De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 2 Inleiding (1) SCHOLENMATERIE  Doel van deze cursus?  ABC voor beginners  Hoe is de cursus opgebouwd?  Communicatiestroom tussen school en AgODi  Processen tijdens een schooljaar. Kwaliteit is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen!

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 3 Inleiding (2)  Onderwijsketting Leerlingen Leerlingenadministratie en het leerlingendossier -> Afdeling scholen basisonderwijs en CLB Lestijdenpakket … Personeelsadministratie en het personeelsdossier -> Afdeling personeel basisonderwijs en CLB Personeel

4 www.agodi.be AgODi Terminologie (1) Wat is een instelling/school/niveau/vestigingsplaats / administratieve groep? BV. basisschool “De Ballon” voor gewoon onderwijs instellingsnummer 15  Administratieve vestigingsplaats 1 (= administratieve zetel van de school): Kerkstraat 9 in Antwerpen  Niveau kleuteronderwijs – hoofdstructuur 111 −Administratieve groep: kleuterklas  Niveau lager onderwijs – hoofdstructuur 211 −Administratieve groepen: 1 ste lj, 2 e lj, 3 e lj  Vestigingsplaats 2: Kaartweg 6 in Antwerpen  Niveau lager onderwijs – hoofdstructuur 211 −Administratieve groepen: 4 e lj, 5 e lj, 6 e lj opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 4

5 www.agodi.be AgODi Terminologie (2) Instellingsnummer en instellingsstructuur of hoofdstructuur: 023077 211 42011 12 instellingsnummer hoofdstructuur NIS-code Soort instelling en IM 5 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014

6 www.agodi.be AgODi Terminologie (3) Wat is een BO-school /type /pedagogische eenheid of leerlingengroep? Bv. basisschool “Het Zonnetje” voor buitengewoon onderwijs instellingsnummer 16  Administratieve vestigingsplaats 1: Spijkerstraat 9 in Gent  Niveau kleuteronderwijs – hoofdstructuur 121 −Administratieve groep kleuterklas type 4* – PE1, PE2  Niveau lager onderwijs – hoofdstructuur 221 −Administratieve groepen: lager ond. type 4 en type 8* – PE1, PE2, PE3, PE4 *Type 4 en type 8 -> zie BO-types PE = pedagogische eenheid opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 6

7 www.agodi.be AgODi Terminologie (4) BO: buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen. De types:  type 1 - licht mentale handicap;  type 2 - matige of ernstige mentale handicap;  type 3 - ernstige emotionele en/of gedragsproblemen;  type 4 - fysieke handicap;  type 5 - opgenomen in ziekenhuis of preventorium;  type 6 - visuele handicap;  type 7 - auditieve handicap;  type 8 - ernstige leerstoornissen. De types 1 en 8 -> enkel in lager onderwijs; niet in kleuteronderwijs opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 7

8 www.agodi.be AgODi Terminologie (5)  Programmatie van een school: oprichting van een nieuwe school  Herstructurering van een school: wijziging in de structuur van een school door oprichten/afschaffen van een vestigingsplaats oprichten/afschaffen van een niveau + in BO: wijziging op vlak van leerlingengroepen oprichten/afschaffen van een type  Fusie van scholen: de samenvoeging tot één (nieuwe) school van twee of méér scholen opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 8

9 www.agodi.be AgODi Terminologie (6)  Schoolbestuur  Scholengemeenschap  Netten  Gemeenschapsonderwijs of GO! (= officieel onderwijs)  Stedelijk en provinciaal onderwijs (= officieel onderwijs)  Vrij onderwijs −Confessioneel −Niet-confessioneel opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 9

10 www.agodi.be AgODi Terminologie (7)  Teldag - 1 ste schooldag van februari - 1 ste schooldag van oktober (enkel voor scholen in programmatie of herstructurering) (evt telperiode T5 en CKG)  Instapdag 1ste schooldag na zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie, 1ste schooldag februari en na hemelvaart opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 10

11 www.agodi.be AgODi Terminologie (8)  BaO: basisonderwijs  BuBaO: buitengewoon basisonderwijs  GOK: gelijke onderwijskansen  SES: de socio-economische status van een leerling  Leerlingenkenmerken; oa hoogst behaalde opleidingsniveau moeder, thuistaal, schooltoelage, evt buurt,… opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 11

12 www.agodi.be AgODi Terminologie (9)  LVB: levensbeschouwelijke vakken  niet-confessionele zedenleer  godsdiensten (katholiek, protestants-evangelisch, israëlitisch, islamitisch, orthodox, anglicaans)  Vrijstelling opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 12

13 www.agodi.be AgODi Terminologie (10)  AN: anderstalige nieuwkomer  aanvullende lestijden onthaalonderwijs  enkel in gewoon onderwijs  per school / per SG  GAN: gewezen anderstalige nieuwkomer opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 13

14 www.agodi.be AgODi Terminologie (11)  GON: geïntegreerd onderwijs  aanvullende lestijden/uren voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden  les in gewoon onderwijs  hulp vanuit het BuBao  evt GON ASS  ION: inclusief onderwijs (enkel type 2 – leerlingen met een matige of ernstige mentale handicap ) opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 14

15 www.agodi.be AgODi Terminologie (12)  SOL: speciale onderwijsleermiddelen  hulpmiddelen voor leerlingen met handicap  les in gewoon onderwijs  in klas  bv leerboek in braille, tolkuren, … opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 15

16 www.agodi.be AgODi Terminologie (13)  OAH: onderwijs aan huis  TOAH: tijdelijk onderwijs aan huis  POAH: permanent onderwijs aan huis  onderwijsverstrekker: leerkracht  Huisonderwijs  kiezen voor huisonderwijs óf onderwijs in een school  onderwijsverstrekker: ouders/derden opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 16

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 17 Gegevensdoorstroom (1)  Hoe gebeurt de communicatie?  Zendingen en Discimus  Formulieren  Dienstbrieven  E-mail -> nazicht formulier BAO ‘Algemene gegevens’!  Telefoon -> contactpersonen AgODi-website

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 Gegevensdoorstroom (2) Inschrijving en registratie leerlingen en aanwezig- heden Doorgeven schoolgegevens Dienstbrieven ivm omkadering en toelagen BAO-en BKL- formulieren … Leerplichtcontrole Verificatie … Discimus en webedison (terug)zendingen van leerlingengegevens 18

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 19 Inschrijving (1)  Inschrijving leerling  Schriftelijk akkoord van de ouders met pedagogisch project en schoolreglement  Inschrijvingsregister(s) = verplicht werkinstrument voor elke school!

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 20 Inschrijving (2)  Toelatingsvoorwaarden  Leeftijd & afwijking na advies CLB en klassenraad −Aanwezigheid in kleuteronderwijs of taalproef voor 5- en 6-jarigen in lager onderwijs  Inschrijvingsverslag (attest en protocol) voor buitengewoon onderwijs

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 21 Inschrijving (3)  Inschrijvingsdocumenten: o.a.  identiteitsbewijs (rijksregisternummer!)  attest trekkende bevolking  attest thuisloos/plaatsing coëff. 1,5  formulier keuze levensbeschouwelijke vakken  formulier leerlingenkenmerken  verklaring ivm onthaalonderwijs …

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 22 Inschrijving (4)  Registratie in de databank  Stamboek  Uniek stamnummer  Begindatum & instapdata (< 3-jarigen gewoon onderwijs)  Overzichtslijst met leerlingenaantallen

23 www.agodi.be AgODi Leerlingenzendingen (1)  Zending GON 1 ste schooldag oktober  Zending internaten GO! 1 ste schooldag oktober/februari Afgeschaft:  Zending eerste drie schooldagen  Zending 1 ste schooldag oktober/februari  Zending problematische afwezigheden  Zending 30/06 kleuteraanwezigheden opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 23

24 www.agodi.be AgODi Leerlingenzendingen (2)  Algemeen principe: Een nieuwe zending overschrijft volledig de voorgaande zending  Terugzendingen  Info over doorgestuurde gegevens: Leerlingenlijst met alle gegevens  Info over de verwerking v/d zending: Goed verwerkt / fouten? opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 24

25 www.agodi.be AgODi Discimus (1) Situering:  Vraag van de minister naar realisatie van een geïntegreerd systeem voor registreren en opvragen van  inschrijvingen  afwezigheden  attesten  schoolloopbanen  kenmerken van leerlingen…  Vraag van scholen om meer gegevens uit te wisselen op het moment dat ze nodig zijn… opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 25

26 www.agodi.be AgODi Discimus (2) Deelnemers:  Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, uitgezonderd type 5  Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO’s)  Latere fase  Buitengewoon onderwijs type 5  Deeltijds kunstonderwijs  Syntra opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 26

27 www.agodi.be AgODi Discimus (3)  Automatische uitwisseling van gerealiseerde in- en uitschrijvingen  Dus geen weigeringen en geen aanmeldingen  Dubbele inschrijvingen zijn opvraagbaar  Ontbrekende rijksregisternummers en BIS-nummers kunnen worden opgevraagd via het schooladministratiepakket  Vanaf schooljaar 2013 – 2014:  Uitwisseling van aan- en afwezigheidsgegevens. Raadplegen van aan- of afwezigheidsgegevens  Uitwisseling van leerlingenkenmerken, … opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 27

28 www.agodi.be AgODi Discimus (4)  Eén omzendbrief voor basis- én secundair onderwijs  Contactpersonen in afdelingen ‘scholen’  Lijst van FAQ’s voor scholen Link: DISCIMUS – Een toekomstgerichte manier om gegevens uit te wisselelenDISCIMUS – Een toekomstgerichte manier om gegevens uit te wisselelen  Scholen krijgen ook info via Schooldirect en mails opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 28

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 29 Schoolveranderingen (1)  Schriftelijk na 1 ste schooldag van september  Nieuwe school zorgt dat documenten OK zijn  Aangetekend  Rechtsgeldig de dag van de melding  Getekend en gedateerd ontvangstbewijs  Rechtsgeldig de dag van de ontvangstmelding

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 30 Schoolveranderingen (2) Voorbeeld ter verduidelijking:  Een kleuter is vanaf 1 ste schooldag september ingeschreven in school A maar was er nog niet aanwezig. Na de paasvakantie start hij in school B. De 1 ste schooldag na deze vakantie worden de documenten ingevuld. -> School B stuurt ‘melding schoolverandering’ naar school A. -> Kleuter telt mee voor instap na de paasvakantie.

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 31 Aanwezigheden (1)  Codes kleuteronderwijs  L = te laat gekomen  A= afwezig (ook bij ziekte, revalidatie)  Verticaal streepje “l” = aanwezig  (D = tijdelijk in type 5 school)  Aandacht voor leerplichtige kleuters; codes lager onderwijs gebruiken!

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 32 Aanwezigheden (2)  Codes lager onderwijs  Code Z bij ziekte (attest ouders)  Code D bij ziekte (attest arts) −meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen −al viermaal afwezig met attest ouders −week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na een vakantie  Code H bij revalidatie + revalidatiedossier

33 www.agodi.be AgODi Aanwezigheden (3)  Codes lager onderwijs (vervolg)  Code R bij religieuze feestdag, begrafenis… mits officieel document/verklaring ouders  Andere codes zoals Q, S, O, P… mits document én toestemming directie! Wijziging vanaf 2013-2014: geen max. plafond voor P-codes/uitzonderlijk  Code B bij ongewettigde afwezigheid + begeleidingsdossier (…) opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 33

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 34 Klasseren  Algemene regel: op stamnummer  Inschrijvingsdocumenten  Formulieren leerlingenkenmerken  Inschrijvingsverslagen (attesten BO en protocols)…  Afwezigheidsattesten: chronologisch geklasseerd per leerlingengroep en per leerling  Formulieren keuze levensbeschouwelijke vakken: alfabetisch per leerlingengroep of op stamnummer

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 35 Verificatie (1)  O.a. controle van de leerlingengegevens  Inschrijvingsregister en -documenten  Stamboekregister  Toelatingsvoorwaarden en afwijkingen  Aanwezigheidsregisters, begeleidings- en revalidatiedossiers …  Na afspraak zodat documenten vooraf kunnen klaargelegd worden  Verificatieverslag

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 36 Verificatie (2)  Info:  Wetwijs thema ‘Controle van de leerlingen basisonderwijs’ of ‘Verificatie’  Regelgeving:  Omzendbrieven: BaO/2006/04 – controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/05 – controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/04 BaO/2006/05  Bijlagen en linken!

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 37 Omkadering (1)  Lestijdenpakket op schoolniveau  LT volgens de schalen: op basis van schoolkenmerken  SES-LT: op basis van leerlingenkenmerken −Taal −Opleiding moeder −Schooltoelagen  Aanvullende LT (LT voor godsdienst, niet- confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing, LT OAH, GON-eenheden …)

38 www.agodi.be AgODi Omkadering (2)  Uren- en puntenpakketten op schoolniveau  Uren kinderverzorging….  Punten ICT en administratieve ondersteuning (punten zorg enkel voor scholen die niet in scholengemeenschap zitten)  Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap (punten zorg en stimulus) opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 38

39 www.agodi.be AgODi Werkingstoelagen (1)  Werkingsbudget  Nascholing  Geïntegreerd onderwijs  ICT-coördinatoren  Anderstalige nieuwkomers  Vervoerskosten onderwijs aan huis … opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 39

40 www.agodi.be AgODi Werkingstoelagen (2)  Timing  voorschot : januari (50%)  saldo: juni (50%)  derde schijf: afhankelijk van begrotingscontrole  Bestaat uit drie delen:  Leerlingenkenmerken  Schoolkenmerken (= basisfinanciering)  Objectieve verschillen (niet voor vrij gesubs. ond.) opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 40

41 www.agodi.be AgODi Werkingstoelagen (3) Leerlingenkenmerken −Taal -> ifv omkadering én toelagen −Opleiding moeder-> ifv omkadering én toelagen −Schooltoelagen-> ifv omkadering én toelagen −Buurt-> enkel ifv toelagen Schoolkenmerken (= basisfinanciering) −niveau van de school −leerlingenaantal op de teldatum −(1e schooldag van februari schooljaar X-1 of 1e schooldag van oktober schooljaar X) opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 41

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 42 Schoolbeheerteam (SBT)  Behandeling van dossiers en aanvragen:  Dienstbrieven  Programmaties, herstructureringen, fusies  Wijzigingen schoolgegevens −naam directie −e-mailadres …  Aanvragen tijdelijk/permanent onderwijs aan huis  Berekeningen LT instapklassen, AN, GAN  Verwerking documenten ivm aanwending omkadering  …

43 www.agodi.be AgODi BAO’s Gewoon basisonderwijs  BAO-formulieren:  BAO ‘Algemene gegevens’ oa ivm structuur van de school  ‘Jaarlijkse inlichtingen’ ivm de aanwending van de omkadering  Herberekening in het kleuteronderwijs  Aanvraag lestijden onthaalonderwijs (…) opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 43

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 44 BKL’s Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs  Invullen van de BKL-formulieren  Aanwending van het lestijden-, uren en puntenpakket in de BO-school/internaat  Berekening urenpakket internaten  … Ook BAO Algemene gegevens

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 45 Contact  http://www.ond.vlaanderen.be http://www.ond.vlaanderen.be  http://www.agodi.be http://www.agodi.be Contactpersonen Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), o.a.  Dossierbeheerder schoolbeheerteam  Dossierbeheerder werkstation  Verificateur (…)


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google