuwe toelatingsvoorwaarden
Ongewijzigd: Kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) Buitengewoon lager onderwijs Gewijzigd: gewoon lager onderwijs (vijf- en zesjarigen) Essentie: taalproef valt weg (na evaluatie)

6 Zesjarigen : ° 2008 220 halve dagen aanwezigheid: recht op instap gewoon lager onderwijs Geen 220 halve dagen: klassenraad lager onderwijs beslist

7 Vijfjarigen 2014-2015: ° 2009 Beslissingsrecht ouders vervalt
Beslissing steeds bij klassenraad lager onderwijs - ook bij 185 halve dagen aanwezigheid Advies CLB (uitzonderingssituatie)

8 Klassenraad laat leerling niet toe
Schriftelijke motivatie aan ouders Inschrijving vóór 1 september: uiterlijk 10de schooldag september Inschrijving vanaf 1 september: binnen tien schooldagen Termijn overschreden = toelating

9 Vanaf? Geldig voor instap gewoon lager onderwijs 2014-2015
Instap in huidig schooljaar (bijv. nieuwkomers) = huidige toelatingsvoorwaarden Edulex: BaO/2001/10 omzendbrief Toelatingsvoorwaarden gewoon

10 Rechtspositie leerlingen (ouders) basisonderwijs vanaf 1 september 2014
Evaluatie Zittenblijven Getuigschrift basisonderwijs Leerlingengegevens Inzagerecht, recht op toelichting en kopie Doorgeven bij schoolveranderen Tuchtmaatregelen Beroepscommissie

11 Evaluatie: zittenblijven
Definitie: aanbod afgelopen schooljaar nogmaals laten volgen School beslist, na overleg met CLB T.a.v. ouders: Schriftelijk motiveren Mondeling toelichten Aandachtspunten volgend schooljaar Edulex: BaO/2014/03 omzendbrief Zittenblijven

12 Evaluatie: getuigschrift BaO
Bij niet toekennen: schriftelijke motivering met bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan Niet meegeven getuigschrift (en rapporten) kan niet Beslissing getuigschrift uiterlijk op 30 juni Beroepsmogelijkheid: via beroepscommissie, maar enkel na overleg met de directeur Edulex: BaO/98/11 - omzendbrief Getuigschrift

13 Leerlingengegevens “Gegevens door de school verzameld m.b.t. de leerling, inclusief evaluatiegegevens” Recht ouders op inzage in / toelichting bij gegevens eigen kind Recht op kopie: Na toelichting Prijs in bijdrageregeling Vertrouwelijk behandelen

14 Leerlingengegevens Algemeen principe: overdracht tussen scholen
Voorwaarden: Gegevens m.b.t. onderwijsloopbaan leerling In het belang leerling Nooit: gegevens schending leefregels Recht op verzet door ouders: Na inzage in de gegevens (op verzoek) Niet als regelgeving overdracht oplegt Edulex: BaO/2014/04 – omzendbrief Leerlingengegevens

15 Bewarende en tuchtmaatregelen
Bewarende maatregel: preventieve schorsing Handhaven leefregels Nagaan of tuchtsanctie nodig is Tuchtsancties: tijdelijke en definitieve uitsluiting Uitzonderlijke maatregelen voor leerlingen lager onderwijs – lessen niet volgen Directeur (of afgevaardigde) beslist Opvang, tenzij motivatie ouders waarom niet haalbaar Tuchtsancties: overeenstemming met ernst feiten

16 Preventieve schorsing
Maximaal 5 opeenvolgende schooldagen 1 x verlengbaar: Tuchtonderzoek niet afgerond wegens externe factoren Motivering aan ouders

17 Tijdelijke uitsluiting
1 – 15 opeenvolgende schooldagen Niet verlengbaar Nieuwe tijdelijke uitsluiting enkel na nieuw feit

18 Definitieve uitsluiting
Leerling wordt uitgeschreven: Na inschrijving in andere school Uiterlijk één maand na schriftelijke kennisgeving uitsluiting (vakanties tussen 1/9 en 30/6 niet inbegrepen)

19 Te volgen procedure Preventieve schorsing: niet in decreet opgenomen
Tijdelijke en definitieve uitsluiting: Idem huidige procedure schorsen voor meer dan een dag en uitsluiten: Garantie rechten van verdediging Voorafgaandelijk advies klassenraad Ouders hebben inzage in tuchtdossier en worden gehoord Schriftelijke motivatie en kennisgeving van tuchtsanctie

20 Te volgen procedure Tijdelijke en definitieve uitsluiting Nieuw:
Tuchtdossier moet advies klassenraad bevatten Bij definitieve uitsluiting: uitbreiding klassenraad met CLB (raadgevende stem) Intentie tuchtmaatregel schriftelijk aan de ouders meedelen Leerling: inzagerecht tuchtdossier / hoorrecht Bijstand vertrouwenspersoon mogelijk Beroepsmogelijkheden meegeven

21 Beroepsmogelijkheden
Preventieve schorsing: geen Tijdelijke uitsluiting: Intern Schoolreglement Definitieve uitsluiting: via beroepscommissie Edulex: BaO2014/04 - omzendbrief Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting

22 Beroepscommissie Getuigschrift basisonderwijs en definitieve uitsluiting Volheid van beslissing: ontvankelijkheid, bevestigen of vernietigen oorspronkelijke beslissing Schoolbestuur richt beroepscommissie op Essentieel: interne én externe leden Stemming: gelijk aantal internen / externen Bij gelijk aantal stemmen: voorzitter (extern) beslist

23 Schoolreglement Kleuter- en lager onderwijs:
Wijze van samenstelling schoolraad en ouderraad Recht op inzage, toelichting en kopie leerlingengegevens Extramuros-activiteiten

24 Schoolreglement Lager onderwijs:
Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting + beroepsprocedures (termijnen!) Getuigschrift: beroepsprocedure Leerlingenevaluatie Edulex: BaO/2002/1 omzendbrief Schoolreglement

25 Contact Spreker : veronique.adriaens@ond.vlaanderen.be
(Departement Onderwijs en Vorming) tel. 02/ Contactpersoon op omzendbrief

26 Science Technology Engineering en Mathematics
STEM Science Technology Engineering en Mathematics Achtergrond Wat betekent dit voor mijn school ? STEM beleidskader STEM contact

27 Achtergrond - 1 Techniek, wetenschap technologie
in een digitale stroomversnelling snelheid van technische innovaties leidt tot nieuwe beroepen en tot nieuwe onderwijs-structurele, organisatorische en -didactische uitdagingen

28 Achtergrond - 2 Kinderen zijn “Digital Natives”
nieuwe media zijn haast “natuurlijke” leeromgevingen leren op andere manieren via diverse media

29 Achtergrond - 3 School heeft essentiële rol vanuit haar eigen pedagogische visie en autonomie: kritisch en probleemoplossend denken keuzes maken in aanbod aan informatie creatief experimenteren aanbod voor iedereen garanderen

30 Achtergrond - 4 Samenleving staat evengoed voor ongekende uitdagingen
energie milieu voeding vergrijzing

31 Achtergrond - 5 STEM: Onderwijs én arbeidsmarktverhaal
Innovatie én toegang tot die innovatie Jeugdwerkloosheid Economische vraag Vijver vergroten Onderwijs opent de keuzewaaier

32 Wat betekent dit voor mijn school?
STEM-ACTIEPLAN 2012 – 2020: Expertisenetwerken Lerarenopleiding: didactiek voor Techniek in de Basisschool 100 STEM-Coaches voor Basisonderwijs Gastdocenten voor Basis- en Secundair Onderwijs 40 scholen : School of Excellence of Start Up

33 School-STEM 2012 - 2020: vervolg
5. STEM-Leergemeenschappen in de 5 provincies 6. STEM-Academies voor vrije tijd 7. Onderwijskiezer: STEM-site 8. KlasCement: STEM goede voorbeelden uit de praktijk

34 School-STEM 2012 - 2020: vervolg
9. VLOR: reflectie-instrument 10. Vlaamse Scholieren Koepel: bevraging leden 11. Toptalentenfocus: Olympiades + SES 12. STEM-Didactisch onderzoek

35 STEM-Beleidskader Vlaams Parlement: 2 Resoluties + Staten-Generaal STEM Vlaamse Regering - februari STEM Actieplan STEM (interdepartementale) Stuurgroep STEM (onafhankelijk) Platform

36 STEM-Contact Spreker : (Departement Onderwijs en Vorming)

37 M-decreet M-decreet Achtergrond: het waarom
Het decreet en de weg ernaartoe Wat betekent het decreet voor jou als directie?

38

39

40 M-decreet Inwerkingtreding: 1 september 2015
Beperkt aantal maatregelen schooljaar 1 januari 2015 mentaal kantelpunt Opportuniteit voor communicatie (‘bredere verhaal’ rond M-decreet) Gevoelig, veel besproken dossier

41 Terugblik 1970: wet op buitengewoon onderwijs
1980: wet op buitengewoon en geïntegreerd onderwijs 1994: Salamanca Statement 1998: VLOR-advies over inclusief onderwijs : Eindverslag Maatwerk in Samenspraak – Memorandum Ruimte voor Inclusief Onderwijs (O&V / VAPH / GKV) : Leerzorgkader 2006: VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 2008: Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet (handicap) 2009: Ratificering VN-Verdrag en optioneel protocol 2012: DAM-decreet (D®AM) 2013 (09/09): BNM-decreet 2013 (08/11): M-decreet: ingediend in Commissie Onderwijs 2014 (12/03): stemming in plenaire vergadering Vlaams Parlement 2014 (21/03): afkondiging door VlaReg – Interfederaal Gelijkekansencentrum

42 M-decreet Niets doen is geen optie
Evenwicht tussen ‘too little too late’ en ‘too much too soon’ Eerste stap – geen eindpunt Geen plaats voor doembeelden Toch een ‘sense of urgency’

43 M-decreet Aandeel Buo/gewoon onderwijs (2012-2013):
Totaal: 4,49% ( leerlingen) Kleuter: 0,75% Lager: 6,77% (10,2% van 11-jarige jongens – geboortejaar 2001) Secundair: 4,60% Aanvoelen in gewoon onderwijs: de [EM]M[ER] loopt over GON: 1,33% (± leerlingen) Van geïdentificeerde leerlingen 23% gewoon onderwijs en 77% buitengewoon onderwijs Budget 2013: 880mio € /10,6mia € totaal onderwijsbudget

44 M-decreet Leerzorg, M-decreet: geen miskenning van inspanningen
Geen kwaliteitsuitspraken over individuele scholen, individuele leraren Wel: appèl aan het onderwijs als “systeem” Situatie = gevolg van vroegere keuzes en aangeboden kaders

45 M-decreet Streaming als antwoord op diversiteit naar:
Inhouden Onderwijs- en ondersteuningsvormen Fysieke plaatsen waar geleerd kan worden Oplossingen kunnen niet in deze richting blijven liggen : limieten op onderwijskundig en –organisatorisch vlak, maatschappelijk en budgettair

46 M-decreet M-decreet = toepassing eerdere juridische kaders voor onderwijs: gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet (2008) VRPH (2009) Sociaal model van handicap Rechtenbenadering (recht op redelijke aanpassingen Toezicht op implementatie (CGKR, rapportering)

47 M-decreet : concrete maatregelen
Aanbod Buitengewoon Onderwijs Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsrecht Ondersteunende maatregelen

48 Aanbod buitengewoon onderwijs
Type 1 en 8 vervangen door basisaanbod Geen medische criteria Zijn aanpassingen onredelijk binnen gemeenschappelijk curriculum Evaluatie om de 2 jaar (bao) of op het einde van de opleidingsfase OV3 (so) Andere types omschreven volgens wetenschappelijke criteria Type 9: leerlingen met autismespectrumstoornissen (die geen verstandelijke beperking hebben)

49 Aanbod buitengewoon onderwijs
Nieuw aanbod op 1 september 2015: programmatieprocedure Goedgekeurd door Vlaamse Regering Advies VLOR, inspectie, AgODi Uiterste datum aanvraag type 9: 1 juli 2014 overige: 30 november 2014

50 Toelatingsvoorwaarden
Vóór doorverwijzing BuO of een individueel curriculum zet gewone school een aantal stappen: Fases zorgcontinuüm doorlopen Redelijke aanpassingen aanbieden (leerling en omgeving) CLB + school + ouders maken analyse en zoeken best passende ondersteuning Aanpassingen blijken onredelijk: individueel curriculum Voldoen aan criteria types (+ OV)

51 Toelatingsvoorwaarden
GON: Gemotiveerd verslag (≠ verslag toelating BuO) Gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen Voldoen aan criteria types Toekomst: GON/ION-ondersteuning herbekijken

52 Inschrijvingsrecht Inschrijvingsrecht in gewoon onderwijs:
Geldt voor leerlingen die gemeenschappelijk curriculum volgen – met aanpassingen (cfr. GON) Geldt voor leerlingen met verslag BuO: Overleg ouders, klassenraad, CLB Analyse: zijn aanpassingen onredelijk of onvoldoende Inschrijving ontbinden of individueel traject in gewoon onderwijs + GON/ION

53 Inschrijvingsrecht Nood aan aanpassingen wijzigt tijdens schoolloopbaan: Analyse: zijn aanpassingen onredelijk Overleg ouders, klassenraad en CLB Inschrijving ontbinden volgend schooljaar of individueel traject in gewoon onderwijs + GON/ION Rechtsbescherming: Samenstelling en bevoegdheden Commissie Leerlingenrechten Dossier overmaken aan Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

54 Ondersteunende maatregelen
Welke extra ondersteuning? 70-tal begeleiders: structurele ondersteuning Prioritaire nascholing Tweedelijns inclusienetwerk Informatie, brochures: website specifieke onderwijsbehoeften Geen besparing vrijgekomen middelen opnieuw geïnvesteerd in zorg Expertise BuO waarderen en inschakelen

55 Het M-decreet is….

56 Contact Sprekers : Theo. Mardulier@ond. vlaanderen
Contact Sprekers : (Departement Onderwijs en Vorming) (Agentschap voor Onderwijsdiensten)

57 VRAGEN ? Behandelde thema’s deze voormiddag :
Nieuwe toelatingsvoorwaarden Rechtspositie leerlingen (ouders) STEM M-decreet Je kan je vraag ook stellen via het vragenformulier, terug te vinden in de bundel.

58 PAUZE Na de pauze : Innovatie Wijzigingen in het inschrijvingsrecht
Peilingen en paralleltoetsen Cultuur in onderwijs Vragenronde

59 Innovatie (zie prezi-presentatie)

60 Contact Spreker : Lise. Vanproeyen@ond. vlaanderen
Contact Spreker : (Agentschap voor Onderwijsdiensten)

61 Wijzigingen in het inschrijvingsrecht Basisonderwijs
Aanleiding Wijzigingen Vanaf wanneer ? Meer informatie

62 Aanleiding 1 september 2012: nieuw decreet inschrijvingsrecht
Najaar 2013: evaluatie eerste implementatiejaar Bijsturingen in functie van: Vereenvoudiging Draagvlak

63 Wijzigingen Capaciteit en vrije plaatsen
Weigeringslijst voor jongste kleuters Dubbele contingentering Aanmelden Herstructureringen en fusies Brussel

64 1. Capaciteit en vrije plaatsen
Vrije plaatsen bekendmaken op belangrijke momenten voor ouders Minstens op volgende momenten: 1. Voor de start van de inschrijvingsprocedure 2. Voor de voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen 3. Voor de vrije inschrijvingsperiode

65 1. Capaciteit en vrije plaatsen
Capaciteit Anderstalige Nieuwkomers: geldt altijd op niveau vestigingsplaats wordt gerelateerd aan de totale capaciteit van de vestigingsplaats: Capaciteit ≤ 100 leerlingen => capaciteit AN = minstens 4 Capaciteit > 100 leerlingen => capaciteit AN = minstens 8

66 1. Capaciteit en vrije plaatsen
Campusscholen: Doorstroom kleuter – lager blijft mogelijk Definitie campus ongewijzigd Ook doorstroom tussen kleuterscholen onderling en lagere scholen onderling wordt mogelijk: opnemen in schoolreglement één capaciteit bepalen één inschrijvingsregister

67 2. Weigeringslijst jongste kleuters
Weigeringslijst voor jongste kleuters wordt beperkt tot 30 juni Vanaf 1 juli: weigeringslijst voor hetzelfde geboortejaar, van meest recente inschrijvingsperiode Opgelet! Weigeringslijst voor (°2012) geldt nog tot 1 september 2015

68 3. Dubbele contingentering
Verplichting tot dubbele contingentering wordt beperkt tot: Twee jongste geboortejaren in het kleuteronderwijs Eerste leerjaar (ook in basisscholen!)

69 3. Dubbele contingentering
Twee indicatoren geschrapt voor inschrijvingsrecht Schooltoelage opleiding moeder Thuislozen trekkende bevolking Indicator schooltoelage = schooltoelage ontvangen in het schooljaar vóór het schooljaar waarvoor wordt ingeschreven of daaraan voorafgaande schooljaar

70 4. Aanmelden Dossiers indienen tegen 15 september 2014
Uitzondering: scholen met type 9 kunnen indienen tot februari 2015 Aantal nieuwe elementen in aanmeldingsdossier Bv. mogelijkheid om uit te schrijven in school van lagere keuze na inschrijving in school van hogere keuze

71 4. Aanmelden Inschrijvingen tijdens aanmeldingen:
Mag, voor inschrijvingen voor het lopende schooljaar. Voorwaarden: - school heeft een vrije plaats; en - communicatie aan LOP of scholen in dezelfde gemeente; en - alle toegewezen leerlingen via de aanmeldingsprocedure worden ingeschreven

72 5. Herstructureringen en fusies
Zittende leerlingen nemen hun verworven recht mee bij fusie of herstructurering: naar de nieuwe school, betrokken bij de fusie of naar een andere school van het schoolbestuur (op billijke afstand)

73 6. Brussel Niveau vereiste taalkennis om aanspraak te maken op voorrang Nederlands wordt verhoogd van B1 naar B2 Leerling uit voorrangsperiode Nederlands die vertrekt altijd vervangen door andere leerling voorrang Nederlands

74 Vanaf wanneer? Vanaf 1 september 2014, dus voor
elke inschrijving voor schooljaar inschrijvingen voor schooljaar vanaf 1 september 2014 Maar: respecteren van engagementen aan ouders dus: weigeringslijsten voor schooljaar blijven geldig

75 Meer informatie? Contact - Inschrijvingsrecht basisonderwijs Tel: 02/ – 02/ Tel: 02/ Omzendbrief BaO/2012/01

76 Peilingen en parallelproeven

77 Overzicht Wat zijn peilingen en paralleltoetsen en wat zijn ze juist niet? Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor het onderwijsbeleid? Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor uw school? Wat gebeurt er met de resultaten van de peilingen?

78 Wat zijn peilingen en paralleltoetsen?
Betrouwbare en valide toetsen die evalueren in welke mate leerlingen de eindtermen beheersen Voor elke peiling(stoets) bestaat er een paralleltoets In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming; uitgevoerd door het Steunpunt ‘Toetsontwikkeling en Peilingen’ van de KU Leuven

79 En wat zijn ze niet? Geen centrale examens
Geen bekendmaking van de resultaten aan derden Geen leerwinst Complementair aan andere vormen van externe kwaliteitsbewaking

80 2014 2010 2009 2012 2013 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1ste graad A-stroom: IVV (bis) S E C U N D A I R 1ste graad A-stroom: Frans (lezen, luisteren, schrijven) 1ste graad A-stroom: Wiskunde 2de graad ASO: Wiskunde 3de graad BSO: PAV 1ste graad A-stroom: Biologie + praktische proef 3de graad ASO/ TSO+KSO: Wiskunde 1ste graad A-stroom: IVV 1ste graad B-stroom: Wiskunde 3de graad ASO+TSO+KSO : Nederlands 3de graad ASO+TSO+KSO: Frans Wiskunde (bis) Informatie- Verwerving en -Verwerking Wiskunde Wereld- oriëntatie: domein natuur Frans (lezen, luisteren, schrijven, spreken) Wereld- oriëntatie: domein tijd, ruimte, maatschappij, brongebruik Nederlands (lezen) Nederlands (tris) B A S I S Nederlands (bis)

81 Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor het onderwijsbeleid?
Peilingen geven een antwoord op de vragen: in welke mate leerlingen de eindtermen beheersen of alle leerlingen en scholen het even goed doen wat we kunnen doen om ons onderwijs te verbeteren of de kwaliteit van ons onderwijs gelijk blijft over de tijd heen

82 Enkele resultaten: peiling Nederlands -lezen en luisteren - eind BaO (2013)
herhalingspeiling: lezen 2002: 89%; 2007: 89% Luisteren: 87% herhalingspeiling: luisteren: 2007: 87%

83 Enkele resultaten: peiling Nederlands -lezen en luisteren - eind BaO (2013)
Sterke resultaten voor lezen en luisteren Sterk effect van thuistaal gunstige sociaal economische thuissituatie cognitief stimulerend thuisklimaat Ervaren leerkrachten en deeltijds werkende leerkrachten deden het beter

84 Waarom zijn peilingen en paralleltoetsen belangrijk voor uw school?
Zelfevaluatie (interne kwaliteitszorg) Informatierijke omgeving Feedbackrapporten voor alle deelnemende scholen Paralleltoetsen voor alle scholen en alle vakken

85 Inhoud van een schoolfeedback-rapport?
Beheersing van de eindtermen Analyse van verschillen op schoolniveau Situering school op basis van ruwe resultaten Situering school rekening houdend met leerling– en schoolkenmerken: ‘gecorrigeerde resultaten’

86 Situering scholen – ruwe resultaten

87 Situering scholen – gecorrigeerde resultaten

88 Wat gebeurt er met de resultaten van de peilingen?
Colloquium: bekendmaking van de resultaten Brochure met overzicht van voornaamste resultaten Conferentie: vanuit het onderwijsveld duiding krijgen bij de resultaten en mogelijke acties Beleid aan de slag: peilingsresultaten zijn input voor het beleid

89 Waar kan je meer informatie vinden over de peilingen en de paralleltoetsen?
Peilingen (brochures, colloquia, conferenties): Paralleltoetsen zijn beschikbaar op: Daarnaast vind je ook op deze website andere instrumenten terug die scholen ondersteunen in hun interne kwaliteitszorg: SALTO, een screeningsinstrument aanvang lager onderwijs taalvaardigheid LVS, Leerlingvolgsysteem CITO–Vlaamse versie Toolkit breed evalueren

90 De paralleltoetsen zijn een middel om een zicht te krijgen op de prestaties en vorderingen van uw leerlingen Jullie medewerking en deelname aan de peilingen is cruciaal om de kwaliteit van het Vlaams onderwijs te evalueren

91 Contact Spreker : Eva. Vandegaer@ond. vlaanderen
Contact Spreker : (Departement Onderwijs en Vorming)

92 Cultuur in onderwijs Canon Cultuurcel Cultuur in elke klas Dynamo 3
DynamoOPWEG DynamoPROJECT Informatie en inspiratie

93 Cultuur in onderwijs : overzicht
Canon Cultuurcel Cultuur in elke klas Dynamo 3 DynamoOPWEG DynamoPROJECT Informatie en inspiratie Cultuurkuur.be

94 Cultuur in onderwijs

95 ‘Jonge mensen uitdagen om die taal te verkennen die hen het beste ligt’
Prof. Peter Adriaenssens Waar ben ik goed in?

96 CANON Cultuurcel De leerkracht als cultuurdrager
Wie ben ik? / Wie zijn wij?

97 cultuur in elke klas

98 Dynamo 3 OPWEG met deLIJN PROJECTsubsidies Informatie en inspiratie

99 Dynamo 3 5 jaar dynamo3 1800 dynamoscholen 440 projecten per jaar
Coaching en schoolbezoeken dynamoOPWEG

100 dynamoOPWEG Vraag je dynamoOPWEG vouchers aan Print ze eenvoudig af
Voorbeeldjes Museum M STAM Bib Gc Cc

101 dynamoPROJECT Max 1500 euro per schooljaar per schoolvestiging
Samenwerking externe partner Materiaal Vervoer Toegangstickets 2 nieuwe indieningsdata: 15 november 2014: periode 1 februari tot 30 juni 15 mei 2015: periode 1 september en 31 januari

102 Informatie en inspiratie

103 Contact

104 VRAGEN ? Behandelde thema’s deze namiddag : Innovatie
Wijzigingen in het inschrijvingsrecht Peilingen en paralleltoetsen Cultuur in onderwijs Je kan je vraag ook stellen via het vragenformulier, terug te vinden in de bundel.

105 Dank je wel voor je komst !
Geef je mening over de organisatie van de Ronde van Vlaanderen : Op het evaluatieformulier dat in je bundel zit Via de link die je morgen in je mailbox vindt


Download ppt "Ronde van Vlaanderen voor directies Basisonderwijs - juni 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google